Poslední změny

 

v zákoně o silničním provozu,

 

tj. v zákoně č. 361/2000 Sb.

 

 

 

 

 

 Změny vyplývající ze zákona č. 337/2020 Sb.

 

     …účinnost od 1. října 2020

 

 

  

Změny se týkají zejména profesní způsobilosti řidičů. Například jsou rozšířeny a upřesněny případy, ve kterých se podmínka profesní způsobilosti na řidiče nevztahuje. Nově je zaveden institut „Informační systém digitálního tachografu“.

 

 

 

Více viz zákon č. 361/2000 Sb. Znění zákona s barevně vyznačenými změnami je dostupné autoškolám s uhrazenou licencí v rámci materiálů přístupných jen pro uživatele platné licence.

 

 

 

 

 

 

 

 Změny vyplývající ze zákona č. 115/2020 Sb.

 

…účinnost od 1. července 2020

 

 

  

V § 25 a § 50 zákona jsou stanovena jistá zvýhodnění pro řidiče vozidla taxislužby, avšak nově pouze pro řidiče vozidla taxislužby označeného střešní svítilnou dle zákona č. 111/1994 Sb.

 

 

 

Více viz § 25 a § 50 zákon č. 361/2000 Sb. Znění zákona s barevně vyznačenými změnami je dostupné autoškolám s uhrazenou licencí v rámci materiálů přístupných jen pro uživatele platné licence.

 

 

 

 

 

 

 

 Změny vyplývající ze zákona č. 285/2018 Sb.

 

    …účinnost od 1. ledna 2019

 

 

  

V § 125c o přestupcích, odst. 7, je přesněji definována možnost řešit přestupek příkazem na místě.

 

 

 

Znění zákona s barevně vyznačenými změnami je dostupné autoškolám s uhrazenou licencí v rámci materiálů přístupných jen pro uživatele platné licence.

 

 

 

 

 

 

 

 Změny vyplývající ze zákona č. 193/2018 Sb.

 

     …účinnost od 1. října 2018

 

 

  

„Technická silniční kontrola“, povinnosti řidiče, rozsah kontroly, doklad atd.

 

 

  

Vozidla s právem přednostní jízdy mohou užívat výstražná světla modré a červené barvy.

 

 

 

  

„Ulička“ pro vozidla s právem přednostní jízdy se na dálnici a silnici pro motorová vozidla vytváří vždy u levého jízdního pruhu, atd.

 

 

 

Znění zákona s barevně vyznačenými změnami je dostupné autoškolám s uhrazenou licencí v rámci materiálů přístupných jen pro uživatele platné licence.

 

 

 

 

 

 

 

 Změny vyplývající ze zákona č. 199/2017 Sb.

 

…účinnost od 1. července 2018

 

 

  

Například jsou přesněji definována vozidla zařazená do skupin C1, C a D1.

 

 

  

Možnost podání žádosti o vydání řidičského průkazu u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

 

 

 

  

Další změny jsou spíše administrativního rázu. Více viz zákon č. 361/2000 Sb. Znění s barevně vyznačenými změnami je dostupné autoškolám s uhrazenou licencí kliknutím na datum platnosti jejich licence.

 

 

 

 

 

 

 

 Změny vyplývající ze zákona č. 183/2017 Sb.

 

…účinnost od 1. července 2017

 

 

  

Především se jedná o změnu názvosloví. „Sankce“ je nově nahrazena slovy „správní trest“, „blokové řízení“ se nahrazuje slovy „příkazem na místě“, „správní delikt“ se nahrazuje slovem „přestupek“ apod. Podrobněji viz zákon č. 361/2000 Sb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Změny vyplývající ze zákona č. 250/2016 Sb.

 

…účinnost od 1. července 2017

 

 

  

Je zrušena část pátá zákona č. 361/2000 Sb., která je však už dávno neaktuální.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Změny vyplývající ze zákona č. 298/2016 Sb.

 

  …účinnost od 19. září 2016

 

 

  

Změny přímo nesouvisí s pravidly provozu na pozemních komunikacích. V § 117 zákona č. 361/2000 Sb. je pouze upřesněno, že různé žádosti a oznámení odesílané poštou v listinné podobě musí mít podpis žadatele úředně ověřený.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Změny vyplývající ze zákona č. 48/2016 Sb.

 

 …účinnost od 20. února 2016

 

 

  

Přehled nejvýznamnějších změn včetně příslušných fotografií a komentáře je uveden v samostatné kapitole tištěné učebnice „Autoškola? Pohodlně! 2016“.

Podrobněji viz též elektronické verze zákona č. 361/2000 Sb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Změny vyplývající ze zákona č. 268/2015 Sb.

 

…účinnost od 31. prosince 2015

 

 

  

Rychlost jízdy na silnici pro motorová vozidla je řidičům vozidel o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg a řidičům autobusu snížena na 110 km.h-1. Řidič jiného motorového vozidla smí jet, tak jako doposud, rychlostí nejvýše 80 km.h-1.

Více § 18, zákona č. 361/2000 Sb.

 

 

  

Místní úpravou provozu lze rychlost jízdy na silnici pro motorová vozidla se směrově oddělenými jízdními pásy zvýšit, maximálně však o 20 km.h-1. (Zvýšení rychlosti jízdy na dálnici na rychlost vyšší než 130 km.h-1 schválená verze zákona neumožňuje.)

Více § 18, zákona č. 361/2000 Sb.

 

 

  

Dříve použitý a vlastně nic neříkající výraz „rychlostní silnice“ je nahrazen přesnějším a běžně užívaným výrazem (pojmem) „silnice pro motorová vozidla“.

Více § 41, zákona č. 361/2000 Sb.

 

 

  

V ustanoveních o tzv. nadřazenosti je užit širší výklad a pokyny policisty jsou nadřazeny „přechodné, místní i obecné úpravě provozu na pozemních komunikacích“.

Více § 76, zákona č. 361/2000 Sb.

 

 

  

V § 77 je nově uvedeno, kdo stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a v novém § 77a je uvedeno, kdo stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na účelových komunikacích, které nejsou veřejně přístupné.

Více § 77 a § 77a, zákona č. 361/2000 Sb.

 

 

  

V příloze k zákonu je zrušena položka za 3 body týkající překročení povolených hodnot při kontrolním vážení.

Více příloha k zákonu č. 361/2000 Sb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Změny vyplývající ze zákona č. 239/2013 Sb.

 

                                       a zákona č. 249/2014 Sb.

 

     vše platné od 1. ledna 2015

 

 

  

Přesnější definice pojmu „provozovatel vozidla“.

Více § 2, zákona č. 361/2000 Sb.

 

 

  

Zjistí-li se při kontrole technického stavu vozidla vážná nebo nebezpečná závada, zašle policie kopii dokladu obecnímu úřadu.

Více § 6a, zákona č. 361/2000 Sb.

 

 

  

Ustanovení o poskytování údajů z evidence dopravních nehod pouze za úhradu je zrušeno.

Více § 123, zákona č. 361/2000 Sb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Změny vyplývající ze zákona č. 230/2014 Sb.

 

 …platné od 7. listopadu 2014

 

 

  

Přesnější definice vozidel zařazených do skupiny vozidel B a přípojných vozidel k nim připojených.

Více § 80a, zákona č. 361/2000 Sb.

 

 

  

Absolvoval-li žadatel o řidičské oprávnění pro vozidla zařazená do skupin C, C+E, D nebo D+E výcvik a zkoušku na vozidle s automatickou převodovkou, nebude jeho řidičské oprávnění omezeno pouze na vozidla s automatickou převodovkou, pokud je žadatel již držitelem řidičského oprávnění například pro vozidla zařazená do skupiny B, které není omezeno pouze na řízení vozidel s automatickou převodovkou.

Více § 90, zákona č. 361/2000 Sb.

 

 

  

Pro laika velmi drobná změna v definici přestupku týkajícího se odmítnutí vyšetření v souvislosti s alkoholem nebo jinou návykovou látkou.

Více § 125c, zákona č. 361/2000 Sb.

 

 

  

Nový paragraf řešící přestupky osob s bydlištěm v jiném členském státě Evropské unie.

Více § 125j, zákona č. 361/2000 Sb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Změny vyplývající ze zákona č. 64/2014 Sb.

 

 …platné od 1. května 2014

 

 

  

Novela se týká vydání průkazu osobě, která provádí státní odborný dozor nebo vrchní státní odborný dozor ve věcech silničního provozu.

Více § 125b, zákona č. 361/2000 Sb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Od 1. ledna 2014 k žádným změnám nedošlo

 

        …i tato informace může být užitečná.

 

 

 

 

 

 

 Změny vyplývající ze zákona č. 300/2013 Sb.

 

 …platné od 1. října 2013

 

 

  

Dřívější výraz „příslušník Vojenské policie“ je nahrazen výrazem „vojenský policista“.

Více § 5 a § 8a, zákona č. 361/2000 Sb.

