Poslední změny

 

v zákoně o silničním provozu,

 

tj. v zákoně č. 361/2000 Sb.

 

 

 

 

 

 Změny vyplývající ze zákona č. 271/2023 Sb.

 

 …účinnost od 1. července 2024

 

 

  

Jde o poslední změnu vyplývající ze zákona č. 271/2023 Sb. Změna se týká § 125e, pro řidiče je však nevýznamná. Je upřesněno, že na území Prahy jsou k projednání přestupků určeny příslušné úřady městských částí.

 

 

 

 

 

 

 Změny vyplývající ze zákona č. 220/2021 Sb.

                                a zákona č. 150/2023 Sb.

 

 …účinnost od 1. dubna 2024

 

 

  

Jedná se o poslední části změn vyplývajících z uvedených zákonů. Tyto části, již dříve vydaných zákonů, nabývají účinnosti 1. dubna 2024. Po předchozích legislativních „zmatcích“ je snad s konečnou platností řešen tzv. „Terapeutický program“. Změny se tak týkají § 102, § 102a – § 102e, a § 137.

 

 

 

 

 

 

 Změny vyplývající ze zákona č. 432/2022 Sb.

                                a zákona č. 271/2023 Sb.

 

 …účinnost od 1. ledna 2024

 

 

  

„Výstražnou vestu“ musí mít řidič na sobě při nouzovém stání na pozemní komunikaci vždy! Nikoliv pouze mimo obec. Více § 5.

 

  

Řidič u sebe nemusí mít některé doklady, více § 6.

 

  

Zavádí se ustanovení o „Sdílené zóně“, více nový § 39b.

 

  

Nový § 83a popisuje řízení „sedmnáctiletého“ řidiče pod dohledem mentora.

 

  

Nový § 102f až 102h řeší povinnost absolvovat dopravně psychologický pohovor a školení začínajících řidičů u řidičů, kteří spáchali přestupek nebo trestný čin, za který jim bylo v registru řidičů zaznamenáno 6 bodů, a tento přestupek byl spáchán ve lhůtě 2 let ode dne udělení řidičského oprávnění.

 

  

Zcela zásadních změn doznaly přestupky a související pokuty viz § 125c a tzv. bodový systém.

 

 

Změn je více, v orientaci pomůže znění aktualizovaného zákona s barevně vyznačenými posledními změnami, anebo celkový přehled „Přestupky, pokuty a bodový systém“.

 

 

 

 

 

 

 Změny vyplývající ze zákona č. 150/2023 Sb.

 

 …účinnost od 1. července 2023

 

 

  

Původně měl dle zákona č. 220/2021 Sb. nabýt účinnosti od 1. července 2023 tzv. terapeutický program (§ 102a až § 102e). Zákon č. 150/2023 Sb. však tato ustanovení částečně ruší, mění či posouvá jejich účinnost.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Změny vyplývající ze zákona č. 217/2022 Sb.

 

 …účinnost od 1. srpna 2022

 

 

  

Novela řeší pouze v § 125i podrobnosti související s přestupkem dopravce, který provozuje silniční dopravu pro cizí potřeby podle zákona o silniční dopravě.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Změny vyplývající ze zákona č. 418/2021 Sb.

 

 …účinnost od 1. ledna 2022

 

 

  

Tato novela řeší rozdělení příjmů z pokut mezi obec a stát. Pro řidiče nevýznamné.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Změny vyplývající ze zákona č. 365/2021 Sb.

 

 …účinnost od 1. ledna 2022

 

 

  

Přepravovaná osoba, která se „aktivně podílí“ na jízdě vozidla, například při jízdě na motocyklu, nesmí být pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky (§ 9 zákona).

 

  

Při předjíždění cyklisty musí řidič dodržet od cyklisty bezpečný boční odstup nejméně 1,5 m. V místech s nejvyšší dovolenou nepřevyšující 30 km.h-1 musí být dodržen boční odstup nejméně 1 m (§ 17 zákona).

