Vyhláška č. 82/2012 Sb.   

 

 

 

 

 

Vyhláška je uvedena v aktualizovaném znění, jak vyplývá ze změn provedených

vyhláškou č. 133/2016 Sb. a vyhláškou č. 207/2018 Sb.

 

 

 

82

 

VYHLÁŠKA

ze dne 6. března 2012

o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách)

 

 

      Ministerstvo dopravy stanoví podle § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 133/2011 Sb. a zákona č. 297/2011 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 6a odst. 4 zákona:

 

 

 

§ 1

Předmět úpravy

 

      Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje

 

a) způsob a rozsah provádění technické silniční kontroly a technické podmínky pro hodnocení jejího výsledku a kontrol umístění, upevnění nebo zajištění nákladu,

 

b) způsob stanovení nákladů na provedení technických silničních kontrol,

 

c) náležitosti dokladu o provedené technické silniční kontrole a způsob a formu předávání údajů v něm obsažených,

 

d) technické požadavky na mobilní kontrolní jednotku,

 

e) vymezení nebezpečných závad, které vzhledem ke své povaze nebo rozsahu významně zvyšují ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nebo nepříznivé působení provozu vozidla nebo jízdní soupravy na životní prostředí, a

 

f) vzory dokladů o zadržení osvědčení o registraci vozidla.

 

 

 

 

§ 2

Způsob provádění technické silniční kontroly

 

      (1) Technická silniční kontrola se vykonává za přítomnosti řidiče po dobu nezbytně nutnou pro účely zjištění skutečného technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy (dále jen „vozidlo“).

 

      (2) Technická silniční kontrola prováděná policistou zahrnuje

 

a) kontrolu osvědčení o registraci vozidla nebo obdobného dokladu vydaného jiným státem, včetně dokladu o osvědčení v elektronické podobě, ověření odstranění závad technického stavu vozidla v rozsahu výsledku poslední pravidelné technické prohlídky a výsledku poslední technické silniční kontroly, které bylo vozidlo podrobeno, a

 

b) kontrolu technického stavu vozidla prováděnou vizuálně.

 

      (3) Technická silniční kontrola prováděná policistou může dále zahrnovat

 

a) další úkony ke zjištění skutečného technického stavu vozidla, k nimž má policista vybavení a které je na základě vizuální kontroly vozidla vhodné provést, nebo

 

b) kontrolu umístění, upevnění nebo zajištění nákladu.

 

      (4) Technická silniční kontrola prováděná pomocí mobilní kontrolní jednotky, ve stanici měření emisí, ve stanici technické kontroly nebo v autorizovaném metrologickém středisku zahrnuje kontrolní úkony stanovené v příloze č. 1 k této vyhlášce v rozsahu stanoveném policistou na základě kontroly technického stavu vozidla podle odstavců 2 a 3.

 

      (5) Technické podmínky pro hodnocení výsledku technické silniční kontroly jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce. Výsledek technické silniční kontroly se hodnotí podle nejzávažnější zjištěné závady.

 

      (6) Při provádění kontrolních úkonů se nekontrolují položky, které byly předmětem posouzení v rámci technické prohlídky nebo technické silniční kontroly uskutečněné v posledních třech měsících, nejde-li o zřejmou závadu. Skutečně provedený rozsah kontrolních úkonů se vyznačí do dokladu o provedené technické silniční kontrole.

 

      (7) Technická silniční kontrola podle odstavce 4 se provádí v přítomnosti policisty a zahrnuje pouze kontrolní úkony nezbytné pro ověření technické způsobilosti vozidla v rozsahu, v jakém má o ní policista důvodné pochybnosti.

 

 

 

 

§ 2a

Způsob a rozsah provádění kontroly umístění, upevnění nebo zajištění nákladu

 

      Způsob a rozsah provádění kontroly umístění, upevnění nebo zajištění nákladu a technické podmínky pro hodnocení jejího výsledku jsou stanoveny v příloze č. 5 k této vyhlášce.

 

 

 

 

§ 2b

Technické požadavky na mobilní kontrolní jednotku

 

      (1) Mobilní kontrolní jednotka musí být vybavena

 

a) vybavením k posouzení požadovaného stavu brzd a brzdného účinku,

 

b) soupravou tlakoměrů pro kontrolu vzduchových soustav vozidel,

 

c) zařízením na kontrolu řízení a zavěšení náprav,

 

d) přístrojem na kontrolu seřízení světlometů,

 

e) zařízením na kontrolu zapojení zásuvky tažného zařízení, zařízením na měření opotřebení spojovacích zařízení vozidel,

 

f) hlukoměrem,

 

g) zařízením k připojení elektronického rozhraní vozidla,

 

h) přístrojem na měření hloubky dezénu pneumatik,

 

i) zařízením na kontrolu propustnosti světla,

 

j) zařízením pro určení hodnoty zatížení na kolo/nápravu a

 

k) přístroji potřebnými k provádění měření emisí.

 

      (2) Mobilní kontrolní jednotka může být vybavena pouze přístroji, vybavením, zařízením a soupravami, které jsou schváleny pro provádění technických prohlídek.

 

 

 

 

§ 3

Způsob stanovení nákladů na provedení technické silniční kontroly

 

      (1) Náklady na provedení technické silniční kontroly jsou náklady provedení technické silniční kontroly podle § 2 odst. 4.

 

      (2) Náklady na provedení technické silniční kontroly podle odstavce 1 činí u

 

a) vozidel, která mají více než osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a vozidel, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg, 1 500 Kč a

 

b) ostatních vozidel 800 Kč.

 

 

 

 

§ 4

Doklad o provedené technické silniční kontrole

a způsob a forma předání údajů v něm obsažených

 

      (1) Doklad o provedené technické silniční kontrole obsahuje údaje týkající se vozidla, jeho provozovatele a řidiče, osoby provádějící technickou silniční kontrolu, místa, dne a času vykonané technické silniční kontroly, provedených kontrolních úkonů a výsledku technické silniční kontroly, a dále obsahuje podpis osoby provádějící kontrolu a řidiče, jehož vozidlo bylo podrobeno kontrole. Vzor dokladu o výsledku technické silniční kontroly je obsažen v příloze č. 2 k této vyhlášce.

 

       (2) Policista předá v elektronické formě údaje obsažené v dokladu o provedené technické silniční kontrole prostřednictvím informačního systému technických prohlídek následující pracovní den od jeho vystavení.

 

 

 

 

§ 4a

Zadržení osvědčení o registraci vozidla

 

      (1) Nebezpečnou závadou, která vzhledem ke své povaze nebo rozsahu významně zvyšuje ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nebo nepříznivé působení provozu vozidla nebo jízdní soupravy na životní prostředí, je

 

a) absence nebo odstranění podstatné části výfukového systému,

 

b) poškození brzdového systému vylučující jeho použití, zejména vyřazení jeho části z provozu, destrukce brzdových kotoučů a obložení,

 

c) absence čelního skla nebo jeho poškození na více než 50 % plochy,

 

d) zjevné nadměrné úniky provozních kapalin,

 

e) koroze nebo praskliny nosných částí zjevně narušující pevnost rámu nebo karoserie,

 

f) opotřebení nebo poškození pneumatik odhalující nosné vrstvy,

 

g) deformace rámu nebo karoserie dosahující sloupku A, u motocyklů značné deformace základních prvků rámu,

 

h) deformace nápravy včetně jejího uložení mající vliv na její pevnost,

 

i) zjevná deformace uložení motoru, například utržené úchyty, posunutí motoru,

 

j) deformace karoserie zasahující do vnitřního prostoru osádky vozidla,

 

k) deformace hlavních částí systému řízení, které zjevně ovlivňují bezpečné ovládání vozidla, například převodky, posilovače, spojovací tyče, hřídele volantu,

 

l) zjevné deformace nebo praskliny kol,

 

m) zjevný únik výfukových nebo jiných jedovatých plynů do prostoru řidiče nebo prostoru pro přepravu cestujících u vozidla kategorie M2 a M3.

 

      (2) Vzor dokladu o zadržení osvědčení o registraci vozidla je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

 

      (3) Vzor dokladu o zadržení osvědčení o registraci vozidla, které dosud nebylo odevzdáno, je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

 

 

 

 

§ 5

Účinnost

 

      Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení.

 

 

 

 

Ministr:

Mgr. Dobeš v. r.

 

 

_______________________________

 

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/47/EU ze dne 3. dubna 2014 o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných v Unii a o zrušení směrnice 2000/30/ES.

 

2) Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 82/2012 Sb.

 

Seznam kontrolních úkonů pro kontrolu technického stavu vozidel

 

PODROBNÝ POPIS ZÁVAD

 

Skupina kontrolních úkonů

 

Podskupina kontrolních úkonů

Metoda kontroly

 

Číslo a základní popis závady

Číslo KÚ v IS TP

Podrobný popis závady se stupněm hodnocení

 

0. IDENTIFIKACE VOZIDLA

 

0.1 Registrační značky (jsou-li vyžadovány)

Vizuální kontrola.

 

0.1.1

 Vozidlo, které podléhá registraci, není opatřeno předepsaným počtem tabulek registračních značek

0 1.1

Vozidlo, které podléhá registraci, není opatřeno předepsaným počtem tabulek registračních značek.

B

 

0.1.2
 Uchycení tabulky registrační značky je uvolněné nebo není spolehlivé, takže tabulka registrační značky může upadnout nebo způsob uchycení neodpovídá požadavkům

0.1.2.1

Uchycení tabulky registrační značky je uvolněné, ale nehrozí bezprostředně její upadnutí nebo zhoršení podmínek její čitelnosti.

A

 

0.1.2.2

Uchycení tabulky registrační značky není spolehlivé, takže tabulka registrační značky může upadnout.

B

 

0.1.2.3

Způsob uchycení tabulky registrační značky neodpovídá požadavkům nebo snižuje její čitelnost.

B

 

0.1.3
 Tabulka registrační značky je poškozená nebo deformovaná nebo nečitelná, nebo je upraven její rozměr nebo její nepovolená úprava snižuje její čitelnost

0.1.3.1

Poškození některého písmenného nebo číselného znaku registrační značky, které částečně snižuje její čitelnost

A

 

0.1.3.2

Poškození některého písmenného nebo číselného znaku registrační značky, které snižuje její čitelnost nebo poškození, či deformace (např. ohnutí) tabulky registrační značky, které snižují její čitelnost.

B

 

0.1.3.3

Nepovolená úprava (např. zmenšení rozměrů) tabulky registrační značky.

B

 

0.1.4
 Údaje uvedené na tabulce registrační značky neodpovídají údajům uvedených v dokladech vozidla

0.1.4

Údaje uvedené na tabulce registrační značky neodpovídají údajům uvedených v předložených dokladech od vozidla.

B

 

0.1.5
 Umístění tabulky registrační značky na vozidle nebo úhly geometrické viditelnosti tabulky registrační značky neodpovídají požadavkům

0.1.5.1

Neschválená úprava umístění tabulky registrační značky na vozidle vzhledem k minimální nebo maximální výšce nad vozovkou nebo umístění tabulky registrační značky vzhledem k podélné střední rovině vozidla (vlevo nebo na střed) neodpovídá požadavkům a tyto změny umístění nejsou zapsány ve výjimce v technickém průkazu vozidla.

B

 

0.1.5.2

Tabulka registrační značky není umístěná kolmo k podélné střední rovině vozidla (vychýlení do boku) nebo není její spodní hrana přibližně vodorovná s vozovkou nebo úhly naklopení tabulky registrační značky (od vozovky nebo k vozovce) překračují povolené hodnoty.

B

 

0.1.5.3

Poloha umístění registrační značky na vozidle nebo dodatečné úpravy na vozidle zapříčiňují nedostatečnou viditelnost tabulky registrační značky v některém z vymezených úhlů geometrické viditelnosti.

B

 

0.1.6
 Použití neschválené tabulky registrační značky (vlastní výroba)

0.1.6

Použití neschválené tabulky registrační značky (vlastní výroba).

B

 

0.2 Identifikace vozidla / identifikační číslo /výrobní číslo a povinný štítek výrobce

 

0.2.1 Identifikační číslo / výrobní číslo

Vizuální kontrola.

 

0.2.1.1
 Vyražené identifikační číslo / výrobní číslo vozidla nebo výměnného samostatného technického celku (výměnná nástavba, pracovní stroj nesený) chybí, nebo je nelze najít

0.2.1.1

Vyražené identifikační číslo / výrobní číslo vozidla nebo výměnného samostatného technického celku (výměnná nástavba, pracovní stroj nesený) chybí, nebo je nelze najít.

B

 

0.2.1.2
 Identifikační číslo / výrobní číslo je neúplné nebo nečitelné nebo vyrezlé nebo jinak poškozené

0.2.1.2

Identifikační číslo / výrobní číslo je neúplné nebo nečitelné nebo vyrezlé nebo jinak poškozené.

B

 

0.2.1.3
 Identifikační číslo / výrobní číslo neodpovídá údajům uvedených v dokladech vozidla nebo výměnného samostatného technického celku (výměnná nástavba, pracovní stroj nesený)

0.2.1.3

Identifikační číslo / výrobní číslo neodpovídá údajům uvedených v dokladech vozidla nebo v dokladech výměnného samostatného technického celku (výměnná nástavba, pracovní stroj nesený).

B

 

0.2.1.4
 Ve struktuře vyraženého identifikačního čísla / výrobního čísla nebo v jeho okolí, jsou patrné změny svědčící o jeho pozměnění nebo je číslo vyraženo neschváleným, neoriginálním způsobem

0.2.1.4.1

Ve struktuře vyraženého identifikačního čísla / výrobního čísla nebo v jeho okolí, jsou patrné změny (přeražení jiného čísla, navaření části karoserie z jiného vozidla) svědčící o jeho pozměnění.

B

 

0.2.1.4.2

Identifikační číslo / výrobní číslo je vyraženo neschváleným, neoriginálním způsobem nebo způsob ražby nebo umístění ražby zjevně neodpovídá provedení výrobce vozidla nebo výměnného samostatného technického celku, přičemž v dokladech vozidla nebo dokladech od výměnného samostatného technického celku chybí zápis správního úřadu o obnovení původního VIN náhradní technologií nebo o vyražení přiděleného úředního čísla.

B

 

0.2.1.4.3

Velikost znaků nebo způsob ražby nebo umístění ražby obnoveného původního VIN náhradní technologií nebo přiděleného úředního čísla neodpovídá požadavkům nebo neodpovídá údajům, uvedeným v dokladech vozidla nebo v dokladech výměnného samostatného technického celku (výměnná nástavba, pracovní stroj nesený).

B

 

0.2.2 Povinný štítek výrobce

Vizuální kontrola.

 

0.2.2.1
 Povinný štítek výrobce, je-li vyžadován, chybí nebo je nečitelný nebo je neúplný nebo vyznačené údaje neodpovídají údajům, uvedených v dokumentaci vozidla nebo samostatného technického celku (výměnná nástavba, pracovní stroj nesený)

0.2.2.1.1

Vozidlo uvedené do provozu před 1. 1. 2002 není vybaveno povinným štítkem výrobce nebo je štítek nečitelný nebo některé předepsané údaje chybí.

A

 

0.2.2.1.2

Povinný štítek výrobce, je-li vyžadován, chybí.

B

 

0.2.2.1.3

Povinný štítek výrobce je nečitelný nebo předepsané údaje na štítku chybí.

B

 

0.2.2.1.4

Vyznačené údaje na povinném štítku výrobce neodpovídají údajům, uvedených v dokumentaci vozidla nebo samostatného technického celku (výměnná nástavba, pracovní stroj nesený), nestanoví-li výrobce jinak.

B

 

0.2.2.2
 Způsob upevnění nebo provedení nebo způsob vyznačení údajů na povinném štítku výrobce svědčí o jeho pozměnění

0.2.2.2

Způsob upevnění nebo provedení nebo způsob vyznačení údajů na povinném štítku výrobce svědčí o jeho pozměnění.

B

 

0.3 Neshoda údajů

Vizuální kontrola.

 

0.3.1
 Změna nebo úprava vozidla, která neodpovídá schválenému provedení nebo údajům, uvedeným v předložené dokumentaci k vozidlu, nebo je-li vyžadováno, není tato změna nebo úprava vyznačena v dokumentaci k vozidlu

0.3.1.1

Změna nebo úprava vozidla, která neodpovídá schválenému provedení nebo údajům, uvedeným v předložené dokumentaci k vozidlu (neschválená přestavba - pracovní stroj nesený, změna nástavby, karosérie, typ motoru, druh pohonu, změna hmotnosti nebo rozměru vozidla, apod.).

