Zákon č. 361/2000 Sb. – poznámky pod čarou

 

 

 

 

1)

 

 

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

 

2)

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb.

 

3)

Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech.

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech).

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.

 

4)

Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

4a)

§ 45 zákona č. 247/2000 Sb.

 

5)

Například § 17b zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

 

6)

Vyhláška č. 174/1994 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

 

7)

Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 225/2006 Sb.

 

8)

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

 

8a)

§ 2 písm. b) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

9)

Poznámka je zrušena zákonem č. 48/2016 Sb.

 

9a)

§ 46 odst. 3 zákona č. 247/2000 Sb.

 

9b)

§ 47 odst. 3 a 4 zákona č. 247/2000 Sb.

 

9c)

§ 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

 

9d)

Zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky.

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

 

10)

§ 2 odst. 10 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 150/2000 Sb.

 

11)

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

 

12)

Vyhláška č. 58/1996 Sb., kterou se stanoví zevní označení a služební průkaz vojenského policisty a barevné provedení a označení dopravních prostředků Vojenské policie.

 

12a)

Například zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

 

13)

Vyhláška č. 25/1998 Sb., o vnějším označení policie a prokazování příslušnosti k policii, ve znění vyhlášky č. 246/2002 Sb.

 

13a)

Poznámka zrušena zákonem č. 183/2017 Sb.

 

14)

Vyhláška č. 197/2001 Sb., o způsobu vnějšího označení a odznacích celní správy, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění vyhlášky č. 246/2002 Sb.

 

14a)

Vyhláška č. 88/1996 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii.

 

14b)

§ 24b zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění zákona č. 436/2003 Sb.

 

14c)

Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.

 

14d)

Poznámka zrušena zákonem č. 183/2017 Sb.

 

15)

Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

 

16)

Například zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 67/1992 Sb., o Vojenském obranném zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

 

17)

§ 9 vyhlášky č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah.

 

18)

Zákon č. 54/1946 Sb., o letním čase.

Nařízení vlády č. 41/1998 Sb., o zavedení letního času v letech 1998 až 2001.

 

18a)

§ 21 odst. 3 vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

 

19)

Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu.

 

20)

Vyhláška č. 61/1983 Sb., o Dohodě o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP), ve znění pozdějších předpisů.

 

20a)

§ 12 a 13 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb. a zákona č. 80/2006 Sb.

 

21)

Zákon č. 111/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

22)

Například ČSN 01 8020 Dopravní značky na pozemních komunikacích,

ČSN 36 560-1-1 Světelná signalizační zařízení, technické a funkční požadavky,

ČSN 73 6021 Světelná signalizační zařízení, umístění a použití návěstidel.

 

23)

Například § 23 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění zákona č. 102/2000 Sb.

 

24)

Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů.

 

25)

§ 25 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění zákona č. 102/2000 Sb.

 

26)

Například § 18 zákona č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění zákona č. 39/1995 Sb.,

§ 37 zákona č. 13/1993 Sb., ve znění zákona č. 113/1997 Sb.

 

27)

Zákon č. 553/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

27a)

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

 

28)

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

29)

ČSN 66 6416.

 

30)

Poznámka zrušena zákonem č. 183/2017 Sb.

 

31)

Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

 

31b)

Poznámka zrušena zákonem č. 183/1997 Sb.

 

32)

§ 27a zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 138/1995 Sb.

 

32a)

Nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 o harmonizaci určitých sociálních právních předpisů v silniční dopravě.

 

32b)

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

 

32c)

Zákon č. 500/2004 Sb.

 

33)

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb.

 

34)

Poznámka je zrušena zákonem č. 298/2016 Sb.

 

34a)

§ 37 zákona č. 56/2001 Sb.

 

35)

§ 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 177/2001 Sb.

 

35a)

Zákon č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

35b)

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

35c)

§ 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

 

35d)

Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

 

35e)

§ 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb.

 

35f)

§ 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb., ve znění zákona č. 439/2004 Sb.

 

35g)

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

36)

Poznámka zrušena zákonem č. 133/2011 Sb.

 

37)

Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

 

38)

Poznámka zrušena zákonem č.281/2009 Sb.

 

38a)

§ 69 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

 

38b)

Zákon č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

38c)

Poznámka zrušena zákonem č. 183/2017 Sb.

 

39)

Například § 33 zákona č. 283/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

§ 13 zákona č. 154/1994 Sb.

 

40)

Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

 

41)

Vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy.

 

42)

Nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 ze dne 20. prosince 1985 o harmonizaci určitých sociálních právních předpisů v silniční dopravě.

Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR), vyhlášená pod č. 108/1976 Sb.

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky.

Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění vyhlášky č. 55/2003 Sb.

 

43)

Poznámka zrušena zákonem č. 230/2014 Sb.

 

44)

Například Úmluva o silničním provozu (Vídeň 1968), Úmluva o silničním provozu (Ženeva 1949).

 

45)

Zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů.

 

46)

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

47)

Směrnice Rady 91/671/EHS ze dne 16. prosince 1991 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se povinného používání bezpečnostních pásů ve vozidlech s hmotností do 3,5 tuny.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/20/ES ze dne 8. dubna 2003, kterou se mění směrnice Rady 91/671/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se povinného používání bezpečnostních pásů ve vozidlech s hmotností do 3,5 tuny.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/413 ze dne 11. března 2015 o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES ze dne 15. července 2003 o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a směrnice Rady 91/439/EHS a zrušení směrnice Rady 76/914/EHS.

Směrnice Komise 2014/85/EU ze dne 1. července 2014, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/47/EU ze dne 3. dubna 2014 o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných v Unii a o zrušení směrnice 2000/30/ES. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/719 ze dne 29. dubna 2015, kterou se mění směrnice Rady 96/53/ES, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz.