uvod

 

 

Co nevíte o zkušebních testech

 

 

 

Pro úspěšné složení závěrečné zkoušky je dobré se seznámit skutečně se všemi testovými otázkami. Nejrychleji toho dosáhneme procházením jednotlivých testových otázek, nikoliv procvičováním souhrnných, tzv. „ostrých“ testů.

Některé komerční aplikace rozlišují testy a testové otázky pro skupiny vozidel B nebo C apod. Pozor, toto rozlišení nemusí odpovídat skutečnosti a u závěrečné zkoušky pak budete zaskočeni.

Pravda, mnozí se připravují na závěrečnou zkoušku právě jen procvičováním zkušebních testů. Stále však platí, že „magorské“ klikání na A, B a C nemá téměř nic společného se znalostí pravidel silničního provozu a se schopností tato pravidla užívat v praxi.

Závěrečný souhrnný test se skládá z 25 otázek, které se vztahují k různým tématům. Plný počet bodů je 50, na hodnocení „prospěl“ stačí 43 bodů. Na vykonání zkoušky je stanovena doba 30 minut. Nepřeceňujme však význam souhrnných, tzv. „ostrých“ testů.

 

 

 

 

 

 

 

 

otazky

 

 

Samostatné testové otázky nás dovedou k cíli rychleji než souhrnné testy

 

 

 

Dejme tomu, že už jsme naučení, tedy prošli jsme potřebné výukové materiály, a nyní si své znalosti chceme ověřit formou testových otázek či souhrnných testů.

 

Takové ověření znalostí lze určitě doporučit, protože text některých otázek a odpovědí je přece jen poněkud „krkolomný“ a předběžné seznámení je ku prospěchu věci.

 

Problém je v tom, že celkový počet otázek vztahujících se k určitému tématu (viz Věstník dopravy) neodpovídá počtu, v jakém jsou tyto otázky zařazeny v souhrnném testu. Vše lépe pochopíme z tabulky.

 

 

 

 

Otázky

Pravidla

provozu

Otázky

ZBJ

OÚV

Otázky

Dopravní

značky

Otázky

Dopravní situace

Otázky

Podmínky

provozu

Otázky

Související

předpisy

Otázky

Zdravotnická

příprava

Celkový počet otázek

dle Věstníku dopravy

(zaokrouhleno na 10)

380

90

140

60

60

80

40

Celkový počet otázek

v jednom testu

10

4

3

3

2

2

1

Potřebný počet testů

na procvičení všech otázek

na dané téma

38

23

47

20

30

40

40

 

Z tabulky je zřejmé, že abychom probrali např. všechny otázky na téma „Dopravní značky“, je nutné udělat celkem 47 souhrnných, nebo chcete-li, „ostrých“ testů. Přitom ale např. otázky na téma „Dopravní situace“ se již budou opakovat.

 

Nebo naopak, pokud „odklikáme“ pouze 20 testů, a projdeme všechny otázky „Dopravní situace“, pak ale zdaleka neprojdeme ostatní otázky, např. „Dopravní značky“.

 

Závěr je jednoznačný. Příprava na zkoušku pomocí závěrečných (ostrých) testů je značně neefektivní. Zatímco na některé zkušební otázky nemusíme v testu narazit vůbec, jiné otázky se budou opakovat dvakrát i vícekrát.

 

Nebo ještě jinak řečeno, přesněji. Pokud uděláme méně než 47 testů, pak se neseznámíme se všemi testovými otázkami. Pokud uděláme alespoň 47 testů, pak se řada otázek už bude opakovat, současně však nemáme jistotu, že jsme probrali skutečně všechny otázky, protože různé aplikace „míchají“ otázky do jednotlivých souhrnných testů náhodně.

 

Chceme-li probrat skutečně všechny otázky a co možná nejrychleji, nejefektivněji, pak probereme jednotlivé otázky podle témat, jednu za druhou.

 

Jasně to vystihují i počty. Budeme-li si chtít ověřit svou schopnost odpovědět na všechny testové otázky cestou souhrnných testů, pak platí, že 47 testů x 25 otázek je celkem 1 175 otázek, na které budeme muset odpovědět (není však jistota, že příslušná aplikace zařadila všechny otázky).

 

Pokud bychom probírali otázky podle témat, jednu za duhou, pak stačí když jich proberete cca 860, což je celkový počet všech platných otázek dle Věstníku dopravy. S probráním všech otázek způsobem „jednu za druhou“ tedy máme přibližně o třetinu méně práce. Navíc nám i tento způsob dá víc, protože otázky na webu www.autoskolapohodlne.cz nebo www.schroter.cz jsou rozděleny a seřazeny způsobem, který koresponduje s výukou v autoškolách.

