uvod

 

 

 

 

 

 

 Regulátor otáček vstřikovacího čerpadla udržuje motor v optimálních volnoběžných otáčkách, a dále brání zvýšení otáček motoru nad maximální povolenou hodnotu, po jejímž překročení by pravděpodobně došlo k poškození motoru.

 Ve vstřikovacím čerpadle se otáčí hřídel se závažími. Se zvyšujícími se otáčkami se závaží odstředivou silou roztahují a tento pohyb je přenesen na regulační tyč. Dosáhnou-li otáčky motoru povoleného maxima, regulační tyč zabrání v další dodávce paliva.

 Omezovač rychlosti je elektronické zařízení, které brání řidiči v překročení nastavené rychlosti. Z výroby, případně servisním technikem, bývá omezovač nastaven na rychlost 90 km.h-1. Omezení rychlosti přispívá k bezpečné jízdě a ke snížení spotřeby paliva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

funkce

 

 

Regulátor otáček plní dvě funkce

 

 

 

 

Regulátor otáček vstřikovacího čerpadla ovlivňuje množství paliva, které je vstříknuto do pracovního prostoru motoru. Tímto způsobem plní regulátor otáček dvě zásadní funkce (při tom není rozhodující, v jaké poloze drží řidič pedál plynu):

 

 Reguluje volnoběžné otáčky motoru na optimální hodnotu. Regulátor otáček zajišťuje takovou dodávku paliva, aby se motor nezastavil, jestliže řidič zcela uvolnil pedál plynu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Brání překročení maximálních povolených otáček motoru.

 

Jednotlivé konstrukční části spalovacího motoru jsou dimenzovány jen na určité maximální otáčky. Pokud by maximální povolené otáčky byly překročeny, hrozí poškození motoru například destrukcí materiálu, nefunkčností rozvodového mechanizmu, ztrátou mazacích schopností motorového oleje apod.

 

V rozmezí mezi volnoběžnými a maximálními povolenými otáčkami reguluje otáčky motoru řidič větším či menším sešlápnutím pedálu plynu (akcelerátoru).

 

Pozor, regulátor otáček nezabrání nepřípustnému roztočení motoru při samovolném rozjetí vozidla ze svahu nebo při přeřazení na nižší stupeň ve vysoké rychlosti vozidla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cinnost

 

 

Činnost mechanického regulátoru otáček je založena na odstředivé síle

 

 

 

 

Se zvyšujícími se otáčkami se zvyšuje i odstředivá síla. Tuto zákonitost známe z řetízkového kolotoče, a tento princip je využit také u regulátoru otáček vstřikovacího čerpadla.

 

Rozdíl polohy zeleného a červeného pasažéra (závaží) je v regulátoru převeden na pohyb, kterým je posunuta regulační tyč vstřikovacího čerpadla. Posunutím regulační tyče dojde k natočení pístů (regulační hrany pístů) v jednotlivých pracovních jednotkách vstřikovacího čerpadla, což už přímo ovlivňuje množství paliva vstříknutého do pracovního prostoru motoru. Omezení dodávky paliva samozřejmě vede k omezení otáček motoru.

 

 

 

 

 

 

Ve vstřikovacím čerpadle se otáčí vačkový hřídel, jehož otáčky jsou odvozeny od otáček motoru. Na konci je vačkový hřídel vstřikovacího čerpadla spojen s regulátorem otáček. Základní částí regulátoru je (zelený) nosič závaží. Nosič závaží se otáčí stejnými otáčkami jako vačkový hřídel vstřikovacího čerpadla a (šedá) závaží jsou na něm uložena takovým způsobem, aby se mohla se zvyšujícími se otáčkami a se zvyšující se odstředivou silou roztahovat směrem vně. Pohyb roztahujících se závaží je (světlemodrou) úhlovou pákou převeden na (červený) posuvný čep. Posunutím čepu dojde k pohybu (tmavomodré) dvouramenné páky, která zajišťuje posunutí (šedé) regulační tyče s ozubením. Excentrické uložení (tmavomodré) dvouramenné páky je využito při ovládání regulační tyče řidičem, tedy při sešlápnutí pedálu plynu (akcelerátoru).

 

Pružiny, které roztahující se závaží musí překonávat, jsou ve skutečnosti u každého závaží dvě. Slabší pružina slouží k regulaci volnoběžných otáček. K překonání silnější pružiny dochází ve vyšších otáčkách. Předpětí pružin lze seřídit a tím lze dosáhnout požadovaných (regulovaných) otáček motoru.

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

omezovac

 

 

Omezovač rychlosti

 

 

 

 

Omezovač rychlosti nachází své uplatnění zejména na rovných úsecích komunikace, na dálnici apod. Jeho úkolem je omezit přívod paliva do pracovního prostoru motoru v situacích, ve kterých řidič drží sešlápnutý pedál plynu natolik, že by došlo k překročení nastavené rychlosti jízdy.

 

U nákladních automobilů bývá omezovač rychlosti nastaven na rychlost 90 km.h-1, u autobusů na 100 km.h-1. Omezovač rychlosti tedy zasahuje až v krajním případě. Hodí se totiž připomenout, že dle zákona smí jet řidič nákladního automobilu o hmotnosti převyšující 3 500 kg nejvýše rychlostí 80 km.h-1.

 

Omezení rychlosti jízdy na nastavené limity přispívá nejen k bezpečné jízdě, ale výrazně také ke snížení spotřeby paliva, ke snížení škodlivých emisí, ke snížení hluku apod.

 

 

V současnosti pracují omezovače rychlosti téměř výhradně na elektronickém principu. Indukční snímač, například systému ABS, přebírá informaci o otáčkách automobilového kola (někdy jsou snímány otáčky na výstupu z převodovky), a pokud je na základě této informace vyhodnoceno, že rychlost jízdy dosáhla nastaveného limitu, omezovač rychlosti omezí dodávku paliva a ustálí ji na takové hodnotě, aby vozidlo dále nezrychlovalo, ale pouze udržovalo danou rychlost jízdy (samozřejmě za předpokladu, že řidič stále drží sešlápnutý pedál plynu).

 

Omezovač rychlosti je nastaven z výroby, řidič by do jeho nastavení neměl zasahovat, a tedy nezaměňujme omezovač rychlosti s jinými elektronickými systémy, u nichž si řidič naopak může sám nastavit požadovanou rychlost jízdy, kterou nechce překročit. Na různých modifikacích těchto systémů si řidič může například za jízdy v obci navolit rychlost 50 km.h-1, a dál už nemusí odvracet pozornost od silničního provozu pohledem na tachometr. Elektronický systém zajistí nepřekročení navolené rychlosti při jakémkoliv sešlápnutí plynového pedálu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoškola? Pohodlně!www.schroter.cz

 

Copyright Zdeněk Schröter – všechna práva vyhrazena