uvod

 

 

 

 

 

 

 

Otázka je zpracována ve formě „koncept“.

 

 

 

Povinná výbava motorových a přípojných vozidel je pevně stanovena právním předpisem. V současné době ji upravuje vyhláška Ministerstva dopravy číslo 341/2014 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

 

Není tedy na libovůli řidiče, aby si povinnou výbavu sám zvolil. Může si ale nad rámec předepsané výbavy doplnit vozidlo o nepovinnou výbavu (například o vlečné lano nebo o kanystr s palivem). Za nepovinnou výbavu považujeme v současnosti i náhradní žárovky nebo elektrické pojistky (Obr. 1).

 

Obr. 1

 

 

 

 

Od 1. října 2018 už náhradní žárovky nebo elektrické pojistky nejsou povinnou předepsanou výbavou. Pokud bychom však uměli prasklou žárovku nebo pojistku vyměnit, pak nic nebrání tomu, abychom i nadále náhradní žárovky nebo pojistky měli jako nepovinnou výbavu ve vozidle (Obr. 2).

 

Obr. 2

 

 

 

Dále si vyjmenujeme povinnou výbavu, přičemž ale platí, že rozsah povinné výbavy může být různý pro různé kategorie vozidel:

 

1.Výstražná vesta ?

Vyhláška č. 341/2014 Sb. už výstražnou vestu, přesněji oděvní doplněk s označením z retroreflexního materiálu, neuvádí jako součást povinné výbavy. Řidič motorového vozidla, s výjimkou řidiče motocyklu a mopedu, je však dle zákona č. 361/2000 Sb. povinen tento oděvní doplněk (vestu) za určitých okolností užít. Lze proto usoudit, že abychom povinnost stanovenou zákonem č. 361/2000 Sb. mohli splnit, musíme mít výstražnou vestu ve vozidle.

 

 

 

 

 

 

 

2. Výstražný trojúhelník. (Obr. 3)

Všechna motorová vozidla, s výjimkou vozidel kategorie L (motocyklů) nebo Z (ostatní vozidla, která nelze zařadit do žádné z kategorií), jednonápravových traktorů s přívěsem a vozidel o celkové šířce menší než 1,00 m, musí být vybavena schváleným přenosným výstražným trojúhelníkem pro vyznačení nouzového stání vozidla na pozemní komunikaci.

 

Obr. 3

 

 

 

 

3. Zakládací klíny. (Obr. 4)

Silniční motorová vozidla o největší povolené hmotnosti větší než 3500 kg a přípojná vozidla o největší povolené hmotnosti větší než 750 kg musí být vybavena nejméně jedním zakládacím klínem.

 

Silniční motorová a přípojná vozidla se třemi a více nápravami, jednonápravové přívěsy o největší povolené hmotnosti větší než 750 kg a návěsy musí být vybaveny nejméně dvěma zakládacími klíny.

 

Klíny musí účinně zajistit vozidlo proti samovolnému pohybu, musí být lehce přístupné obsluze a bezpečně uchopitelné. Zakládací klíny musí být na vozidle upevněny tak, aby se v provozu nemohly samovolně uvolnit.

 

Obr. 4

 

 

 

 

Náhradním kolem a příslušenstvím nutným k jeho výměně musí být vybaveno vozidlo kategorie M (osobní automobily a autobusy), N (dodávky a nákladní automobily), O (přípojná vozidla) nebo R (zemědělská a lesnická přípojná vozidla).

Více viz obr. 5.

 

Povinnost vybavení příručním zvedákem, klíčem na matice nebo šrouby kol a povinnost vybavení vozidla náhradním kolem příslušných rozměrů se nevztahuje na

 

 vozidla, která mají opatřena všechna kola pneumatikami zvláštní konstrukce umožňující nouzové dojetí po defektu s indikací defektu v kterékoliv z pneumatik,

 

 vozidla, která jsou vybavena prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky umožňující nouzové dojetí,

 

 vozidla s patřičným smluvním vztahem, na jehož základě bude zajištěna oprava poškozené pneumatiky nepřetržitě na celém území České republiky,

 

 městské autobusy, zásahový požární automobil, komunální vozidla, která jsou provozována na omezeném území v operativním dosahu servisních služeb svého provozovatele, přípojná vozidla kategorie O1 nebo R1, požární přípojná vozidla nebo přípojná vozidla kategorie R, která jsou provozována na omezeném území v operativním dosahu servisních služeb svého provozovatele, nebo

 

 vozidla v jízdní soupravě, je-li náhradním kolem stejného rozměru a provedení a příslušenstvím nutným k jeho výměně vybaveno jiné vozidlo v této jízdní soupravě.

