uvod

 

 

 

 

 

 

 Příčiny poškození či nadměrného opotřebení pneumatik mohou spočívat v nesprávném huštění, ve způsobu jízdy a v technickém stavu vozidla. Poškozená pneumatika se projeví už vizuálně, popřípadě za jízdy nestandardním zvukem nebo vibracemi celého vozidla.

 Podhuštěná pneumatika se projevuje nadměrným opotřebením okrajových částí běhounu. Pneumatika s vyšším tlakem bude nadměrně ojeta ve střední části běhounu. Výrazně podhuštěná a deformovaná pneumatika se může zcela zničit už po kratší jízdě.

 Z hlediska nesprávného způsobu jízdy může být příčinou poškození pneu smýkání kol po vozovce, ať už z jakéhokoliv důvodu. Najetí na ostrý předmět. Pevná překážka, která přijde do styku s bokem pneumatiky, atd. atd.

 Nevyhovující technický stav vozidla se na poškození pneumatik může podílet zejména chybně seřízenou geometrií řídící nápravy (běhoun pneu bude ojetý více jen na jedné straně), vadnými tlumiči pérování (běhoun pneu bude mít plošky), atd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

triskupiny

 

 

Příčiny poškození pneumatik lze rozdělit do třech základních skupin

 

 

 

Za poškozením pneumatik můžeme z dlouhodobého hlediska považovat také nepřiměřeně velké opotřebení pneumatik. Pak platí, že „příčiny poškození plášťů pneumatik“ a v předchozí otázce uvedené „faktory ovlivňující životnost pneumatik“ mají hodně společného.

 

Základní rozdělení příčin vedoucích k poškození či nepřiměřeně velkému opotřebení pneumatik pak už vlastně známe z otázky č. 3.

 

Jedná se o:

 

 nesprávné huštění,

 

 způsob jízdy,

 

 technický stav vozidla.

 

Každý z uvedených bodů představuje řadu konkrétních situací, o kterých se zmíníme níže (nebo jsme se o některých zmínili už v otázce č. 3).

 

 

 

 

 

A jak se poškozená pneumatika projevuje? I zde je možné stanovit tři základní způsoby, jak se poškozená pneumatika může projevit, respektive jak poškození zjistíme:

 

 zjevně viditelným poškozením či nadměrným opotřebením,

 

 vydáváním zvláštního nestandardního zvuku za jízdy („pleskání, dupání“ apod.),

 

 poškozená pneu může též negativně ovlivnit komfort jízdy celého vozidla (vozidlo se třese, kýve apod.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

husteni

 

 

Příčinou poškození či nepřiměřeného opotřebení je nesprávné huštění

 

 

 

Nejen z hlediska bezpečné jízdy, ale i z hlediska ekonomického je nezbytné udržovat v pneumatice předepsaný tlak vzduchu, který udává výrobce vozidla, a který může být odlišný pro přední a zadní nápravu.

 

Nedodržení předepsaného huštění může být způsobeno nepřesným huštěním, anebo, a to častěji, zanedbanou kontrolou správného nahuštění.

 

V každém případě se při nesprávném huštění ojíždí běhoun pneumatiky na plochách, které přichází do styku s vozovkou nepřiměřeně více. Není-li v pneumatice předepsaný tlak, je styčná plocha pneumatiky s vozovkou menší, za to je ale tato část běhounu pneumatiky více namáhána.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud odchylka od předepsaného tlaku není až příliš výrazná, dochází po ujetí několika tisíc kilometrů k nerovnoměrnému ojetí běhounu pneumatiky:

 

 Podhuštěná pneumatika se nadměrně ojede po vnějších okrajích běhounu,

 

 Pneumatika s příliš vysokým tlakem vzduchu se ojede více v prostřední části běhounu.

 

Je-li však tlak vzduchu v pneumatice výrazně nižší, a to se při zanedbané kontrole může projevit až po naložení vozidla, pak hrozí úplné zničení pneumatiky už po ujetí několika málo kilometrů. Zatížením pneumatiky se zdeformují boky pneu, deformací se pneumatika během jízdy zahřívá, což ještě uspíší její celkovou destrukci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jizda

 

 

Příčinou poškození či nepřiměřeného opotřebení je nesprávný způsob jízdy

 

 

 

Některé příčiny vedoucí k poškození pneu z hlediska chybného způsobu jízdy jsou uvedeny už v souvislosti s otázkou č. 3. Tedy jen zopakujeme:

 

 Rozjezd a akcelerace s prokluzujícími koly, brzdění se zablokovanými koly, průjezd zatáčkou ve smyku kol apod.

Brzdění se zablokovanými koly hrozí při intenzivním krizovém brzdění vozidel bez ABS. V důsledku takového brzdění dochází k vydření plochy na běhounu pneumatiky. Toto poškození se za jízdy může projevit pravidelnými rázy, které se případně přenesou na celé vozidlo. Při dosažení vyšší rychlosti hrozí odskakování kola od vozovky, ztráta kontaktu s vozovkou, popřípadě i smyk vozidla.

 

 Styk pneumatik s ropnými produkty a chemikáliemi.

