uvod

Vyhláška č. 294/2015 Sb.       

 

 

 

Svislé dopravní značky

§ 1 Provedení svislých dopravních značek

§ 5 Značky upravující přednost

§ 9 Dodatkové tabulky

§ 2 Umístění svislých dopravních značek

§ 6 Zákazové značky

§ 10 Určené symboly

§ 3 Platnost svislých dopravních značek

§ 7 Příkazové značky

 

§ 4 Výstražné značky

§ 8 Informativní značky

 

 

Vodorovné dopravní značky

§ 11 Obecně k vodorovným dopravním značkám

§ 12 Rozdělení vodorovných dopravních značek

 

 

Světelné a akustické signály

§ 13 Světelné signály

§ 14 Akustické signály

 

 

Dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace

§ 15 (Dopravní zařízení)

§ 16 (Zařízení pro provozní informace)

 

 

Výjimky z omezení jízdy některých vozidel

§ 17 Žádost o udělení výjimky z omezení jízdy…..

 

 

 

Označování věcí, osob a vozidel ve zvláštních případech

§ 18 Podrobnosti o označování překážky…..

§ 20 Označení osob oprávněných zastavovat…..

§ 22 Označení sedadel vybavených zádržným…..

§ 19 Vzor a způsob užití oděvních doplňků…..

§ 21 Speciální označení vozidel a osob

 

 

Řízení provozu na pozemních komunikacích

§ 23 Pokyny při řízení provozu…..

§ 25 Pověření příslušníka vojenské pořádkové…..

 

§ 24 Výstroj a označení příslušníka vojenské…..

§ 26 Pověření osoby k zajištění přechodu dětí…..

 

 

Přechodné a zrušovací ustanovení a účinnost

§ 27 Přechodné ustanovení

§ 28 Zrušovací ustanovení

§ 29 (Účinnost)

 

 

 

 

Vyhláška je uvedena v aktualizovaném znění, jak vyplývá ze změn provedených

vyhláškou č. 84/2016 Sb., vyhláškou č. 509/2021 Sb. a vyhláškou č. 386/2023 Sb.

 

Poslední změny vyplývající z vyhlášky č. 386/2023 Sb., účinné od 1. ledna 2024, jsou vyznačeny zelenou barvou.

 

 

 

294

 

VYHLÁŠKA

ze dne 27. října 2015,

kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

 

        Ministerstvo dopravy stanoví podle § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) k provedení § 5 odst. 1 písm. d), § 10 odst. 5, § 43 odst. 6, § 45 odst. 6, § 56 odst. 8, § 62 odst. 5, § 63 odst. 2, § 65 odst. 3, § 66 odst. 3, § 67 odst. 1 a 11, § 68 odst. 3, § 75 odst. 7, § 78 odst. 5 a § 79 odst. 9:

 

 

ČÁST PRVNÍ

 

ÚPRAVA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

 

HLAVA I

DOPRAVNÍ ZNAČKY

 

 

Díl 1

Svislé dopravní značky

 

 

Oddíl 1

Obecná ustanovení o svislých dopravních značkách

 

 

p-1

§ 1

Provedení svislých dopravních značek

 

        (1) Stálé dopravní značky se upevňují na sloupky, budovy nebo jiné konstrukce pevně spojené se zemí.

 

        (2) Červené a bílé pruhy na sloupku (stojánku), na němž je umístěna přenosná dopravní značka, mají šířku 100 až 200 mm a retroreflexní provedení.

 

        (3) Proměnné dopravní značky jsou značky, jejichž provedení se může měnit. Barevné provedení proměnných dopravních značek může být odlišné od stálých dopravních značek, a to tak, že podklad proměnných dopravních značek je tmavý a nápisy, symboly a ohraničení světlé.

 

        (4) Pro zdůraznění významu a zlepšení viditelnosti lze svislou dopravní značku umístit na retroreflexním žlutozeleném fluorescenčním podkladu. Takový podklad nelze použít v kombinaci se světelnými signály.

 

 

 

 

 

p-2

§ 2

Umístění svislých dopravních značek

 

        (1) Svislé dopravní značky se umísťují tak, aby byly pro účastníky provozu na pozemních komunikacích, pro které jsou určeny, včas a z dostatečné vzdálenosti viditelné.

 

        (2) Svislé dopravní značky se umísťují při pravém okraji pozemní komunikace nebo nad vozovkou; pro zdůraznění jejich významu mohou být značky nacházející se při pravém okraji pozemní komunikace zopakovány i při levém okraji pozemní komunikace.

 

        (3) Svislé dopravní značky „Stezka pro chodce“, „Konec stezky pro chodce“, „Stezka pro cyklisty“, „Konec stezky pro cyklisty“, „Stezka pro chodce a cyklisty společná“, „Konec stezky pro chodce a cyklisty společné“, „Stezka pro chodce a cyklisty dělená“, „Konec stezky pro chodce a cyklisty dělené“, „Stezka pro jezdce na zvířeti“, „Konec stezky pro jezdce na zvířeti“ a svislé dopravní značky zónové (konec zóny) lze, je-li to vhodné, umístit pouze při levé straně pozemní komunikace na rub jiné z uvedených dopravních značek.

 

        (4) Značky upravující zastavení nebo stání se umísťují při tom okraji vozovky nebo pozemní komunikace, k němuž se vztahují.

 

        (5) Stálé značky ani jejich konstrukce nesmějí zasahovat do vymezené části dopravního prostoru určené pro provoz vozidel.

 

        (6) Je-li nutné v zájmu bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích na místo s omezením, zákazem nebo příkazem předem upozornit z větší vzdálenosti, použije se odpovídající svislá dopravní značka doplněná dodatkovou tabulkou „Vzdálenost“, pro označení místa na odbočující pozemní komunikaci dodatkovou tabulkou „Směrová šipka“ (dále jen „předběžná značka“).

 

        (7) Svislá dopravní značka, z níž vyplývá povinnost zastavit vozidlo, musí být umístěna tak, aby byl řidič s přihlédnutím k místním podmínkám schopen vozidlo bezpečně zastavit. Není-li možné tento požadavek dodržet, použije se také předběžná nebo jiná vhodná značka.

 

        (8) Sloupky nebo stojany přenosných dopravních značek mohou být v odůvodněných případech umístěny výjimečně i na vozovce.

 

        (9) Na dopravních značkách a jejich sloupcích, stojanech nebo konstrukcích nesmí být vyznačeno nebo umístěno nic, co nesouvisí s dopravní značkou, dopravním zařízením nebo zařízením pro dopravní informace.

 

 

 

 

 

p-3

§ 3

Platnost svislých dopravních značek

 

        (1) Svislá dopravní značka umístěná vedle pozemní komunikace platí pro celou pozemní komunikaci v daném směru jízdy s výjimkou značky upravující zastavení nebo stání, která platí jen pro tu stranu pozemní komunikace, u níž je umístěna.

 

        (2) Svislá dopravní značka umístěná nad vozovkou platí pro celou vozovku v daném směru jízdy. Je-li však nad vyznačeným jízdním pruhem umístěna zákazová nebo příkazová značka, platí jen pro jízdní pruh, nad nímž je umístěna.

 

        (3) Zákaz, omezení nebo příkaz je ukončen nejbližší křižovatkou nebo příslušnou dopravní značkou.

 

        (4) Platnost zákazu, omezení nebo příkazu vyjádřeného přenosnou dopravní značkou umístěnou na vozidle, které označuje pohyblivé pracoviště tvořené pomalu se pohybujícím vozidlem nebo skupinou vozidel, končí 100 m ve směru jízdy za tímto vozidlem nebo za posledním vozidlem skupiny, jedná-li se o skupinu vozidel.

 

        (5) Značky upravující přednost „Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací“, „Hlavní pozemní komunikace“, „Konec hlavní pozemní komunikace“, „Dej přednost v jízdě!“, „Dej přednost v jízdě tramvaji!“ a „Stůj, dej přednost v jízdě!“ platí pro nejbližší křižovatku.

 

        (6) Platnost zónové dopravní značky je ukončena značkou informující o jejím konci, není-li stanoveno jinak. Dopravní značka „Stezka pro chodce“, „Stezka pro cyklisty“, „Stezka pro chodce a cyklisty společná“, „Stezka pro chodce a cyklisty dělená“ nebo „Stezka pro jezdce na zvířeti“ ukončuje platnost jiné z těchto dopravních značek.

 

        (7) Platnost informativních značek označujících parkoviště končí 5 m před hranicí nejbližší křižovatky, není-li způsob a uspořádání dovoleného stání vyznačen vodorovnými dopravními značkami nebo není-li platnost informativních značek označujících parkoviště ukončena jiným způsobem. Vjezd na místa ležící mimo pozemní komunikace nebo výjezd z nich platnost těchto dopravních značek přerušuje.

 

        (8) Neplatnost dopravní značky nebo její části, která vyplývá z přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, lze vyjádřit

 

a) škrtnutím oranžovo-černým pruhem (pruhy) nebo překrytím červeným křížem; tímto způsobem však nesmí být vyjádřena neplatnost svislé dopravní značky upravující přednost, nebo

 

b) jiným způsobem, například zakrytím nebo demontáží činné plochy značky.

 

 

 

 

 

Oddíl 2

Zvláštní ustanovení o svislých dopravních

značkách a jejich rozdělení

 

p-4

§ 4

Výstražné značky

 

        (1) Výstražné značky se zpravidla umísťují před označovaným místem mimo obec ve vzdálenosti 100 až 250 m, v obci 50 až 100 m. Není-li možné z vážných důvodů stanovené rozmezí vzdálenosti dodržet, doplní se výstražná dopravní značka o dodatkovou tabulku „Vzdálenost“ s udáním skutečné vzdálenosti k označovanému místu. Na stezce pro cyklisty a stezce pro chodce a cyklisty lze tuto vzdálenost zkrátit.

 

        (2) Provedení, význam, popřípadě užití výstražných značek je uvedeno v příloze č. 1 k této vyhlášce.

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.

 

Výstražné dopravní značky

 

Číslo

Vyobrazení

Název, význam a užití

A 1a

Zatáčka vpravo

 

Značka upozorňuje na zatáčku (směrový oblouk) vpravo, jehož bezpečné projetí vyžaduje výrazné snížení rychlosti jízdy.

A 1b

Zatáčka vlevo

 

Značka upozorňuje na zatáčku (směrový oblouk) vlevo, jehož bezpečné projetí vyžaduje výrazné snížení rychlosti jízdy.

A 2a

Dvojitá zatáčka, první vpravo

 

Značka upozorňuje na dvě nebo více po sobě následujících zatáček (směrových oblouků), z nichž první je vpravo, a jejichž bezpečné projetí vyžaduje výrazné snížení rychlosti jízdy.

A 2b

Dvojitá zatáčka, první vlevo

 

Značka upozorňuje na dvě nebo více po sobě následujících zatáček (směrových oblouků), z nichž první je vlevo, a jejichž bezpečné projetí vyžaduje výrazné snížení rychlosti jízdy.

A 3

Křižovatka

 

Značka upozorňuje na křižovatku, kde není přednost v jízdě upravena svislými dopravními značkami. V obci se užívá výjimečně, např. k upozornění na křižovatku, kde na rozdíl od svého předcházejícího průběhu již není pozemní komunikace hlavní a uplatňuje se zde ustanovení o přednosti v jízdě vozidel přijíždějících zprava.

A 4

Křižovatka s kruhovým objezdem

 

Značka upozorňuje v odůvodněných případech na křižovatku s kruhovým objezdem.

A 5a

Nebezpečné klesání

 

Značka upozorňuje na úsek pozemní komunikace, kde místní podmínky činí klesání nebezpečným. Na značce se uvádí skutečný nejvyšší podélný sklon vozovky.

A 5b

Nebezpečné stoupání

 

Značka upozorňuje na úsek pozemní komunikace s prudkým stoupáním. Na značce se uvádí skutečný nejvyšší podélný sklon vozovky.

A 6a

Zúžená vozovka z obou stran

 

Značka upozorňuje na místo, kde se vozovka oproti předcházejícímu úseku výrazně zužuje, a to z obou stran.

A 6b

Zúžená vozovka z jedné strany

 

Značka upozorňuje na místo, kde se vozovka oproti předcházejícímu úseku výrazně zužuje z jedné strany. Symbol značky je proveden tak, aby odpovídal skutečnému zúžení vozovky buď z levé, nebo z pravé strany.

A 7a

Nerovnost vozovky

 

Značka upozorňuje na hrboly, výtluky, díry a jiné nerovnosti ve vozovce nebo na úsek s nerovným povrchem vozovky, vyžadující zvýšenou opatrnost nebo výrazné snížení rychlosti jízdy.

 

V případě, že jsou na vozovce vyjeté koleje, doplňuje se značka dodatkovou tabulkou s příslušným symbolem nebo nápisem. www.schroter.cz

A 7b

Zpomalovací práh

 

Značka upozorňuje na umělou nerovnost na vozovce, jejímž účelem je zejména snížení rychlosti jedoucích vozidel.

 

A 8

Nebezpečí smyku

 

Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde může dojít ke smyku vozidla i za neztížených povětrnostních podmínek. Pokud nebezpečí hrozí za určitých podmínek, omezí se platnost této značky pomocí dodatkové tabulky s příslušným symbolem.

A 9

Provoz v obou směrech

 

Značka upozorňuje na úsek pozemní komunikace, kde je na rozdíl od předcházejícího úseku provoz vozidel veden dočasně nebo trvale v obou směrech. Značkou se označuje také konec směrově rozdělené pozemní komunikace.

A 10

Světelné signály

 

Značka upozorňuje řidiče na místo, kde je provoz na pozemní komunikaci řízen světelnými signály, které by řidič jinak neočekával, nebo které nejsou s ohledem na místní podmínky viditelné z dostatečné vzdálenosti.

A 11

Přechod pro chodce

 

Značka upozorňuje na přechod pro chodce, který by řidič jinak neočekával, a který není viditelný z dostatečné vzdálenosti.

A 12a

Chodci

 

Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace s možností zvýšeného výskytu chodců anebo častého přecházení chodců přes pozemní komunikaci v místě, kde není zřízen přechod pro chodce, např. v místě pro přecházení.

A 12b

Děti

 

Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, v jejichž blízkosti se děti často pohybují nebo shromažďují, přecházejí vozovku, nebo kde hrozí zvýšené nebezpečí jejich nenadálého vběhnutí do vozovky.

 

A 12c

Osoby na osobním přepravníku

 

Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, v jejichž blízkosti se osoby na osobním přepravníku často pohybují nebo shromažďují, přejíždějí vozovku, nebo kde hrozí zvýšené nebezpečí jejich nenadálého vjetí do vozovky.

A 13

Zvířata

 

Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde může docházet k častému výskytu domácích zvířat na pozemní komunikaci.

 

Na značce může být použit i jiný určený symbol zvířete.

A 14

Zvěř

 

Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde může docházet k častému výskytu divoké zvěře na pozemní komunikaci.

 

Na značce může být použit i jiný určený symbol volně žijícího živočicha.

A 15

Práce na silnici

 

Značka upozorňuje na práci na pozemní komunikaci nebo v jejím bezprostředním okolí, která by mohla ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo při níž by mohli být provozem ohroženi pracovníci tuto činnost vykonávající.

A 16

Boční vítr

 

Značka upozorňuje na místo s nebezpečím náhlého poryvu bočního větru, který může ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Je-li značka provedena jako stálá, doplňuje se zpravidla větrným rukávem, z jehož pohybu je patrný směr a síla větru.

A 17

Odlétávající štěrk

 

Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde se na vozovce vyskytuje volný štěrk, který by mohl ohrozit bezpečnost účastníků provozu na pozemních komunikacích.

A 18

Kamení na vozovce

 

Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde se může vlivem sesuvů nebo padání kamenů na pozemní komunikaci vyskytovat kamení nebo zemina.

A 19

Cyklisté

 

Značka upozorňuje na místo, kde cyklisté vjíždějí na vozovku nebo ji přejíždějí, anebo na úsek, kde se cyklisté často vyskytují.

A 20

Letadla

 

Značka upozorňuje na místo, kde v malé výšce nad pozemní komunikací přelétávají letadla.

A 21

Tunel

 

Značka upozorňuje na tunel, kde kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz v tunelu.

A 22

Jiné nebezpečí

 

Značka upozorňuje na jiné nebezpečí než to, které je možno označit příslušnou výstražnou značkou. Popis nebo symbol jiného nebezpečí se zpravidla uvede na vhodné dodatkové tabulce.

A 23

Kolona

 

Značka upozorňuje na nebezpečí výskytu kolony stojících nebo pomalu jedoucích vozidel.

A 24

Náledí

 

Značka upozorňuje na úsek se zvýšeným nebezpečím výskytu náledí na vozovce.

A 25

Tramvaj

 

Značka upozorňuje na místo, kde tramvaj křižuje směr jízdy ostatních vozidel.

A 26

Mlha

 

Značka upozorňuje na nebezpečí výskytu mlhy nebo kouře.

A 27

Nehoda

 

Značka upozorňuje na místo dopravní nehody.

A 28

Nebezpečná krajnice

 

Značka upozorňuje na úsek pozemní komunikace, kde je nebezpečné vjet na krajnici.

A 29

Železniční přejezd se závorami

 

Značka upozorňuje na železniční přejezd vybavený závorami.

A 30

Železniční přejezd bez závor

 

Značka upozorňuje na železniční přejezd nevybavený závorami.

A 31a

Návěstní deska (240 m)

 

Značka se umisťuje ve vzdálenosti 240 m před železničním přejezdem, na nějž upozorňuje. Šikmé pruhy směřují ke středu vozovky. Nad značkou se umisťuje značka „Železniční přejezd se závorami“ nebo „Železniční přejezd bez závor“; v případě jejich užití k označení přejezdu na odbočující pozemní komunikaci se mezi tyto značky vloží dodatková tabulka „Směrová šipka“.

A 31b

Návěstní deska (160 m)

 

Značka se umisťuje ve vzdálenosti 160 m před železničním přejezdem, na nějž upozorňuje. Šikmé pruhy směřují ke středu vozovky. V případě jejího užití k označení přejezdu na odbočující pozemní komunikaci se nad tuto značku umístí dodatková tabulka „Směrová šipka“.

A 31c

Návěstní deska (80 m)

 

Značka se umisťuje ve vzdálenosti 80 m před železničním přejezdem, na nějž upozorňuje. Šikmý pruh směřuje ke středu vozovky. V případě jejího užití k označení přejezdu na odbočující pozemní komunikaci se nad tuto značku umístí dodatková tabulka „Směrová šipka“.

A 32a

Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný

 

Značka upozorňuje na jednokolejný železniční přejezd.

 

Je-li řidič povinen před železničním přejezdem zastavit vozidlo, zastaví před touto značkou.

A 32b

Výstražný kříž pro železniční přejezd vícekolejný

 

Značka upozorňuje na vícekolejný železniční přejezd, kde je potřeba dbát zvýšené opatrnosti pro případ současného průjezdu vlaků z obou směrů.

 

Je-li řidič povinen před železničním přejezdem zastavit vozidlo, zastaví před touto značkou.

A 33

Pohyblivý most

 

Značka upozorňuje na zvedací nebo jiný pohyblivý most.

A 34

 

Nábřeží

 

Značka upozorňuje na úsek pozemní komunikace směřující na nechráněné nábřeží nebo břeh vodní plochy.

 

Autoškola? Pohodlně! – www.schroter.cz

 

 

 

 

 

 

p-5

§ 5

Značky upravující přednost

 

        Provedení, význam, popřípadě užití značek upravujících přednost je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.

 

Značky upravující přednost

 

Číslo

Vyobrazení

Název, význam a užití

P 1

Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací

 

Značka upozorňuje mimo obec na křižovatku a označuje hlavní pozemní komunikaci. Na značce může být znázorněno i jen levé    nebo pravé    připojení. V případě složitější křižovatky nebo křižovatky, kde hlavní komunikace neprobíhá v přímém směru, se pod touto značkou použije příslušná dodatková tabulka s vyznačením tvaru křižovatky.

P 2

Hlavní pozemní komunikace

 

Značka označuje zejména v obci hlavní pozemní komunikaci v nejbližší křižovatce nebo uvnitř rozsáhlé nebo složitější křižovatky.

 

P 3

Konec hlavní pozemní komunikace

 

Značka informuje o tom, že na nejbližší křižovatce tato pozemní komunikace již není hlavní.

P 4

Dej přednost v jízdě!

 

Značka označuje vedlejší pozemní komunikaci.

 

Značku lze použít i uvnitř větší nebo složitější křižovatky nebo na místě, kde se řidiči přikazuje, opakuje nebo zdůrazňuje povinnost dát přednost v jízdě.

P 5

Dej přednost v jízdě tramvaji!

 

Značka se používá v místě, kde má řidič povinnost dát přednost v jízdě tramvaji, a to zejména mimo křižovatku.

P 6

Stůj, dej přednost v jízdě!

 

Značka přikazuje řidiči zastavit vozidlo na takovém místě, odkud má do křižovatky náležitý rozhled, a dát přednost v jízdě.

 

Značku lze použít i uvnitř větší nebo složitější křižovatky.

 

Značka se používá také před železničním přejezdem v kombinaci s výstražným křížem v případě, kdy je nutno přikázat řidiči zastavení vozidla.

P 7

Přednost protijedoucích vozidel

 

Značka přikazuje řidiči dát přednost v jízdě protijedoucímu vozidlu v případě, kdy se protijedoucí vozidla nemohou bezpečně vyhnout. www.schroter.cz

P 8

 

Přednost před protijedoucími vozidly

 

Značka informuje řidiče o tom, že řidič protijedoucího vozidla smí do následujícího úseku pozemní komunikace vjet pouze v případě, kdy se jeho a protijedoucí vozidlo mohou bezpečně vyhnout.

 

Značka se osazuje v opačném směru jízdy než značka „Přednost protijedoucích vozidel“.

 

Autoškola? Pohodlně! – www.schroter.cz 

 

 

 

 

 

 

p-6

§ 6

Zákazové značky

 

        (1) Zákazové značky se umísťují u místa, odkud zákaz nebo omezení platí, popřípadě kde končí. Značku lze pro zdůraznění opakovat i v průběhu platnosti zákazu nebo omezení.

 

        (2) Provedení, význam, popřípadě užití zákazových značek je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.

 

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.

 

Zákazové značky

 

Číslo

Vyobrazení

Název, význam a užití

B 1

Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech

 

Značka zakazuje vjezd všem druhům vozidel.

B 2

Zákaz vjezdu všech vozidel

 

Značka zakazuje vjezd všem druhům vozidel na jednosměrnou pozemní komunikaci, v níž je provoz veden opačným směrem.

B 3

Zákaz vjezdu všech motorových vozidel s výjimkou motocyklů bez postranního vozíku

 

Značka zakazuje vjezd všech motorových vozidel s výjimkou motocyklů bez postranního vozíku.

 

Zákaz neplatí pro tramvaje a nemotorová vozidla.

B 4

Zákaz vjezdu nákladních automobilů

 

Značka zakazuje vjezd nákladním automobilům, tahačům přívěsu nebo návěsu a speciálním automobilům. Značka neplatí pro obytné automobily.

 

Je-li na dodatkové tabulce nebo na značce pod symbolem nákladního automobilu uvedena hodnota nejvyšší povolené hmotnosti (uvádí se v tunách), platí značka pro vozidla o nejvyšší povolené hmotnosti převyšující tuto hodnotu. U jízdní soupravy je rozhodný součet nejvyšších povolených hmotností všech vozidel soupravy.

B 5

Zákaz vjezdu autobusů

 

Značka zakazuje vjezd autobusům.

B 6

Zákaz vjezdu traktorů

 

Značka zakazuje vjezd traktorům, včetně jednonápravových traktorů, motorovým ručním vozíkům a samojízdným pracovním strojům.

B 7

Zákaz vjezdu motocyklů

 

Značka zakazuje vjezd motocyklům. www.schroter.cz

B 8

Zákaz vjezdu jízdních kol

 

Značka zakazuje vjezd cyklistům a jízdu na jízdním kole. Vedení jízdního kola cyklistou je povoleno.

B 9

Zákaz vjezdu potahových vozidel

 

Značka zakazuje vjezd potahových vozidel.

B 10

Zákaz vjezdu ručních vozíků

 

Značka zakazuje vjezd ručních vozíků o okamžité šířce větší než 600 mm.

B 11

Zákaz vjezdu všech motorových vozidel

 

Značka zakazuje vjezd všech motorových vozidel.

B 12

Zákaz vjezdu vyznačených vozidel

 

Značka  zakazuje vjezd vozidlům vyznačených druhů.

B 13

Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez

 

Značka zakazuje vjezd vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje údaj uvedený na značce. Jde-li o jízdní soupravu, vztahuje se tento údaj na každé vozidlo soupravy zvlášť.

 

V případě, že je značka doplněna dodatkovou tabulkou s nápisem „Jediné vozidlo ... t“, smí do takto označeného úseku vjet vozidlo, jehož okamžitá hmotnost, a jde-li o jízdní soupravu, okamžitá hmotnost všech vozidel soupravy, sice přesahuje údaj na značce, nikoliv však údaj na dodatkové tabulce

B 14

Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu přesahuje vyznačenou mez

 

Značka zakazuje vjezd vozidel, jejichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu přesahuje údaj uvedený na značce.

B 15

Zákaz vjezdu vozidel, jejichž šířka přesahuje vyznačenou mez

 

Značka zakazuje vjezd vozidel, jejichž okamžitá šířka včetně nákladu a zpětných zrcátek je větší než údaj uvedený na značce.

B 16

Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez

 

Značka zakazuje vjezd vozidel, jejichž okamžitá výška včetně nákladu je vyšší než údaj uvedený na značce.

B 17

Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav, jejichž délka přesahuje vyznačenou mez

 

Značka zakazuje vjezd vozidel nebo jízdních souprav, jejichž okamžitá délka včetně nákladu je větší než údaj uvedený na značce.

B 18

Zákaz vjezdu vozidel přepravujících nebezpečný náklad

 

Značka zakazuje vjezd vozidlům, která přepravují výbušniny, snadno hořlavý nebo jinak nebezpečný náklad a jsou označena podle jiného právního předpisu 3).

B 19

Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit ohrožení životního prostředí

 

Značka zakazuje vjezd vozidlům přepravujícím ropu nebo ropné materiály nebo jiné látky, které by mohly způsobit ohrožení životního prostředí, zejména znečištění vody. Množství a popřípadě i povaha nákladu mohou být uvedeny na dodatkové tabulce.

B 20a

Nejvyšší dovolená rychlost

 

Značka zakazuje řidiči překročit rychlost vyjádřenou na značce číslem v kilometrech za hodinu.

 

Platnost značky je ukončena také značkami „Dálnice“, „Konec dálnice“, „Silnice pro motorová vozidla“, „Konec silnice pro motorová vozidla“, „Obec“ a „Konec obce“.

B 20b

Konec nejvyšší dovolené rychlosti

 

Značka ukončuje platnost předcházející značky „Nejvyšší dovolená rychlost“.

 

Pozor: Za značkou platí nejvyšší dovolená rychlost vyplývající z obecné úpravy provozu nebo stanovená příslušnou zónovou dopravní značkou.

 

Je-li platnost předcházející značky „Nejvyšší dovolená rychlost“ omezena dodatkovou tabulkou, uvede se pod značkou i příslušná dodatková tabulka.

B 21a

Zákaz předjíždění

 

Značka zakazuje řidiči předjíždět motorové vozidlo vlevo s výjimkou motocyklů bez postranního vozíku.

B 21b

Konec zákazu předjíždění

 

Značka ukončuje platnost značky „Zákaz předjíždění“.

B 22a

Zákaz předjíždění pro nákladní automobily

 

Značka zakazuje řidiči nákladního automobilu o nejvyšší povolené hmotnosti převyšující 3 500 kg předjíždět motorové vozidlo vlevo.

 

Na vozovce se dvěma a více jízdními pruhy v jednom směru jízdy nesmí řidič nákladního automobilu o nejvyšší povolené hmotnosti převyšující 3 500 kg užít k jízdě jiného než pravého jízdního pruhu, není-li to nutné k objíždění.

B 22b

Konec zákazu předjíždění pro nákladní automobily

 

Značka ukončuje platnost značky „Zákaz předjíždění pro nákladní automobily“.

B 23a

Zákaz zvukových výstražných znamení

 

Značka zakazuje užívání výstražných zvukových znamení.

B 23b

Konec zákazu zvukových výstražných znamení

 

Značka ukončuje platnost značky „Zákaz zvukových výstražných znamení“.

B 24a

Zákaz odbočování vpravo

 

Značka zakazuje odbočování vpravo na nejbližší křižovatce, na účelovou komunikaci v místě jejího připojení nebo na místo ležící mimo pozemní komunikaci.

B 24b

Zákaz odbočování vlevo

 

Značka zakazuje odbočování vlevo na nejbližší křižovatce, na účelovou komunikaci v místě jejího připojení nebo na místo ležící mimo pozemní komunikaci.

B 25

Zákaz otáčení

 

Značka zakazuje otáčení.

B 26

Konec všech zákazů

 

Značka ukončuje platnost všech zákazů, které jsou stanoveny pro jedoucí vozidla.

B 27

Povinnost zastavit vozidlo

 

Značka zakazuje řidiči pokračovat v jízdě bez zastavení vozidla v prostoru u značky. Ve spodní části značky lze upřesnit účel zákazu, například nápisem „POLICIE“, „KONTROLA“ aj.

B 28

Zákaz zastavení

 

Značka zakazuje zastavení nebo stání, tj. uvedení vozidla do klidu, kromě případů vyvolaných okolnostmi v provozu na pozemních komunikacích, jako je např. stojící kolona vozidel apod.

 

Je-li v dolní části značky v červeném kruhu uvedena doba, platí zákaz pouze v uvedenou dobu.

B 29

Zákaz stání

 

Značka zakazuje stání, tj. uvedení vozidla do klidu na dobu delší, než je doba nezbytně nutná k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob nebo k neprodlenému naložení a vyložení nákladu.

 

Je-li v dolní části značky v červeném kruhu uvedena doba, platí zákaz pouze v uvedenou dobu.

B 30

Zákaz vstupu chodců

 

Značka zakazuje chodcům vstoupit na pozemní komunikaci nacházející se v prostoru za značkou.

B 30a

Zákaz vjezdu osobních přepravníků

 

Značka zakazuje vjezd osob na osobních přepravnících a jízdu na osobním přepravníku. Vedení osobního přepravníku chodcem je povoleno.

B 31

Zákaz vjezdu pro jezdce na zvířeti

 

Značka zakazuje jezdci na zvířeti vjet se zvířetem na pozemní komunikaci za značkou; zákaz platí i pro vedení nebo hnaní takového zvířete.

B 32

Jiný zákaz

 

Značka stanoví jiný zákaz než ten, který je možno vyjádřit jinou zákazovou značkou uvedenou v této příloze. Zákaz se vyjadřuje vhodným nápisem nebo určeným symbolem uvedeným uvnitř červeného kruhu.

 

Je-li na značce uveden nápis „PRŮJEZD ZAKÁZÁN“, nesmí řidič bez důvodu vjet do takto označeného úseku. Za takový důvod se nepovažuje objíždění dopravně složité situace nebo zkracování trasy.

 

Je-li na značce uveden nápis „CNG“, „LPG“ nebo jiný nápis označující druh pohonu vozidla, je vozidlům s tímto druhem pohonu zakázán vjezd do takto označeného úseku.

 

Je-li na značce uveden nápis „SMOG“, je zakázána jízda (nikoli jen vjezd) pro určená vozidla v území, pro které byla vyhlášena smogová situace podle zvláštního právního předpisu.

B 33

Zákaz vjezdu motorových vozidel s přípojným vozidlem

 

Značka zakazuje vjezd vozidel s přívěsem nebo návěsem.

B 34

 

Nejmenší vzdálenost mezi vozidly

 

Značka zakazuje řidiči vozidla udržovat od vozidla jedoucího před ním vzdálenost menší, než je stanovena údajem uvedeným na značce.

 

Autoškola? Pohodlně! – www.schroter.cz  

 

 

 

 

 

 

p-7

§ 7

Příkazové značky

 

        (1) Příkazové značky se umísťují u místa, kde příkaz začíná, popřípadě končí.

 

        (2) Provedení, význam, popřípadě užití příkazových značek je uvedeno v příloze č. 4 k této vyhlášce.

 

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.

 

Příkazové značky

 

Číslo

Vyobrazení

Název, význam a užití

C 1

Kruhový objezd

 

Značka přikazuje jízdu po křižovatce s kruhovým objezdem ve směru šipek na značce zobrazených.

 

Je-li značka doplněna značkou „Dej přednost v jízdě!“ nebo „Stůj, dej přednost v jízdě!“, musí řidič vjíždějící na kruhový objezd dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím po kruhovém objezdu.

C 2a

Přikázaný směr jízdy přímo

 

Značka přikazuje jízdu ve směru přímo.

C 2b

Přikázaný směr jízdy vpravo

 

Značka přikazuje jízdu ve směru vpravo.

C 2c

Přikázaný směr jízdy vlevo

 

Značka přikazuje jízdu ve směru vlevo.

C 2d

Přikázaný směr jízdy přímo a vpravo

 

Značka přikazuje jízdu ve směru přímo a vpravo.

C 2e

Přikázaný směr jízdy přímo a vlevo

 

Značka přikazuje jízdu ve směru přímo a vlevo.

C 2f

Přikázaný směr jízdy vpravo a vlevo

 

Značka přikazuje jízdu ve směru vpravo a vlevo.

C 3a

Přikázaný směr jízdy zde vpravo

 

Značka přikazuje jízdu ve směru vpravo bezprostředně před značkou.

C 3b

Přikázaný směr jízdy zde vlevo

 

Značka přikazuje jízdu ve směru vlevo bezprostředně před značkou.

C 4a

Přikázaný směr objíždění vpravo

 

Značka přikazuje objíždět ostrůvek, překážku apod. ve směru vpravo.

C 4b

Přikázaný směr objíždění vlevo

 

Značka přikazuje objíždět ostrůvek, překážku apod. ve směru vlevo.

C 4c

Přikázaný směr objíždění vpravo a vlevo

 

Značka přikazuje objíždět ostrůvek, překážku apod. ve směru vpravo nebo vlevo.

C 5a

Sněhové řetězy

 

Značka přikazuje řidiči motorového vozidla o třech a více kolech pokračovat v jízdě až po nasazení sněhových (protiskluzových) řetězů na nejméně dvě hnací kola.

 

Povinnost se nevztahuje na vozidla, která jsou vybavena pneumatikami s protiskluzovými hroty.

C 5b

Sněhové řetězy – konec

 

Značka ukončuje platnost příkazové značky „Sněhové řetězy“.

C 6a

Nejnižší dovolená rychlost

 

Značka řidiči přikazuje, pokud to ostatní okolnosti provozu na pozemních komunikacích dovolují, jet nejméně rychlostí vyjádřenou na značce číslem v kilometrech za hodinu.

 

Okolností pro nedodržení nejnižší dovolené rychlosti jízdy je například vysoká hustota provozu, špatný stavební stav pozemní komunikace, mlha, náledí apod.

C 6b

Konec nejnižší dovolené rychlosti

 

Značka ukončuje platnost značky „Nejnižší dovolená rychlost“.

C 7a

Stezka pro chodce

 

Značka přikazuje chodcům užít v daném směru takto označeného pruhu nebo stezky. Ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích je její užívání zakázáno, pokud není stanoveno jinak.

 

Chodcem se rozumí i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybující se na lyžích nebo kolečkových bruslích anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vedoucí jízdní kolo, psa apod. www.schroter.cz

 

Stezku pro chodce smí užít i osoba pohybující se na osobním přepravníku.

C 7b

Konec stezky pro chodce

 

Značka ukončuje platnost značky „Stezka pro chodce“.

C 8a

Stezka pro cyklisty

 

Značka přikazuje cyklistům užít v daném směru takto označeného pruhu nebo stezky. Pruhu nebo stezky smí užít i osoba vedoucí jízdní kolo, osoba pohybující se na kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení a osoba pohybující se na osobním přepravníku. Ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích je její užívání zakázáno, pokud není stanoveno jinak.

C 8b

Konec stezky pro cyklisty

 

Značka ukončuje platnost značky „Stezka pro cyklisty“.

C 9a

Stezka pro chodce a cyklisty společná

 

Značka přikazuje chodcům a cyklistům užít v daném směru takto označeného společného pruhu nebo stezky. Stezku pro chodce a cyklisty smí užít také osoba jedoucí na osobním přepravníku. Ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích je její užívání zakázáno, pokud není stanoveno jinak.

 

Chodci a cyklisté se nesmějí navzájem ohrozit.

C 9b

Konec stezky pro chodce a cyklisty společné

 

Značka ukončuje platnost značky „Stezka pro chodce a cyklisty společná“.

C 10a

Stezka pro chodce a cyklisty dělená

 

Značka přikazuje chodcům a cyklistům užít v daném směru části vyznačené pro chodce nebo cyklisty a označuje jejich situování. Stezku pro chodce a cyklisty smí užít také osoba jedoucí na osobním přepravníku. Ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích je její užívání zakázáno, pokud není stanoveno jinak.

 

Chodci a cyklisté smějí sousedního pruhu užít jen při obcházení, objíždění překážky nebo vzájemném vyhýbání.

C 10b

Konec stezky pro chodce a cyklisty dělené

 

Značka ukončuje platnost značky „Stezka pro chodce a cyklisty dělená“.

C 11a

Stezka pro jezdce na zvířeti

 

Značka přikazuje jezdcům na zvířeti užít v daném směru takto označeného pruhu nebo stezky. Pruhu nebo stezky smí užít i osoba vedoucí takové zvíře. Ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích je jejich užívání zakázáno, pokud není stanoveno jinak.

C 11b

Konec stezky pro jezdce na zvířeti

 

Značka ukončuje platnost značky „Stezka pro jezdce na zvířeti“.

C 12a

Přikázaný jízdní pruh

 

Značka přikazuje řidiči vyznačeného druhu vozidla užít v daném směru takto označený jízdní pruh. Na takto označený jízdní pruh smí řidiči ostatních druhů vozidel vjet jen při objíždění, odbočování, otáčení nebo vjíždění na pozemní komunikaci nebo vyjíždění z ní, přitom nesmí dojít k ohrožení ani omezení řidiče vozidla, pro který je jízdní pruh označen.

 

V případě přikázaného jízdního pruhu pro jiný druh vozidla nebo pro určitý účel, se do modrého pole vyznačí příslušný určený symbol nebo vhodný nápis.

C 12b

Konec přikázaného jízdního pruhu

 

Značka ukončuje platnost značky „Přikázaný jízdní pruh“.

C 13a

Rozsviť světla

 

Značka přikazuje řidiči rozsvítit světla stanovená pro vozidlo jedoucí za snížené viditelnosti.

C 13b

Rozsviť světla – konec

 

Značka ukončuje platnost značky „Rozsviť světla“. Tím není dotčena povinnost užít stanovené osvětlení vozidla vyplývající z obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

C 14a

Jiný příkaz

 

Značka ukládá jiný příkaz než ten, který je možno uložit jinou příkazovou značkou.

 

Příkaz je vyjádřen vhodným nápisem na značce, například „Cyklisto, sesedni z kola“, „Přejdi na druhou stranu“ apod.

C 14b

Konec jiného příkazu

 

Značka ukončuje platnost příslušné značky „Jiný příkaz“.

C 15a

Zimní výbava

 

Značka přikazuje řidiči motorového vozidla kategorie M nebo N, aby pokračoval v jízdě jen při splnění podmínek stanovených zákonem pro provoz vozidel v zimním období, a to bez ohledu na datum a aktuální nebo předpokládané povětrnostní podmínky.

 

Pod značkou může být umístěna dodatková tabulka s uvedením odlišné úpravy doby platnosti.

C 15b

 

 

Zimní výbava – konec

 

Značka ukončuje platnost značky „Zimní výbava“.

 

Autoškola? Pohodlně! – www.schroter.cz 

 

 

 

 

 

 

p-8

§ 8

Informativní značky

 

        (1) Informativní značky se rozdělují na informativní značky zónové, informativní značky provozní, informativní značky směrové a informativní značky jiné.

 

        (2) Informativní značky zónové označují začátek nebo konec oblasti, ve které platí příslušná ustanovení pravidel provozu na pozemních komunikacích vyplývající z právního předpisu.

 

        (3) Barevné provedení informativních značek směrových se může od jejich vyobrazení dle této vyhlášky lišit v závislosti na druhu cíle nebo kategorii pozemní komunikace, k níž značky směřují nebo na níž se nacházejí. Pro dálnice se používá podklad v barvě zelené, pro ostatní pozemní komunikace v barvě modré nebo bílé.

 

        (4) Provedení, význam, popřípadě užití informativních značek je uvedeno v příloze č. 5 k této vyhlášce.

 

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.

 

Informativní značky

 

1. Informativní značky zónové

 

Číslo

Vyobrazení

Název, význam a užití

IZ 1a

Dálnice

 

Značka označuje pozemní komunikaci, na níž kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz na dálnici.

 

Užití takto označené pozemní komunikace je zpoplatněno mýtným nebo časovým poplatkem podle zvláštního právního předpisu4), jestliže z jejího doplnění příslušnou dodatkovou tabulkou nevyplývá jinak.

 

Na silnici pro motorová vozidla značka označuje zároveň konec silnice pro motorová vozidla.

IZ 1b

Konec dálnice

 

Značka označuje konec pozemní komunikace, kde platí zvláštní pravidla pro provoz na dálnici.

IZ 2a

Silnice pro motorová vozidla

 

Značka označuje pozemní komunikaci, na níž kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz na silnici pro motorová vozidla.

 

Užití takto označené pozemní komunikace není zpoplatněno, pokud z příslušné dodatkové tabulky umístěné pod touto značkou nevyplývá jinak.

 

Na dálnici značka označuje zároveň konec dálnice.

IZ 2b

Konec silnice pro motorová vozidla

 

Značka označuje konec pozemní komunikace, kde platí zvláštní pravidla pro provoz na silnici pro motorová vozidla.

IZ 3a

Tunel

 

Značka označuje vjezd do tunelu, kde kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz v tunelu.

 

U tunelů delších než 500 m se ve spodní části značky nebo na dodatkové tabulce uvede jejich skutečná délka. U tunelů delších než 3 000 m se zbývající délka tunelu uvádí každých 1 000 m.

IZ 3b

Konec tunelu

 

Značka označuje místo, kde končí platnost zvláštních pravidel pro provoz v tunelu.

IZ 4a

Obec

 

Značka označuje začátek území, kde platí pravidla pro provoz v obci a informuje o názvu obce.

IZ 4b

Konec obce

 

Značka označuje konec obce.

IZ 4c

Obec v jazyce národnostní menšiny

 

Značka má shodný význam jako značka „Obec“, umisťuje se společně s ní a informuje o názvu obce v jazyce národnostní menšiny.

IZ 4d

Konec obce v jazyce národnostní menšiny

 

Značka označuje konec obce v jazyce národnostní menšiny.

IZ 5a

Obytná zóna

 

Značka označuje oblast, kde kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz v obytné zóně.

IZ 5b

Konec obytné zóny

 

Značka označuje konec obytné zóny.

 

Značka může být při výjezdu z obytné zóny umístěna i jen po levé straně vozovky z opačné strany značky „Obytná zóna“.

IZ 6a

Pěší zóna

 

Značka označuje oblast, zejména část obce, kde kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz v pěší zóně.

 

Ve spodní části značky se vyznačuje vhodným nápisem nebo symbolem, kterým vozidlům je vjezd do této oblasti povolen a popřípadě v jaké době.

IZ 6b

Konec pěší zóny

 

Značka označuje konec pěší zóny.

 

Značka může být při výjezdu z pěší zóny umístěna i jen po levé straně vozovky z opačné strany značky „Pěší zóna“.

IZ 7a

Emisní zóna

 

Značka označuje oblast, zejména část obce, kde je omezen provoz vozidel, která nesplňují zvláštní emisní podmínky.

 

Ve spodní části značky se vyznačuje příslušným symbolem emisní plakety, kterým vozidlům je vjezd do této oblasti povolen a popřípadě v jaké době.

 

Emisní plaketa je vozidlům přidělována na základě jejich emisní kategorie odrážející zátěž životního prostředí. Plaketa musí být na vozidle viditelně umístěna. www.schroter.cz

IZ 7b

Konec emisní zóny

 

Značka označuje konec emisní zóny.

 

Značka může být při výjezdu z emisní zóny umístěna i jen po levé straně vozovky z opačné strany značky „Emisní zóna“.

IZ 8a

Zóna s dopravním omezením

 

Značka označuje oblast, zejména část obce, kde platí výstraha, zákaz, omezení nebo příkaz vyplývající z příslušných vyobrazení značky nebo značek, pokud místní úpravou provozu na pozemních komunikacích uvnitř oblasti není stanoveno jinak.

 

Dopravní omezení týkající se jen určitých vozidel, doby apod. se vyznačuje ve spodní části značek vhodným nápisem nebo symbolem. Značka může být provedena ve čtvercovém formátu.

 

 

V případě, že je na značce vyobrazena příkazová nebo zákazová dopravní značka, má tato zónová dopravní značka charakter příkazové nebo zákazové dopravní značky.

IZ 8b

Konec zóny s dopravním omezením

 

Značka označuje konec oblasti, kde platí výstraha, zákaz, omezení nebo příkaz vyplývající z příslušné značky „Zóna s dopravním omezením“.

IZ 9a

 

Zóna pro cyklisty

 

Značka označuje oblast, kde kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz v cyklistické zóně.

 

Ve spodní části značky se uvedou nápisem nebo vhodným symbolem jiná vozidla než jízdní kola, kterým je vjezd do cyklistické zóny povolen.

 

 

IZ 9b

 

 

Konec zóny pro cyklisty

 

Značka označuje konec cyklistické zóny.

 

Značka může být při výjezdu z cyklistické zóny umístěna i jen po levé straně vozovky z opačné strany značky „Zóna pro cyklisty“.

 

 

Autoškola? Pohodlně! – www.schroter.cz 

IZ 10a

Nová značka

Sdílená zóna

 

Značka označuje oblast, kde kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz ve sdílené zóně.

IZ 10b

Nová značka

Konec sdílené zóny

 

Značka označuje konec sdílené zóny.

 

Značka může být při výjezdu ze sdílené zóny umístěna i jen po levé straně vozovky z opačné strany značky „Sdílená zóna“.

 

 

2. Informativní značky provozní

 

Číslo

Vyobrazení

Název, význam a užití

IP 1

Okruh

 

Značka označuje dopravní okruh zřízený pro objíždění obce nebo její části.

 

Na značce nebo její dodatkové tabulce lze uvést název okruhu nebo jeho pořadové číslo postupně od středu obce. Barevné provedení značky může být odlišné od vyobrazení.

 

 

Na dálnici a silnici pro motorová vozidla může být okruh vyznačen symbolem a názvem nebo číslem okruhu umístěným na nástavci nad příslušnou částí velkoplošné informativní značky směrové.

 

 

Změna směru okruhu se vyznačuje kombinací této značky a příslušné dodatkové tabulky v podobě směrové šipky.

IP 2

Zpomalovací práh

 

Značka bezprostředně označuje umělou nerovnost na vozovce, jejímž účelem je snížení rychlosti jedoucích vozidel.

IP 3

 

Podchod nebo nadchod

 

Značka informuje o blízkosti podchodu nebo nadchodu.

IP 4a

Jednosměrný provoz

 

Značka označuje směr jízdy vozidel na  jednosměrné pozemní komunikaci.

IP 4b

Jednosměrný provoz

 

Značka označuje směr jízdy vozidel na  jednosměrné pozemní komunikaci.

IP 5

Doporučená rychlost

 

Značka řidiči doporučuje, pokud to ostatní okolnosti provozu na pozemních komunikacích dovolují, rychlost jízdy vyjádřenou na značce číslem v kilometrech za hodinu, kterou lze považovat za bezpečnou.

 

Okolností, kterou je však třeba zohlednit, je například vysoká hustota provozu, špatný stavební stav pozemní komunikace, mlha, náledí apod.

IP 6

Přechod pro chodce

 

Značka označuje přechod pro chodce vyznačený vodorovnou značkou „Přechod pro chodce“, a to zejména mimo křižovatku.

IP 7

Přejezd pro cyklisty

 

Značka označuje přejezd pro cyklisty vyznačený vodorovnou značkou „Přejezd pro cyklisty“, a to zejména tam, kde by jej řidič jinak neočekával. www.schroter.cz

IP 9

Nouzové stání

 

Značka označuje místo (plochu) vyhrazené pro nouzové stání vozidla.

 

V případě, že je místo vybaveno hláskou tísňového volání, doplňuje se značka nápisem „SOS“ umístěným ve vyobrazení zálivu.

IP 10a

Slepá pozemní komunikace

 

Značka označuje pozemní komunikaci, která dále končí nebo po které nelze dále pokračovat v jízdě.

IP 10b

Návěst před slepou pozemní komunikací

 

Značka označuje návěst před pozemní komunikací, která dále končí nebo po které nelze dále pokračovat v jízdě.

IP 11a

Parkoviště

 

Značka označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání.

 

Na značce nebo dodatkové tabulce může být vyznačen způsob stání na parkovišti nebo druh vozidla, pro které je parkoviště určeno.

IP 11b

Parkoviště kolmé nebo šikmé stání

 

Značka označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání.

 

Symbol, uvedený ve spodní části značky, vyznačuje stanovený způsob stání na parkovišti. Poloha vozidla při kolmém nebo šikmém stání musí odpovídat poloze vyjádřené symbolem uvedeným na značce nebo dodatkové tabulce.

IP 11c

Parkoviště podélné stání

 

Značka označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání.

 

Symbol, uvedený ve spodní části značky, vyznačuje stanovený způsob stání na parkovišti.

IP 11d

Parkoviště stání na chodníku kolmé nebo šikmé

 

Značka označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání.

 

Symbol, uvedený ve spodní části značky, vyznačuje stanovený způsob stání na parkovišti. Poloha vozidla při kolmém nebo šikmém stání musí odpovídat poloze vyjádřené symbolem uvedeným na značce nebo dodatkové tabulce.

 

Na chodníku nesmí zastavit ani stát vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti převyšující 3 500 kg, jednonápravový traktor, motorový ruční vozík a pracovní stroj samojízdný.

IP 11e

Parkoviště stání na chodníku podélné

 

Značka označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání.

 

Symbol, uvedený ve spodní části značky, vyznačuje stanovený způsob stání na parkovišti.

 

Na chodníku nesmí zastavit ani stát vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti převyšující 3 500 kg, jednonápravový traktor, motorový ruční vozík a pracovní stroj samojízdný.

IP 11f

Parkoviště částečné stání na chodníku kolmé nebo šikmé

 

Značka označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání.

 

Symbol, uvedený ve spodní části značky, vyznačuje stanovený způsob stání na parkovišti. Poloha vozidla při kolmém nebo šikmém stání musí odpovídat poloze vyjádřené symbolem uvedeným na značce nebo dodatkové tabulce.

 

Na chodníku nesmí zastavit ani stát vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti převyšující 3 500 kg, jednonápravový traktor, motorový ruční vozík a pracovní stroj samojízdný.

IP 11g

Parkoviště částečné stání na chodníku podélné

 

Značka označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání.

 

Symbol, uvedený ve spodní části značky, vyznačuje stanovený způsob stání na parkovišti. Symbol může být obrácen.

 

Na chodníku nesmí zastavit ani stát vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti převyšující 3 500 kg, jednonápravový traktor, motorový ruční vozík a pracovní stroj samojízdný.

IP 12

Vyhrazené parkoviště

 

Značka označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání pouze některých vozidel.

 

Údaje o tom, pro koho je parkoviště vyhrazeno (např. název organizace, státní poznávací značka, symbol zařízení5) ) a popřípadě v jaké době, jsou uvedeny na dodatkové tabulce a mohou být uvedeny i na značce místo nápisu. Mimo dobu, po kterou je parkoviště vyhrazeno, smějí na takto označeném místě zastavit a stát i řidiči jiných vozidel, pokud není stanoveno jinak.

 

Případný stanovený způsob stání se vyznačuje obdobně jako na značkách „Parkoviště“ vyznačujících způsob stání. Značka, na které je uveden symbol zařízení nebo prostoru pro osoby na vozíku5), je vždy doplněna vodorovnou dopravní značkou „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“.

IP 13a

Kryté parkoviště

 

Značka informuje o krytém parkovišti nebo parkovací garáži.

 

Případný stanovený způsob stání se vyznačuje obdobně jako na značkách „Parkoviště“ vyznačujících způsob stání.

IP 13b

Parkoviště s parkovacím kotoučem

 

Značka označuje parkoviště, na kterém řidič musí při začátku stání umístit kotouč viditelně ve vozidle a nastavit na něm dobu začátku stání, kterou nesmí až do odjezdu měnit.

 

Případný stanovený způsob stání se vyznačuje obdobně jako na značkách „Parkoviště“ vyznačujících způsob stání.

IP 13c

Parkoviště s parkovacím automatem

 

Značka označuje placené parkoviště. Řidič se musí řídit údaji na značce, dodatkové tabulce nebo na parkovacím automatu (hodinách).

IP 13d

Parkoviště P + R

 

Značka označuje parkoviště, ze kterého lze pokračovat v jízdě prostředkem hromadné dopravy osob.

IP 13e

Parkoviště K + R

 

Značka označuje parkoviště, na kterém lze zastavit za účelem vystoupení a nastoupení osob.

IP 13f

Nová značka

Parkoviště P + D

 

Značka označuje parkoviště, které je určeno pro parkování vozidel, jejichž řidič odtud bezprostředně pokračuje v jízdě jako cestující v jiném vozidle.

IP 16

Uspořádání jízdních pruhů

 

Značka vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů. Pruhy mohou být na značce vyznačeny i v protisměru.

IP 17

Uspořádání jízdních pruhů

 

Značka vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů. Značka zároveň vyznačuje, který pruh je průběžný.

IP 18a

Zvýšení počtu jízdních pruhů

 

Značka vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů.

IP 18b

Snížení počtu jízdních pruhů

 

Značka vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů. Značka zároveň vyznačuje, který pruh je průběžný.

IP 18c

Jízdní pruh pro pomalá vozidla

 

Značka vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů. Značka zároveň vyznačuje přídatný pruh na dálnici a silnici pro motorová vozidla určený pro motorová vozidla, která v takto označeném úseku dálnice nebo silnice pro motorová vozidla nedosáhnou rychlosti jízdy alespoň 80 km.h-1. Jiná motorová vozidla užívají jízdní pruh pro pomalá vozidla jestliže je jejich rychlost jízdy v daném úseku dálnice nebo silnice pro motorová vozidla výrazně nižší než rychlost jízdy ostatních vozidel jedoucích v témže směru jízdy.

IP 19

Řadicí pruhy

 

Značka vyznačuje způsob řazení do jízdních pruhů před křižovatkou nebo místem odbočení a stanovený směr jízdy. Na značce lze v odůvodněných případech užít i symbol příslušné informativní značky za předpokladu, že příslušný řadicí pruh je určen k příjezdu pouze k tomuto cíli.

 

Užitím symbolu dodatkové tabulky „Povolený směr jízdy cyklistů“ lze stanovit odlišný způsob řazení cyklistů v jízdních pruzích.

IP 20a

Vyhrazený jízdní pruh

 

Značka vyznačuje vyhrazený jízdní pruh pro autobusy, vozidla linkové osobní dopravy a trolejbusy a jeho situování ve vztahu k ostatním jízdním pruhům. Vyhrazený jízdní pruh je současně na pozemní komunikaci vyznačen vodorovnými značkami, zejména „Podélná čára souvislá“ nebo „Podélná čára přerušovaná“ a nápisem „BUS“. Ve spodní části značky nebo na dodatkové tabulce lze vyznačit dobu, po kterou je jízdní pruh vyhrazen.

 

Na značce lze vyznačit i jízdní pruhy v protisměru.

 

V případě vyhrazeného jízdního pruhu pro jiný druh vozidla nebo pro určitý účel se do modrého pole vyznačí příslušný symbol nebo vhodný nápis. Je-li v modrém poli uveden nápis TAXI, je vyhrazený jízdní pruh určen pro vozidla taxislužby označená střešní svítilnou s nápisem TAXI.

IP 20b

Konec vyhrazeného jízdního pruhu

 

Značka ukončuje vyhrazený jízdní pruh.

IP 21

Omezení v jízdním pruhu

 

Značka vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů a vyjadřuje pro určitý jízdní pruh omezení nebo nebezpečí vyplývající z užitého symbolu příslušné svislé dopravní značky.

IP 22

Změna organizace dopravy

 

Značka vhodným nápisem a symbolem upozorňuje na změnu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, změnu v organizaci dopravy, neobvyklé stavební uspořádání pozemní komunikace, místo s častým výskytem nehod apod.

IP 23a

Objíždění tramvaje

 

Značka označuje místo, kde lze objíždět vlevo tramvaj, která stojí v zastávce.

IP 23b

Objíždění tramvaje (jízda podél tramvaje vlevo)

 

Značka vyznačuje úsek pozemní komunikace, kde je povolena jízda podél tramvaje vlevo.

IP 23c

Sjíždění vozidel veřejné hromadné dopravy osob z tramvajového pásu

 

Značka vyznačuje místo sjezdu zejména autobusů veřejné hromadné dopravy osob z tramvajového pásu.

 

Přejíždí-li řidič vozidla, pro které je vyhrazený jízdní pruh, z vyhrazeného jízdního pruhu do přilehlého jízdního pruhu, řidič vozidla jedoucí v tomto pruhu mu to musí umožnit snížením rychlosti jízdy, popřípadě i zastavením vozidla.

IP 24

Únikový pruh

 

Značka informuje o únikovém pruhu, kde lze v případě nouze, například při sníženém účinku brzd, zastavit vozidlo pomocnými prostředky, například protisvahem, hrubým štěrkovým povrchem apod.

IP 28a

Zpoplatnění provozu

 

Značka informuje řidiče přijíždějící do České republiky o povinnosti uhradit časový poplatek nebo mýtné. Text na značce se uvádí zpravidla v jazyce sousedního státu a anglicky.

IP 28b

Nejvyšší dovolené rychlosti

 

Značka informuje řidiče přijíždějící do České republiky o obecně stanovených nejvyšších rychlostech jízdy v obci, mimo obec, na dálnici a silnici pro motorová vozidla a o povinnosti denního svícení.

IP 29

Střídavé řazení

 

Značka označuje nebo zdůrazňuje místo, kde při souběžné jízdě platí střídavé řazení do jízdního proudu průběžného pruhu. Symbol na značce může být vyobrazen obráceně.

IP 30

Státní hranice

 

Značka označuje blízkost státní hranice při vjezdu do České republiky. Při výjezdu z České republiky se na značce uvádí název sousedního státu.

IP 31a

Měření rychlosti

 

Značka označuje začátek úseku měření rychlosti jízdy obecní policií.

IP 31b

Konec měření rychlosti

 

Značka označuje konec úseku měření rychlosti jízdy obecní policií.

IP 32

 

Značka je pozměněna

 

 

Bezpečný odstup

 

Značka ve spojení s příslušnou vodorovnou dopravní značkou „Bezpečný odstup“ informuje o bezpečném odstupu mezi jedoucími vozidly.

 

Dvě šipky mezi dvěma za sebou jedoucími vozidly označují minimální bezpečný odstup vozidel na dané pozemní komunikaci při nejvyšší dovolené rychlosti za běžných podmínek.

Značka zobrazuje minimální počet šipek na vozovce, které by měl řidič vidět na vozovce za vpředu jedoucím vozidlem za běžných podmínek.

Autoškola? Pohodlně! – www.schroter.cz  

 

 

3. Informativní značky směrové

 

Číslo

Vyobrazení

Název, význam a užití

 

IS 1a

 

 

 

IS 1b

 

 

 

IS 1c

 

 

    

 

    

 

Směrová tabule pro příjezd k dálnici (přímo, vlevo nebo vpravo)

 

Značky informují o směru k vyznačenému cíli (cílům) s využitím dálnice.

 

Na značce lze použít symbol dálnice i samostatně.

 

 

IS 1d

 

 

 

IS 1e

 

 

 

IS 1f

 

 

    

 

    

 

Směrová tabule před nájezdem na dálnici (přímo, vlevo nebo vpravo)

 

Značky vyznačují směr nájezdu na dálnici, její cíl (cíle) a číslo. Trasa za dopravní značkou již vede jen na těleso dálnice.

 

IS 2a

 

 

 

IS 2b

 

 

 

IS 2c

 

 

    

 

    

 

Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (přímo, vlevo nebo vpravo)

 

Značka informuje o směru k vyznačenému cíli (cílům) s využitím silnice pro motorová vozidla.

 

IS 2d

 

 

 

IS 2e

 

 

 

IS 2f

 

 

 

 

Směrová tabule před nájezdem na silnici pro motorová vozidla (přímo, vlevo nebo vpravo)

 

Značka vyznačuje směr nájezdu na silnici pro motorová vozidla, její cíl (cíle) a číslo.

 

IS 3a

 

 

 

IS 3b

 

 

 

IS 3c

 

 

    

 

    

 

Směrová tabule s cílem (přímo, vlevo nebo vpravo)

 

Značka informuje o směru a zpravidla i vzdálenosti v kilometrech k vyznačenému cíli (cílům). Číslo silnice se uvádí v rámečku.

IS 4a

 

IS 4b

 

IS 4c

 

 

    

 

    

 

Směrová tabule s místním cílem (přímo, vlevo nebo vpravo)

 

Značka informuje o směru a zpravidla i vzdálenosti v kilometrech k vyznačenému místnímu cíli (cílům).

IS 5

Směrová tabule s jiným cílem

 

Značka informuje vhodným nápisem nebo symbolem o směru, popřípadě o vzdálenosti k jinému cíli než obci nebo její části.

 

Jiným cílem se rozumí zejména dopravně přístupný veřejný objekt, který se nepovažuje za místní cíl a pokud pro něj není určena jiná dopravní značka. Za jiný cíl se považují zejména letiště, nádraží, výstaviště, průmyslová zóna, nákupní zóna aj.

IS 6a

Označení křižovatky

 

Značka informuje zpravidla na dálnici a silnici pro motorová vozidla o blížící se mimoúrovňové křižovatce s jinou pozemní komunikací a o jejím čísle.

 

V případě křížení dvou dálnic se na značce použije symbol dálničního uzlu.

 

IS 6b

Návěst před křižovatkou

 

Značka informuje o cíli (cílech) ve směru přímo a ve směru odbočení. Při umístění nad vozovkou šipky současně vyjadřují počet a uspořádání jízdních pruhů.

 

 

Místo symbolu výjezdu lze na značce užít symbol uzlu, popřípadě nemusí být nástavec s označením křižovatky vůbec umístěn.

 

V případě užití značky v křižovatce se vzdálenost neuvádí.

IS 6d

Návěst před křižovatkou

 

Značka informuje o cíli (cílech) a počtu a uspořádání jízdních pruhů ve směru přímo a ve směru odbočení. Značku nelze umístit nad vozovku.

 

Značku lze použít také jako předzvěstnou, v takovém případě se na značce uvede příslušná vzdálenost.

IS 6e

Směrová návěst pro směr přímo

 

Značka informuje o cíli (cílech) a počtu jízdních pruhů ve směru přímo. Při umístění nad vozovkou šipky současně vyjadřují způsob řazení před křižovatkou.

 

Značku lze použít také jako předzvěstnou, v takovém případě se na značce uvede příslušná vzdálenost.

IS 6f

Směrová návěst před odbočením

 

Značka informuje před místem odbočení o cíli (cílech) a počtu jízdních pruhů ve směru odbočení. Při umístění nad vozovkou šipky současně vyjadřují způsob řazení před křižovatkou.

 

Značku lze použít také jako předzvěstnou, v takovém případě se na značce uvede příslušná vzdálenost.

IS 6g

Směrová návěst před odbočením

 

Značka informuje zpravidla v místě začátku odbočovacího pruhu o cíli (cílech) a počtu jízdních pruhů ve směru odbočení. Při umístění nad vozovkou šipky současně vyjadřují způsob řazení před křižovatkou.

 

Značku lze použít také jako předzvěstnou, v takovém případě se na značce uvede příslušná vzdálenost.

IS 7a

Směrová návěst pro odbočení

 

Značka informuje v místě odbočení o cíli (cílech) na navazující pozemní komunikaci. www.schroter.cz

IS 7b

Směrová tabule pro výjezd

 

Značka informuje o číslu výjezdu z dálnice nebo silnice pro motorová vozidla na jinou pozemní komunikaci a označuje místo odbočení.

IS 8a

Dálková návěst s šipkou

 

Značka informuje o cílech a o směru k uvedeným cílům a slouží jako potvrzení správné volby dalšího směru jízdy.

IS 8b

Dálková návěst se vzdálenostmi

 

Značka informuje o cílech a o vzdálenosti k uvedeným cílům v kilometrech a slouží jako potvrzení správné volby dalšího směru jízdy.

IS 9a

Návěst před úrovňovou křižovatkou

 

Značka informuje o směru k vyznačeným cílům z křižovatky a vyznačuje vedení hlavní a vedlejší pozemní komunikace. V dolní části značky lze uvést vzdálenost k této křižovatce.

IS 9b

Návěst před okružní křižovatkou

 

Značka informuje o směru z okružní křižovatky k vyznačeným cílům.

IS 9c

Návěst před křižovatkou s omezením

 

Značka informuje o omezení provozu nebo o nebezpečí za nejbližší křižovatkou.

IS 9d

Návěst před křižovatkou s omezením

 

Značka informuje o omezení provozu nebo o nebezpečí za nejbližší křižovatkou a o směru objíždění.

IS 9e

Návěst před křižovatkou s omezením

 

Značka informuje před křižovatkou o tom, že na následující křižovatce je zakázáno jet vyznačeným směrem, a pro tento případ informuje o možném směru objíždění.

IS 10a

Návěst změny směru jízdy

 

Značka informuje zejména o změně směru jízdy na pozemní komunikaci nebo o způsobu průjezdu místa na pozemní komunikaci, popřípadě o vzdálenosti k takovému místu a vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů.

IS 10b

Návěst změny směru jízdy

 

Značka informuje zejména o změně směru jízdy na pozemní komunikaci nebo o způsobu průjezdu místa na pozemní komunikaci, popřípadě o vzdálenosti k takovému místu a vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů.

IS 10c

Návěst změny směru jízdy před překážkou

 

Značka informuje zejména o změně směru jízdy před trvalou překážkou.

IS 10d

Návěst změny směru jízdy s omezením

 

Značka informuje zejména o změně směru jízdy na pozemní komunikaci nebo o způsobu průjezdu místa na pozemní komunikaci, popřípadě o vzdálenosti k takovému místu a vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů, a současně vyznačuje omezení platné pro příslušný jízdní pruh.

IS 11a

Návěst před objížďkou

 

Značka informuje o uzavírce nebo omezení na pozemní komunikaci. Na značce se podle povahy uzavírky vyznačuje symbol příslušné zákazové značky; lze uvést i délku objížďky a popřípadě další doplňující údaje.

IS 11b

Směrová tabule pro vyznačení objížďky

 

Značka vyznačuje směr a průběh objížďky. Značku lze použít k vyznačení odklonové trasy pro určitý druh vozidel uvedený na značce určeným symbolem nebo nápisem ve směru jízdy k určitému cíli.

IS 11c

Směrová tabule pro vyznačení objížďky

 

Značka vyznačuje směr a průběh objížďky nebo odklonové trasy.

IS 11d

Směrová tabule pro vyznačení objížďky

 

Značka vyznačuje směr a průběh objížďky nebo odklonové trasy. Na značce se uvádí číslo dálnice nebo silnice, pro niž je objížďka vyznačena. Kromě čísla může být na značce vyznačen i druh vozidla, pro nějž značka platí.

IS 13

Blízká návěst

 

Značka informuje o nejbližším cíli a o vzdálenosti v kilometrech k němu. Značka se umísťuje zpravidla na výjezdu z obce.

IS 14

Hranice územního celku

 

Značka označuje hranici územního celku a informuje o jeho názvu.

IS 15a

Jiný název

 

Značka informuje například o názvu řeky, pohoří, přírodní rezervace, části obce atp. Značka může být doplněna vhodným symbolem.

IS 15b

Jiný název

 

Značka informuje o stavebním objektu v trase pozemní komunikace (například tunel nebo most) a jeho délce.

IS 16a

Číslo dálnice

 

Značka informuje o čísle dálnice.

IS 16b

Číslo silnice

 

Značka informuje o třídě a čísle silnice. Číslo 1 až 99 označuje silnici první třídy; trojciferné číslo označuje silnici druhé třídy; označení silnic třetí třídy se na značce zpravidla nepoužívá.

 

Pro vyznačení směru k určité silnici se značka použije v provedení s přerušovaným rámečkem.

 

IS 17

Číslo silnice pro mezinárodní provoz

 

Značka informuje o čísle silnice pro mezinárodní provoz.

IS 18a

Kilometrovník

 

Značka označuje staničení (vzdálenost) od počátku pozemní komunikace. Značka může být doplněna označením strany směrově rozdělené pozemní komunikace.

IS 18b

Kilometrovník

 

Značka označuje staničení (vzdálenost) od počátku pozemní komunikace. Na značce se šipkou vyznačuje směr k nejbližší hlásce tísňového volání. Značka může být doplněna označením strany směrově rozdělené pozemní komunikace.

 

IS 19a

 

 

IS 19b

 

 

IS 19c

 

 

   

 

   

 

Směrová tabule pro cyklisty (přímo, vlevo nebo vpravo)

 

Značka informuje o směru a vzdálenosti v kilometrech k vyznačenému cíli (cílům) cyklistické trasy a o čísle (popřípadě jiném označení) této trasy.

IS 20

Návěst pro cyklisty

Návěst před křižovatkou pro cyklisty

 

Značka informuje například o směru a čísle cyklistické trasy, o jejím průběhu v místě křížení nebo křižovatky apod.

Značka informuje o směru a čísle (popřípadě jiném označení) cyklistické trasy v místě jejich vzájemného křížení a vyznačuje jejich průběh křižovatkou.

