uvod

 

 

 

 

Zákon č. 361/2000 Sb. – poznámky pod čarou

 

 

 

 

1)

2)

3)

4)

4a)

5)

6)

7)

8)

8a)

9)

9a)

9b)

9c)

9d)

10)

 

11)

12)

12a)

13)

13a)

14)

14a)

14b)

14c)

14d)

15)

16)

17)

18)

18a

19)

20)

20a)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

27a)

28)

29)

30)

 

 

 

 

 

31)

31b)

32)

32a)

32b)

32c)

33)

34)

34a)

35)

35a)

35b)

35c)

35d)

35e)

35f)

35g)

36)

37)

38)

38a)

38b)

38c)

39)

40)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41)

42)

43)

44)

45)

46)

47)

48)

49)

50)

51)

52)

53)

 

 

 

 

 

Poznámky vyznačené modrým textem vyplývají ze zákona č. 271/2023 Sb., a jsou účinné od 1. ledna 2024.

 

pozn01

 

1)

 

 

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

 

pozn02

2)

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

 

pozn03

3)

Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech.

 

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech).

 

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.

 

pozn04

4)

Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

pozn04a

4a)

§ 45 zákona č. 247/2000 Sb.

 

pozn05

5)

Například § 17b zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

 

pozn06

6)

Vyhláška č. 174/1994 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

 

pozn07

7)

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů.

 

pozn08

8)

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

 

pozn08a

8a)

§ 2 písm. b) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

pozn09

9)

Poznámka je zrušena zákonem č. 48/2016 Sb.

 

pozn09a

9a)

§ 46 odst. 3 zákona č. 247/2000 Sb.

 

pozn09b

9b)

§ 47 odst. 3 a 4 zákona č. 247/2000 Sb.

 

pozn09c

9c)

§ 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

 

pozn09d

9d)

Zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky.

 

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

 

pozn10

10)

§ 2 odst. 10 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 150/2000 Sb.

 

pozn11

11)

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

 

pozn12

12)

Zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii), ve znění pozdějších předpisů.

 

pozn12a

12a)

Například zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,

 

zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

 

pozn13

13)

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

 

pozn13a

13a)

Poznámka zrušena zákonem č. 183/2017 Sb.

 

pozn14

14)

Zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

 

pozn14a

14a)

Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

 

pozn14b

14b)

§ 24b zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění zákona č. 436/2003 Sb.

 

pozn14c

14c)

Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.

 

pozn14d

14d)

Poznámka zrušena zákonem č. 183/2017 Sb.

 

pozn15

15)

Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

 

pozn16

16)

Například zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů,

 

zákon č. 67/1992 Sb., o Vojenském obranném zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů,

 

zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

 

pozn17

17)

§ 9 vyhlášky č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah.

 

pozn18

18)

Zákon č. 54/1946 Sb., o letním čase.

 

Nařízení vlády č. 41/1998 Sb., o zavedení letního času v letech 1998 až 2001.

 

pozn18a

18a)

§ 21 odst. 3 vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

 

pozn19

19)

Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu.

 

pozn20

20)

Vyhláška č. 61/1983 Sb., o Dohodě o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP), ve znění pozdějších předpisů.

 

pozn20a

20a)

§ 12 a 13 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb. a zákona č. 80/2006 Sb.

 

pozn21

21)

Zákon č. 111/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

pozn22

22)

Například ČSN 01 8020 Dopravní značky na pozemních komunikacích,

 

ČSN 36 560-1-1 Světelná signalizační zařízení, technické a funkční požadavky,

 

ČSN 73 6021 Světelná signalizační zařízení, umístění a použití návěstidel.

 

pozn23

23)

Například § 23 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění zákona č. 102/2000 Sb.

 

pozn24

24)

Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů.

 

pozn25

25)

§ 25 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění zákona č. 102/2000 Sb.

 

pozn26

26)

Poznámka je zrušena zákonem č. 271/2023 Sb.

 

pozn27

27)

Zákon č. 553/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

pozn27a

27a)

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

 

pozn28

28)

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

pozn29

29)

ČSN 66 6416.

 

pozn30

30)

Poznámka zrušena zákonem č. 183/2017 Sb.

 

pozn31

31)

Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

 

pozn31b

31b)

Poznámka zrušena zákonem č. 183/1997 Sb.