B

 

0.3.1.2

Je-li vyžadováno, není změna nebo úprava vozidla vyznačena v dokumentaci k vozidlu (dodatečná montáž tažného zařízení nebo ochranného rámu apod.).

B

 

0.3.2
 V rozporu s požadavky zákona byla na počítadle ujeté vzdálenosti provedena změna záznamu o celkové ujeté vzdálenosti vozidla

0.3.2

V rozporu s požadavky zákona byla na počítadle ujeté vzdálenosti provedena změna záznamu o celkové ujeté vzdálenosti vozidla.

B

 

1. BRZDOVÉ ZAŘÍZENÍ

 

1.1 Mechanický stav a funkce

 

1.1.1

 Uložení pedálu provozní brzdy / ruční páka brzdy

Vizuální kontrola částí při ovládání brzdového systému. Poznámka: Vozidla vybavená brzdovým systémem s posilovačem je třeba kontrolovat i s vypnutým motorem.

 

1.1.1.1
 Ovládací prvek provozní brzdy obtížně pohyblivý

1.1.1.1.1

U motocyklu je ruční páka brzdy obtížně pohyblivá, zjevně překračuje stanovené hodnoty pro jeho ovládání (maximální ovládací sílu).

B

 

1.1.1.1.2

Ovládací prvek provozní brzdy není zjevně pohyblivý.

C

 

1.1.1.2
 Nadměrné opotřebení nebo nadměrná vůle v ovládacím prvku provozní brzdy

1.1.1.2

Nadměrné opotřebení nebo nadměrná vůle v ovládacím prvku provozní brzdy.

B

 

1.1.2 Stav brzdového pedálu/ruční ovládací páky brzdy a zdvih ovládacího prvku provozní brzdy

Vizuální kontrola částí při ovládání brzdového systému. Poznámka: Vozidla vybavená brzdovým systémem s posilovačem je třeba kontrolovat i s vypnutým motorem.

 

1.1.2.1
 Nadměrný zdvih nebo nedostatečná rezerva zdvihu ovládacího prvku provozní brzdy

1.1.2.1.1

Nadměrná vůle na počátku zdvihu ovládacího prvku brzdy (mrtvý chod).

B

 

1.1.2.1.2

Nedostatečná vůle na počátku zdvihu ovládacího prvku kapalinové brzdy.

B

 

1.1.2.1.3

Nedostatečná vzdálenost od podlahy (rezerva) na konci zdvihu ovládacího prvku kapalinové brzdy.

B

 

1.1.2.1.4

K vyvolání brzdného účinku je nutné opakované sešlápnutí / zmáčknutí ovládacího prvku provozní brzdy (např. při zavzdušnění).

C

 

1.1.2.2
 Ovládací prvek provozní brzdy se správně neuvolňuje

1.1.2.2.1

Ovládací prvek provozní brzdy se po odbrzdění správně neuvolňuje.

B

 

1.1.2.2.2

Ovládací prvek provozní brzdy se po odbrzdění nevrací do původní polohy a kola/o trvale přibrzďuj í/e (je zablokováno).

C

 

1.1.2.3
 Protiskluzové pokrytí pedálu provozní brzdy chybí, je volné nebo opotřebené tak, že je hladké

1.1.2.3

Protiskluzové pokrytí pedálu provozní brzdy chybí, je volné nebo opotřebené tak, že neplní svou funkci.

B

 

1.1.2.4
 U traktoru, který je vybaven zdvojeným brzdovým pedálem, chybí zařízení pro jeho spojení nebo zařízení není funkční

1.1.2.4

U traktoru, který je vybaven zdvojeným brzdovým pedálem, chybí zařízení pro jeho spojení nebo zařízení není funkční.

B

 

1.1.2.5
 Ovládací zařízení provozní brzdy poškozené nebo neodpovídá požadavkům

1.1.2.5.1

U motocyklu na konci páky ruční brzdy chybí předepsané bezpečnostní zaoblení.

B

 

1.1.2.5.2

Ovladač provozní brzdy (nožní pedál, ruční páka) deformovaný, ale brzda lze ovládat.

B

 

1.1.2.5.3

Ovladač provozní brzdy (nožní pedál, ruční páka) naprasklý nebo ulomený nebo se nedá brzda spolehlivě ovládat.

C

 

1.1.2.5.4

U motocyklu nelze nastavitelnou páčku nebo pedál provozní brzdy aretovat v požadované poloze, ale brzda lze ovládat.

B

 

1.1.2.5.5

U motocyklu nelze nastavitelnou páčku nebo pedál provozní brzdy aretovat v požadované poloze a provozní brzda nelze ovládat.

C

 

1.1.2.6 Systém ovládání provozní brzdy vozidla neodpovídá požadavkům nebo některé předepsané ovládací prvky provozní brzdy chybí nebo byly demontovány

1.1.2.6.1

Systém ovládání provozní brzdy vozidla neodpovídá požadavkům (např. u motocyklů kat. L5, L6, L7).

B

 

1.1.2.6.2

Některé předepsané ovládací prvky provozní brzdy chybí nebo byly z vozidla demontovány (např. u motocyklu)

C

 

1.1.3 Vývěva nebo kompresor a jejich příslušenství

Vizuální kontrola součástí za normálního pracovního tlaku. Zkontrolovat čas pro dosažení podtlaku nebo tlaku potřebného pro bezpečné účinné brzdění a funkci výstražné signalizace, víceokruhového jistícího ventilu a přetlakového ventilu.

 

1.1.3.1
 Tlak vzduchu/podtlak je nedostatečný k zajištění nejméně dvou bezpečně účinných brzdění s plným zdvihem ovládacího orgánu provozního brzdění po vstupu výstražného zařízení do činnosti (nebo je ručička manometru v poli nebezpečí).

1.1.3.1.1

Tlak vzduchu/podtlak je nedostatečný k zajištění nejméně 4 brzdění po vstupu výstražného zařízení v činnost (nebo je ručička manometru v poli nebezpečí).

B

 

1.1.3.1.2

Tlak vzduchu/podtlak je nedostatečný k zajištění nejméně 2 brzdění po vstupu výstražného zařízení v činnost (nebo je ručička manometru v poli nebezpečí).

C

 

1.1.3.2
 Čas pro dosažení tlaku/podtlaku potřebného pro bezpečné účinné brzdění není v souladu s požadavky

1.1.3.2

Čas pro dosažení tlaku/podtlaku potřebného pro bezpečné účinné brzdění je podle požadavků příliš dlouhý.

B

 

1.1.3.3
 Víceokruhový jističi ventil nebo přetlakový ventil nefunguje

1.1.3.3.1

Víceokruhový jistící ventil nebo přetlakový ventil brzdové soustavy není funkční.

B

 

1.1.3.4
 Únik vzduchu působící znatelný pokles tlaku nebo slyšitelný únik vzduchu

1.1.3.4.1

Slyšitelný únik vzduchu z kompresoru nebo víceokruhového jistícího ventilu nebo přetlakového ventilu.

B

 

1.1.3.4.2

Únik vzduchu z kompresoru nebo víceokruhového jistícího ventilu nebo přetlakového ventilu, způsobuje znatelný pokles tlaku vzduchu v brzdovém systému.

C

 

1.1.3.5
 Vnější poškození, které může ovlivnit funkci brzdového systému

1.1.3.5.1

Vnější poškození kompresoru nebo víceokruhového jistícího ventilu nebo přetlakového ventilu nebo jejich uchycení, které může ovlivnit funkci brzdového systému.

B

 

1.1.3.5.2

Vnější poškození kompresoru nebo víceokruhového jistícího ventilu nebo přetlakového ventilu nebo jejich uchycení, které bezprostředně ohrožuje funkci brzdového systému.

C

 

1.1.3.5.3

Nedostatečný účinek nouzového brzdění.

C

 

1.1.3.6
 Nepovolená úprava spočívající v odběru tlaku vzduchu z brzdové soustavy pro vedlejší spotřebiče

1.1.3.6

Nepovolená změna spočívající v odběru tlaku vzduchu pro vedlejší spotřebiče z potrubí nebo ze zařízení, které je umístěné před víceokruhovým jistícím ventilem nebo odběr tlaku vzduchu z některého brzdového okruhu.

B

 

1.1.4 Výstražná signalizace nízkého tlaku, manometr

Kontrola funkčnosti.

