uvod

 

 

Jaká výuka teorie nás čeká a jak postupovat?

 

 

 

Výuka teorie v autoškole je právním předpisem rozdělena do pěti vyučovacích předmětů. Nejrozsáhlejší je předmět „Předpisy o provozu vozidel“. Z tohoto předmětu je také nejvíce otázek v závěrečném zkušebním testu.

Abychom značně rozsáhlému předmětu „Předpisy o provozu vozidel“ byli schopni porozumět, musíme si jej rozdělit a musíme začít od správného konce. K tomu slouží učební plán, stejný učební plán, podle kterého postupujeme i v tištěné učebnici „Autoškola? Pohodlně!“.

 

 

 

 

 

 

 

predmety

 

 

Vyučovací předměty probírané v autoškole

 

 

 

 

 

 

Jednotlivé vyučovací předměty a hodinový rozsah, ve kterém se tyto předměty v autoškole vyučují, určuje zákon č. 247/2000 Sb. Náplň jednotlivých vyučovacích předmětů upřesňuje vyhláška č. 167/2002 Sb.

 

Ve výukových materiálech „Autoškola? Pohodlně!“ jsou jednotlivé předměty barevně rozlišeny, takže vždy víte, u jakého předmětu právě jste.

 

 

 

 

 

Posloupnost v jaké mohou být jednotlivé předměty v autoškole probírány orientačně vystihuje pořadí uvedených symbolů.

 

S přihlédnutím k zákonu č. 247/2000 Sb., vyhlášce č. 167/2002 Sb. i vzhledem k členění otázek ve zkušebních testech si k jednotlivým předmětům – tématům něco málo řekneme.

 

 

 

 

Ovládání a údržba vozidla

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdělení pro skupiny vozidel  Ano, témata jsou odlišná pro různé skupiny vozidel. V příslušném kurzu se probírají jen témata vztahující se k příslušnému druhu vozidla.

 

Náplň a posloupnost  Podle vyhlášky č. 167/2002 Sb. výuka mimo jiné obsahuje popis „ovladačů a sdělovačů, jejich umístění a označení“. Prozatím alespoň teoretickým seznámením s vozidlem, které budete v autoškole řídit, tedy můžeme výuku zahájit. Bude to příjemné ujištění, že jsme skutečně v autoškole či motoškole. Informace o nutné údržbě vozidla můžeme probrat kdykoliv později (pro vozidla skupiny B to může být odpočinkové téma).

 

Závěrečná zkouška  Několik málo otázek na toto téma je v závěrečném zkušebním testu. Žadatelé o řidičské oprávnění skupin C nebo D skládají navíc z tohoto předmětu ústní závěrečnou zkoušku.

 

 

 

 

 

Teorie a zásady bezpečné jízdy

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdělení pro skupiny vozidel  Ano, také tento předmět rozlišuje různé způsoby jízdy s různými druhy vozidel.

 

Náplň a posloupnost  Se základními postupy při rozjetí vozidla, řazení rychlostních stupňů, používání brzd či zastavování a couvání a se zásadami bezpečné jízdy výcvikového vozidla se musíme seznámit ještě před zahájením výcviku v řízení. Další zásady bezpečné jízdy s příslušným druhem vozidla probereme v průběhu kurzu.

 

Závěrečná zkouška  Ano, několik otázek na dané téma je součástí závěrečného zkušebního testu.

 

 

 

 

 

Předpisy o provozu vozidel

 

 

Pravidla

provozu

Dopravní

značky

Dopravní

situace

Podmínky

provozu

Související

předpisy

 

 

 

 

Rozdělení pro skupiny vozidel  Ne, nelze jednoznačně říci, že by předpisy o provozu vozidel bylo možné rozdělit podle skupin vozidel a nějakou část probírat jen pro určitou skupinu vozidel. Blíže skutečnosti je konstatování, že řidič vozidla zařazeného do jakékoliv skupiny musí znát všechna potřebná ustanovení. V žádném předpisu také není oficiálně uvedeno, že by např. žadatel o řidičské oprávnění skupiny B nemusel znát některá ustanovení zákona o silničním provozu.

 

Náplň a posloupnost  Předmět „Předpisy o provozu vozidel“ je značně rozsáhlý a obsahuje několik právních předpisů. Je proto účelné si jej rozdělit na pět tematických celků, viz symboly. Není ale tak jednoduché se ve změti právních předpisů orientovat, a proto je níže věnována samostatná sekce „učebnímu plánu“, který nás jednotlivými předpisy provede v takové posloupnosti, abychom byli schopni všemu potřebnému porozumět.

 

Závěrečná zkouška  Ano, ze všech částí tohoto předmětu se skládá závěrečná zkouška formou elektronického testu. Drtivá většina otázek v závěrečném testu je věnována právě těmto tématům.

 

 

 

 

Zdravotnická příprava

 

 

 

 

 

 

 

Rozdělení pro skupiny vozidel  Ne, témata tohoto předmětu nejsou rozdělena pro různé skupiny vozidel. Témata jsou stejná pro každého žadatele o řidičské oprávnění.