 

  

Řidiči vozidel smějící jet rychlostí nejvýše 90 km.h-1 mimo obec, nejvýše 110 km.h-1 na silnici pro motorová vozidla a nejvýše 130 km.h-1 na dálnici jsou rozšířeny o řidiče vozidel integrovaného záchranného systému, a to bez ohledu na hmotnost vozidla (§ 18 zákona).

 

  

Zákon nově řeší užívání „označení vozidla poskytovatele domácí zdravotní péče“ (§ 67 zákona).

 

  

Nově definovaná vozidla zařazená do skupiny AM (§ 80a zákona).

 

  

Řidičské oprávnění udělené pro skupinu C opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny T (§ 81 zákona).

 

  

Obecní policie může příkazem na místě řešit též přestupky týkající se vyhrazeného jízdního pruhu a přestupky přepravované osoby (§ 124 zákona).

 

  

V tzv. bodovém systému, tj. v příloze zákona, přibyla položka za 2 body. Jedná se o neoprávněné stání na parkovišti vyhrazeném pro vozidla s parkovacím průkazem a neoprávněné užití tohoto průkazu (příloha k zákonu).

 

 

 

 

 

 

 

 

 Změny vyplývající ze zákona č. 261/2021 Sb.

 

 …účinnost od 1. července 2025

 

 

  

V souvislosti s další elektronizací různých postupů nebude nutné, aby při řízení měl řidič u sebe některé z předepsaných dokladů, například řidičský průkaz nebo osvědčení o registraci vozidla. Řidič je však povinen při kontrole prokázat svou totožnost, přičemž policista by měl mít možnost získat další informace o řidiči elektronickou cestou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Změny vyplývající ze zákona č. 261/2021 Sb.

 

  …účinnost od 1. února 2022

 

 

  

Záznam o dopravní nehodě mohou účastníci nehody pořídit a jednotlivě autentizovat též elektronicky, podepíší-li jej účastníci elektronickým podpisem. Více § 47 zákona.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Změny vyplývající ze zákona č. 220/2021 Sb.

 

 …účinnost od 1. července 2023

 

 

  

Zavádí se „Terapeutický program“, viz § 102a až § 102e zákona, jehož absolvování je v některých případech podmínkou pro vrácení řidičského oprávnění.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Změny vyplývající ze zákona č. 220/2021 Sb.

 

    …účinnost od 1. ledna 2022

 

 

  

Změny souvisí se „závazkem zdržet se řízení motorových vozidel“, například § 82 nebo § 87a zákona a další.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Změny vyplývající ze zákona č. 274/2021 Sb.

 

    …účinnost od 2. srpna 2021

 

 

  

V § 92 a § 109 zákona je pouze výraz „potvrzení o přechodném pobytu“ nahrazen výrazem „osvědčení o registraci“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Změny vyplývající ze zákona č. 337/2020 Sb.

 

   …účinnost od 23. května 2021

 

 

  

Ministerstvo zabezpečuje automatizovanou výměnu údajů o řidičích, řidičských oprávněních, řidičských průkazech a profesní způsobilosti řidičů způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup. Více § 122d zákona.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Změny vyplývající ze zákona č. 337/2020 Sb.

 

     …účinnost od 1. října 2020

 

 

  

Změny se týkají zejména profesní způsobilosti řidičů. Například jsou rozšířeny a upřesněny případy, ve kterých se podmínka profesní způsobilosti na řidiče nevztahuje. Nově je zaveden institut „Informační systém digitálního tachografu“.

 

 

 

Více viz zákon č. 361/2000 Sb. Znění zákona s barevně vyznačenými změnami je dostupné autoškolám s uhrazenou licencí v rámci materiálů přístupných jen pro uživatele platné licence.

 

 

 

 

 

 

 

 Změny vyplývající ze zákona č. 115/2020 Sb.

 

…účinnost od 1. července 2020

 

 

  

V § 25 a § 50 zákona jsou stanovena jistá zvýhodnění pro řidiče vozidla taxislužby, avšak nově pouze pro řidiče vozidla taxislužby označeného střešní svítilnou dle zákona č. 111/1994 Sb.

 

 

 

Více viz § 25 a § 50 zákon č. 361/2000 Sb. Znění zákona s barevně vyznačenými změnami je dostupné autoškolám s uhrazenou licencí v rámci materiálů přístupných jen pro uživatele platné licence.