 

1.1.4.1
 Nesprávná funkce nebo porucha manometru nebo výstražné signalizace nízkého tlaku vzduchu

1.1.4.1.1

Některý manometr je vadný, avšak výstražná signalizace nízkého tlaku vzduchuje plně funkční.

B

 

1.1.4.1.2

Optická kontrolka signalizace nízkého tlaku vzduchu se při ověření funkčnosti neuvede v činnost (např. vadná žárovka), ale akustická signalizace, je-li instalována, je plně funkční nebo naopak.

B

 

1.1.4.1.3

Signalizace nízkého tlaku vzduchu se při ověření funkčnosti neuvede v činnost nebo nefunguje správně nebo některý manometr je vadný či chybí a signalizace nízkého tlaku vzduchu nefunguje.

C

 

1.1.5 Ručně ovládaný brzdič

Vizuální kontrola částí při činnosti brzdového systému.

 

1.1.5.1
 Ovladač ručně ovládaného brzdiče je prasklý, poškozený nebo je nadměrně opotřebený

1.1.5.1

Ovládací prvky ručně ovládaného brzdiče jsou poškozené nebo prasklé, nebo nadměrně opotřebené.

B

 

1.1.5.2
 Ručně ovládaný brzdič je nespolehlivý nebo jeho ovládání je nespolehlivé

1.1.5.2.1

Ovládání ručně ovládaného brzdiče není spolehlivé nebo ručně ovládaný brzdič není spolehlivý.

B

 

1.1.5.2.2

Ovládání ručně ovládaného brzdiče je obtížné nebo ovládací prvky brzdiče jsou pro řidiče obtížně přístupné (nepovolená úprava).

B

 

1.1.5.3
 U ručně ovládaného brzdiče únik vzduchu ze systému

1.1.5.3.1

U ručně ovládaného brzdiče slyšitelný únik vzduchu ze systému.

B

 

1.1.5.3.2

Únik vzduchu z ručně ovládaného brzdiče způsobuje znatelný pokles tlaku vzduchu v brzdovém systému.

C

 

1.1.5.4
 U ručně ovládaného brzdiče nevyhovující funkce

1.1.5.4

Ručně ovládaný brzdič není funkční.

B

 

1.1.5.5 Vadné upevnění nebo montáž brzdiče

1.1.5.5

Montáž nebo upevnění ručně ovládaného brzdiče na vozidle je uvolněné nebo není spolehlivé nebo neodpovídá požadavkům.

B

 

1.1.5.6
 Ručně ovládaný brzdič, je-li vyžadován, chybí (je demontován)

1.1.5.6

Ručně ovládaný brzdič, je-li vyžadován, chybí (je demontován).

B

 

1.1.6 Ovladač parkovací brzdy, ovládací páka, západka parkovací brzdy, elektrická parkovací brzda.

Vizuální kontrola částí při činnosti brzdového systému.

 

1.1.6.1
 Západka parkovací brzdy nearetuje správně

1.1.6.1.1

Parkovací brzda se nesnadno odjišťuje.

A

 

1.1.6.1.2

Západka nearetuje správně, ovládací páku parkovací brzdy nelze spolehlivě zajistit v pracovní poloze.

B

 

1.1.6.2
 Nadměrné opotřebení v převodu ovladače parkovací brzdy nebo západkového mechanismu parkovací brzdy

1.1.6.2.1

Opotřebení v převodu ovladače parkovací brzdy nebo západkového mechanismu, které však nemá vliv na spolehlivost nebo funkci ovládání parkovací brzdy.

A

 

1.1.6.2.2

Nadměrné opotřebení v převodu ovladače parkovací brzdy nebo západkového mechanismu, které má vliv na spolehlivost nebo funkci ovládání parkovací brzdy.

B

 

1.1.6.3
 Nadměrný zdvih páky nebo nedostatečná rezerva zdvihu v převodu svědčí o nesprávném seřízení parkovací brzdy

1.1.6.3.1

Maximální brzdný účinek je dosažen až po více jak 2/3 celkového zdvihu ovladače parkovací brzdy, pokud výrobce nestanoví jinak.

B

 

1.1.6.3.2

Nedostatečná rezerva zdvihu ovladače parkovací brzdy.

B

 

1.1.6.4 Ovladač parkovací brzdy nebo některé ovládací prvky chybí, jsou poškozené nebo nefunkční

1.1.6.4.1

Ovládací prvek parkovací brzdy (např. klika se šroubem) je obtížně pohyblivý.

B

 

1.1.6.4.2

Po odbrzdění se převod parkovací brzdy nevrací do původní polohy.

B

 

1.1.6.4.3

Ovládací prvek parkovací brzdy (např. klika se šroubem) jev natolik zhoršeném technickém stavu (např. zkorodovaný, poškozený nebo nadměrně opotřebený), že není funkční.

B

 

1.1.6.4.4

Ovládací prvek parkovací brzdy (např. klika se šroubem, páka) nebo některé ovládací prvky (lana, páky apod.) parkovací brzdy byly z vozidla nebo z nápravy zjevně demontovány (nepřípustný zásah do brzdového systému).

B

 

1.1.6.5
 Nesprávná funkce výstražné signalizace parkovací brzdy nebo výstražná signalizace ukazuje nesprávnou funkci parkovací brzdy

1.1.6.5.1

Výstražná signalizace činnosti parkovací brzdy nefunguje.

B

 

1 1.6.5.2

Výstražné signalizace parkovací brzdy signalizuje nesprávnou funkci parkovací brzdy.

B

 

1.1.7 Brzdové ventily (brzdiče, vyfukovací ventily, regulátory tlaku)

Vizuální kontrola částí při činnosti brzdového systému.

 

1.1.7.1
 Poškození brzdového ventilu nebo nadměrný únik vzduchu

1.1.7.1.1

Vnější poškození brzdového ventilu, které nemá vliv na jeho funkci nebo spolehlivost.

A

 

1.1.7.1.2

Vnější poškození brzdového ventilu, které může ovlivňovat funkci nebo spolehlivost brzdového systému.

B

 

1.1.7.1.3

Slyšitelný únik vzduchu z brzdového ventilu.

B

 

1.1.7.1.4

Vnější poškození brzdového ventilu, které bezprostředně ovlivňuje funkci brzdového systému vozidla.

C

 

1.1.7.1.5

Únik vzduchu z brzdového ventilu, způsobuje znatelný pokles tlaku vzduchu v brzdovém systému vozidla.

C

 

1.1.7.2
 Nadměrný únik oleje z kompresoru

1.1.7.2.1

Brzdový ventil (vyfukovací část) je nadměrně znečištěný olejem z kompresoru.

A

 

1.1.7.2.2

Množství oleje z kompresoru způsobuje u brzdového ventilu (vyfukovací část) odkapávání oleje na vozovku.

B

 

1.1.7.3
 Vadné upevnění nebo montáž brzdového ventilu

1.1.7.3.1

Upevnění brzdového ventilu je uvolněné nebo není spolehlivé.

B

 

1.1.7.3.2

Vadná montáž nebo upevnění brzdového ventilu bezprostředně ohrožuje funkci, těsnost nebo spolehlivost brzdové soustavy vozidla.

C

 

1.1.7.4
 Únik brzdové kapaliny nebo netěsnost

1.1.7.4.1

Vytékání brzdové kapaliny z nízkotlaké části kapalinových brzd (např. okolo nádobky na brzdovou kapalinu).

B

 

1.1.7.4.2

Netěsnost u vysokotlaké části kapalinových brzd (např. brzdové válečky, zátěžové regulátory).

C

 

1.1.8 Pneumatické a elektrické ovládací vedení vozidel a jejich spojovací prvky (hadice, hlavice, el. kabely, konektory)

Odpojit a opět připojit všechny spojkové hlavice brzdového systému mezi tažným a přípojným vozidlem.

 

1.1.8.1
 Vadná nebo opotřebovaná nebo poškozená spojková hlavice nebo automatický uzavírací ventil nebo vzduchové propojovací vedení (hadice)

1.1.8.1.1

Spojková hlavice je částečně opotřebená (obroušená), ale tato závada nemá vliv na její spolehlivost nebo těsnost.

A

 

1.1.8.1.2

Vnější poškození pneumatického propojovacího vedení (hadice), které nemá vliv na jeho spolehlivost či těsnost.

A

 

1.1.8.1.3

Nevhodná délka pneumatického propojovacího vedení (hadice příliš krátké/dlouhé) nebo způsob vedení mezi vozidly může způsobit poškození spojovacího vedení.