 

IS 21a

 

 

IS 21b

 

 

IS 21c

 

 

 

 

Směrová tabulka pro cyklisty (přímo, vlevo nebo vpravo)

 

Značka informuje o čísle (popřípadě jiném označení) cyklistické trasy a označuje její průběh.

IS 21d

Konec cyklistické trasy

 

Značka informuje o konci značené cyklistické trasy.

IS 22a

 

IS 22b

 

IS 22c

 

IS 22d

 

IS 22e

 

IS 22f

 

 

 

 

 

Označení názvu ulice nebo jiného veřejného prostranství

 

Značka informuje o názvu a průběhu a popřípadě směru k vyznačené ulici nebo jinému veřejnému prostranství.

IS 23

Návěst pro kulturní nebo turistický cíl

 

Značka informuje o blízkém kulturním nebo turistickém cíli. Symbol na značce schematicky vyobrazuje příslušný cíl.

IS 24a

Kulturní nebo turistický cíl

 

Značka informuje o směru k vyznačenému turistickému nebo kulturnímu cíli. Značka může být doplněna určeným symbolem.

IS 24b

Směrová tabule pro kulturní nebo turistický cíl

 

Značka informuje o směru a vzdálenosti k vyznačenému turistickému nebo kulturnímu cíli. Značka může být doplněna určeným symbolem.

IS 24c

 

Komunální cíl

 

Značka informuje o směru k vyznačenému komunálnímu cíli. Značka může být doplněna určeným nebo jiným vhodným symbolem a může být provedena i v jiném barevném provedení, které není zaměnitelné s jinou dopravní značkou.

 

Autoškola? Pohodlně! – www.schroter.cz  

 

 

4. Informativní značky jiné

 

Číslo

Vyobrazení

Název, význam a užití

IJ 1

Policie

 

Značka označuje nejbližší služebnu Policie České republiky, popřípadě směr nebo vzdálenost k ní.

IJ 2

Nemocnice

 

Značka označuje nejbližší nemocnici, popřípadě směr nebo vzdálenost k ní.

IJ 3

První pomoc

 

Značka označuje nejbližší místo lékařské služby první pomoci, popřípadě směr nebo vzdálenost k němu.

IJ 4a

Označník zastávky

 

Značka označuje zastávku pro vozidla linkové osobní dopravy.

 

Ve značce může být uveden symbol vozidla, popřípadě logo nebo název dopravního systému nebo provozovatele linkové osobní dopravy.

 

Je-li ve značce uveden nápis TAXI, jedná se o stanoviště vozidel taxislužby označených střešní svítilnou s nápisem TAXI.

IJ 4b

Označník zastávky

 

Značka označuje zastávku pro vozidlo linkové osobní dopravy. Ve značce může být uveden nápis ZASTÁVKA nebo symbol autobusu nebo trolejbusu, název zastávky, popřípadě logo nebo název dopravního systému nebo provozovatele linkové osobní dopravy.

IJ 4c

Zastávka autobusu

 

Značka označuje začátek zastávky autobusu nebo taxislužby.

 

Je-li místo symbolu autobusu použit nápis TAXI, označuje značka začátek stanoviště vozidel taxislužby označených střešní svítilnou s nápisem TAXI.

IJ 4d

Zastávka tramvaje

 

Značka označuje začátek zastávky tramvaje.

 

Pro označení společné zastávky tramvaje a vozidla linkové osobní dopravy nebo trolejbusu se užívá jedné značky s odpovídajícími symboly nebo symbolem vozidla veřejné hromadné dopravy osob.

IJ 4e

Zastávka trolejbusu

 

Značka označuje začátek zastávky trolejbusu.

 

Pro označení společné zastávky trolejbusu a vozidla linkové osobní dopravy nebo tramvaje se užívá jedné značky s odpovídajícími symboly nebo symbolem vozidla veřejné hromadné dopravy osob.

IJ 5

Informace

 

Značka označuje nejbližší informační centrum, popřípadě směr nebo vzdálenost k němu. Na značce též může být vyznačena provozní doba.

IJ 6

Telefon

 

Značka označuje nejbližší veřejnou telefonní stanici, popřípadě směr nebo vzdálenost k ní.

IJ 7

Čerpací stanice

 

Značka označuje nejbližší čerpací stanici pohonných hmot, popřípadě směr nebo vzdálenost k ní. www.schroter.cz

 

V případě čerpací stanice alternativních paliv nebo dobíjecí stanice elektromobilů lze na značce uvést příslušný určený symbol.

IJ 8

Opravna

 

Značka označuje nejbližší opravnu motorových vozidel, popřípadě směr nebo vzdálenost k ní.

IJ 9

Stanice technické kontroly

 

Značka označuje nejbližší stanici technické kontroly, popřípadě směr nebo vzdálenost k ní.

IJ 10

Hotel nebo motel

 

Značka označuje nejbližší hotel nebo motel, popřípadě směr nebo vzdálenost k němu.

IJ 11a

Restaurace

 

Značka označuje nejbližší restauraci, popřípadě směr nebo vzdálenost k ní.

IJ 11b

Občerstvení

 

Značka označuje nejbližší zařízení, kde je poskytováno občerstvení, popřípadě směr nebo vzdálenost k němu.

IJ 12

WC

 

Značka označuje nejbližší veřejně přístupné WC, popřípadě směr nebo vzdálenost k němu.

IJ 13

Místo pro odpočinek

 

Značka označuje nejbližší místo vhodné a vybavené pro krátké posezení a odpočinek, popřípadě směr nebo vzdálenost k němu.

IJ 14a

Tábořiště pro stany

 

Značka označuje nejbližší tábořiště pro stany, popřípadě směr nebo vzdálenost k němu.

IJ 14b

Tábořiště pro obytné přívěsy

 

Značka označuje nejbližší tábořiště pro obytné přívěsy, popřípadě směr nebo vzdálenost k němu.

IJ 14c

Tábořiště pro stany a pro obytné přívěsy

 

Značka označuje nejbližší tábořiště pro stany a obytné přívěsy, popřípadě směr nebo vzdálenost k němu.

IJ 15

Nová značka

Servisní místo pro sanitaci hygienických zařízení obytných vozidel

 

Značka označuje servisní místo pro sanitaci hygienických zařízení obytných automobilů a obytných přívěsů.

IJ 16

Silniční kaple

 

Značka označuje nejbližší modlitební místo s parkovištěm, popřípadě směr nebo vzdálenost k němu.

IJ 17a

Truckpark

 

Značka informuje zpravidla na dálnici a silnici pro motorová vozidla o komplexním obslužném zařízení pro nákladní vozidla, k němuž se odbočuje na nejbližší křižovatce.

IJ 17b

Návěst před truckparkem

 

Značka informuje o vzdálenosti ke komplexnímu obslužnému zařízení pro nákladní vozidla.

IJ 18a

Návěst před odpočívkou

 

Značka informuje o vzdálenosti k nejbližší odpočívce a o službách poskytovaných na této odpočívce.

 

Na značce lze uvést název odpočívky.

IJ 18b

Návěst před odbočením na odpočívku

 

Značka informuje zpravidla o začátku odbočovacího pruhu k nejbližší odpočívce a o službách poskytovaných na této odpočívce.

 

Na značce lze uvést název odpočívky.

IJ 18c

 

Návěst pro odbočení na odpočívku

 

Značka informuje o místě odbočení k nejbližší odpočívce a o službách poskytovaných na této odpočívce.

 

Na značce lze uvést název odpočívky.

 

Autoškola? Pohodlně! – www.schroter.cz  

 

 

 

 

 

 

p-9

§ 9

Dodatkové tabulky

 

        Provedení, význam, popřípadě užití dodatkových tabulek je uvedeno v příloze č. 6 k této vyhlášce.

 

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.

 

Dodatkové tabulky

 

Číslo

Vyobrazení

Název, význam a užití

E 1

Počet

 

Tabulka doplňuje příslušnou značku vyznačující zpravidla nebezpečí nebo jinou informaci o údaj o jejich počtu.

E 2a

Tvar křižovatky

 

Tabulka vyznačuje skutečný tvar křižovatky.

E 2b

Tvar křižovatky

 

Tabulka vyznačuje skutečný tvar křižovatky a upřesňuje, která komunikace je hlavní a která vedlejší.

E 2c

Tvar křižovatky

 

Tabulka vyznačuje skutečný tvar křižovatky a upřesňuje, která komunikace je hlavní a která vedlejší.

E 2d

Tvar dvou křižovatek

 

Tabulka vyznačuje skutečný tvar dvou nebo více po sobě následujících křižovatek a upřesňuje, která komunikace je hlavní a která vedlejší.

E 3a

Vzdálenost

 

Tabulka vyznačuje vzdálenost k místu, od kterého platí značka, pod níž je tabulka umístěna.

E 3b

Vzdálenost

 

Tabulka se používá spolu se značkou „Dej přednost v jízdě!“ jako předběžná ke značce „Stůj, dej přednost v jízdě!“ a vyznačuje vzdálenost k místu, kde platí povinnost zastavit vozidlo.

E 4

Délka úseku

 

Tabulka vyznačuje délku úseku platnosti značky, pod níž je tabulka umístěna.

E 5

Největší povolená hmotnost

 

Tabulka omezuje platnost zákazu, omezení nebo příkazu ze značky, pod níž je umístěna, na vozidlo, jehož největší povolená hmotnost přesahuje údaj uvedený na tabulce. U jízdní soupravy je rozhodný součet nejvyšších povolených hmotností všech vozidel soupravy.

E 6

Za mokra (za deště)

 

Tabulka omezuje platnost značky, pod kterou je umístěna, na podmínky mokré vozovky.

E 7a

Směrová šipka pro směr přímo

 

Tabulka vyznačuje směr k místu, k němuž se vztahuje značka, pod níž je tabulka umístěna. www.schroter.cz

E 7b

Směrová šipka pro odbočení

 

Tabulka vyznačuje směr k místu, k němuž se vztahuje značka, pod níž je tabulka umístěna.

E 8a

Začátek úseku

 

Tabulka vyznačuje začátek úseku platnosti značky, pod níž je tabulka umístěna.

E 8b

Průběh úseku

 

Tabulka vyznačuje průběh úseku platnosti značky, pod níž je tabulka umístěna.

E 8c

Konec úseku

 

Tabulka vyznačuje konec úseku platnosti značky, pod níž je tabulka umístěna.

E 8d

Úsek platnosti

 

Značka vyznačuje úsek, pro který platí značka, pod níž je tabulka umístěna.

 

E 8e

Úsek platnosti

 

Značka vyznačuje úsek, pro který platí značka, pod níž je tabulka umístěna.

E 9

Druh vozidla

 

Tabulka omezuje platnost značky, pod kterou je umístěna, na vyznačený druh vozidla. K vyznačení druhů vozidel se užívají zejména příslušné určené symboly.

E 10

Tvar křížení pozemní komunikace s dráhou

 

Tabulka vyznačuje tvar křížení pozemní komunikace s dráhou a používá se zejména v případě ostrého úhlu tohoto křížení.

E 11a

Bez časového poplatku

 

Tabulka označuje úsek dálnice, jehož užití není zpoplatněno časovým poplatkem. Tabulku lze použít také k označení úseku silnice, jehož užití není na rozdíl od předcházejícího úseku zpoplatněno časovým poplatkem.

E 11b

S časovým poplatkem

 

Tabulka označuje úsek silnice, jehož užití je zpoplatněno časovým poplatkem. Tabulku lze použít také k označení úseku dálnice, jehož užití je na rozdíl od předcházejícího úseku zpoplatněno časovým poplatkem.

E 11c

Bez mýtného

 

Tabulka označuje úsek dálnice, jehož užití není zpoplatněno mýtným. Tabulku lze použít také k označení úseku silnice, jehož užití není na rozdíl od předcházejícího úseku zpoplatněno mýtným.

E 11d

S mýtným

 

Tabulka označuje úsek silnice, jehož užití je zpoplatněno mýtným. Tabulku lze použít také k označení úseku dálnice, jehož užití je na rozdíl od předcházejícího úseku zpoplatněno mýtným.

E 11e

Bez časového poplatku a mýtného

 

Tabulka označuje úsek dálnice, jehož užití není zpoplatněno časovým poplatkem ani mýtným. Tabulku lze použít také k označení úseku silnice, jehož užití není na rozdíl od předcházejícího úseku zpoplatněno časovým poplatkem ani mýtným.

E 11f

S časovým poplatkem a mýtným

 

Tabulka označuje úsek silnice, jehož užití je zpoplatněno časovým poplatkem a mýtným. Tabulku lze použít také k označení úseku dálnice, jehož užití je na rozdíl od předcházejícího úseku zpoplatněno časovým poplatkem a mýtným.

E 12a

Jízda cyklistů v protisměru

 

Tabulka v případě, že je umístěna pod značkou „Jednosměrný provoz“, informuje řidiče o tom, že v protisměru je povolena jízda cyklistů. Této skutečnosti musí řidič přizpůsobit své chování, zejména stanovenou mu povinnost neohrozit ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích (cyklisty).

E 12b

Vjezd cyklistů v protisměru povolen

 

Tabulka v případě, že je umístěna pod značkou „Zákaz vjezdu všech vozidel“, povoluje vjezd cyklistů v protisměru do jednosměrné pozemní komunikace.

E 12c

Povolený směr jízdy cyklistů

 

Tabulka za použití odpovídajících směrových šipek vyznačuje možný směr jízdy cyklistů.

E 13

 

 

Text nebo symbol

 

Vhodným nápisem nebo symbolem uvedeným na dodatkové tabulce je zpřesněn nebo omezen význam dopravní značky, pod kterou je dodatková tabulka umístěna.

 

Je-li na dodatkové tabulce použit text s výrazem „dopravní obsluha“, rozumí se tím vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby, vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, provozovatelé nebo přepravované osoby mají v místech za značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost.

 

Je-li na dodatkové tabulce použit text s výrazem „zásobování“, rozumí se tím vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby a vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou.

 

Při umístění pod dopravní značkou „Návěst před odpočívkou" nebo „Návěst před odbočením na odpočívku" nebo „Návěst pro odbočení na odpočívku" lze na tabulce také uvést označení provozovatele čerpací stanice a stravovacího zařízení provozovaných na odpočívce.

 

E 14

Tranzit

 

Tabulka omezuje platnost značky na nákladní vozidla, pro něž užití takto označeného úseku není nezbytné pro dosažení místa nakládky, vykládky, údržby nebo opravy vozidla, sídla, provozovny nebo obvyklého bydliště dopravce nebo řidiče.

E 15

Kategorie tunelu

 

Tabulka doplňuje značku „Zákaz vjezdu vozidel přepravujících nebezpečný náklad“ a informuje o příslušné kategorii tunelu v následujícím úseku pozemní komunikace. Údaj o kategorii se uvádí v rozmezí písmen „B“ až „E“ podle jiného právního předpisu6. Pro tunely kategorie „A“ se tyto značky nepoužívají.

E 16

Vzdálenost k příští čerpací stanici

 

Tabulka doplňuje zpravidla značku „Návěst před odpočívkou“ a informuje o vzdálenosti k čerpací stanici, která následuje za čerpací stanicí nacházející se na vyznačované odpočívce.

E 17

 

Nedostatečný průjezdní profil vozovky

 

Tabulka v kombinaci s dopravní značkou „Jiné nebezpečí“ upozorňuje na omezení průjezdního profilu vozovky.

 

Autoškola? Pohodlně! – www.schroter.cz  

 

 

 

 

 

 

p-10

§ 10

Určené symboly

 

        (1) Na svislých dopravních značkách je možné pro doplnění, upřesnění nebo jako náhradu textové informace použít určený symbol. Na informativních značkách, dodatkových tabulkách a zařízeních pro provozní informace je možné použít i jiný vhodný obecně srozumitelný symbol.

 

        (2) Provedení, význam, popřípadě užití určených symbolů je uvedeno v příloze č. 7 k této vyhlášce.

 

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.

 

Určené symboly

 

1. Kulturní a turistické piktogramy

 

Číslo

Vyobrazení

Význam

101

Zámek

102

Hrad

103

Zřícenina

104

Tvrz

105

Klášter

106

Kostel

107

Kaple www.schroter.cz

108

Technická památka (továrna)

109

Technická památka (most)

110

Archeologická lokalita

111

Městská památková rezervace

112

Městská památková zóna

113

Vesnická památková rezervace

114

Vesnická památková zóna

115

Muzeum

116

Skanzen

117

Památka moderní architektury

118

Zoologická zahrada

 

Symbol může být doplněn symbolem zvířete charakteristického pro konkrétní zoologickou zahradu.