 

 

 

 

 

 

 

 Změny vyplývající ze zákona č. 285/2018 Sb.

 

    …účinnost od 1. ledna 2019

 

 

  

V § 125c o přestupcích, odst. 7, je přesněji definována možnost řešit přestupek příkazem na místě.

 

 

 

Znění zákona s barevně vyznačenými změnami je dostupné autoškolám s uhrazenou licencí v rámci materiálů přístupných jen pro uživatele platné licence.

 

 

 

 

 

 

 

 Změny vyplývající ze zákona č. 193/2018 Sb.

 

     …účinnost od 1. října 2018

 

 

  

„Technická silniční kontrola“, povinnosti řidiče, rozsah kontroly, doklad atd.

 

 

  

Vozidla s právem přednostní jízdy mohou užívat výstražná světla modré a červené barvy.

 

 

 

  

„Ulička“ pro vozidla s právem přednostní jízdy se na dálnici a silnici pro motorová vozidla vytváří vždy u levého jízdního pruhu, atd.

 

 

 

Znění zákona s barevně vyznačenými změnami je dostupné autoškolám s uhrazenou licencí v rámci materiálů přístupných jen pro uživatele platné licence.

 

 

 

 

 

 

 

 Změny vyplývající ze zákona č. 199/2017 Sb.

 

…účinnost od 1. července 2018

 

 

  

Například jsou přesněji definována vozidla zařazená do skupin C1, C a D1.

 

 

  

Možnost podání žádosti o vydání řidičského průkazu u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

 

 

 

  

Další změny jsou spíše administrativního rázu. Více viz zákon č. 361/2000 Sb. Znění s barevně vyznačenými změnami je dostupné autoškolám s uhrazenou licencí kliknutím na datum platnosti jejich licence.

 

 

 

 

 

 

 

 Změny vyplývající ze zákona č. 183/2017 Sb.

 

…účinnost od 1. července 2017

 

 

  

Především se jedná o změnu názvosloví. „Sankce“ je nově nahrazena slovy „správní trest“, „blokové řízení“ se nahrazuje slovy „příkazem na místě“, „správní delikt“ se nahrazuje slovem „přestupek“ apod. Podrobněji viz zákon č. 361/2000 Sb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Změny vyplývající ze zákona č. 250/2016 Sb.

 

…účinnost od 1. července 2017

 

 

  

Je zrušena část pátá zákona č. 361/2000 Sb., která je však už dávno neaktuální.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Změny vyplývající ze zákona č. 298/2016 Sb.

 

  …účinnost od 19. září 2016

 

 

  

Změny přímo nesouvisí s pravidly provozu na pozemních komunikacích. V § 117 zákona č. 361/2000 Sb. je pouze upřesněno, že různé žádosti a oznámení odesílané poštou v listinné podobě musí mít podpis žadatele úředně ověřený.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Změny vyplývající ze zákona č. 48/2016 Sb.

 

 …účinnost od 20. února 2016

 

 

  

Přehled nejvýznamnějších změn včetně příslušných fotografií a komentáře je uveden v samostatné kapitole tištěné učebnice „Autoškola? Pohodlně! 2016“.

Podrobněji viz též elektronické verze zákona č. 361/2000 Sb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Změny vyplývající ze zákona č. 268/2015 Sb.

 

…účinnost od 31. prosince 2015

 

 

  

Rychlost jízdy na silnici pro motorová vozidla je řidičům vozidel o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg a řidičům autobusu snížena na 110 km.h-1. Řidič jiného motorového vozidla smí jet, tak jako doposud, rychlostí nejvýše 80 km.h-1.

Více § 18, zákona č. 361/2000 Sb.

 

 

  

Místní úpravou provozu lze rychlost jízdy na silnici pro motorová vozidla se směrově oddělenými jízdními pásy zvýšit, maximálně však o 20 km.h-1. (Zvýšení rychlosti jízdy na dálnici na rychlost vyšší než 130 km.h-1 schválená verze zákona neumožňuje.)