 

 Přetěžování vozidla.

 

 Jízda v zatáčce s uzavřeným diferenciálem.

 

 Volba trasy, která klade (či neklade) příliš velké nároky na opotřebení pneumatik. Je-li to možné, vyhneme se nekvalitním vozovkám či kamenitým cestám.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abychom byli připraveni na různé záludnosti provozu, zmíníme se ještě o některých dalších příčinách vedoucích k poškození pneu:

 

 K okamžitému poškození pneumatiky může dojít najetím na ostrý předmět ležící na vozovce. Ohnutého hřebíku si asi nevšimneme, například ostrého kamene bychom si ale všimnout měli a v rámci možností se mu snažíme vyhnout.

 

Pokud přece jen dojde k zabodnutí většího předmětu do vzorku pláště, může se cizí těleso uvízlé v plášti projevit pravidelným cvakáním při odvalování pneumatiky po vozovce.

 

Cizí těleso musíme z pláště vyjmout, aby nedošlo k proražení pláště. Současně jsme ale při vyndávání předmětu připraveni na nejhorší. Pokud těleso už plášť prorazilo, dojde po jeho odstranění k rychlému úniku vzduchu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Příčinou poškození pneu může být také pevná překážka, která přijde do styku s bočnicí pneumatiky. Pneumatika je na svých bočních plochách obzvlášť náchylná na poškození a tak obrubník v silničním provozu nebo kamenný kvádr v terénním provozu může být pro pneumatiku značným nebezpečím.

 

Po vzájemném kontaktu bočnice pneu s překážkou může dojít k zjevné trhlině v bočnici, případně popraskají vlákna kostry pneu a poškození se projeví zvlněním bočnice nebo boulí.

 

Pokud bychom však uvažovali o vjíždění na obrubník chodníku, musíme si připomenout, že vozidla o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg nesmějí na chodníku zastavit ani stát, a to i v případě, že je to dopravní značkou ostatním vozidlům dovoleno.

 

 

 

 

 

 

 

Do nesprávného způsobu jízdy vedoucího k poškození pneumatik lze zahrnout také nesprávný způsob odstavení vozidla:

 

 Příčinou poškození pneu může být vysoká teplota způsobená například slunečním zářením. Materiál pneumatiky pak postupně ztrácí své vlastnosti. Pneumatika tvrdne, ztrácí pružnost, stává se porézní. Proto vozidlo pokud možno dlouhodobě neodstavujeme na místa vystavená celodennímu slunečnímu svitu.

 

 Další příčinou poškození pneu je dlouhodobé odstavení vozidla stojícího na vlastních kolech. Pneumatika je neustále zatížená na jednom místě a získává tzv. „tvarovou paměť“. Po čase dochází až k nenávratné deformaci běhounu a bočnice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

techstav

 

 

Příčinou poškození či nepřiměřeného opotřebení je nevyhovující technický stav vozidla

 

 

 

Opět si nejprve zopakujeme příčiny vedoucí k poškození (či nadměrnému opotřebení) pneumatik uvedené už v souvislosti s otázkou č. 3:

 

 Nesprávná geometrie nápravy. Pneumatika se projeví výraznějším ojetím pouze na jedné straně běhounu.

 

 Snížená účinnost tlumičů pérování. Při nesprávné funkci tlumičů pneumatika odskakuje od vozovky a po čase se na běhounu pneumatiky vytvoří plošky (pneumatika je po obvodu „zubatá“).

 

 Pravidelná záměna kol (pneu) na jednotlivých polonápravách vozidla dle předpisu výrobce.

 

 Nesprávné dotažení matic kol, při kterém kolo není v rovnoměrném styku s nábojem kola.

 

 Nedodržení stanoveného směru otáčení pneumatiky. Stanovený směr otáčení je u některých pneu vyznačen na boku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nesprávné seřízení vůle brzdových klíčů nebo jiná závada, při které se brzdové obložení neustále tře o otáčející se brzdový buben, vede k zahřívání brzd. Nežádoucí teplo se následně přenáší na kolo včetně pneumatiky. U tepelně namáhané pneumatiky se mění vlastnosti použitého materiálu, dochází k nadměrnému opotřebení a v krajním případě může dojít k požáru celého vozidla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ještě další příčiny vedoucí k poškození pneumatik a související s technickým stavem vozidla:

 

 Životnost pneumatiky se výrazně sníží, pokud je ve dvoumontáži namontována nová pneumatika vedle pneumatiky, která je na konci své životnosti. Hmotnost vozidla a nákladu tak z velké části nese jen nová pneumatika, která má při stejných rozměrech uvedených na plášti přece jen větší průměr než pneu ojetá.

 

 Styk otáčející se pneumatiky s pevnými částmi vozidla, tj. s karosérií, blatníkem apod. K takové závadě může dojít například přetížením vozidla (prasklá pružina či vzduchový měch) nebo v důsledku koroze, havárie apod. Pneumatice pak hrozí větší či menší mechanické poškození nebo i úplné proříznutí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoškola? Pohodlně!www.schroter.cz

 

Copyright Zdeněk Schröter – všechna práva vyhrazena