uvod

 

 

 

 

 

 

 Spalovací motor potřebuje k hoření kyslík obsažený ve vzduchu. Nasávaný vzduch ale musí být nejprve v čističi zbaven všech mechanických nečistot. V opačném případě by nečistoty působily v motoru jako brusivo a značně by se zvýšilo opotřebení motoru.

 Vzduch bývá filtrován ve dvou fázích. V hrubém čističi jsou nárazem do labyrintu překážek zachyceny větší nečistoty. Dále je vzduch zbaven jemných nečistot průchodem přes papírovou filtrační vložku Filtrační vložku je nutné pravidelně vyčistit, případně vyměnit.

 Větší nečistoty jsou z rotujícího vzduchu v odstředivém čističi odloučeny odstředivou silou a padají do olejové náplně. Vzduch pak prochází jemným drátěným pletivem, ve kterém se zachytí zbývající drobnější nečistoty. Olej musíme po čase vyměnit, pletivo vymýt.

 Údržba plnicího, lze také říci sacího, systému motoru spočívá v čistění suchého nebo mokrého čističe a v kontrole těsnosti sacích rour a potrubí tak, aby vzduch nebyl nasáván různými netěsnostmi mimo čistič vzduchu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vyznam

 

 

Proč čistič vzduchu?

 

 

 

Každý spalovací motor potřebuje ke své činnosti kyslík obsažený ve vzduchu. Přitom tohoto vzduchu nasaje motor poměrně velké množství. Poznámka

 

Okolní vzduch ovšem obsahuje kromě kyslíku také mechanické nečistoty, které se ale do motoru nesmějí dostat. Prach a jiné částice by v motoru působily jako brusná pasta a motor by trpěl zvýšeným opotřebením. Po čase by se snížila komprese motoru, což by mělo za následek nižší výkon motoru.

 

Nečistoty obsažené ve vzduchu je proto nutné včas zachytit v různých typech čističů vzduchu. Kromě zachycení nečistot až o velikosti tisícin milimetru je také nutné, aby čistič nekladl procházejícímu vzduchu příliš velký odpor, což by ztížilo plnění motoru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

suchy

 

 

Suchý čistič vzduchu

 

 

 

 

Zejména u větších motorů probíhá čistění vzduchu i v suchém čističi ve dvou stupních. Nejprve jsou ze vzduchu odstraněny větší, respektive těžší částice, které by mohly rychle zanést papírovou filtrační vložku. Plnění motoru vzduchem by se zhoršilo a výkon motoru by klesl.

 

Prvním stupněm čistění je tedy hrubý čistič, tzv. předčistič, který je tvořen labyrintem překážek, kterými se musí vzduch proplétat. Při nárazu na přepážku se těžší částice zastaví a padají do sběrače.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhý stupeň tvoří nejčastěji papírová (kartónová) filtrační vložka. Zde se zachycují nejjemnější částice.

 

Papírová vložka je složena do vějíře v drátěné kleci, s níž tvoři jeden celek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filtrační vložka jako celek (někdy se užívá výraz vzduchový filtr) bývá pak uložena v plastovém pouzdře s odnímatelným víkem.

 

 

 

 

 

 

 

Samozřejmě, že se filtrační vložka zachycenými nečistotami zanáší (známe z domácího vysavače) a po čase vyžaduje údržbu. Na nutnost ošetření můžeme být upozorněni signalizací, která se rozsvítí na přístrojové desce vozidla.

 

Údržba suchého čističe s papírovou vložkou spočívá v demontáži krytu čističe, vyjmutí vložky a její vyfoukání stlačeným vzduchem z opačného směru než je směr, kterým proudí vzduch při sání motorem.

 

Objevíme-li v papírové vložce trhliny, nebo došlo-li k projezdu kilometrů, které předepisuje výrobce pro výměnu filtrační vložky, bude nutné filtrační vložku vyměnit za novou. Vždy je však nutné přihlédnout též k provozním podmínkám, ve kterých se vozidlo pohybovalo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mokry

 

 

Mokrý čistič vzduchu

 

 

 

 

Jemnému čističi, který je tvořen hustým pletivem, bývá předřazen hrubý odstředivý čistič.

 

Jedním z možných technických řešení je plechová nádoba složená ze dvou částí, v jejíž ose je roura přivádějící nasávaný vzduch. Na konci přívodní roury vzduch prochází lopatkami stočenými do šroubovice, které usměrňují proud vzduchu do rotace. Vzduch rotuje a víří se po vnitřním obvodu plechové nádoby a větší nečistoty odstředivou silou narážejí do pláště nádoby a padají do olejové náplně u dna. Dříve než vzduch opustí nádobu výstupní rourou, musí ještě projít jemným pletivem, v němž se zachycují zbývající jemné nečistoty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ošetřování mokrého čističe je o něco pracnější, než ošetřování čističe suchého. Na druhou stranu má ale mokrý čistič vzduchu téměř neomezenou životnost.

 

Nejprve nádobu mokrého čističe rozpojíme a ze spodní části vylejeme znečistěný olej do sběrné nádoby určené k tomuto účelu. Odstraníme usazeniny, které nevytekly spolu se znečistěným olejem, a celou nádobu vymyjeme technickým benzinem. Stejným způsobem vymyjeme i drátěnou filtrační vložku jemného čističe. Všechny části osušíme stlačeným vzduchem a do spodní části nádoby nalijeme předepsané množství nového oleje. Používá se motorový olej a správná výška hladiny bývá na nádobě vyznačena značkou. Části čističe opět smontujeme, při nasazování spodní části dbáme na přesné usazení těsnění.

 

Pokud nemáme k dispozici stlačený vzduch a zejména drátěnou filtrační vložku jsme nemohli vysušit, bude nutné se smontováním a zejména s nastartováním motoru vyčkat, až všechny části čističe vyschnou. Pokud bychom tak neučinili, motor by nasál benzinové páry pocházející z mokrých částí čističe a mohl by se roztočit do nežádoucích otáček.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

udrzba

 

 

Údržba plnicího systému

 

 

 

 

Pravidelnou kontrolu a údržbu vyžaduje samotný čistič vzduchu, ať už se jedná o čistič suchý nebo mokrý. Intervaly údržby, například interval pro výměnu papírové filtrační vložky suchého čističe, předepisuje výrobce vozidla. Předpis výrobce se ale vždy vztahuje k běžnému užití vozidla. Současně výrobce upozorňuje na nutnost častější kontroly, je-li vozidlo provozováno v prašném prostředí. Bude-li vozidlo jezdit dejme tomu na poli pod kombajnem, pak bude kontrola nutná každý den.

 

Kromě samotného čističe vzduchu kontrolujeme také stav a těsnost plnicího potrubí. Pokud by v přívodním potrubí byla nějaká netěsnost, bude si motor nasávat vzduch cestou nejmenšího odporu, tedy mimo čistič.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoškola? Pohodlně!www.schroter.cz

 

Copyright Zdeněk Schröter – všechna práva vyhrazena