uvod

 

 

 

 

 

 

 

Otázka je zde zpracována ve formě „koncept“.

 

 

Unavený řidič je nebezpečný řidič. Je snížena jeho pozornost, prodlužuje se reakční doba, hrozí mikrospánek apod. Unavený řidič by tedy neměl usednout za volant, aby nebyla ohrožena bezpečnost jeho samého, ale i bezpečnost ostatních účastníků provozu. Někdy však schází dostatek soudnosti k rozpoznání už nebezpečné únavy, a to jak na straně řidiče, tak na straně jeho zaměstnavatele. Proto už před desítkami let byl započat legislativní proces, jehož výsledkem je stanovení maximální dovolené doby řízení, povinné doby bezpečnostních přestávek a doby odpočinku u řidičů stanovených vozidel.

 

 

 

 

 

 

 

Aby dodržování předepsaných limitů bylo možné kontrolovat a aby někteří dopravci působící na společném trhu EU nesklouzávali k nebezpečným praktikám, jsou stanovená vozidla povinně vybavena záznamovým zařízením, tzv. tachografem. Funkcí tachografu je tedy monitorování práce řidiče, doby řízení, doby bezpečnostních přestávek apod. Výstup z tachografu, v tištěné nebo elektronické formě, je pak důkazním materiálem o činnosti řidiče a způsobu jeho jízdy. (Obr. 1)

 

Obr. 1

 

 

 

 

Výstup z tachografu je odlišný podle konstrukčního řešení tachografu. Již téměř nepoužívaný mechanický či novější elektronický analogový tachograf ukládá informace na papírový tachografový kotouček (Obr. 2), digitální tachograf na paměťovou kartu se současnou možností tisku. Všeobecně ale platí, že výstup obsahuje kromě časových údajů také průběžný údaj o rychlosti vozidla, o ujeté vzdálenosti i o době otevření skříňky obsahující záznamový list (tachografový kotouček) nebo vyjmutí paměťové karty. Pro zaznamenávané činnosti bývají užívány symboly.

 

Obr. 2

 

 

 

 

Řidiči vozidla je povolena pouze obsluha tachografu. Jiné manipulace, např. opravy, pravidelné kontroly, cejchování či kalibrování, smí provádět pouze pracovníci nebo dílny schválené pro tento účel. Z uvedených důvodů je tachograf a jeho příslušenství zajištěno proti neoprávněným zásahům plombou.

 

Mechanický tachograf bývá umístěn na přístrojové desce před řidičem a současně plní funkci rychloměru. Při obsluze nejprve překontrolujeme funkčnost hodinového strojku, který je součástí tachografu. Je-li potřeba, strojek natáhneme. (Obr. 3)

 

Obr. 3

 

Mechanika „poháněná“ hodinovým strojkem zajišťuje pootáčení papírového kotoučku v závislosti na ubíhajícím čase. Papírový tachografový kotouček založíme po odklopení přední prosklené části tachografu. Po zpětném uzavření tachografu začne jehla vyrývat do papírového kotoučku křivku, která je údajem o čase a rychlosti. Při vyjímání kotoučku, a tedy při opětovné manipulaci s odklápěcí přední částí tachografu, dojde k označení (natržení) okraje kotoučku, čímž je vyznačena doba vyjmutí kotoučku z tachografu.

 

 

 

 

 

 

Při obsluze elektronického analogového tachografu se setkáme s provedením v kulatém tvaru, kde se záznamový papírový kotouček vkládá po vyklopení horní části, nebo v provedení obdélníkového tvaru s výsuvným šuplíkem, kde se záznamový kotouček vkládá do tachografu obdobně jako u DVD přehrávače. Pro režim více řidičů je vybaven tlačítky k přepínání. (Obr. 4)

 

Obr. 4

 

 

 

 

 

Před vložením záznamového listu (Obr. 5) řidič vyplní:

 

 jméno a příjmení řidiče vozidla,

 

 místo a datum založení záznamového listu,

 

 registrační značku vozidla popř. vozidel, ke kterým byl řidič přidělen po dobu používání záznamového listu,

 

 stav počítadla kilometrů v době vložení záznamového listu do tachografu.

 

Obr. 5

 

 

 

 

Po vyjmutí záznamového listu vyplní: (Obr. 6)

 

 místo a datum vyjmutí záznamového listu

 

 stav počítadla kilometrů v době vyjmutí záznamového listu z tachografu,

 

 dobu řízení, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku, pokud nebyly zaznamenány automaticky.

 

Obr. 6

 

 

 

 

 

Režimy řidiče nejsou zaznamenávané automaticky v případě, kdy není kolečko v tachografu. Například řidič, který končí dnes v 16:00 hod. směnu, vytahuje kolečko (protože auto přebírá jiný řidič, nebo by záznam překročil 24 hodin atd.) a další směnu začíná zítra ráno v 6:00 hod. V době od 16:00 do 6:00 hod., tedy mohl také jezdit s jiným vozidlem třeba i u jiného dopravce. O této době nemá pro kontrolu žádný záznam. Chronologicky mu nenavazuje potvrzení o činnostech.

 

Proto dnes po skončení v 16:00 hod. ručně vyznačí do tabulky na zadní stranu kolečka činnosti, které prováděl od 16:00 do 24:00 hod. Pokud v této době řidič čerpal dobu odpočinku, vyznačí ji ručně v kolonce se symbolem postýlky. Druhý den před vložením kolečka do tachografu vyznačí činnost od 0:00 do 6:00 hod. Část doby do kolonky se symbolem postýlky 0:00 - 5:30 hod. a část do kolonky se symbolem jiná práce 5:30-6:00. Prováděl totiž předepsanou kontrolu vozidla před jízdou. (Obr. 7a, 7b)

 

Obr. 7a

Obr. 7b

 

 

 

Důvody prodloužené doby řízení - jsou to případy, kdy řidič z důvodů, které nelze předvídat překročí dobu řízení. Nestihne zaparkovat z důvodu kalamity, nehody, kolony a podobně. V takovém případě je povinen okamžitě po zastavení vyndat kolečko z tachografu a ručně zapsat důvody, které ho vedly k prodloužení doby řízení.

 

 

 

 

 

 

V současnosti jsou běžně užívány digitální tachografy – DT. Pro záznam jsou použity paměťové karty vydávané na jméno řidiče s jedinečným číselným kódem. (Obr. 8a, 8b) Záznam o činnostech je ukládám jak na paměťovou kartu řidiče, tak do paměti DT. Z DT lze pořídit tiskový výstup. Na požádání kontrolního orgánu je řidič povinen vytisknout záznam z konkrétního dne a případně z dalších 28 dní předchozích.

 

Obr. 8a

 

Obr. 8b

 

Tachograf je napájen z akumulátorů vozidla, a to i když je bateriový vypínač v poloze OFF. Pro případ demontáže akumulátorů z vozidla je napájení zajištěno vlastní baterií umístěnou uvnitř tachografu. Životnost této baterie je přibližně 3 roky, proto je při každé kalibraci nutná její výměna.

 

 

 

 

Obsluha digitálního tachografu spočívá v založení digitální karty řidiče do slotu tachografu. Po vložení se zobrazí datum a čas, kdy řidič kartu naposled z tachografu vyjmul. Tehdy má na výběr, zda doplní údaje o době, kdy karta nebyla v tachografu vložena, nebo ne. Mluvíme o doplnění M (memory) vstupu. Pokud řidič v té době neřídil vozidlo spadající do povinného sledování doby řízení a odpočinku a tuto volbu odmítne, musí při kontrole doložit potvrzení vystavené dopravcem o jiných činnostech za příslušné období. Podle závazného předpisu EU jsou stanoveny maximální časové úseky, během nichž musí být stahovány příslušné údaje. Z tachografu nejpozději každých 90 dnů a data z paměťové karty řidiče nejpozději každých 28 dnů. (Obr. 9)

 

Obr. 9