A

 

1.1.8.1.4

Spojková hlavice je poškozená nebo nadměrně opotřebená nebo mechanismus spojení hlavic je vadný nebo není spolehlivý.

B

 

1.1.8.1.5

Automatický uzavírací ventil spojkové hlavice je vadný.

B

 

1.1.8.1.6

Vnější poškození pneumatického propojovacího vedení (hadice), které má vliv na jeho spolehlivost či těsnost nebo použité pneumatické propojovací vedení neodpovídá požadavkům.

B

 

1.1.8.2
 Poškozený elektrický konektor nebo elektrické ovládací vedení (kabel) systému ABS/EBS/ESC

1.1.8.2.1

Vnější poškození izolace elektrického ovládacího vedení (el. kabel) systému ABS/EBS/ESC, které nemá vliv na jeho funkci či spolehlivost.

A

 

1.1.8.2.2

Nevhodná délka elektrického ovládacího vedení systému ABS/EBS/ESC (kabel příliš krátký/dlouhý) nebo způsob vedení mezi vozidly může způsobit jeho poškození.

A

 

1.1.8.2.3

Vnější poškození elektrického konektoru systému ABS/EBS/ESC, které však nemá vliv na jeho funkci či spolehlivost nebo bezpečnostní pojistka pro spojení konektorů je deformovaná, avšak funkční.

A

 

1.1.8.2.4

Vnější poškození izolace elektrického ovládacího vedení (el. kabel) systému ABS/EBS/ESC, které může ovlivňovat jeho funkci či spolehlivost nebo použité elektrické ovládací vedení neodpovídá požadavkům.

B

 

1.1.8.2.5

Vnější poškození elektrického konektoru systému ABS/EBS/ESC, které může ovlivňovat jeho funkci či spolehlivost nebo bezpečnostní pojistka pro spojení konektorů není funkční nebo chybí.

B

 

1.1.8.3
 Vadně namontovaná nebo upevněná spojková hlavice nebo elektrický konektor systému ABS/EBS/ESC

1.1.8.3.1

Spojení spojkové hlavice s pneumatickým propojovacím vedením (hadicí) je uvolněné nebo poškozené avšak nemá vliv na těsnost nebo spolehlivost spojení.

A

 

1.1.8.3.2

Spojení elektrického konektoru ABS/EBS/ESC s elektrickým ovládacím vedením (el. kabelem) je uvolněné nebo poškozené avšak nemá vliv na spolehlivost přenosu dat.

A

 

1.1.8.3.3

Spojková hlavice je vadně namontovaná k pneumatickému propojovacímu vedení nebo k vozidlu nebo spojení spojkové hlavice s pneumatickým propojovacím vedením (hadicí) není spolehlivé.

B

 

1.1.8.3.4

Elektrický konektor ABS/EBS je zjevně vadně namontován k elektrickému ovládacímu vedení (kabelu) nebo k vozidlu nebo spojení konektoru s kabelem není spolehlivé.

B

 

1.1.8.4
 Nadměrný únik vzduchu ze spojovacích prvků pneumatického ovládacího vedení mezi tažným a taženým vozidlem

1.1.8.4.1

Slyšitelný únik vzduchu ze spojovacích prvků pneumatického ovládacího vedení mezi tažným a taženým vozidlem.

B

 

1.1.8.4.2

Únik vzduchu ze spojovacích prvků pneumatického ovládacího vedení mezi tažným a taženým vozidlem způsobuje znatelný pokles tlaku vzduchu v brzdovém systému.

C

 

1.1.8.5
 Nepřipojené nebo nesprávně připojené spojovací prvky

1.1.8.5.1

Použití nevhodného elektrického ovládacího vedení (propojovacího kabelu) určeného pro systém ABS (konektor s počtem pinů 5), k ovládání přípojného vozidla, které je vybaveno systémem EBS (konektor s počtem pinů 7).

B

 

1.1.8.5.2

Propojení pneumatického ovládacího vedení (hadice) mezi tažným a taženým vozidlem chybí nebo není funkční (úmyslné vyřazení vzduch. brzd z provozu).

C

 

1.1.8.6
 Neodborná oprava nebo změna propojovacího vedení (elektrické, pneumatické)

1.1.8.6.1

Neodborná oprava některého prvku pneumatického propojovacího vedení (hadice/spojková hlavice).

B

 

1.1.8.6.2

Neodborná oprava některého prvku elektrického ovládacího vedení systému ABS/EBS/ESC (konektor/kabel).

B

 

1.1.8.6.3

Neodborná oprava nebo změna prvků pneumatického propojovacího vedení, která bezprostředně ohrožuje bezpečnost jízdy jízdní soupravy (hadice/spojková hlavice).

C

 

1.1.9 Zásobník energie, vzduchojem

Vizuální kontrola částí při činnosti brzdového systému.

 

1.1.9.1
 Poškozený, zkorodovaný nebo netěsný vzduchojem

1.1.9.1.1

Povrchová koroze/oxidace vzduchojemu, která nemá vliv na jeho těsnost nebo spolehlivost.

A

 

1.1.9.1.2

Vzduchojem je nadměrně zkorodovaný nebo poškozený tak, že může být ohrožena jeho těsnost nebo spolehlivost.

B

 

1.1.9.1.3

Slyšitelný únik vzduchu ze vzduchojemu nebo spojů.

B

 

1.1.9.1.4

Únik vzduchu ze vzduchojemu nebo spojů způsobuje znatelný pokles tlaku vzduchu v brzdovém systému.

C

 

1.1.9.2
 Odkalovací zařízení vzduchojemu nefunguje

1.1.9.2.1

Dálkové ovládání odkalovacího zařízení vzduchojemu, je-li vyžadováno, chybí nebo není funkční (autobusy).

A

 

1.1.9.2.2

Odkalovací zařízení není umístěno ve spodní části vzduchojemu nebo není snadno přístupné nebo po použití nelze uzavřít a slyšitelně z něj uniká vzduch.

B

 

1.1.9.2.3

Odkalovací zařízení vzduchojemu není přístupné, chybí nebo není funkční nebo po použití nelze uzavřít a způsobuje znatelný pokles tlaku vzduchu v brzdovém systému vozidla.

C

 

1.1.9.3
 Vadně upevněný nebo namontovaný vzduchojem

1.1.9.3.1

Uchycení vzduchojemu je uvolněné nebo neodpovídá požadavkům nebo jeho způsob montáže neodpovídá požadavkům.

B

 

1.1.9.3.2

Vzduchojem je upevněn nespolehlivě a hrozí jeho upadnutí, které může vyřadit část brzdového systému z činnosti.

C

 

1.1.10 Posilovač brzd, hlavní brzdový válec (hydraulické systémy)

Vizuální kontrola částí při činnosti brzdového systému.

 

1.1.10.1
 Vadný nebo neúčinný posilovač brzd

1.1.10.1.1

Posilovač brzd je poškozený, ale ovládací síla na brzdový pedál nepřekračuje stanovenou maximální hodnotu.

B

 

1.1.10.1.2

Činnost posilovače brzd narušuje odstupňovatelnost brzdného účinku.

B

 

1.1.10.1.3

Posilovač brzd je neúčinný, ovládací síla na brzdový pedál překračuje stanovenou maximální hodnotu (neposiluje).

C

 

1.1.10.2
 Hlavní brzdový válec je vadný nebo netěsný

1.1.10.2.1

Při trvalém sešlápnutí brzdového pedálu znatelné propadávání pedálu k podlaze (vnitřní netěsnost), pokud výrobce nestanoví jinak.

B

 

1.1.10.2.2

Hlavní brzdový válec je vadný nebo netěsný, nelze vyvolat předepsaný brzdný účinek.

C

 

1.1.10.3
 Hlavní brzdový válec je nespolehlivě namontovaný

1.1.10.3.1

Uchycení hlavního brzdového válce uvolněné nebo některý prvek uchycení je poškozený nebo chybí.

B

 

1.1.10.3.2

Hlavní brzdový válec nespolehlivě namontovaný nebo část vozidla, určená pro montáž hlavního brzdového válce, se deformuje nebo pohybuje při sešlápnutí brzdového pedálu.

C

 

1.1.10.4
 Nedostatečné množství brzdové kapaliny

1.1.10.4.1

Množství brzdové kapaliny pod vyznačenou ryskou.

B

 

1.1.10.4.2

Množství brzdové kapaliny nelze zkontrolovat (nepřístupná nádobka).