 

Dále jednotlivé části této výbavy podrobněji…

 

Obr. 5

 

 

 

 

4. Zvedák. (Obr. 6)

Příruční zvedák o nosnosti rovnající se alespoň největší technicky přípustné hmotnosti na nápravu nejvíce zatížené nápravy vozidla nebo jízdní soupravy nebo rovnající se hmotnosti zvedané části vozidla z největší technicky přípustné hmotnosti vozidla při zvedání této části způsobem stanoveným výrobcem pro použití zvedáku.

 

 

 

 

 

5. Klíč.

Klíč na matice (šrouby) kol vozidla.

 

 

Obr. 6

 

 

 

 

6. Náhradní kolo. (Obr. 7)

Náhradní kolo (ráfek s pneumatikou), které je dostatečně upevněno v držáku zajišťujícím, že síla při snímání kola z držáku nebo vkládání do držáku nepřesáhne 490 N (tedy sílu, kterou bychom vynaložili, při zvednutí břemene o hmotnosti přibližně 49 Kg).

 

V případě, kdy je na vozidle použito více rozměrů kol, musí být náhradní kolo použitelné pro všechny tyto rozměry nebo musí být vozidlo vybaveno náhradními koly pro všechny rozměry.

 

 

Obr. 7

 

 

 

 

7. Lékárnička.

Každé motorové vozidlo, kromě mopedu a motokola, jednonápravového traktoru s přívěsem a motorového vozíku, musí být vybaveno příslušným druhem lékárničky pro poskytnutí první pomoci.

 

Vozidla kategorie L (motocykly, čtyřkolky), s výjimkou mopedu a motokola, musí být vybavena motolékárničkou.

 

Ostatní motorová vozidla, s výjimkou jednonápravového traktoru s přívěsem nebo motorového vozíku, musí být vybavena autolékárničkou. (Obr. 8)

 

 

 

Obr. 8

 

 

 

 

Autolékárničky mají velikost I, velikost II a velikost III, a pro různé druhy vozidel je předepsána autolékárnička odpovídající velikosti. Přitom druh předepsaného zdravotnického materiálu je ve všech lékárničkách stejný, podle velikosti lékárničky se liší jen počty kusů tohoto zdravotnického materiálů. (Obr.9)

 

 Autolékárnička velikosti III (nebo dvě lékárničky velikosti II.) je předepsána pro vozidlo hromadné přepravy osob s obsaditelností více než 80 cestujících. U vozidla městské hromadné přepravy osob stačí jedna autolékárnička velikosti II.

 

 Autolékárnička velikosti II je předepsána pro vozidlo hromadné přepravy osob s obsaditelností od 9 do 80 cestujících včetně.

 

 Autolékárnička velikosti I je předepsána pro jiné motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly (osobní a nákladní automobily).

 

Obsah lékárničky se ukládá do samostatného pouzdra. Součásti obsahu lékárničky musí být neporušené, vizuálně v pořádku a nesmí vykazovat známky znečištění či jiného znehodnocení. Lékárnička se ve vozidle ukládá v takovém prostoru, aby na ni nemohlo dopadat přímé sluneční záření. Úložný prostor pro lékárničku musí být suchý a čistý a musí být snadno přístupný. Ve vozidle pro hromadnou přepravu cestujících se lékárnička umisťuje na označeném a přístupném místě v prostoru vozidla určeném pro cestující.

 

Obr. 9

 

 

 

 

8. Hasicí přístroj. (Obr. 10)

Hasicím přístrojem musí být vybaveno vozidlo kategorie M2, M3 (malé a velké autobusy) nebo sanitní vozidlo, a to

 

 vozidlo kategorie M2 nebo M3, které má nejvýše 22 míst k přepravě osob kromě místa řidiče, jedním nebo několika hasicími přístroji s minimální hasicí schopností 21 A nebo 113 B,

 

 jiné vozidlo kategorie M2 nebo M3 jedním nebo několika hasicími přístroji s minimální hasicí schopností 43 A nebo 183 B nebo hasicím přístrojem podle předpisu EHK č. 107 nebo automatickým hasicím systémem v kombinaci s alespoň jedním hasicím přístrojem hasicí schopnosti 21 A nebo 113 B umístěným v blízkosti místa řidiče

 

 sanitní vozidlo hasicím přístrojem s hasicí schopností 34 B.

 

Hasicí přístroj se ve vozidle upevňuje do úchytu pro umístění ve směru svislém nebo vodorovném tak, aby spolehlivě odolával zrychlení nejméně 6 g ve směru čelního nárazu vozidla, a umisťuje se na dobře viditelném a snadno přístupném místě, přičemž jeden přístroj se instaluje v bezprostřední blízkosti řidiče vozidla.

 

Obr. 10