V 5

          

Příčná čára souvislá

 

Značka vyznačuje hranici křižovatky. Lze ji použít pro vyznačení místa pro zastavení vozidla v prostoru křižovatky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hranice křižovatky, která může být vyznačena příčnou čárou souvislou, je pro řidiče důležitá z mnoha různých důvodů.

 

Ještě si ale připomeňme, že pokud není hranice křižovatky vyznačena příčnou čárou, pak je hranicí křižovatky místo, v němž pro křižovatku začíná zakřivení okraje vozovky (zaoblení rohu křižovatky). Výklad pojmu „hranice křižovatky“ je uveden v § 2 zákona.

 

Předně jsme povinni zastavit vozidlo před příčnou čárou – před hranicí křižovatky, jestliže pro nás na křižovatce řízené světelnými signály svítí červené nebo žluté světlo. Více § 70 Řízení provozu světelnými signály.

 

Před hranicí křižovatky jsme povinni zastavit vozidlo také na pokyn policisty „Stůj!“, popřípadě „Pozor!“. Více § 75 Řízení provozu pokyny policisty.

 

Hranice křižovatky ukončuje také zákaz, omezení nebo příkaz vyplývající z předchozí dopravní značky. Právní předpis uvádí, že zákaz omezení nebo příkaz může být alternativně ukončen nejbližší křižovatkou. A nejbližší křižovatka začíná právě nejbližší hranicí křižovatky.

 

Hranice křižovatky nás zajímá také při zastavení a stání. Řidič nesmí zastavit a stát na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní („5 m za ní“ – tím je myšleno 5 m za vzdálenější hranící křižovatky, tedy 5 m za koncem křižovatky). Více § 27 zákona.

 

Před příčnou čarou souvislou nemusíme bezpodmínečně zastavit vozidlo, pokud křižovatka není řízena světelnými signály ani policistou, a my reagujeme na značku „Dej přednost v jízdě!“ nebo „Stůj, dej přednost v jízdě!“. V reakci na tyto značky můžeme příčnou čáru přejet a opatrně a nízkou rychlostí popojedeme dál, až do místa, ze kterého máme rozhled na hlavní pozemní komunikaci. Reagujeme-li na značku „Dej přednost v jízdě!“, pak není bezpodmínečně nutné úplně zastavit vozidlo. Reagujeme-li na značku „Stůj, dej přednost v jízdě!“, pak jsme povinni zastavit vozidlo na takovém místě, odkud máme do křižovatky náležitý rozhled, přitom příčnou čáru souvislou smíme přejet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasická situace, jsme povinni zastavit vozidlo před hranicí křižovatky.

Hranici křižovatky zde vyznačuje „Příčná čára souvislá“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak uvádí text vyhlášky, příčnou čáru souvislou lze použít také pro vyznačení místa

pro zastavení vozidla v prostoru křižovatky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jsme v této situaci povinni zastavit vozidlo před hranicí křižovatky, tzn. před příčnou čárou souvislou?