 

Jestliže jsme se se všemi testovými otázkami už seznámili, pak si samozřejmě pro svůj klid můžeme několik souhrnných, tzv. „ostrých“ testů vyzkoušet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skupiny

 

 

Rozdělení testů pro skupiny vozidel A, B nebo C nemusí odpovídat skutečnosti

 

 

 

Samozřejmě, že laické veřejnosti se může zdát výhodné, jsou-li závěrečné testy rozdělené a určené například pouze pro skupinu vozidel B, nebo pro skupinu C apod.

 

Pozor ale, toto rozdělení různých, na webu dostupných aplikaci se zkušebními testy, nemusí odpovídat skutečnosti.

 

Jediným oficiálním zdrojem informací vztahujících se k testovým otázkám je „Věstník dopravy“ uveřejněný na stránkách Ministerstva dopravy, viz etesty2.mdcr.cz.

 

Ve „Věstníku dopravy“ ale testové otázky nejsou dle jednotlivých skupin řidičského oprávnění rozděleny.

 

Jestliže tedy v různých aplikacích, které sestavovala nějaká softwarová firma, testové otázky dle jednotlivých skupin rozdělené jsou, pak je pracovník této firmy musel rozdělit „od oka“. Přitom je nám asi jasné, že rozdělení testových otázek provedené softwarovým specialistou se nemusí shodovat s rozdělením, které provedl pracovník Ministerstva dopravy a tento rozdíl nás může velmi nepříjemně postihnout u závěrečné zkoušky.

 

Za nejvěrohodnější z hlediska rozdělení či aktualizace lze považovat závěrečné testy uveřejněné na stránkách Ministerstva dopravy, tj. již zmíněná adresa etesty2.mdcr.cz. S výukovými materiály a s testovými otázkami se ale „patlám“ už řadu let a za tuto dobu jsem se setkal s různými nesrovnalostmi i u tohoto zdroje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

antivyuka

 

 

Pouhým procvičováním zkušebních testů se pravidla provozu nenaučíme

 

 

 

To je věčné dilema žáků autoškol (a bohužel i některých provozovatelů autoškol) zda se naučit pravidla provozu poctivým probíráním výukových materiálů nebo zda se naučit pouze na závěrečnou zkoušku z předmětu PPV procházením testových otázek nebo závěrečných testů.

 

Z jistého nadhledu je tato věc naprosto jasná. Znalost pravidel provozu má přímou souvislost a naší vlastní bezpečností. Přitom ale pouhým procházením testových otázek nelze pravidlům provozu porozumět. Prostě testové otázky nám nevysvětlí různé souvislosti, se kterými se v silničním provozu setkáváme. Závěr je tedy jednoznačný. Účast na silničním provozu pouze na základě procvičování testových otázek či tzv. „ostrých“ testů je značně nebezpečná!

 

Je však známé, že je stále dost těch, kteří se připravují pouze „magorským“ klikáním na A, B nebo C ve zkušebních testech. Všichni ale také víme, že je dost těch, kteří v jednom či dvou letech po absolvování autoškoly zranili sebe i jiné při dopravní nehodě, kterou způsobili.

 

Snad lze říci, že svůj díl zodpovědnosti za tento stav nese řada subjektů, o některých se zmíníme.

 

 Žák autoškoly. Zde je možné předpokládat, že zejména ti ještě nedospělí, myšleno rozumem, mají tendenci přípravu tak trochu odfláknout. Hlavním cílem je co možná nejsnazší získání řidičského průkazu a povídání o pravidlech provozu je jen nezáživným blábolem.

 

 Autoškoly. Mezi autoškolami samozřejmě panuje konkurenční boj a tak se některé autoškoly snaží žákům co nejvíce „vyjít vstříc“. Málokterý žák je totiž schopen ohodnotit autoškolu, která se jej snaží skutečně něco naučit. V oblibě jsou často autoškoly, které při co nejkratší vyučovací době získání řidičského průkazu nějak „zařídí“, nebo alespoň slíbí.

 

 Rodiče žáků autoškol, samozřejmě myšleno těch „…nácti“ letých. I rodiče žáků výuku v autoškole často podceňují. Zatímco na pobyt v Anglii, aby se potomek zdokonalil v angličtině, peníze jsou, autoškola bývá často vybírána ta nejlevnější. Přitom autoškola je disciplína, ve které jde o život.

 

Jak z této situace ven? Pomoci může přísloví „Každý si je svého štěstí strůjcem“. Někdo se pravidla provozu a vše související naučí a zbytečně neriskuje, že skončí na invalidním vozíku. No a někdo pouze získá řidičský průkaz (možná).

 

Tak co, chcete být tím chytrým nebo tím vychytralým?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pravidla

 

 

Závěrečný „ostrý“ test má svá pravidla

 

 

 

Elektronickým testem se provádí závěrečné zkouška z „Předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy“.