119

Židovská památka

120

Vojenská památka

121

Lázně

122

Přírodní, krajinářská zajímavost (památka)

123

Rozhledna

124

Jeskyně

125

Významné místo

 

126

 

 

Památka UNESCO

 

Autoškola? Pohodlně! – www.schroter.cz  

 

 

2. Druhy vozidel a skupiny chodců

 

Číslo

Vyobrazení

Význam

201

Moped

202

Motocykl

203

Osobní automobil

204

Autobus

205

Tramvaj

206

Trolejbus

207

Nákladní automobil www.schroter.cz

208

Traktor

209

Obytný automobil

210

Osobní automobil s přívěsem

211

Nový tvar

Elektromobil

212

Vozidlo přepravující nebezpečný náklad

213

Vozidlo přepravující náklad, který může způsobit znečištění vody

214

Přípojné vozidlo

215

Obytný přívěs

216

Potahové vozidlo

217

Jízdní kolo

218

Osoba na osobním přepravníku

219

Chodec s ručním vozíkem

220

Chodec

221

Bruslař

222

Lyžař

223

Jezdec na zvířeti

224

Děti

225

Osoba na invalidním vozíku

226

Osoba doprovázející dítě v kočárku

227

Obojživelníci

228

 

 

Koně

 

Autoškola? Pohodlně! – www.schroter.cz  

229

Nový symbol

Elektrokoloběžka

 

 

3. Jiné cíle

 

Číslo

Vyobrazení

Význam

301

Centrum

302

Průmyslová zóna

303

Nákupní zóna

304

Sklady, skladová zóna

305

Truckpark

306

Přístav

307

Letiště www.schroter.cz

308

Vlakové nádraží

309

Heliport

310

Aréna, stadion

311

Lyžařský vlek

312

Sedačková lanovka

313

 

 

Kabinová lanovka

 

Autoškola? Pohodlně! – www.schroter.cz  

 

 

4. Ostatní symboly

 

Číslo

Vyobrazení

Význam

401

Výjezd

402

Dálniční uzel

403

Okruh

404

Čerpací stanice CNG

405

Čerpací stanice LPG

406

 

 

Dobíjecí stanice elektromobilů

 

Autoškola? Pohodlně! – www.schroter.cz  

407

Nový symbol

Sanitace hygienického zařízení obytných automobilů a obytných přívěsů

 

 

 

 

 

 

Díl 2

Vodorovné dopravní značky

 

p-11

§ 11

Obecná ustanovení k vodorovným dopravním značkám

 

        (1) Vodorovné dopravní značky se vyznačují na vozovku nebo jinou zpevněnou část pozemní komunikace.

 

        (2) Přechodné vodorovné dopravní značky vyjadřující čáry nebo šipky nebo označující přechody pro chodce nebo jízdní pruhy pro cyklisty jsou provedeny žlutou nebo oranžovou barvou. Mohou být provedeny také v podobě obrysu příslušné vodorovné dopravní značky.

 

        (3) Dočasná neplatnost vodorovných dopravních značek se vyznačuje přeškrtnutím žlutými nebo oranžovými čarami.

 

 

 

 

 

p-12

§ 12

Rozdělení vodorovných dopravních značek

 

        (1) Vodorovné dopravní značky se rozdělují na podélné čáry, příčné čáry, šipky, označení stání a parkovišť, označení zastávek a zákazů zastavení a stání, ostatní vodorovné dopravní značky.

 

        (2) Označení stání a parkovišť se užívají k vyznačení uspořádání zastavení a stání a popřípadě stanovení způsobu stání ve vztahu k okraji pozemní komunikace nebo uspořádání prostoru parkoviště.

 

        (3) Provedení, význam, popřípadě užití vodorovných dopravních značek je uvedeno v příloze č. 8 k této vyhlášce.

 

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.

 

Vodorovné dopravní značky

 

1. Podélné čáry

 

Číslo

Vyobrazení

Název, význam a užití

V 1a

Podélná čára souvislá

 

Značka se používá zejména k oddělení jízdních pruhů s protisměrným provozem, k oddělení části řadicích pruhů a k oddělení části odbočovacího nebo připojovacího pruhu od průběžného pruhu.

 

Slouží-li značka k oddělení jízdních pruhů s protisměrným provozem, musí řidič jet vpravo od této značky.

 

Značku je zakázáno přejíždět nebo ji nákladem přesahovat, pokud to není nutné k objíždění, předjíždění cyklisty, odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci nebo vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci.

V 1b

Dvojitá podélná čára souvislá

 

Značka se používá k oddělení protisměrných jízdních pruhů na vozovce s více než dvěma jízdními pruhy. Značku lze v odůvodněných případech použít také na vozovce se dvěma jízdními pruhy.

 

Řidič je povinen jet vpravo od této značky.

 

Značku je zakázáno přejíždět nebo ji nákladem přesahovat, pokud to není nutné k objíždění.

V 2a

Podélná čára přerušovaná

 

Značka se používá k vyznačení a oddělení jízdních pruhů. K oddělení protisměrných jízdních pruhů se používá v úsecích, kde je zajištěn dostatečný rozhled pro předjíždění a kde se nenachází místo vyžadující zvýšenou pozornost.

 

Značku lze přejíždět při dodržení příslušných ustanovení vyplývajících z obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

 

Značka se provádí s mezerami dvojnásobné délky než délka úseček.

V 2b

Podélná čára přerušovaná

 

Značka se používá k vyznačení a oddělení jízdních pruhů v úseku, kde čára přerušovaná přechází v čáru souvislou nebo k upozornění na místo vyžadující zvýšenou pozornost (zatáčka, křižovatka apod.).

 

Značku lze přejíždět při dodržení příslušných ustanovení vyplývajících z obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

 

Značka se provádí s mezerami stejné nebo poloviční délky než délka úseček.

V 2c

Dvojitá podélná čára přerušovaná

 

Značka vyznačuje jízdní pruh užívaný střídavě pro jeden i druhý směr jízdy. Není-li jízdní pruh takto užíván, má tato značka stejný význam jako podélná čára přerušovaná.

V 3

Podélná čára souvislá doplněná čárou přerušovanou

 

Jsou-li touto značkou odděleny jízdní pruhy s protisměrným provozem, platí pro řidiče význam jen pravé čáry z této dvojice čar.

 

Jsou-li touto značkou vyznačeny jízdní pruhy v jednom směru jízdy, platí pro řidiče význam čáry bližší.

V 4

 

 

Vodicí čára

 

Značka vyznačuje okraj vozovky.

 

 

Autoškola? Pohodlně! – www.schroter.cz  

 

 

2. Příčné čáry

 

Číslo

Vyobrazení

Název, význam a užití

V 5

Příčná čára souvislá

 

Značka vyznačuje hranici křižovatky. Lze ji použít pro vyznačení místa pro zastavení vozidla v prostoru křižovatky.

V 6a

Příčná čára souvislá se symbolem „Dej přednost v jízdě!“

 

Značka vyznačuje hranici křižovatky. Lze ji použít pro vyznačení místa pro zastavení vozidla v prostoru křižovatky.

V 6b

Příčná čára souvislá s nápisem STOP

 

Značka vyznačuje hranici křižovatky.

 

Značka vyznačuje místo, kde je řidič povinen zastavit vozidlo na příkaz značky „Stůj, dej přednost v jízdě!“.

V 7a

Přechod pro chodce

 

Značka vyznačuje místo určené pro přechod chodců přes pozemní komunikaci. www.schroter.cz 

V 7b

Místo pro přecházení

 

Značka vyznačuje místo uzpůsobené pro přecházení chodců přes pozemní komunikaci.

 

Řidič vozidla nesmí chodce přecházejícího pozemní komunikaci v místě pro přecházení ohrozit.

 

Před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe nebo ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy.

V 8a

Přejezd pro cyklisty

 

Značka vyznačuje plochu, která je určena pro přejíždění cyklistů přes pozemní komunikaci.

V 8b

 

Přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce

 

Značka vyznačuje plochu určenou pro přejezd cyklistů přes pozemní komunikaci bezprostředně sousedící s přechodem pro chodce.

 

Plocha určená pro přejezd cyklistů přes pozemní komunikaci může být zvýrazněna určeným symbolem nebo značkou „Jízdní pruh pro cyklisty“.

 

 

V 8c

 

 

Sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty

 

Značka označuje přechod pro chodce sdružený s plochou určenou pro přejezd cyklistů přes pozemní komunikaci v místě křížení stezky pro chodce a cyklisty s jinou pozemní komunikací.

 

Autoškola? Pohodlně! – www.schroter.cz 

 

 

3. Šipky

 

Číslo

Vyobrazení

Název, význam a užití

V 9a

Směrové šipky

 

Šipky vyznačují způsob řazení do jízdních pruhů před křižovatkou nebo místem odbočení a stanovený směr jízdy.

 

Šipky mohou být použity i k potvrzení jinak stanoveného směru jízdy.

 

Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích může být provedena pouze obrysem této značky.

V 9b

Předběžné šipky

 

Značka vyznačuje blížící se přechod podélné čáry přerušované v čáru souvislou a s tím související povinnost řidiče se včas zařadit do příslušného jízdního pruhu.

V 9c

 

 

Předběžné šipky

 

Značka vyznačuje blížící se ukončení jízdního pruhu. Řidič je povinen se včas zařadit do průběžného jízdního pruhu.

 

 

Autoškola? Pohodlně! – www.schroter.cz  

 

 

4. Označení stání a parkovišť

 

Číslo

Vyobrazení

Název, význam a užití

V 10a

Stání podélné

 

Značka vyznačuje dovolené zastavení a stání a popřípadě stanovuje způsob stání ve vztahu k okraji pozemní komunikace. Při stání nesmí vozidlo svým obrysem nebo nákladem přesahovat do vozovky vyznačenou plochu.

V 10b

Stání kolmé

 

Značka vyznačuje dovolené zastavení a stání a popřípadě stanovuje způsob stání ve vztahu k okraji pozemní komunikace. Při stání nesmí vozidlo svým obrysem nebo nákladem přesahovat do vozovky vyznačenou plochu.

V 10c

Stání šikmé

 

Značka vyznačuje dovolené zastavení a stání a popřípadě stanovuje způsob stání ve vztahu k okraji pozemní komunikace. Při stání nesmí vozidlo svým obrysem nebo nákladem přesahovat do vozovky vyznačenou plochu.

V 10d

Parkovací pruh

 

Značka vyznačuje dovolené zastavení a stání. Při stání nesmí vozidlo svým obrysem nebo nákladem přesahovat do vozovky vyznačenou plochu.

V 10e

Vyhrazené parkoviště

 

Značka vyznačuje dovolené zastavení a stání a popřípadě stanovuje způsob stání ve vztahu k okraji pozemní komunikace. Při stání nesmí vozidlo svým obrysem nebo nákladem přesahovat do vozovky vyznačenou plochu.

 

Na značce lze vhodným nápisem vyznačit, pro koho je parkoviště vyhrazeno.

V 10f

Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou

 

Na ploše vyznačené touto značkou smí zastavit a stát pouze vozidlo označené parkovacím průkazem označujícím vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou.

 

Značka vždy doplňuje svislou dopravní značku „Vyhrazené parkoviště“ se symbolem zařízení nebo prostoru pro osoby na vozíku5.

V 10g

 

Omezené stání

 

Značka vyznačuje dovolené zastavení a stání a stanovuje způsob stání ve vztahu k okraji pozemní komunikace. Při stání nesmí vozidlo svým obrysem nebo nákladem přesahovat do vozovky vyznačenou plochu.

 

V úseku označeném touto značkou je stání dovoleno za podmínek stanovených svislou dopravní značkou.

Autoškola? Pohodlně! – www.schroter.cz  

 

 

5. Označení zastávek

 

Číslo

Vyobrazení

Název, význam a užití

V 11a

Zastávka autobusu nebo trolejbusu

 

Značka vyznačuje prostor zastávky vyznačených vozidel veřejné hromadné přepravy osob.

 

Je-li nápis BUS nahrazen nápisem TAXI, jedná se o stanoviště vozidel taxislužby určené pro vozidla taxislužby označená střešní svítilnou s nápisem TAXI.

V 11b

 

 

Zastávka tramvaje

 

Značka vyznačuje prostor zastávky tramvaje.

 

 

Autoškola? Pohodlně! – www.schroter.cz  

 

 

6. Označení zákazů zastavení a stání

 

Číslo

Vyobrazení

Název, význam a užití

V 12a

Žlutá klikatá čára

 

Značka vyznačuje plochu, kde je zakázáno stání. Při vyznačení plochy pro účely zásobování, může být doplněna nápisy „ZAS“.

V 12b

Žluté zkřížené čáry

 

Značka vyznačuje plochu, na kterou nesmí řidič vjet, pokud je za touto plochou taková dopravní situace, že by byl nucen zastavit vozidlo na vyznačené ploše.

V 12c

Zákaz zastavení

 

Značka se provádí jako žlutá čára souvislá u okraje vozovky a vyznačuje úsek, kde je zakázáno zastavení a stání. Může být vyznačena i na obrubníku vedle vozovky.

V 12d

 

 

Zákaz stání

 

Značka se provádí jako žlutá čára přerušovaná u okraje vozovky a vyznačuje úsek, kde je zakázáno stání. Může být vyznačena i na obrubníku vedle vozovky.

 

 

Autoškola? Pohodlně! – www.schroter.cz  

 

 

7. Ostatní vodorovné dopravní značky

 

Číslo

Vyobrazení

Název, význam a užití

V 12e

Bílá klikatá čára

 

Značka předem upozorňuje na místo vyžadující zvýšenou opatrnost.

V 13

Šikmé rovnoběžné čáry

 

Značka vyznačuje plochu, do které je zakázáno vjíždět nebo nad ni nákladem zasahovat, pokud to není nutné k objíždění, odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci nebo vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci.

V 14

Jízdní pruh pro cyklisty

 

Značka vyznačuje pruh nebo stezku pro cyklisty. Symbol jízdního kola může být v odůvodněných případech doplněný zmenšenou směrovou šipkou nebo šipkami.

Značka vyznačuje pruh nebo stezku pro cyklisty. Šipka vyznačuje stanovený směr jízdy.

V 15

Nápis na vozovce

 

Značka vyjadřuje různé doplňující údaje. Lze využít i vhodné symboly.

V 16

 

Bezpečný odstup

 

Dvě šipky mezi dvěma za sebou jedoucími vozidly označují minimální bezpečný odstup vozidel na dané pozemní komunikaci při nejvyšší dovolené rychlosti za běžných podmínek.

Značka poskytuje základní orientaci pro řidiče v otázce doporučené bezpečné vzdálenosti za sebou jedoucích vozidel.

Značka je zpravidla doplněna příslušnou svislou dopravní značkou informující o počtu znaků, které by měl řidič vidět v prostoru za vpředu jedoucím vozidlem, a to ve vztahu k nejvyšší dovolené popřípadě jiné rychlosti nebo k dalším okolnostem (např. mlha, déšť apod.).

 

V 17

Trojúhelníky

 

Značka vyznačuje nájezd na umělou nerovnost na vozovce, např. zpomalovací práh vytvořený stavební úpravou.

V 18

Optická psychologická brzda

 

Značka opticky, popřípadě i akusticky vede řidiče ke snížení rychlosti vozidla.

 

Značku lze vyznačit i ve formě uprostřed přerušené příčné čáry, přičemž mezera mezi jejími dvěma částmi se po směru jízdy postupně zkracuje.

V 19

Prostor pro cyklisty

 

Značka vyznačuje prostor určený pro cyklisty čekající na světelný signál „Volno“.

V 20

 

 

Piktogramový koridor pro cyklisty

 

Značka vyznačuje prostor a směr jízdy cyklistů. Řidiče motorových vozidel upozorňuje, že se na pozemní komunikaci nachází zvýšený provoz cyklistů.

 

 

Autoškola? Pohodlně! – www.schroter.cz  

 

 

 

 

 

 

HLAVA II

SVĚTELNÉ A AKUSTICKÉ SIGNÁLY

 

p-13

§ 13

Světelné signály

 

        (1) Světelné signály pro chodce musí být doplněny příslušným akustickým signálem.

 

        (2) Druhy, provedení, význam, popřípadě užití světelných signálů je uvedeno v příloze č. 9 k této vyhlášce.

 

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.

 

Světelné signály

 

1. Světelné signály

 

Číslo

Vyobrazení

Název, význam a užití

S 1

Tříbarevná soustava s plnými signály

 

S 1a - Signál s červeným světlem „Stůj!“

Signál znamená pro řidiče povinnost zastavit vozidlo před dopravní značkou „Příčná čára souvislá“, „Příčná čára souvislá se symbolem Dej přednost v jízdě!“ a „Příčná čára souvislá s nápisem STOP“, a kde taková dopravní značka není, před světelným signalizačním zařízením (semaforem).

 

S 1b - Signál se žlutým světlem „Pozor!“

Signál znamená pro řidiče povinnost zastavit vozidlo před dopravní značkou „Příčná čára souvislá“, „Příčná čára souvislá se symbolem Dej přednost v jízdě!“ a „Příčná čára souvislá s nápisem STOP“, a kde taková dopravní značka není, před světelným signalizačním zařízením (semaforem).

Je-li však vozidlo při rozsvícení tohoto signálu již tak blízko, že by řidič nemohl vozidlo bezpečně zastavit, smí pokračovat v jízdě.

Svítí-li světlo tohoto signálu přerušovaně, nejde o křižovatku s provozem řízeným světelnými signály.

Tento signál se současně svítícím červeným světlem „Stůj!“ značí povinnost připravit se k jízdě.

 

S 1c - Signál se zeleným světlem „Volno“

Signál znamená pro řidiče možnost pokračovat v jízdě, a dodrží-li ustanovení o odbočování, může odbočit vpravo nebo vlevo, přičemž musí dát přednost chodcům přecházejícím ve volném směru po přechodu pro chodce a cyklistům přejíždějícím ve volném směru po přejezdu pro cyklisty.

Svítí-li signál „Signál pro opuštění křižovatky“ umístěný v protilehlém rohu křižovatky, neplatí pro odbočování vlevo povinnost dát přednost v jízdě protijedoucím motorovým i nemotorovým vozidlům, jezdcům na zvířeti, protijdoucím organizovaným útvarům chodců a průvodcům hnaných zvířat se zvířaty, tramvajím jedoucím v obou směrech a vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu, pro něž je tento jízdní pruh vyhrazen.

S 2

Tříbarevná soustava se směrovými signály

 

S 2a - Signál se směrovou šipkou s červeným světlem „Stůj!“

 

S 2b - Signál se směrovou šipkou se žlutým světlem „Pozor!“

 

S 2c - Signál se směrovou šipkou se zeleným světlem „Volno“

 

Signály znamenají pro řidiče povinnost zastavit vozidlo nebo možnost pokračovat v jízdě jen ve směru, kterým šipka ukazuje.

 

Směřuje-li zelená šipka vlevo, neplatí pro odbočování vlevo povinnost dát přednost v jízdě protijedoucím motorovým i nemotorovým vozidlům, jezdcům na zvířeti, protijdoucím organizovaným útvarům chodců a průvodcům hnaných zvířat se zvířaty, tramvajím jedoucím v obou směrech a vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu, pro něž je tento jízdní pruh vyhrazen.

S 3

Tříbarevná soustava s kombinovanými směrovými signály

 

S 3a - Signál s kombinovanou směrovou šipkou s červeným světlem „Stůj!“

 

S 3b - Signál s kombinovanou směrovou šipkou se žlutým světlem „Pozor!“

 

S 3c - Signál s kombinovanou směrovou šipkou se zeleným světlem „Volno“

 

Signály znamenají pro řidiče povinnost zastavit vozidlo nebo možnost pokračovat v jízdě jen ve směru, kterým šipka ukazuje.

 

Směřuje-li zelená šipka vpravo, neplatí pro odbočování vpravo povinnost dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu (po pravé straně), pro něž je tento jízdní pruh vyhrazen, a povinnost dát přednost v jízdě i tramvaji tam, kde je povolena jízda podél tramvaje vlevo.

S 4a

 

 

 

S 4b

 

 

 

S 4c

 

 

Signál žlutého světla ve tvaru chodce

 

Signál žlutého světla ve tvaru cyklisty

 

Signál žlutého světla ve tvaru chodce a cyklisty

 

Signály „Signál žlutého světla ve tvaru chodce“, „Signál žlutého světla ve tvaru cyklisty“ nebo „Signál žlutého světla ve tvaru chodce a cyklisty“, jimiž je doplněn signál se zelenou šipkou směřující vpravo nebo vlevo, upozorňují řidiče, že při jízdě směrem, kterým tato šipka ukazuje, křižuje směr chůze přecházejících chodců, směr jízdy přejíždějících cyklistů nebo směr chůze přecházejících chodců a směr jízdy přejíždějících cyklistů.

S 5

Doplňková zelená šipka

 

Šipka svítící současně se signálem s červeným světlem „Stůj!“ nebo se žlutým světlem „Pozor!“ znamená pro řidiče možnost pokračovat v jízdě jen ve směru, kterým šipka nebo šipky ukazují; přitom řidič musí dát přednost v jízdě vozidlům a jezdcům na zvířatech jedoucím ve volném směru a útvarům chodců jdoucím ve volném směru; přitom nesmí ohrozit ani omezit přecházející chodce.

S 6

Signál pro opuštění křižovatky  

 

Je-li signál umístěný v protilehlém rohu křižovatky, neplatí pro odbočování vlevo povinnost dát přednost v jízdě protijedoucím motorovým i nemotorovým vozidlům, jezdcům na zvířeti, protijdoucím organizovaným útvarům chodců a průvodcům hnaných zvířat se zvířaty, tramvajím jedoucím v obou směrech a vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu, pro něž je tento jízdní pruh vyhrazen.

S 7

Přerušované žluté světlo

 

Signál je ve tvaru plného světla, může být i ve tvaru signálu „Signálu žlutého světla ve tvaru chodce“, „Signálu pro cyklisty „Pozor!“ nebo „Signálu pro chodce a cyklisty „Pozor!“ v případě, že je nutno zvlášť upozornit na přecházející chodce anebo přejíždějící cyklisty ve volném směru.

 

Signál lze použít i ve tvaru světelné rampy ze tří až pěti světel umístěných na vozidle vodorovně vedle sebe. Při střídavém blikání sudých a lichých světel upozorňuje na potřebu dbát zvýšené opatrnosti, postupný řetězec směřující na levou nebo pravou stranu ukazuje řidiči, kterým směrem má překážku objet. www.schroter.cz

 

S 8a

Zakázaný vjezd vozidel do jízdního pruhu

 

Svítí-li nad jízdním pruhem tento signál, nesmí řidič tento jízdní pruh užít; to znamená, že do něho nesmí vjíždět, ani do něho následně přejíždět.

S 8b

Volný vjezd vozidel do jízdního pruhu

 

Svítí-li nad jízdním pruhem tento signál, smí řidič tento jízdní pruh užít.

S 8c

Světelná šipka vlevo

 

Šipka znamená, že řidič musí opustit jízdní pruh nebo objet překážku vlevo.

S 8d

Světelná šipka vpravo

 

Šipka znamená, že řidič musí opustit jízdní pruh nebo objet překážku vpravo.

S 8e

Světelný kříž

 

Signál označuje překážku provozu na pozemních komunikacích vedle vozovky.

S 9

Dvoubarevná soustava se signály pro chodce

 

S 9a - Signál pro chodce se znamením „Stůj!“

Signál zakazuje chodci vstupovat na vozovku.

Rozsvítí-li se signál „Signál pro chodce se znamením Stůj!“ v době, kdy se již chodec nachází na „Přechodu pro chodce“ nebo na vozovce v „Místě pro přecházení“, smí chodec dokončit přecházení.

 

S 9b - Signál pro chodce se znamením „Volno“

Signál umožňuje chodci přejít vozovku.

S 10

     

Tříbarevná soustava se signály pro cyklisty

 

S 10a - Signál pro cyklisty se znamením „Stůj!“

 

S 10b - Signál pro cyklisty se znamením „Pozor!“

 

S 10c - Signál pro cyklisty se znamením „Volno“

 

Je-li sestava umístěna u přejezdu pro cyklisty, platí pro cyklisty obdobně jako pro chodce signály umístěné na druhé straně pozemní komunikace (na druhé straně přejezdu pro cyklisty). V takovém případě lze užít dvoubarevnou signální soustavu se znamením „Stůj!“ a „Volno“.

S 11

     

Tříbarevná soustava se signály pro chodce a cyklisty

 

S 11a - Signál pro chodce a cyklisty se znamením „Stůj!“

 

S 11b - Signál pro chodce a cyklisty se znamením „Pozor!“

 

S 11c - Signál pro chodce a cyklisty se znamením „Volno“

 

Je-li sestava umístěna u přejezdu pro cyklisty přimknutého k přechodu pro chodce, platí pro cyklisty stejně jako pro chodce signály umístěné na druhé straně pozemní komunikace. V takovém případě lze užít dvoubarevnou signální soustavu se znamením „Stůj!“ a „Volno“.

S 12a

Rychlostní signál s proměnným signálním znakem

 

Řidič je tímto signálem informován o tom, jakou rychlostí by měl jet, aby k dalšímu světelnému signálu „Volno“ dojel plynule a bez zastavení.

S 12b

Rychlostní signál s více signálními znaky

 

Řidič je rozsvícením příslušného rychlostního signálu informován o tom, jakou rychlostí by měl jet, aby k dalšímu světelnému signálu „Volno“ dojel plynule a bez zastavení.

S 13

Signál dvou vedle sebe umístěných střídavě přerušovaných červených světel

 

Signál střídavě přerušovaných červených světel znamená pro řidiče povinnost zastavit vozidlo před světelným signalizačním zařízením.

S 14a

Dvě červená střídavě přerušovaná světla signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení

 

Řidič nesmí vjíždět na železniční přejezd, je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení.

S 14b

 

Přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení

 

Svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, neplatí pro řidiče povinnost nevjíždět na železniční přejezd v případech, že je již vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo jiné drážní vozidlo nebo je-li slyšet jeho houkání nebo pískání.

 

Autoškola? Pohodlně! – www.schroter.cz  

 

 

2. Signály pro tramvaje (popřípadě pro autobusy městské hromadné dopravy osob nebo trolejbusy v jízdních pruzích pro ně vyhrazených)

 

Číslo

Vyobrazení

Druhy, význam a užití

S 15a

Stůj

 

Pokud je tímto signálem řízen provoz autobusů, vozidel linkové osobní dopravy a trolejbusů, znamená tento signál pro řidiče těchto vozidel povinnost zastavit před hranicí křižovatky nebo před světelným signálem.

S 15b

Jízda přímo

 

Pokud je tímto signálem řízen provoz autobusů, vozidel linkové osobní dopravy a trolejbusů, znamená tento signál pro řidiče těchto vozidel možnost jet přímo.

S 15c

Jízda vlevo

 

Pokud je tímto signálem řízen provoz autobusů, vozidel linkové osobní dopravy a trolejbusů, znamená tento signál pro řidiče těchto vozidel možnost jet vlevo.

S 15d

Jízda vpravo

 

Pokud je tímto signálem řízen provoz autobusů, vozidel linkové osobní dopravy a trolejbusů, znamená tento signál pro řidiče těchto vozidel možnost jet vpravo.

S 15e

Jízda přímo a vpravo

 

Pokud je tímto signálem řízen provoz autobusů, vozidel linkové osobní dopravy a trolejbusů, znamená tento signál pro řidiče těchto vozidel možnost jet přímo nebo vpravo.

S 15f

Jízda přímo a vlevo

 

Pokud je tímto signálem řízen provoz autobusů, vozidel linkové osobní dopravy a trolejbusů, znamená tento signál pro řidiče těchto vozidel možnost jet přímo nebo vlevo.

S 15g

 

Jízda vpravo a vlevo

 

Pokud je tímto signálem řízen provoz autobusů, vozidel linkové osobní dopravy a trolejbusů, znamená tento signál pro řidiče těchto vozidel možnost jet vpravo nebo vlevo.

 

Autoškola? Pohodlně! – www.schroter.cz  

 

Poznámka:  - Světelné pole (čočka) svítí.

 

 

 

 

 

p-14

§ 14

Akustické signály

 

        (1) Akustické signály informují osoby se zrakovým postižením o aktuálním světelném signálu na křižovatkách a přechodech pro chodce řízených světelnými signály. V místech křížení dráhy s pozemní komunikací akustické signály informují o aktuálním světelném signálu dvou vedle sebe umístěných střídavě přerušovaných červených světel.

 

        (2) Akustické signály na přechodech pro chodce mají zvuk tikání nebo krátkých tónů o frekvenci 450 až 550 Hz.

 

        (3) Zařízení pro akustickou signalizaci musí umožňovat osobě se zrakovým postižením, která přistupuje k místu (stožáru) s akustickou signalizací, bezpečně rozlišit, je-li v jejím směru chůze signál pro chodce se znamením „Stůj!“ nebo signál pro chodce se znamením „Volno“.

 

        (4) „Signál pro chodce se znamením Stůj!“, „Signál pro chodce a cyklisty se znamením Stůj!“ a „Signál dvou vedle sebe umístěných střídavě přerušovaných červených světel“ jsou vyjádřeny akustickým signálem. Fáze červeného světelného signálu je navěštěná akustickým signálem o kmitočtu 1,5 Hz (1,5 tepů za sekundu). Na světelném přejezdovém zabezpečovacím zařízení je zvuk akustického signálu o oktávu vyšší.

 

        (5) „Signál pro chodce se znamením Volno“ a „Signál pro chodce a cyklisty se znamením Volno“ jsou vyjádřeny akustickým signálem. Fáze zeleného světelného signálu je navěštěná akustickým signálem o kmitočtu 8 Hz (8 tepů za sekundu). Na světelném přejezdovém zabezpečovacím zařízení je zvuk akustického signálu o oktávu vyšší.

 

 

 

 

 

HLAVA III

DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

 

p-15

 

§ 15

 

 

        (1) Dopravními zařízeními jsou

 

a) dopravní zařízení uvedená v příloze č. 10 této vyhlášky,

 

b) odrazky, které se umísťují v barvě oranžové vpravo a v barvě bílé vlevo ve směru jízdy,

 

c) odrazové zrcadlo,

 

d) zábradlí, svodidla, vodicí stěna, vodicí práh, vodicí obrubník,

 

e) dopravně bezpečnostní zařízení, kterými jsou zejména tlumiče nárazu a zařízení pro dopravně bezpečnostní informace.

 

        (2) Pro umísťování dopravních zařízení se použijí ustanovení o umísťování svislých dopravních značek. Dopravní zařízení mohou být umístěna také při levém okraji pozemní komunikace.

 

        (3) Druhy, provedení, význam, popřípadě užití některých dopravních zařízení je uvedeno v příloze č. 10 k této vyhlášce.

 

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.

 

Dopravní zařízení

 

Číslo

Vyobrazení

Název, význam a užití

Z 1

Dopravní kužel

 

Dopravní kužely umístěné v řadě za sebou podle svého umístění plní funkci podélné čáry souvislé nebo vodicí čáry, a to i tehdy, jsou-li umístěny na jiné podélné čáře. Mohou též vymezovat plochu, do níž je zakázáno vjíždět.

Z 2

Zábrana pro označení uzavírky

 

Zábrana se používá zejména k vyznačení úplné uzavírky pozemní komunikace nebo k vyznačení ohrazení pracoviště.

Z 3

Vodicí tabule

 

Vodicí tabule označuje zejména nebezpečnou zatáčku, v níž musí řidič výrazně snížit rychlost jízdy, a usměrňuje provoz ve směru šipek.

 

Pokud je nutno na zatáčku zvlášť upozornit, může být bílá barva nahrazena žlutozelenou fluorescenční barvou.

 

Tabule může být i v provedení jedné šipky nebo sestavy jednotlivých šipek umístěných za sebou.

Z 4a

 

Z 4b

       

Směrovací deska se šikmými pruhy se sklonem vlevo

 

Směrovací deska se šikmými pruhy se sklonem vpravo

 

Směrovací desky se šikmými pruhy usměrňují provoz ve směru sklonu šikmých pruhů.

Z 4c

Směrovací deska středová

 

Směrovací deska středová usměrňuje provoz po obou stranách desky.

Z 4d

 

Z 4e

       

Směrovací deska se šipkou doleva

 

Směrovací deska se šipkou doprava

 

Směrovací desky se šipkou usměrňují provoz ve směru šipky.

Z 5a

 

Z 5b

       

Vodicí deska se šikmými pruhy se sklonem vlevo

 

Vodicí deska se šikmými pruhy se sklonem vpravo

 

Vodicí desky usměrňují provoz ve směru sklonu šikmých pruhů.

Z 5c

Vodicí deska středová se šikmými pruhy

 

Vodicí deska usměrňuje provoz po obou stranách desky.

Z 5d

Vodicí deska středová s vodorovnými pruhy

 

Vodicí deska odděluje jízdní pruhy a plní funkci podélné čáry souvislé.

Z 6a

 

Z 6b

       

Velká zvýrazňující deska  

 

Malá zvýrazňující deska

 

Zvýrazňující desky zvýrazňují nebo nahrazují podélnou čáru souvislou zpravidla přechodného vodorovného dopravního značení.

Z 7

Pojízdná uzavírková tabule

 

Tabule se používá zejména ke krátkodobému označení překážky provozu na pozemních komunikacích, uzavírky jízdního pruhu nebo statického nebo pohyblivého pracovního místa na pozemní komunikaci.

 

V nezměněné nebo sklopené podobě se tabule použije i pro příjezd k označovanému místu ze stanoviště a pro návrat zpět na stanoviště. www.schroter.cz

Z 8a

Zastavovací terč pro policisty

Z 8b

Zastavovací terč pro jiné osoby

Z 8c

Směrovka

Z 8d

Nové dopravní zařízení

 

Zastavovací terč pro střídavý provoz

 

Terč slouží k zastavování vozidel k tomu určenou osobou dle § 79 odst. 1 písm. i) zákona, a to zejména při obousměrném provozu v jednom jízdním pruhu při přechodné úpravě provozu na pozemní komunikaci.

 

Terč se užívá tak, že strana se symbolem dopravní značky „Zákaz vjezdu všech vozidel“ směřuje k vozidlům, kterým se dává znamení k zastavení vozidla, a zelená strana směřuje k vozidlům, která mohou pokračovat v jízdě.

 

Z 9

Žluté a černé pruhy

 

Pruhy označují trvalou překážku na pozemní komunikaci.

Z 10

Dopravní knoflíky

 

Knoflíky doplňují nebo zvýrazňují vodorovné dopravní značky.

 

Dopravní knoflíky doplňující podélnou čáru nebo vodicí čáru jsou barvy bílé. Na mostech a úsecích se zvýšeným nebezpečím častého výskytu náledí lze užít i knoflíky barvy modré.

 

Náhradou za podélnou čáru přechodného vodorovného dopravního značení lze užít sestavy dopravních knoflíků barvy žluté nebo oranžové.

Z 11a

 

Z 11b

       

Směrový sloupek bílý levý

 

Směrový sloupek bílý pravý

 

Sloupky (patníky) označují okraj pozemní komunikace.

Z 11c

 

Z 11d

       

Směrový sloupek červený levý

 

Směrový sloupek červený pravý

 

Sloupky vyznačují vyústění účelové komunikace na jinou pozemní komunikaci.

Z 11e

 

Z 11f

       

Směrový sloupek modrý levý

 

Směrový sloupek modrý pravý

 

Sloupky označují úsek pozemní komunikace, kde hrozí zvýšené nebezpečí námrazy. Ve zmenšeném provedení se používají také na svodidlech nebo zábradlích mostů.

Z 11g

Směrový sloupek červený kulatý

 

Sloupek lze použít jako náhradu za levé a pravé červené směrové sloupky k vyznačení vyústění účelové komunikace.

Z 11h

Směrový sloupek zelený kulatý – baliseta

 

Sloupek se používá při usměrňování provozu a pro zdůraznění podélné čáry souvislé vodorovného dopravního značení.

z 12

 

Krátký příčný práh

 

Práh vytváří krátkou umělou nerovnost na vozovce (zpomalovací práh) a je zpravidla označen žlutočernými pruhy.

 

Autoškola? Pohodlně! – www.schroter.cz  

 

 

 

 

 

 

HLAVA IV

ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE

 

p-16

 

§ 16

 

 

        (1) Pro umísťování zařízení pro provozní informace se použijí ustanovení o umísťování svislých dopravních značek. Zařízení pro provozní informace mohou být umístěna také při levém okraji pozemní komunikace.

 

        (2) Druhy, provedení, význam, popřípadě užití zařízení pro provozní informace je uvedeno v příloze č. 11 k této vyhlášce.

 

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.

 

Zařízení pro provozní informace

 

Číslo

Vyobrazení

Název, význam a užití

ZPI 1

Nápisy

 

Zařízení slouží k zobrazování informací významných pro provoz na pozemních komunikacích. Informace se zobrazují pomocí textu nebo vhodného symbolu. Zařízení nebo jeho část může sloužit také jako proměnná dopravní značka.

ZPI 2

Obsaditelnost parkoviště

 

Na zařízení se uvádí aktuální informace o tom, zda jsou na parkovišti volná parkovací místa (popřípadě i jejich počet) nebo zda je parkoviště obsazené nebo uzavřené.

ZPI 3

 

 

Teploměr

 

Zařízení zpravidla informuje o teplotě vozovky a ovzduší.

 

 

Autoškola? Pohodlně! – www.schroter.cz  

 

 

 

 

 

 

ČÁST DRUHÁ

 

VÝJIMKY Z OMEZENÍ JÍZDY NĚKTERÝCH VOZIDEL

 

p-17

§ 17

Žádost o udělení výjimky z omezení jízdy některých vozidel

 

        Žádost o udělení výjimky z omezení jízdy některých vozidel obsahuje

 

a) jméno, příjmení a obvyklé bydliště fyzické osoby nebo, je-li žadatelem právnická osoba, její obchodní firmu (název), identifikační číslo (bylo-li jí přiděleno) a sídlo,

 

b) územní rozsah, popřípadě trasu pohybu vozidla, a dobu požadované výjimky,

 

c) účel a zdůvodnění výjimky,

 

d) státní poznávací značku, druh, tovární značku a typ vozidla, jehož se má výjimka týkat,

 

e) jméno, příjmení a trvalý pobyt nebo obchodní firmu (název), identifikační číslo (bylo-li mu přiděleno) a sídlo provozovatele vozidla, není-li sám žadatelem,

 

f) podpis žadatele, popřípadě otisk jeho razítka.

 

 

 

 

 

ČÁST TŘETÍ

 

OZNAČOVÁNÍ OSOB, VĚCÍ A VOZIDEL VE ZVLÁŠTNÍCH PŘÍPADECH

 

p-18

§ 18

Podrobnosti o označení překážky provozu na pozemních komunikacích

 

        (1) Způsob a rozsah označení překážky provozu na pozemní komunikaci volí její původce, popřípadě vlastník nebo správce pozemní komunikace s přihlédnutím k poloze a charakteru překážky, stupni možného ohrožení a dopravnímu významu dotčené pozemní komunikace.

 

        (2) Policista nebo strážník obecní policie může na překážku provozu na pozemní komunikaci po dobu nezbytně nutnou k zajištění bezpečnosti provozu upozornit vozidlem vybaveným zvláštním výstražným světlem modré barvy, popřípadě jiným vhodným způsobem.

 

 

 

 

 

p-19

§ 19

Vzor a způsob užití oděvních doplňků s označením z retroreflexního materiálu

 

        (1) Oděvními doplňky jsou blůza, kabát, tričko, vesta nebo kalhoty fluorescenční žluté nebo fluorescenční oranžovo-červené barvy doplněné retroreflexními pásy (dále jen „výstražný oděv“). Retroreflexní pásy a fluorescenční plochy musí být na výstražném oděvu vhodně umístěny a provedeny v dostatečné ploše. Tyto podmínky jsou splněny, odpovídá-li výstražný oděv požadavkům příslušné harmonizované evropské normy1).

 

        (2) Vzory výstražných oděvů jsou vyobrazeny v příloze č. 12 k této vyhlášce.

 

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.

 

Příklady vyobrazení výstražných oděvů

 

 

 

Blůza

Kalhoty

 

 

 

 

 

 

Kabát

Kalhoty se šlemi

 

 

 

 

 

Tričko

Krátké kalhoty

 

 

 

 

 

Vesta

 

Označení pověřené osoby

zajišťující bezpečný přechod dětí a školní mládeže

 

Autoškola? Pohodlně! – www.schroter.cz  

 

 

 

 

 

 

p-20

§ 20

Označení osob oprávněných zastavovat vozidla

 

        (1) Osoba vykonávající práce spojené se správou, údržbou, měřením, opravami a výstavbou pozemní komunikace nebo k zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, jsou-li tyto činnosti vykonávány při zachování provozu na dotčené části pozemní komunikace, musí mít na sobě oblečen výstražný oděv.

 

        (2) Osoba pověřená obecním úřadem obce s rozšířenou působností k zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže přes pozemní komunikaci v blízkosti školního zařízení (dále jen „pověřená osoba“) musí mít na sobě oblečen výstražný oděv „Označení pověřené osoby zajišťující bezpečný přechod dětí a školní mládeže“ nebo „Vesta“.

 

        (3) Osoba uvedená v povolení zvláštního užívání pozemní komunikace spočívajícího v pořádání sportovní, kulturní, náboženské, zábavní nebo obdobné akce podle zákona o pozemních komunikacích musí mít na sobě oblečen výstražný oděv.

 

       (4) Osoba uvedená v povolení zvláštního užívání podle zákona o pozemních komunikacích jako doprovod při přepravě zvlášť těžkých nebo rozměrných nákladů musí mít na sobě oblečen výstražný oděv.

 

 

 

 

 

p-21

§ 21

Speciální označení vozidel a osob

 

        (1) Speciální označení vozidel, vyobrazení a význam je uvedeno v příloze č. 13 k této vyhlášce.

 

        (2) Speciální označení osoby nevidomé je bílá hůl, označení osoby hluchoslepé je hůl s bílými a červenými pruhy o šířce 100 mm. Bílá hůl i hůl s bílými a červenými pruhy musí být opatřena nejméně jedním reflexním bílým pruhem šířky 50 mm a nejméně souvislá třetina její délky musí mít průměr nejméně 12 mm.

 

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.

 

Speciální označení vozidel

a parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou

 

1. Speciální označení vozidel

 

Číslo

Vyobrazení

Název, význam a užití

O 2

Označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou

O 3

Označení vozidla řízeného řidičem začátečníkem

O 4

Označení autobusu přepravujícího děti

O 5a

Označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu

O 5b

Domácí zdravotní péče

Označení vozidla poskytovatele domácí zdravotní péče

O 5c

Nové označení

Terénní sociální služba

 

Označení vozidla poskytovatele terénních sociálních služeb.

O 6

Piktogram upozorňující na povinnost používat zádržný bezpečnostní systém stanovený pro vozidla kategorií M2 a M3

 

Pro přepravované osoby jsou stejně závazné i piktogramy provedené v jiné grafické podobě, ze kterých smysluplně vyplývá povinnost „zapnout bezpečnostní pás“ a které jsou umístěny na bočním zasklení autobusů, popřípadě světelný panel umístěný v přední části autobusu a viditelný ze všech sedadel.

Autoškola? Pohodlně! – www.schroter.cz  

 

 

2. Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou

 

O 7

 

Vyobrazení přední strany

 

 

 

Vyobrazení zadní strany

 

 

Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou má rozměry 106 x 148 mm a je opatřen vodoznakem. Údaje o držiteli musí být vyplněny strojovým způsobem nebo hůlkovým písmem při použití světlostálé fixy o síle 0,5 mm. Po vyplnění a připevnění fotografie je papírový průkaz laminován ochrannou folií.

 

Autoškola? Pohodlně! – www.schroter.cz  

 

 

 

 

 

 

p-22

§ 22

Označení sedadel vybavených zádržným systémem

 

        (1) U vozidla kategorie M2 nebo M32) registrovaného v České republice, které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, musí být viditelně pro každé sedadlo umístěn výrazně zobrazený piktogram, který může být v horní části doplněn textem „PŘIPOUTEJTE SE“.

 

        (2) Základní plocha piktogramu je kruh modré barvy a symbol postavy, který je proveden barvou bílou. Průměr kruhu piktogramu nesmí být menší než 7,5 cm. Vzor piktogramu je uveden v příloze č. 13 k této vyhlášce.

 

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.

 

Speciální označení vozidel

a parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou

 

1. Speciální označení vozidel

 

Číslo

Vyobrazení

Název, význam a užití

O 2

Označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou

O 3

Označení vozidla řízeného řidičem začátečníkem

O 4

Označení autobusu přepravujícího děti

O 5

Označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu

O 6

Piktogram upozorňující na povinnost používat zádržný bezpečnostní systém stanovený pro vozidla kategorií M2 a M3

 

Pro přepravované osoby jsou stejně závazné i piktogramy provedené v jiné grafické podobě, ze kterých smysluplně vyplývá povinnost „zapnout bezpečnostní pás“ a které jsou umístěny na bočním zasklení autobusů, popřípadě světelný panel umístěný v přední části autobusu a viditelný ze všech sedadel.

Autoškola? Pohodlně! – www.schroter.cz  

 

 

2. Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou

 

O 7

 

Vyobrazení přední strany

 

 

 

Vyobrazení zadní strany

 

 

Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou má rozměry 106 x 148 mm a je opatřen vodoznakem. Údaje o držiteli musí být vyplněny strojovým způsobem nebo hůlkovým písmem při použití světlostálé fixy o síle 0,5 mm. Po vyplnění a připevnění fotografie je papírový průkaz laminován ochrannou folií.

 

Autoškola? Pohodlně! – www.schroter.cz  

 

 

 

 

 

 

ČÁST ČTVRTÁ

 

ŘÍZENÍ PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

 

p-23

§ 23

Pokyny při řízení provozu na pozemních komunikacích

 

        (1) Pokyny policisty při řízení provozu na pozemních komunikacích jsou

 

a) „Stůj!“,

 

b) „Pozor!“,

 

c) „Volno!“,

 

d) „Zrychlit jízdu!“,

 

e) „Zpomalit jízdu!“.

 

        (2) Vyobrazení postojů a pokynů policisty při řízení provozu na pozemních komunikacích je uvedeno v příloze č. 14 k této vyhlášce.

 

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.

 

Vyobrazení pokynů policisty při řízení provozu na pozemních komunikacích

 

Vyobrazení

Význam

„Stůj!“ pro řidiče přijíždějící směrem k čelu nebo zádům policisty.

„Pozor!“ pro všechny řidiče.

„Volno!“ pro řidiče přijíždějící směrem k pravému nebo levému boku policisty.

            

„Stůj!“ pro řidiče přijíždějící směrem k zádům a pravému boku policisty.

 

„Volno!“

1. pro řidiče přijíždějící směrem k levému boku policisty odbočující vpravo nebo vlevo,

2. pro řidiče přijíždějící směrem k čelu policisty, pokud odbočuje vpravo,

3. pro chodce přecházející za zády policisty.

„Zpomalit jízdu“

 

 

 

 

 

„Zrychlit jízdu“

 

 

 

 

Autoškola? Pohodlně! – www.schroter.cz  

 

 

 

 

 

 

p-24

§ 24

Výstroj a označení příslušníka vojenské pořádkové služby

 

        (1) Příslušník vojenské pořádkové služby je při řízení provozu na pozemních komunikacích ustrojen ve vojenském stejnokroji, doplněném výstražnou vestou žluté barvy se dvěma vodorovnými a dvěma svislými retroreflexními pásy o šířce minimálně 50 mm. Provedení vesty musí odpovídat zvláštnímu technickému předpisu1).

 

        (2) Při řízení provozu na pozemních komunikacích užívá příslušník vojenské pořádkové služby dopravní zařízení „Směrovka“ nebo „Zastavovací terč pro policisty“.

 

 

 

 

 

p-25

§ 25

Pověření příslušníka vojenské pořádkové služby k řízení provozu na pozemních komunikacích

 

        (1) Pověření příslušníka vojenské pořádkové služby k řízení provozu na pozemních komunikacích obsahuje

 

a) jméno, příjmení a funkci osoby, která pověření příslušníka vydala,

 

b) hodnost, jméno a příjmení příslušníka vojenské pořádkové služby pověřeného řízením provozu na pozemních komunikacích,

 

c) určení místa nebo úseku pozemní komunikace, na kterém je příslušník vojenské pořádkové služby pověřen řízením provozu na pozemních komunikacích,

 

d) datum a dobu, po kterou je příslušník vojenské pořádkové služby pověřen řízením provozu na pozemních komunikacích,

 

e) konkrétní úkol k řízení provozu na pozemních komunikacích,

 

f) dobu platnosti pověření příslušníka,

 

g) datum vydání, podpis osoby, která pověření příslušníka vydala, a otisk razítka.

 

        (2) Vzor pověření příslušníka vojenské pořádkové služby k řízení provozu na pozemních komunikacích je uveden v příloze č. 15 k této vyhlášce.

 

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.

 

Vzor pověření příslušníka vojenské pořádkové služby k řízení provozu na pozemních komunikacích

 

 

 

 

 

 

p-26

§ 26

Pověření osoby k zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže

 

        (1) Pověření osoby k zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže přes pozemní komunikaci v blízkosti školního zařízení vydané obecním úřadem obce s rozšířenou působností obsahuje

 

a) jméno a příjmení, datum a místo narození pověřené osoby,

 

b) místo na pozemní komunikaci, kde je pověřená osoba oprávněna zajišťovat bezpečný přechod dětí a školní mládeže přes pozemní komunikaci,

 

c) dobu, ve které je pověřená osoba oprávněna zajišťovat bezpečný přechod dětí a školní mládeže přes pozemní komunikaci,

 

d) dobu platnosti pověření obecního úřadu obce s rozšířenou působností,

 

e) jméno a příjmení, funkci a podpis osoby vydávající pověření obecního úřadu obce s rozšířenou působností,

 

f) otisk razítka obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

 

        (2) Vzor pověření osoby k zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže přes pozemní komunikaci je uveden v příloze č. 16 k této vyhlášce.

 

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.

 

Vzor pověření obecního úřadu obce s rozšířenou působností

 

 

 

 

 

 

ČÁST PÁTÁ

 

PŘECHODNÉ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

 

p-27

§ 27

Přechodné ustanovení

 

        Dopravní značky a dopravní zařízení umístěné přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, které svým provedením této vyhlášce neodpovídají, pozbývají platnosti uplynutím dne 31. prosince 2025.

 

 

 

 

 

p-28

§ 28

Zrušovací ustanovení

 

        Zrušuje se:

 

1. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.

 

2. Vyhláška č. 153/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.

 

3. Vyhláška č. 176/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 153/2003 Sb.

 

4. Vyhláška č. 193/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

 

5. Vyhláška č. 507/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

 

6. Vyhláška č. 202/2008 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

 

7. Vyhláška č. 91/2009 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

 

8. Vyhláška č. 247/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

 

9. Vyhláška č. 290/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

 

 

ČÁST ŠESTÁ

 

ÚČINNOST

 

p-29

 

§ 29

 

 

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.

 

Ministr:

Ing. Ťok v. r.

 

 

 

 

 

_______________________________

 

1) ČSN EN ISO 20471:2013. Oděvy s vysokou viditelností - Zkušební metody a požadavky.

 

2) Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

 

3) Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), uveřejněná pod č. 11/2015 Sb.m.s.

 

4) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

 

5) Příloha č. 4 bod 1 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

 

6) Kapitola 8.6 Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).

 

 

 

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.

Výstražné dopravní značky

 

Příloha je přiřazena hned k příslušnému ustanovení, viz § 4.

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.

Značky upravující přednost

 

Příloha je přiřazena hned k příslušnému ustanovení, viz § 5.

 

 

 

 

 

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.

Zákazové značky

 

Příloha je přiřazena hned k příslušnému ustanovení, viz § 6.

 

 

 

 

 

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.

Příkazové značky

 

Příloha je přiřazena hned k příslušnému ustanovení, viz § 7.

 

 

 

 

 

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.

Informativní značky

 

Příloha je přiřazena hned k příslušnému ustanovení, viz § 8.

 

 

 

 

 

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.

Dodatkové tabulky

 

Příloha je přiřazena hned k příslušnému ustanovení, viz § 9.

 

 

 

 

 

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.

Určené symboly

 

Příloha je přiřazena hned k příslušnému ustanovení, viz § 10.

 

 

 

 

 

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.

Vodorovné dopravní značky

 

Příloha je přiřazena hned k příslušnému ustanovení, viz § 12.

 

 

 

 

 

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.

Světelné signály

 

Příloha je přiřazena hned k příslušnému ustanovení, viz § 13.

 

 

 

 

 

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.

Dopravní zařízení

 

Příloha je přiřazena hned k příslušnému ustanovení, viz § 15.

 

 

 

 

 

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.

Zařízení pro provozní informace

 

Příloha je přiřazena hned k příslušnému ustanovení, viz § 16.

 

 

 

 

 

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.

Příklady vyobrazení výstražných oděvů

 

Příloha je přiřazena hned k příslušnému ustanovení, viz § 19.

 

 

 

 

 

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.

Speciální označení vozidel a parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou

 

Příloha je přiřazena hned k příslušnému ustanovení, viz § 21 a § 22.

 

 

 

 

 

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.

Vyobrazení pokynů policisty při řízení provozu na pozemních komunikacích

 

Příloha je přiřazena hned k příslušnému ustanovení, viz § 23.

 

 

 

 

 

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.

Vzor pověření příslušníka vojenské pořádkové služby k řízení provozu na pozemních komunikacích

 

Příloha je přiřazena hned k příslušnému ustanovení, viz § 25.

 

 

 

 

 

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.

Vzor pověření obecního úřadu obce s rozšířenou působností

 

Příloha je přiřazena hned k příslušnému ustanovení, viz § 26.