B

 

1.1.10.4.3

V nádobce chybí brzdová kapalina.

C

 

1.1.10.5
 Vadná kvalita brzdové kapaliny

1.1.10.5.1

Vadná kvalita brzdové kapaliny (kapalina je tmavá až černá).

A

 

1.1.10.5.2

Mechanické nečistoty v brzdové kapalině.

B

 

1.1.10.6
 Chybí víčko nádržky brzdové kapaliny

1.1.10.6.1

Chybí víčko nádržky brzdové kapaliny, avšak nehrozí bezprostřední znečištění brzdové kapaliny (např. pod kapotou).

B

 

1.1.10.6.2

Chybí víčko nádržky brzdové kapaliny a brzdová kapalina je bezprostředně vystavena znečištění a úniku (např. u vzduchokapalinových strojních brzd užitkových vozidel).

C

 

1.1.10.7
 Výstražná signalizace poklesu hladiny brzdové kapaliny rozsvícená nebo vadná nebo chybí

1.1.10.7

Výstražná signalizace hladiny brzdové kapaliny signalizuje závadu nebo je-li vyžadována, chybí nebo je zjevně vadná.

B

 

1.1.10.8 Zařízení pro indikaci poklesu hladiny brzdové kapaliny nefunguje správně nebo je poškozeno nebo chybí

1.1.10.8

Zařízení pro indikaci poklesu hladiny brzdové kapaliny je poškozené, neúplné nebo chybí nebo zjevně nefunguje nebo nefunguje správně.

B

 

1.1.11 Brzdová potrubí

Vizuální kontrola částí při činnosti brzdového systému.

 

1.1.11.1
 Bezprostřední riziko závady nebo prasknutí brzdového potrubí

1.1.11.1

Bezprostřední riziko závady nebo prasknutí brzdového potrubí.

C

 

1.1.11.2
 Z brzdového potrubí nebo spojů uniká médium

1.1.11.2.1

Slyšitelný únik vzduchu z brzdového potrubí nebo spojů.

B

 

1.1.11.2.2

Únik vzduchu z brzdového potrubí nebo spojů působící znatelný pokles tlaku v brzdovém systému.

C

 

1.1.11.2.3

Z brzdového potrubí nebo spojů únik brzdové kapaliny.

C

 

1.1.11.3
 Brzdové potrubí je poškozené nebo zalomené nebo zkorodované nebo spojovací prvky brzdového potrubí jsou poškozené nebo nejsou spolehlivé

1.1.11.3.1

Mírná povrchová koroze/oxidace brzdového potrubí.

A

 

1.1.11.3.2

Brzdové potrubí nebo spojovací prvky jsou poškozeny nebo deformovány nebo jsou nadměrně zkorodovány (tzv. hloubková koroze).

B

 

1.1.11.3.3

PA brzdové potrubí zkroucené nebo zmáčknuté nebo se vzájemně odírá nebo nese známky zalomení nebo jiného poškození.

B

 

1.1.11.3.4

PA brzdové potrubí zalomeno.

C

 

1.1.11.4
 Způsob montáže nebo uchycení brzdového potrubí neodpovídá požadavkům

1.1.11.4.1

Některá část uchycení brzdového potrubí uvolněná, ale tato závada nemůže způsobit jeho poškození.

A

 

1.1.11.4.2

Brzdové potrubí nesprávně uchycené nebo vedené, takže může dojít k jeho poškození nebo minimální poloměr ohybu nebo minimální vzdálenost od tepelného zdroje u PA brzdového potrubí neodpovídá požadavkům a zvyšuje riziko jeho poškození.

B

 

1.1.12 Brzdové hadice

Vizuální kontrola částí při činnosti brzdového systému.

 

1.1.12.1
 Bezprostřední riziko závady nebo prasknutí brzdové hadice

1.1.12.1

Bezprostřední riziko závady nebo prasknutí brzdové hadice.

C

 

1.1.12.2
 Brzdové hadice poškozené, odřené, zkroucené nebo příliš krátké

1.1.12.2.1

Brzdová hadice na povrchu odřená, popraskaná, ale není poškozena (vidět) druhá spodní vrstva hadice.

A

 

1.1.12.2.2

Brzdová hadice zkroucená, popraskaná nebo odřená tak, že je zasažena (vidět) druhá spodní vrstva hadice.

B

 

1.1.12.2.3

Poškození brzdové hadice z důvodu chybného umístění nebo uchycení nebo nevhodné délky (příliš krátké/dlouhé) nebo malého poloměru ohybu.

B

 

1.1.12.3
 Z brzdových hadic nebo spojů uniká médium

1.1.12.3.1

Slyšitelný únik vzduchu z brzdové hadice nebo spojů.

B

 

1.1.12.3.2

Únik vzduchu z brzdové hadice nebo spojů působící znatelný pokles tlaku v brzdovém systému.

C

 

1.1.11.3.3

Z brzdové hadice nebo spojů únik brzdové kapaliny.

C

 

1.1.12.4
 Objemová deformace brzdových hadic pod plným tlakem

1.1.12.4

Objemová deformace (vyboulení) brzdové hadice pod plným tlakem.

C

 

1.1.12.5
 Brzdové hadice pórovité nebo narušené ropnými produkty

1.1.12.5.1

Brzdová hadice pórovitá nebo narušená od působení ropných látek (rozleptaná).

B

 

1.1.12.5.2

Značné narušení brzdové hadice od působení ropných látek (rozleptaní), které bezprostředně ovlivňuje její spolehlivost (těsnost).

C

 

1.1.12.6
 Způsob montáže nebo uchycení brzdových hadic neodpovídá požadavkům

1.1.12.6

Způsob montáže nebo uchycení brzdových hadic neodpovídá požadavkům.

A

 

1.1.13 Brzdová obložení a destičky

Vizuální kontrola.

 

1.1.13.1
 Brzdové obložení nebo destičky nadměrně opotřebované

1.1.13.1.1

Brzdové obložení nebo brzdové destičky jsou poškozené nebo zjevně nadměrně opotřebované nebo indikátory opotřebení signalizují opotřebení pod minimální hodnotu stanovenou výrobcem.

B

 

1.1.13.1.2

Brzdové obložení nebo brzdové destičky poškozené nebo opotřebované natolik, že kolo zjevně nedosahuje požadovaný brzdný účinek.

C

 

1.1.13.2
 Brzdové obložení nebo destičky znečištěné olejem, tukem apod.

1.1.13.2.1

Zjevné povrchové znečištění brzdových destiček nebo brzdového obložení olejem, tukem apod. - zjevně snížený brzdný účinek kola.

B

 

1.1.13.2.2

Zjevné povrchové znečištění brzdových destiček nebo brzdového obložení olejem, tukem apod. - kolo zjevně nebrzdí.

C

 

1.1.13.3
 Brzdové obložení nebo destičky chybí.

1.1.13.3

Některé brzdové obložení nebo brzdová destička chybí nebo není zjevně v souladu s požadavky výrobce.

C

 

1.1.14 Brzdové bubny, brzdové kotouče, brzdové třmeny a brzdové štíty

Vizuální kontrola.

 

1.1.14.1
 Brzdový buben nebo kotouč nadměrně opotřebený, zkorodovaný, rýhovaný nebo s nadměrnými trhlinami nebo lomy

1.1.14.1.1

Brzdový kotouč nadměrně zkorodovaný (hloubková koroze) - poškozená funkční plocha zjevně nepřesahuje 1/5 její šířky nebo brzdový kotouč s rýhami zjevně nepřesahující hloubku rýhy 1,5 mm.

A

 

1.1.14.1.2

Brzdový kotouč nadměrně zkorodovaný (hloubková koroze) - poškozená funkční plocha zjevně přesahuje 1/5 její šířky.

B

 

1.1.14.1.3

Brzdový buben nebo kotouč zjevně nadměrně opotřebený (zeslabený).

B

 

1.1.14.1.4

Brzdový kotouč s rýhami zjevně přesahující hloubku rýhy 1,5 mm.

B

 

1.1.14.1.5

Brzdový kotouč s lomem (trhlinou) ve funkční části kotouče, který zasahuje do jeho okraje, nebo trhlina v délce přesahující zjevně 2/3 šířky funkční plochy kotouče nebo trhlina o šířce nebo hloubce přesahující zjevně 1,5 mm

B

 

1.1.14.1.6

Brzdový kotouč s jakoukoliv trhlinou na upevňovací přírubě brzdového kotouče nebo s chybějící (ulomenou nebo opotřebenou) částí kotouče nebo s nadměrnými lomy (trhlinami) ve funkční části kotouče, které zasahují do jeho okraje, které vzhledem k rozsahu poškození brzdového kotouče bezprostředně ohrožují bezpečnost provozu (např. nebezpečí roztrhnutí kotouče).