 

pozn32

32)

§ 27a zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 138/1995 Sb.

 

pozn32a

32a)

Poznámka zrušena zákonem č. 337/2020 Sb.

 

pozn32b

32b)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy.

 

pozn32c

32c)

Poznámka zrušena zákonem č. 337/2020 Sb.

 

pozn33

33)

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb.

 

pozn34

34)

Poznámka je zrušena zákonem č. 298/2016 Sb.

 

pozn34a

34a)

§ 37 zákona č. 56/2001 Sb.

 

pozn35

35)

§ 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 177/2001 Sb.

 

pozn35a

35a)

Zákon č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

pozn35b

35b)

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

 

35b)

V důsledku legislativní chyby 2x pozn. 32b

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

pozn35c

35c)

§ 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

 

pozn35d

35d)

Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

 

pozn35e

35e)

§ 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb.

 

pozn35f

35f)

§ 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb., ve znění zákona č. 439/2004 Sb.

 

pozn35g

35g)

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

pozn36

36)

Poznámka zrušena zákonem č. 133/2011 Sb.

 

pozn37

37)

Poznámka je s účinností od 1. ledna 2024 zrušena zákonem č. 271/2023 Sb.

 

pozn38

38)

Poznámka zrušena zákonem č.281/2009 Sb.

 

pozn38a

38a)

§ 69 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

 

pozn38b

38b)

Poznámka je s účinností od 1. ledna 2024 zrušena zákonem č. 271/2023 Sb.

 

pozn38c

38c)

Poznámka zrušena zákonem č. 183/2017 Sb.

 

pozn39

39)

Například § 33 zákona č. 283/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

 

§ 13 zákona č. 154/1994 Sb.

 

pozn40

40)

Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

 

pozn41

41)

Vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy.

 

pozn42

42)

Nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 ze dne 20. prosince 1985 o harmonizaci určitých sociálních právních předpisů v silniční dopravě.

 

Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR), vyhlášená pod č. 108/1976 Sb.

 

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky.

 

Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění vyhlášky č. 55/2003 Sb.

 

pozn43

43)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES, v platném znění.

Nařízení Komise (EU) 2016/403 ze dne 18. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, pokud jde o klasifikaci závažných porušení pravidel Unie, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě, a kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES.

 

pozn44

44)

Například Úmluva o silničním provozu (Vídeň 1968), Úmluva o silničním provozu (Ženeva 1949).

 

pozn45

45)

Zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů.

 

pozn46

46)

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

pozn47

47)

Směrnice Rady 91/671/EHS ze dne 16. prosince 1991 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se povinného používání bezpečnostních pásů ve vozidlech s hmotností do 3,5 tuny.

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/20/ES ze dne 8. dubna 2003, kterou se mění směrnice Rady 91/671/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se povinného používání bezpečnostních pásů ve vozidlech s hmotností do 3,5 tuny.

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech.

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/413 ze dne 11. března 2015 o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu.

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES ze dne 15. července 2003 o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a směrnice Rady 91/439/EHS a zrušení směrnice Rady 76/914/EHS.

 

Směrnice Komise 2014/85/EU ze dne 1. července 2014, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech.

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/47/EU ze dne 3. dubna 2014 o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných v Unii a o zrušení směrnice 2000/30/ES.

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/719 ze dne 29. dubna 2015, kterou se mění směrnice Rady 96/53/ES, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz.

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/645 ze dne 18. dubna 2018, kterou se mění směrnice 2003/59/ES o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a směrnice 2006/126/ES o řidičských průkazech.

 

Směrnice Komise (EU) 2020/612 ze dne 4. května 2020, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech.

 

pozn48

48)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy, v platném znění.

 

pozn49

49)

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 62/2010 Sb. m. s., kterým se nahrazují sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 108/1976 Sb., č. 82/1984 Sb. a č. 80/1994 Sb., o vyhlášení přijetí změn a dodatků Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR), ve znění sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 82/2010 Sb. m. s.

 

pozn50

50)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 ze dne 15. ledna 2013 o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly, v platném znění.

 

pozn51

51)

§ 7 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

 

pozn52

52)

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

 

pozn53

53)

Zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES, v platném znění.

 

 

 

 

 

 

Zpět na přehled všech poznámek pod čarou k zákonu č. 361/2000 Sb.