 

Test se skládá z 25 otázek. Jednotlivé otázky jsou hodnoceny jedním, dvěma nebo čtyřmi body. Maximální počet dosažitelných bodů je 50. Pro hodnocení zkoušky stupněm „prospěl“ je nutné získat nejméně 43 bodů.

 

Na vykonání zkoušky je zákonem č. 247/2000 Sb. stanovena doba 30 minut. Sestavení otázek v jednom testu určuje vyhláška č. 167/2002 Sb., viz tabulka níže.

 

 

 

 

 

10 otázek

v testu

PPV – pravidla provozu

Otázky ověřují znalost pravidel provozu na pozemních komunikacích a jejich užití řidičem.

1 otázka

2 body

4 otázky

v testu

ZBJ – zásady bezpečné jízdy

Otázky ověřují znalost zásad bezpečné jízdy a ovládání vozidla.

1 otázka

2 body

3 otázky

v testu

 

PPV – dopravní značky

Otázky ověřují znalost dopravních značek, světelných a akustických signálů, výstražných světel, speciálních označení vozidel a osob, dopravních zařízení a zařízení pro provozní informace včetně náležitého chování řidiče, jež odpovídá jejich významu.

 

1 otázka

1 bod

3 otázky

v testu

PPV – dopravní situace

Otázky ověřují schopnost řešení dopravních situací.

1 otázka

4 body

2 otázky

v testu

PPV – podmínky provozu vozidel

Otázky ověřují znalost předpisů o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

1 otázka

1 bod

2 otázky

v testu

PPV – související předpisy

Otázky ověřují znalost předpisů souvisejících s provozem na pozemních komunikacích.

1 otázka

2 body

1 otázka

v testu

ZP – zdravotnická příprava

Otázky ověřují znalost zdravotnické přípravy.

1 otázka

1 bod

Celkem

25 otázek

Výše je uváděna skladba elektronického zkušebního testu dle vyhlášky č. 167/2000 Sb.

Celkem

50 bodů

 

Členění otázek v testu tedy musí odpovídat právnímu předpisu, přitom ale pořadí otázek vztahujících se k daným tématům není stanoveno a tedy není rozhodující.

 

Pracovníci Ministerstva dopravy seřadili do jednoho testu otázky vztahující se k jednotlivým tematickým celkům tak, jak znázorňuje tabulka níže. Stejným způsobem jsou seřazeny i zkušební testy na tomto webu „Autoškola? Pohodlně! online“.

 

 

 

 

 

 

Téma

otázky

Pravidla provozu

Dopravní

značky

Zásady

bezpečné jízdy

+ OÚV

Dopravní

situace

Podmínky

provozu

vozidel

Související

předpisy

ZP

Otázka č.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Body

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

2

2

2

2

4

4

4

1

1

2

2

1

 

 

Pozor ale, elektronický zkušební test přináší různé „nástrahy“. Každý vygenerovaný elektronický test je originálem. Mění se pořadí otázek a rotují i správné odpovědi v rámci jedné otázky. Rozhodně se tedy neučte, že u otázky s obrázkem rozkvetlé jabloně je správná odpověď a). V elektronickém zkušebním testu může být tatáž správná odpověď vygenerována na pozici b) a vy budete vedle.

 

Otázky jsou do testu vybírány náhodně z několika set otázek, přičemž každá otázky má pro usnadnění identifikace své číslo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud chceme mluvit v diskuzi mezi lidmi, kteří používají různé formy testových otázek (tištěné, elektronické), o správné odpovědi na příslušnou otázku, pak nelze říci, že například u otázky č. 11040014 je správná odpověď a). U testových otázek v elektronické formě bývá správná odpověď umístěna na jiné pozici, než je tomu u tištěné otázky ve Věstníku dopravy. Správnou odpověď musíme definovat jejím zněním, nikoliv pouze písmenkem pod kterým je umístěna.

 

Po prostudování výukových materiálů a po projití všech samostatných testových otázek je dobré si své znalosti ověřit na několika souhrnných testech. Nepřeceňujme však význam těchto, tzv. „ostrých“ testů. Bez předchozích fází, tj. bez předchozí výuky a bez seznámení se se všemi testovými otázkami by ale šlo jen o bezvýznamné „plácnutí do vody“.

 

Mimochodem, výraz „ostrý“ test se používá jen pro zvýšení jakési atraktivity. Ve skutečnosti lze za „ostrý“ test považovat každý test, jehož skladba odpovídá právnímu předpisu, viz rozpis otázek výše.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoškola? Pohodlně!www.schroter.cz

Copyright Zdeněk Schröter – všechna práva vyhrazena