Více § 18, zákona č. 361/2000 Sb.

 

 

  

Dříve použitý a vlastně nic neříkající výraz „rychlostní silnice“ je nahrazen přesnějším a běžně užívaným výrazem (pojmem) „silnice pro motorová vozidla“.

Více § 41, zákona č. 361/2000 Sb.

 

 

  

V ustanoveních o tzv. nadřazenosti je užit širší výklad a pokyny policisty jsou nadřazeny „přechodné, místní i obecné úpravě provozu na pozemních komunikacích“.

Více § 76, zákona č. 361/2000 Sb.

 

 

  

V § 77 je nově uvedeno, kdo stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a v novém § 77a je uvedeno, kdo stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na účelových komunikacích, které nejsou veřejně přístupné.

Více § 77 a § 77a, zákona č. 361/2000 Sb.

 

 

  

V příloze k zákonu je zrušena položka za 3 body týkající překročení povolených hodnot při kontrolním vážení.

Více příloha k zákonu č. 361/2000 Sb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Změny vyplývající ze zákona č. 239/2013 Sb.

 

                                       a zákona č. 249/2014 Sb.

 

     vše platné od 1. ledna 2015

 

 

  

Přesnější definice pojmu „provozovatel vozidla“.

Více § 2, zákona č. 361/2000 Sb.

 

 

  

Zjistí-li se při kontrole technického stavu vozidla vážná nebo nebezpečná závada, zašle policie kopii dokladu obecnímu úřadu.

Více § 6a, zákona č. 361/2000 Sb.

 

 

  

Ustanovení o poskytování údajů z evidence dopravních nehod pouze za úhradu je zrušeno.

Více § 123, zákona č. 361/2000 Sb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Změny vyplývající ze zákona č. 230/2014 Sb.

 

 …platné od 7. listopadu 2014

 

 

  

Přesnější definice vozidel zařazených do skupiny vozidel B a přípojných vozidel k nim připojených.

Více § 80a, zákona č. 361/2000 Sb.

 

 

  

Absolvoval-li žadatel o řidičské oprávnění pro vozidla zařazená do skupin C, C+E, D nebo D+E výcvik a zkoušku na vozidle s automatickou převodovkou, nebude jeho řidičské oprávnění omezeno pouze na vozidla s automatickou převodovkou, pokud je žadatel již držitelem řidičského oprávnění například pro vozidla zařazená do skupiny B, které není omezeno pouze na řízení vozidel s automatickou převodovkou.

Více § 90, zákona č. 361/2000 Sb.

 

 

  

Pro laika velmi drobná změna v definici přestupku týkajícího se odmítnutí vyšetření v souvislosti s alkoholem nebo jinou návykovou látkou.

Více § 125c, zákona č. 361/2000 Sb.

 

 

  

Nový paragraf řešící přestupky osob s bydlištěm v jiném členském státě Evropské unie.

Více § 125j, zákona č. 361/2000 Sb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Změny vyplývající ze zákona č. 64/2014 Sb.

 

 …platné od 1. května 2014

 

 

  

Novela se týká vydání průkazu osobě, která provádí státní odborný dozor nebo vrchní státní odborný dozor ve věcech silničního provozu.

Více § 125b, zákona č. 361/2000 Sb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Od 1. ledna 2014 k žádným změnám nedošlo

 

        …i tato informace může být užitečná.

 

 

 

 

 

 

 Změny vyplývající ze zákona č. 300/2013 Sb.

 

 …platné od 1. října 2013

 

 

  

Dřívější výraz „příslušník Vojenské policie“ je nahrazen výrazem „vojenský policista“.

Více § 5 a § 8a, zákona č. 361/2000 Sb.

 

 

  

Na výzvu vojenského policisty je řidič motorového vozidla povinen předložit tomuto policistovi ke kontrole příslušné doklady.

Více § 6, zákona č. 361/2000 Sb.

 

 

  

Pro stanovené útvary Vojenské policie neplatí ustanovení o nejvyšší dovolené rychlosti.

Více § 18, zákona č. 361/2000 Sb.

 

 

  

Vojenský policista je oprávněn dávat znamení k zastavení vozidla z jedoucího vozidla rozsvícením nápisu „STOP“ (shodně jako policista, celník nebo strážník obecní policie). Více § 79, zákona č. 361/2000 Sb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Změny vyplývající ze zákona č. 233/2013 Sb.

 

   …platné od 17. srpna 2013

 

 

  

Tato novela upřesňuje zejména formulace vztahující se k požití alkoholického nápoje řidičem a k užití jiné návykové látky.

 

 

  

Výraz „alkoholický nápoj“, který řidič nesmí požít, se už nevztahuje jen na „nápoj“, ale i na „jinou látku obsahující alkohol“, například bonbóny.

V případě užití jiné návykové látky je prováděcím předpisem stanoveno množství této látky v krevním vzorku řidiče, při jehož dosažení se řidič považuje za ovlivněného touto látkou. Více § 5, zákona č. 361/2000 Sb.

 

 

  

Je upřesněno, při jaké činnosti nesmí učitel autoškoly požít alkoholický nápoj, užít jinou návykovou látku apod.

Více § 8a, zákona č. 361/2000 Sb.

 

 

  

Podle dřívější nepřesné úpravy měl řidič, který měl účast na dopravní nehodě, povinnost „zdržet se požití alkoholického nápoje a jiných návykových látek“. Zdrogovaný řidič tedy mohl argumentovat tím, že návykovou látku „nepožil“ (vnitřně, ústy). Nové ustanovení přesněji uvádí, že řidič je povinen „zdržet se požití alkoholického nápoje a užití jiné návykové látky“. Více § 47, zákona č. 361/2000 Sb.

 

 

  

Je poupraven výčet situací, za kterých může policista zabránit řidiči v jízdě použitím technického prostředku (botičky).

Například tehdy, je-li řidič „podezřelý“, že požil alkoholický nápoj nebo užil jinou návykovou látku během jízdy.

Více § 118a, zákona č. 361/2000 Sb.

 

 

  

Nově formulovaná ustanovení se promítají též do přestupků.

U povinnosti řidiče podrobit se vyšetření, zda při řízení vozidla není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, je zrušeno podmínění, aby takové vyšetření nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví. Řidič je tedy povinen se vyšetření podrobit vždy.

Více § 125c a příloha (položky za 7 bodů) k zákonu č. 361/2000 Sb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Změny vyplývající ze zákona č. 101/2013 Sb.

 

 …platné od 1. července 2013

 

 

  

Řidiči, kteří se musí podrobovat pravidelným lékařským prohlídkám z důvodu svého vyššího věku, se nemusí dostavit na první prohlídku před dovršením 60 let věku, ale až před dovršením 65 let (další prohlídka je v 68 letech a dále pak každé 2 roky).

Toto novelizované ustanovení neřeší povinné lékařské prohlídky u řidičů vozidel „s majákem“, u řidičů z povolání, u řidičů vozidel skupiny C a D apod.

Více § 87, zákona č. 361/2000 Sb.

 

 

  

Je rozšířen okruh osob, které se musí podrobit dopravně psychologickému vyšetření v souvislosti se žádostí o vrácení řidičského oprávnění. Už se nejedná jen o řidiče, kteří před tím dosáhli 12 bodů, ale také například o řidiče, kterým byl soudem uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel apod.

Více § 87a, zákona č. 361/2000 Sb.

 

 

  

Je nově specifikováno, který žadatel žádající o vrácení řidičského oprávnění musí v této souvislosti prokázat zdravotní způsobilost. Jedná se například o řidiče, který před tím pozbyl řidičské oprávnění v důsledku soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel apod.

Více § 102, zákona č. 361/2000 Sb.

 

 

 

 

 

 

 

 

   Zákon č. 361/2000 Sb. byl od svého vzniku v roce 2000 novelizován desítkami zákonů.

   Veškeré změny jsou zapracovány v námi uváděném znění zákona č. 361/2000 Sb.,

   avšak výše uvedený jmenovitý přehled změn jsme zavedli od léta 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoškola? Pohodlně!www.schroter.cz

Copyright Zdeněk Schröter – všechna práva vyhrazena