 

Náplň a posloupnost  Základy poskytování první pomoci lze ponechat až na druhou polovinu všech hodin výuky teorie. Počáteční hodiny teoretické přípravy je vhodnější věnovat „Předpisům o provozu vozidel“, abychom co nejdříve znali potřebná pravidla provozu a mohli vyrazit na cvičné jízdy.

 

Závěrečná zkouška  Ano, z předmětu se skládá závěrečná zkouška, v závěrečném zkušebním testu je jedna otázka věnována právě „Zdravotnické přípravě“.

 

 

 

 

Opakování a přezkoušení

 

 

 

 

 

 

 

Rozdělení pro skupiny vozidel  Ne, nelze zcela jednoznačně určit, které testové otázky jsou určeny například výhradně jen žadatelům o řidičské oprávnění skupin C a D. Jedinou oficiální informací o sumě testových otázek je „Věstník dopravy“, uveřejněný na stránkách Ministerstva dopravy, a v tomto dokumentu testové otázky podle skupin řidičských oprávnění rozděleny nejsou. Pokud se tedy někde setkáme s rozdělenými otázkami podle skupin řidičských oprávnění (mimo stránky Ministerstva dopravy), pak toto rozdělení musel někdo provést „od oka“ a toto rozdělení se nemusí shodovat se skutečností.

 

Náplň a posloupnost  Testové otázky ověřují znalost již probraného učiva. Předmětem „Opakování a přezkoušení“ tedy výuku teorie spíš zakončujeme. Nelze tímto předmětem začít. Výjimkou snad může být pouze případ, kdy si jedním souhrnným testem chceme ukázat, že skutečně ještě nic neumíme, a že bez poctivé výuky to skutečně nepůjde. V ideálním případě však tento předmět využíváme průběžně tak, jak postupuje výuka. Probereme-li například dopravní značky, vyzkoušíme si své znalosti na testových otázkách vztahujících se k dopravním značkám.

 

Závěrečná zkouška  Předmět „Opakování a přezkoušení“ slouží k přípravě na závěrečnou zkoušku. Nezvládneme-li test v rámci tohoto předmětu, pravděpodobně nezvládneme ani závěrečnou zkoušku.

 

 

 

 

 

 

 

plan

 

 

Probírání učiva podle učebního plánu zajistí srozumitelnost výuky

 

 

 

Už je nám asi jasné, že předmět „Předpisy o provozu vozidel“ je nejrozsáhlejším vyučovacím předmětem a obsahuje řadu právních předpisů. Nejvýznamnější částí tohoto předmětu jsou pravidla provozu. Současně musíme znát také dopravní značky a musíme umět řešit dopravní situace na křižovatkách i mimo ně. Dalšími tématy, která si necháme až na závěr, jsou podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích a další související předpisy.

 

 

 

 

PPV

 

 

 

Pravidla

provozu

Dopravní

značky

Dopravní

situace – křižovatky

Podmínky

provozu vozidel

Související

předpisy

 

Zákon č. 361/2000 Sb.

(tj. zákon o silničním provozu)

(do § 80)

 

Vyhl. č. 294/2015 Sb.

 

Zákon č. 361/2000 Sb.

Vyhl. č. 294/2015 Sb.

 

Zákon č. 56/2001 Sb.

Vyhl. č. 153/2023 Sb.

Vyhl. č. 343/2014 Sb.

Vyhl. č. 355/2006 Sb.

Zákon č. 311/2006 Sb.

 

Zákon č. 361/2000 Sb.

(od § 80)

Zákon č. 13/1997 Sb.

Zákon č. 30/2024 Sb.

Zákon č. 111/1994 Sb.

 

(10 otázek v testu)

 

(3 otázky v testu)

 

(3 otázky v testu)

 

(2 otázky v testu)

 

(2 otázky v testu)

 

 

 

Přitom jednotlivé zákony a vyhlášky se různě prolínají a doplňují. To platí zejména mezi zákonem o silničním provozu, tj. zákon č 361/2000 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 294/2015 Sb., která řeší význam dopravních značek.

 

 

 

 

Informace vyplývající z několika zákonů a vyhlášek je potřebné probrat v určité posloupnosti a návaznosti. Abychom pravidlům provozu snadněji porozuměli, musíme samozřejmě začít od základů. Musíme rozumět jazyku zákona, tj. § 2 „Vymezení základních pojmů“, a musíme znát také dopravní značky. V zákoně o silničním provozu je však zmínka o dopravních značkách až někde za šedesátým paragrafem. Znamená to, že někdy musíme přeskakovat mezi jednotlivými právními předpisy a musíme přeskakovat i mezi paragrafy jednoho právního předpisu.

 

K tomu, aby vaše příprava probíhala srozumitelným způsobem, slouží učební plán, který vyučovací látku předmětu PPV třídí a rozděluje do pěti lekcí. Jedná se o tentýž učební plán, který je sestaven pro tištěnou učebnici „Autoškola? Pohodlně!“, a podle stejného učebního plánu jsou na výukovém serveru „Autoškola? Pohodlně! on-line“ seřazeny i testové otázky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoškola? Pohodlně!www.schroter.cz

 

Copyright Zdeněk Schröter – všechna práva vyhrazena