 

 

  

Na výzvu vojenského policisty je řidič motorového vozidla povinen předložit tomuto policistovi ke kontrole příslušné doklady.

Více § 6, zákona č. 361/2000 Sb.

 

 

  

Pro stanovené útvary Vojenské policie neplatí ustanovení o nejvyšší dovolené rychlosti.

Více § 18, zákona č. 361/2000 Sb.

 

 

  

Vojenský policista je oprávněn dávat znamení k zastavení vozidla z jedoucího vozidla rozsvícením nápisu „STOP“ (shodně jako policista, celník nebo strážník obecní policie). Více § 79, zákona č. 361/2000 Sb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Změny vyplývající ze zákona č. 233/2013 Sb.

 

   …platné od 17. srpna 2013

 

 

  

Tato novela upřesňuje zejména formulace vztahující se k požití alkoholického nápoje řidičem a k užití jiné návykové látky.

 

 

  

Výraz „alkoholický nápoj“, který řidič nesmí požít, se už nevztahuje jen na „nápoj“, ale i na „jinou látku obsahující alkohol“, například bonbóny.

V případě užití jiné návykové látky je prováděcím předpisem stanoveno množství této látky v krevním vzorku řidiče, při jehož dosažení se řidič považuje za ovlivněného touto látkou. Více § 5, zákona č. 361/2000 Sb.

 

 

  

Je upřesněno, při jaké činnosti nesmí učitel autoškoly požít alkoholický nápoj, užít jinou návykovou látku apod.

Více § 8a, zákona č. 361/2000 Sb.

 

 

  

Podle dřívější nepřesné úpravy měl řidič, který měl účast na dopravní nehodě, povinnost „zdržet se požití alkoholického nápoje a jiných návykových látek“. Zdrogovaný řidič tedy mohl argumentovat tím, že návykovou látku „nepožil“ (vnitřně, ústy). Nové ustanovení přesněji uvádí, že řidič je povinen „zdržet se požití alkoholického nápoje a užití jiné návykové látky“. Více § 47, zákona č. 361/2000 Sb.

 

 

  

Je poupraven výčet situací, za kterých může policista zabránit řidiči v jízdě použitím technického prostředku (botičky).

Například tehdy, je-li řidič „podezřelý“, že požil alkoholický nápoj nebo užil jinou návykovou látku během jízdy.

Více § 118a, zákona č. 361/2000 Sb.

 

 

  

Nově formulovaná ustanovení se promítají též do přestupků.

U povinnosti řidiče podrobit se vyšetření, zda při řízení vozidla není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, je zrušeno podmínění, aby takové vyšetření nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví. Řidič je tedy povinen se vyšetření podrobit vždy.

Více § 125c a příloha (položky za 7 bodů) k zákonu č. 361/2000 Sb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Změny vyplývající ze zákona č. 101/2013 Sb.

 

 …platné od 1. července 2013

 

 

  

Řidiči, kteří se musí podrobovat pravidelným lékařským prohlídkám z důvodu svého vyššího věku, se nemusí dostavit na první prohlídku před dovršením 60 let věku, ale až před dovršením 65 let (další prohlídka je v 68 letech a dále pak každé 2 roky).

Toto novelizované ustanovení neřeší povinné lékařské prohlídky u řidičů vozidel „s majákem“, u řidičů z povolání, u řidičů vozidel skupiny C a D apod.

Více § 87, zákona č. 361/2000 Sb.

 

 

  

Je rozšířen okruh osob, které se musí podrobit dopravně psychologickému vyšetření v souvislosti se žádostí o vrácení řidičského oprávnění. Už se nejedná jen o řidiče, kteří před tím dosáhli 12 bodů, ale také například o řidiče, kterým byl soudem uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel apod.

Více § 87a, zákona č. 361/2000 Sb.

 

 

  

Je nově specifikováno, který žadatel žádající o vrácení řidičského oprávnění musí v této souvislosti prokázat zdravotní způsobilost. Jedná se například o řidiče, který před tím pozbyl řidičské oprávnění v důsledku soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel apod.

Více § 102, zákona č. 361/2000 Sb.

 

 

 

 

 

 

 

 

   Zákon č. 361/2000 Sb. byl od svého vzniku v roce 2000 novelizován desítkami zákonů.

   Veškeré změny jsou zapracovány v námi uváděném znění zákona č. 361/2000 Sb.,

   avšak výše uvedený jmenovitý přehled změn jsme zavedli od léta 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoškola? Pohodlně!www.schroter.cz

Copyright Zdeněk Schröter – všechna práva vyhrazena