uvod

 

 

 

 

 

 

 

Otázka je zpracována ve formě „koncept“.

 

 

Připojování přívěsu můžeme z hlediska bezpečnosti práce hodnotit jako úkon s rizikem vážné újmy na zdraví až smrti. Nebezpečí hrozí nejen v okamžiku samotného spojování, ale následně v možném rozpojení soupravy v provozu.

 

Ke spojení jízdní soupravy je vhodné využít další osobu, která nám posunky ukazuje vzdálenost. Jsou to naše další oči. Je nutné před samotným úkonem pomocníka poučit, aby nevstupoval mezi jízdní soupravou, dokud nedostane pokyn od řidiče. Pomocník se musí nacházet vždy na takovém místě, aby viděl řidiče ve vnějším zpětném zrcátku. Posunky dával pažemi tak, aby byly pro řidiče jednoznačné a nezaměnitelné. Pro řidiče platí zásada mít při jakékoliv manipulaci s tažným vozem neustálý vizuální kontakt s navigující osobou.

 

Není-li k dispozici pomocník, spojí soupravu řidič sám. Podle zkušeností řidiče bude nutné několikrát zastavit, zajistit vozidlo, vystoupit a překontrolovat vzdálenosti.

 

 

 

 

Postup při připojování přívěsu:

 

 Vycházíme ze základní pozice, ve které by se měl nacházet každý odstavený přívěs. Přívěs je zajištěný proti pohybu zakládacími klíny (Obr. 1) a ruční ventil na přívěsu (červené barvy) je v poloze zabrzděno. (Obr. 2)

 

Obr. 1

 

Obr. 2

 

 

 

 

 Vozidlem couváme k přívěsu na vzdálenost cca 3m tak, aby osa vozidla, byla v ose přívěsu. (Obr. 3)

 

Obr. 3

 

 

 

 

 Vozidlo zajistíme proti pohybu parkovací brzdou, vystoupíme a odjistíme čep závěsu na vozidle. (Obr. 4)

 

Obr. 4

 

 

 

 

 Vozidlem couváme k přívěsu tak, aby vzdálenost oka (na konci oje přívěsu) a čepu závěsu (na zádi vozidla) byla přibližně 0,5 m. (Obr. 5)

 

Obr. 5

 

 

 

 

 Vozidlo zajistíme proti pohybu, vystoupíme a pomocí ručního klikového mechanizmu upravíme výšku oje k výšce závěsu. (Obr. 6, Obr. 7)

 

Obr. 6

 

Obr. 7

 

 

 

 

 Vozidlem couváme k přívěsu už jen zbývajícího přibližně 0,5 m. Začínající řidič využije pro lepší odhad vzdálenosti pomůcku, jako je kamínek nebo nějaká skvrna na zemi. Spojení oka a čepu se projeví odporem zabrzděného přívěsu. (Obr. 8)

 

Obr. 8

 

 

 

 

 

 

 

 Vozidlo zajistíme proti pohybu parkovací brzdou, vystoupíme a zkontrolujeme pojistku na závěsu. Některé závěsy nemají barevnou pojistku a tak kontrolujeme polohu ovládací páky. Není-li čep zasunut v oku, nebo je zasunut jen částečně, je pojistka v poloze odjištěno a ovládací páka není ve správné poloze. (Obr. 9a)

 

Obr. 9a

 

 

 

 

 Krátkým cuknutím vozidla vpřed a vzad dojde ke správnému zasunutí čepu a pojistka se schová (zasune). (Obr. 9b)

 

Obr. 9b

 

 

 

 

 V dalším kroku propojíme ovládací (žlutou) a následně plnicí (červenou) hadici vzduchové brzdy přívěsu a nezapomeneme otevřít uzavírací vzduchové ventily, pokud je jimi vozidlo vybaveno. Zasunutím zástrčky do zásuvky propojíme elektrické vedení. U vozidel s protiblokovacím systémem připojíme propojovací kabel systému ABS. U některých souprav, budeme navíc propojovat hydrauliku a podobně. (Obr. 10)

 

Obr. 10

 

 

 

 

 Pomocí ručního klikového mechanizmu zvedneme opěrné nohy a kliku zajistíme. (Obr. 11a, 11b, 11c)

 

Obr. 11a

 

Obr. 11b

 

Obr. 11c

 

 

 

 

 Odstraníme zakládací klíny (Obr. 12) a odbrzdíme přívěs zatlačením červeného ovladače umístěného na přívěsu (naplní se zadní komora pružinového válce a pohybem pístu se stlačí silná akumulační pružina). (Obr. 13)

 

Obr. 12

 

Obr. 13

 

 

 

 

 Má-li přívěs ručně ovládaný zátěžový regulátor, nastavíme jeho ovládací páku do odpovídající polohy skutečnému zatížení.

 

 Provedeme zkoušku brzd. Simulaci funkce provozní brzdy, tedy chod brzdových klíčů, lze vyvolat černým ručním ovladačem. (Obr. 14) Ke kontrole samotné funkčnosti brzd, rozjedeme soupravu přibližně na rychlost chůze (cca 5 km.h-1) a zabrzdíme ji provozní brzdou.

 

Obr. 14

 Do správného postupu zapojení jízdní soupravy patří i kontrola vnějšího osvětlení, pneumatik, napnutí plachty, předepsaných dokladů, kontrola doby platnosti TK na červené nálepce registrační značky atd…

 

 

 

Pozor! Nikdy ne naopak. Obrácený postup, tedy najíždění odbrzděným přívěsem k tažnému vozidlu, je spojeno s nebezpečím smrtelného úrazu obsluhy.

 

Odpojování přívěsu

 Zajistíme přípojné vozidlo proti pohybu zakládacími klíny.

 

 Zabrzdíme kola přívěsu vypuštěním zadní komory pružinového válce. Ovladač má červenou barvu a k zabrzdění je nutné jej vytáhnout.

 

 Pomocí ručního klikového mechanizmu spustíme opěrné nohy.

 

 Odpojíme nejdříve plnicí a pak ovládací hadici vzduchové brzdy a jejich hlavice uložíme do příslušných držáků.

 

 Rozpojíme elektrické kabely, napájení ABS, případně hydrauliku i další propojení.

 

 Odjistíme a zvedneme čep na závěsu. Někdy je pro snazší obsluhu ovládání vyvedeno na stranu přívěsu.

 

 Popojedeme dopředu přibližně o 3 m a z bezpečnostních důvodů uzavřeme závěs pro přívěs. Souprava je rozpojená.