B 28

          

Zákaz zastavení

 

Značka zakazuje zastavení nebo stání, tj. uvedení vozidla do klidu, kromě případů vyvolaných okolnostmi v provozu na pozemních komunikacích, jako je např. stojící kolona vozidel apod.

 

Je-li v dolní části značky v červeném kruhu uvedena doba, platí zákaz pouze v uvedenou dobu.

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Nejprve musíme umět rozlišovat mezi pojmy „zastavení“, „stání“ a „zastavení vozidla“.

 

Výklad těchto i jiných pojmů je definován v § 2 zákona o silničním provozu.

 

Zastavit znamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu.“

 

Uvědomíme si, že „zastavení“ je časově neomezené uvedení vozidla do klidu, avšak jen za stanoveným účelem (nastoupení - vystoupení nebo naložení - složení). Jinými slovy, délka „zastavení“ není omezena časem, ale délkou úkonu neprodleného nastoupení či vystoupení nebo naložení či složení.

 

Pamatujme si, že značka rozdělená na 4 části řeší přísnější zákaz zas – ta – ve – ní.

 

                                    

 

Jiná značka, méně přísná, rozdělená pouze na dvě části, řeší zákaz stá – ní.

 

                                    

 

Je-li však užito značky „Zákaz zastavení“, je v daném úseku zakázané i stání. Nikoliv opačně, je-li užito značky zákaz stání, smíme v daném useku zastavit. Kromě toho řidič nesmí zastavit a stát také v řadě různých situací stanovených v § 27 zákona.

 

Zákaz zastavení může být vyznačen také vodorovnou dopravní značkou „Zákaz zastavení“.

 

                          

Značka „Zákaz zastavení“, svislá nebo vodorovná, tedy zakazuje vše, co je definováno pojmem „zastavení“.

 

V daném úseku nesmíme zastavit ani na kratičký okamžik, nutný k neprodlenému (rychlému, bleskovému) nastoupení či vystoupení osoby a nesmíme zde ani urychleně nakládat či skládat náklad.

 

V daném úseku však smíme „zastavit vozidlo“. Tento výraz se užívá pro přerušení jízdy vyvolané situací v silničním provozu a nezávislé na vůli řidiče. Jestliže se například před křižovatkou rozsvítí signál s červeným světlem, jsme povinni „zastavit vozidlo“, a to samozřejmě i v případě, že je v daném úseku umístěna značka „Zákaz zastavení“.

 

 

 

 

 

 

 

Značky upravující zastavení nebo stání platí jen pro tu stranu pozemní komunikace, u níž jsou umístěny.

Značka „Zákaz zastavení“ zde platí jen pro levou stranu této jednosměrné pozemní komunikace.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Už dle zákona platí, že řidič nesmí zastavit a stát před vjezdem na pozemní komunikaci

z místa ležícího mimo pozemní komunikaci.

Značka „Zákaz zastavení“ zde tento zákaz jen připomíná a zdůrazňuje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve spodní části značky „Zákaz zastavení“ je uvedena doba, ve které značka platí.

Mimo vyznačenou dobu lze v daném úseku zastavit i stát,

samozřejmě za předpokladu, že zastavení a stání nebrání některé ustanovení zákona.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozor na přenosnou dopravní značku, včera zde nebyla, dnes ano.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je-li to nutné k vystoupení přepravované osoby, smíme zastavit vlevo na chodníku?

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jsou na těchto vratech celkem tři dopravní značky?