C

 

1.1.14.1.7

Brzdový buben zjevně s lomy (prasklý).

C

 

1.1.14.2
 Brzdový buben nebo kotouč znečištěný olejem, tukem apod

1.1.14.2.1

Brzdový buben nebo kotouč zjevně znečištěný olejem, tukem apod.

B

 

1.1.14.2.2

Brzdový buben nebo kotouč zjevně znečištěný olejem, tukem apod., narušený brzdný účinek.

C

 

1.1.14.3
 Brzdový buben nebo kotouč chybí

1.1.14.3

Některý brzdový buben nebo brzdový kotouč chybí.

C

 

1.1.14.4
 Brzdové štíty nespolehlivě uchycené nebo poškozené nebo chybí

1.1.14.4

Brzdový štít nebo jeho část chybí nebo není spolehlivě uchycen nebo je poškozen tak, že neplní svoji funkci.

B

 

1.1.14.5
 Brzdový třmen uvolněný nebo chybí

1.1.14.5.1

Brzdový třmen uvolněný.

B

 

1.1.14.5.2

Brzdový třmen chybí nebo je vyřazen z provozu.

C

 

1.1.14.6
 Brzdový kotouč uvolněný

1.1.14.6.1

Brzdový kotouč uvolněný (např. u brzdového kotouče motocyklu uvolněné nosné čepy).

B

 

1.1.14.6.2

Brzdový kotouč uvolněný a tato závada bezprostředně ohrožuje bezpečnost jízdy vozidla (např. u brzdového kotouče motocyklu uvolněné nosné čepy).

C

 

1.1.15 Brzdová lana, vodící kladky, lanovody, táhla, pákoví

Vizuální kontrola částí při činnosti brzdového systému.

 

1.1.15.1
 Brzdové lano poškozené nebo popraskané nebo zkorodované nebo zauzlované

1.1.15.1.1

Brzdové lano poškozené, popraskané, zkorodované nebo zauzlované.

B

 

1.1.15.1.2

Brzdové lano chybí nebo je v tak zhoršeném technickém stavu (např. nadměrně zkorodované, poškozené nebo popraskané), že není funkční nebo spolehlivé.

C

 

1.1.15.2
 Některé brzdové vodící kladky, páky brzdového převodu nebo táhla nadměrně opotřebované, zdeformované nebo zkorodované

1.1.15.2.1

Brzdové vodící kladky, pákoví nebo táhla nadměrně zkorodované, opotřebované nebo zdeformované.

B

 

1.1.15.2.2

Brzdové vodící kladky, pákoví nebo táhla jsou v tak zhoršeném technickém stavu (např. nadměrně zkorodované, opotřebované nebo zdeformované), že nejsou funkční nebo spolehlivé.

C

 

1.1.15.3
 Spojení lanovodů, brzdových lan, táhel nebo pákoví je uvolněné nebo není spolehlivé nebo neodpovídá požadavkům

1.1.15.3.1

Uchycení lanovodů nebo spojení brzdových lan, táhel nebo pákoví je uvolněné, poškozené nebo spojení či zajištění spojení neodpovídá požadavkům.

B

 

1.1.15.3.2

Uchycení lanovodů nebo spojení brzdových lan, táhel nebo pákoví je natolik nespolehlivé, že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla.

C

 

1.1.15.4
 Vadné lanovody

1.1.15.4.1

Vnější poškození lanovodů (bowdenů), které nemá vliv na jeho funkci.

A

 

1.1.15.4.2

Lanovody (bowdeny) vadné nebo poškozeny tak, že mají vliv na jejich funkci.

C

 

1.1.15.5
 Omezení volného pohybu brzdových lan, lanovodů, táhel nebo pák brzdového systému

1.1.15.5.1

Omezení volného pohybu brzdových lan, lanovodů, táhel nebo pák brzdového systému.

B

 

1.1.15.5.2

Omezení volného pohybu brzdových lan, lanovodů, táhel nebo pák brzdového systému, které má za následek malou účinnost brzd nebo které způsobuje trvalé přibrzďování.

C

 

1.1.15.6
 Nenormální pohyby pák / táhel brzdového systému svědčící o nesprávném seřízení nebo nadměrném opotřebení

1.1.15.6.1

Pohyby pák / táhel brzdového systému svědčící o nadměrném opotřebení nebo o nesprávném seřízení.

B

 

1.1.15.6.1

Pohyby pák / táhel brzdového systému svědčící o nadměrném opotřebení nebo o nesprávném seřízení, které má za následek malou účinnost brzd nebo které způsobuje trvalé přibrzďování.

C

 

1.1.16 Brzdové válce (včetně pružinových válců a hydraulických válečků)

Vizuální kontrola částí za použití brzdového systému.

 

1.1.16.1
 Brzdový válec prasklý nebo poškozený nebo nadměrně zkorodovaný nebo není funkční

1.1.16.1.1

Brzdový válec poškozený, prasklý (např. upevňovací úchyty) nebo nadměrně zkorodovaný.

B

 

1.1.16.1.2

Brzdový válec je vyřazen z provozu nebo chybí nebo je v tak zhoršeném technickém stavu, že není funkční.

C

 

1.1.16.2
 Brzdový válec je netěsný

1.1.16.2.1

Slyšitelný únik vzduchu z brzdového válce.

B

 

1.1.16.2.2

Únik vzduchu z brzdového válce, působící znatelný pokles tlaku v brzdovém systému.

C

 

1.1.16.2.3

Únik brzdové kapaliny z hydraulického brzdového válečku.

C

 

1.1.16.3
 Brzdový válec vadně namontovaný

1.1.16.3.1

Montáž některého ze spojovacích prvků uchycení brzdového válce/válečku je nespolehlivá, některý spojovací prvek uchycení brzdového válce / válečku je uvolněný nebo chybí nebo je prasklý úchyt (lože) brzdového válce.

B

 

1.1.16.3.2

Brzdový válec je utržený nebo je prasklý úchyt (lože) a bezprostředně hrozí upadnutí brzdového válce.

C

 

1.1.16.4
 Nedostatečný nebo nadměrný zdvih mechanismu pístu nebo membrány

1.1.16.4.1

Nadměrný zdvih pístu nebo membrány brzdového válce není v souladu s požadavky.

B

 

1.1.16.4.2

Zdvih pístu nebo membrány je nadměrný a neumožňuje vyvinout dostatečnou brzdnou sílu na kole.

C

 

1.1.16.4.3

Nedostatečný zdvih pístu nebo membrány brzdového válce způsobuje trvalé přibrzďování kola.

C

 

1.1.16.5
 Prachovky brzdového válce / válečku chybí nebo jsou nadměrně poškozené

1.1.16.5.1

Některá prachovka brzdového válce / válečku je poškozená, ale plní svoji funkci.

A

 

1.1.16.5.2

Některá prachovka brzdového válce / válečku chybí nebo je poškozená tak, že neplní svoji funkci.

B

 

1.1.16.6
 Vadné nebo chybějící vratné pružiny brzdového válce, jsou-li instalovány

1.1.16.6

Některá vratná pružina brzdového válce, je-li vyžadována, chybí nebo je vadná (např. prasklá, vytahaná).

B

 

1.1.17 Zátěžový regulátor / omezovač brzdného účinku

Vizuální kontrola částí za použití brzdového systému.

 

1.1.17.1
 Vadné ovládací pákoví zátěžového regulátoru / omezovače brzdného účinku

1.1.17.1.1

Ovládací páky, lana nebo pružiny AZR/omezovače brzdného účinku jsou poškozené nebo nadměrně zkorodované.

B

 

1.1.17.1.2

Spojení táhel, lan nebo pákoví AZR/ omezovače brzdného účinku a jejich zajištění je poškozené, uvolněné nebo není spolehlivé nebo spojení neodpovídá požadavkům.

B

 

1.1.17.1.3

Ovládací lano AZR/omezovače brzdného účinku je přetržené nebo lano, páky nebo pružiny jsou natolik poškozeny nebo zkorodovány, že AZR / omezovač brzdného účinku neplní svoji funkci.

