uvod

 

 

 

 

 

 

 

 Brzdy rozdělujeme také podle způsobu přenosu síly. U kapalinové brzdy je síla od pedálu brzdy přenášena na vlastní mechanizmus brzdy pomocí tlaku kapaliny. Výhodou kapalinových brzd je malá „technická prodleva“.

 

 Princip kapalinové brzdy je takový, že hydraulický systém zajišťuje kromě přenosu síly také nárůst síly. Zvětšená síla, která je pak využita k přitlačení brzdového obložení na otáčející se buben (nebo kotouč) je však zvětšena jen o tolik, že postačuje k ubrzdění jen osobních automobilů nebo lehčích nákladních automobilů.

 

 Vzduchokapalinové brzdy existují v různých variantách. Princip je však obvykle takový, že síla řidiče působící (přes pedál brzdy) na hydraulický systém je posílena nebo zcela nahrazena silou stlačeného vzduchu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obecne

 

 

 

O brzdách všeobecně

 

 

 

Provozní brzdy rozdělujeme také podle způsobu, jakým je přenášena síla řidiče na vlastní mechanizmus brzdy, tj. na mechanizmus brzdy bubnové nebo kotoučové přímo u jednotlivých kol.

 

Způsob přenosu síly pak vyplývá z názvu určitého druhu brzd. U „kapalinových brzd“ přenáší sílu kapalina, u „vzduchových brzd“ je využíván stlačený vzduch apod.

 

Druh přenosu síly (mechanický, kapalinový, vzduchokapalinový, vzduchový) ovlivňuje i sílu, kterou musí řidič vynaložit při sešlápnutí pedálu provozní brzdy, respektive sílu, kterou působí brzdové obložení na otáčející se brzdový buben (u bubnové brzdy).

 

Druh přenosu síly dále ovlivňuje i technickou prodlevu brzd, tzn. časový posun nástupu brzdného účinku po sešlápnutí pedálu brzdy.

 

 

 

 

 

 

 

Výhodou kapalinových brzd je malá technická prodleva, tedy téměř okamžitý nástup brzdného účinku po sešlápnutí pedálu brzdy.

 

Nevýhodou je však potřeba poněkud větší síly při sešlápnutí pedálu brzdy (lze říci, že čím větší hmotnost vozidla, tím větší síla je zapotřebí) a u těžších vozidel by pak už nestačily ani různé posilovače brzd, užívané u osobních automobilů.

 

Z uvedeného vyplývá, že kapalinové brzdy nacházejí největší uplatnění u osobních automobilů. U lehčích až středně těžkých nákladních automobilů jsou užívány různé kombinované systémy, například brzdy vzduchokapalinové, u kterých řidiči pomáhá navíc i síla stlačeného vzduchu.

 

U těžších nákladních automobilů by už síla řidiče působící na pedál brzdy nestačila a nestačí ani různé kombinované systémy. U těžkých automobilů a u vozidel s přívěsem či návěsem se užívají převážně brzdy vzduchové.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kapal

 

 

 

Princip činnosti kapalinové (hydraulické) brzdy

 

 

 

 

 

 

Princip činnosti kapalinové brzdy lze zjednodušeně vysvětlit na dvou vzájemně propojených komorách různého průměru, na obrázku znázorněné jako injekční stříkačky.

 

 

 

 

 

Musíme si však uvědomit, že obrázek vysvětluje jen princip činnosti. Ve skutečnosti jsou jednotlivé konstrukční součásti podstatně složitější.

 

V praxi je princip kapalinových brzd využíván ve dvou samostatných okruzích. Jeden okruh brzdí např. přední kola a jeden okruh zadní kola. Při poruše jednoho okruhu lze vozidlo nouzově zastavit pomocí okruhu druhého.

 

Systém kapalinové (hydraulické) brzdy, lze říci také okruh brzdy (tvoří jej hlavní brzdový válec, potrubí a brzdový váleček), je naplněn hydraulickým olejem, který známe pod obchodním názvem „brzdová kapalina“.

 

Na brzdovou kapalinu jsou kladeny vysoké nároky, zejména jde o dostatečně vysokou hodnotu bodu varu (u nové brzdové kapaliny se pohybuje okolo 260°C). Při dlouhém brzdění se brzdy silně zahřívají, zahřívá se i brzdová kapalina a samozřejmě nesmí dojít k jejímu odpaření (brzdy by přestaly být funkční).

 

Brzdová kapalina je však hygroskopická, tzn. že pohlcuje vlhkost ze vzduchu. Voda obsažená v brzdové kapalině pak snižuje její bod varu. Proto je přibližně po dvou letech nutné brzdovou kapalinu vyměnit za novou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vzduchkapal

 

 

 

Princip činnosti vzduchokapalinové brzdy

 

 

 

 

 

 

Vzduchokapalinovým brzdám konstrukčně předchází brzdy kapalinové. Kapalinové brzdy jsou užívány, kromě osobních automobilů, také u lehkých nákladních automobilů, avšak vzhledem k jejich přece jen vyšší hmotnosti je nutné fyzickou sílu řidiče, působící na brzdový pedál, nějakým způsobem posílit. K tomu se užívá podtlak ve sběrném sacím potrubí motoru. Mluvíme o posilovačích používaných též u osobních automobilů.

 

Jako další stupeň, či jako další zdroj energie se k posílení síly řidiče využívá přetlak vzduchu ze vzduchojemu. V těchto případech mluvíme o vzduchokapalinových brzdách polostrojních nebo strojních.

 

U polostrojní vzduchokapalinové brzdy pomáhá řidiči stlačený vzduch ze vzduchojemu pouze v působení na píst v hlavním brzdovém válci. Síla řidiče je posílena, či znásobena, tlakem vzduchu přivedeným ze vzduchojemu do posilovače. V případě poruchy posilovače je řidič ještě schopen vyvinutím podstatně větší síly vozidlo nouzově zabrzdit.

 

U vzduchokapalinové brzdy strojní působí na píst hydraulického hlavního brzdového válce přímo tlak vzduchu ze vzduchojemu.

 

 

 

 

 

Tyto brzdové soustavy převládají ve stavbě lehčích a středních nákladních automobilů a umožňují ovládat také brzdu přípojného vozidla. V praxi je tento princip opět užit v několika okruzích, přičemž způsob přenosu síly v jednotlivých okruzích může být různě kombinován:

 

Vzduchokapalinové brzdy strojní synchronní – řidič ovládá pedálem dvouokruhový brzdič a každý okruh pracuje na stejném principu, viz zjednodušený nákres výše.

 

Vzduchokapalinové brzdy strojní asynchronní – převod síly v jednom okruhu (zpravidla kol přední nápravy) je vzduchokapalinový (viz nákres) a druhý okruh je plně vzduchový.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoškola? Pohodlně!www.schroter.cz

 

Copyright Zdeněk Schröter – všechna práva vyhrazena