C

 

1.1.17.2
 Pákoví zátěžového regulátoru / omezovače brzdného účinku nesprávně seřízené

1.1.17.2.1

U vozidla vybaveného funkčním systémem ABS, které není určeno k tažení přípojných vozidel (mimo 02), nesprávně seřízené pákoví AZR / omezovače brzdného účinku způsobuje nedostatečný nebo nadměrný brzdný účinek kol nápravy / náprav u vozidla.

B

 

1.1.17.2.2

Nesprávně seřízené pákoví AZR / omezovače brzdného účinku v závislosti na zatížení vozidla způsobuje nedostatečný nebo nadměrný brzdný účinek kol nápravy / náprav.

C

 

1.1.17.3
 Zátěžový regulátor/omezovač brzdného účinku zadřený nebo nefunguje

1.1.17.3.1

U vozidla vybaveného funkčním systémem ABS, které není určeno k tažení přípojných vozidel (mimo 02), nefunkční AZR (páka zadřená v poloze pro naložené vozidlo) způsobuje nadměrný brzdný účinek kol nápravy/náprav u vozidla v nenaloženém stavu.

B

 

1.1.17.3.2

Ručně ovládaný zátěžový regulátor přípojného vozidla traktoru nelze ovládat.

B

 

1.1.17.3.3

AZR/omezovač brzdného účinku není zjevně funkční.

C

 

1.1.17.4
 Zátěžový regulátor/ omezovač brzdného účinku zjevně demontován

1.1.17.4

AZR/omezovač brzdného účinku zjevně demontován - nepřípustný zásah do brzdového systému.

C

 

1.1.17.5
 Chybí štítek s údaji pro seřízení AZR

1.1.17.5

Štítek s údaji pro seřízení AZR, je-li vyžadován, chybí.

A

 

1.1.17.6
 Údaje pro seřízení AZR nečitelné nebo nejsou v souladu s požadavky

1.1.17.6

Údaje na štítku pro seřízení AZR nečitelné nebo nejsou v souladu s požadavky.

A

 

1.1.18 Páky brzdových klíčů a zařízení k automatickému seřizování

Vizuální kontrola částí za použití brzdového systému.

 

1.1.18.1
 Mechanismus ovládání pák brzdových klíčů je poškozený, zadřený nebo má nenormální pohyb nebo je nadměrné opotřebený

1.1.18.1.1

Mechanismus ovládání pák brzdových klíčů poškozený nebo nadměrně opotřebený.

B

 

1.1.18.1.2

Po odbrzdění se nevrací některý brzdový klíč na nápravě do původní polohy (výrazný rozdíl).

B

 

1.1.18.1.3

Zadření mechanismu ovládání pák brzdových klíčů způsobuje, že po odbrzdění se nevrací některý brzdový klíč do původní polohy a kolo trvalé přibrzďuje.

C

 

1.1.18.2
 Nesprávně seřízený mechanismus ovládání pák brzdových klíčů

1.1.18.2

Výrazný rozdíl zdvihu pák brzdových klíčů na nápravě nebo seřízení zdvihu pák brzdových klíčů neodpovídá požadavkům výrobce.

B

 

1.1.18.3
 Vadný mechanismus zařízení k automatickému seřizování pák brzdových klíčů

1.1.18.3.1

Mechanismus zařízení k automatickému seřizování pák brzdových klíčů je nadměrně opotřebený.

B

 

1.1.18.3.2

Zařízení k automatickému seřizování pák brzdových klíčů je v natolik zhoršeném technickém stavu, (např. nadměrně opotřebené, poškozené), že není funkční nebo nefunguje správně.

C

 

1.1.18.4
 Nesprávná montáž nebo změna jednotlivých částí mechanismu ovládání pák brzdových klíčů

1.1.18.4.1

Uchycení, spojení a zajištění jednotlivých částí mechanismu ovládání pák brzdových klíčů vadné nebo není spolehlivé nebo neodpovídá požadavkům.

B

 

1.1.18.4.2

Nesprávná montáž nebo změna mechanismu ovládání pák brzdových klíčů nebo zařízení k automatickému seřizování má vliv na brzdný účinek.

B

 

1.1.19 Systém odlehčovací brzdy (je-li instalován nebo vyžadován)

Vizuální kontrola částí za použití brzdového systému.

 

1.1.19.1
 Vadné spoje nebo montáž systému odlehčovací brzdy

1.1.19.1.1

V systému odlehčovací brzdy některý spoj uvolněný, ale tato závada nemá vliv na funkci nebo spolehlivost systému.

A

 

1.1.19.1.2

Montáž systému odlehčovací brzdy vadná nebo některý spoj v systému odlehčovací brzdy uvolněný a tato závada má vliv na funkci nebo spolehlivost systému.

B

 

1.1.19.2
 Systém odlehčovací brzdy, je-li vyžadován, chybí nebo je zjevně vadný

1.1.19.2

Systém odlehčovací brzdy je zjevně vadný nebo je-li vyžadován, chybí.

B

 

1.1.20 Automatická činnost brzd přípojného vozidla

Vizuální kontrola částí za použití brzdového systému.

 

1.1.20.1
 Brzda přípojného vozidla se automaticky neuvede v činnost po rozpojení spojení

1.1.20.1

Brzda přípojného vozidla se automaticky neuvede v činnost po rozpojení spojení.

C

 

1.1.21 Celý brzdový systém

Vizuální kontrola.

 

1.1.21.1
 Jiná zařízení brzdového systému (např. protizámrazové čerpadlo, sušič vzduchu apod.) jsou z vnějšku poškozená nebo nadměrně zkorodovaná tak, že nepříznivě ovlivňují brzdový systém

1.1.21.1.1

Vnější poškození jiných zařízení brzdového systému (např. protizámrazové čerpadlo, vysoušeč vzduchu apod.) nebo povrchová koroze, která nemá vliv na funkci nebo spolehlivost brzdového systému.

A

 

1.1.21.1.2

Poškození jiných zařízení brzdového systému (např. protizámrazové čerpadlo, vysoušeč vzduchu apod.) nebo nadměrná koroze, které může nepříznivě ovlivnit funkci nebo spolehlivost brzdového systému.

B

 

1.1.21.1.3

Poškození jiných zařízení brzdového systému (např. protizámrazové čerpadlo, vysoušeč vzduchu apod.), které bezprostředně ohrožuje funkci brzdového systému.

C

 

1.1.21.2
 Únik vzduchu nebo nemrznoucí směsi z jiných zařízení brzdového systému (např. protizámrazové čerpadlo, vysoušeč vzduchu apod.)

1.1.21.2.1

Únik nemrznoucí směsi.

A

 

1.1.21.2.2

Slyšitelný únik vzduchu z jiných zařízení brzdového systému (např. protizámrazové čerpadlo, vysoušeč vzduchu apod.).

B

 

1.1.21.2.3

Únik vzduchu z jiných zařízení brzdového systému (např. protizámrazové čerpadlo, vysoušeč vzduchu apod.), který způsobuje znatelný pokles tlaku vzduchu v brzdovém systému.

C

 

1.1.21.3
 Jakákoli část zařízení brzdového systému nespolehlivá, uvolněná nebo nesprávně namontovaná

1.1.21.3

Uchycení jiných zařízení brzdového systému (např. protizámrazové čerpadlo, vysoušeč vzduchu apod.), je uvolněné nebo poškozené nebo neodpovídá požadavkům.

B

 

1.1.21.4
 Neodborná oprava nebo změna jakékoli části brzdového systému

1.1.21.4.1

Neodborná oprava jakékoli součásti brzdového systému, která není v souladu s požadavky výrobce.

B

 

1.1.21.4.2

Jakýkoliv nepovolený zásah do brzdového systému (demontáž, vyřazení z činnosti apod.) nebo neschválená změna brzdového systému.

C

 

1.1.22 Kontrolní přípojky (pokud jsou požadovány nebo namontovány)

Vizuální kontrola.

 

1.1.22.1
 Přípojky pro kontrolu tlaku v brzdové soustavě chybí

1.1.22.1

Přípojky pro kontrolu tlaku v brzdové soustavě, jsou-li vyžadovány, chybí nebo neodpovídají požadavkům.

B

 

1.1.22.2
 Přípojky pro kontrolu tlaku v brzdové soustavě poškozené nebo nepoužitelné nebo netěsné

1.1.22.2

Přípojky pro kontrolu tlaku v brzdové soustavě poškozené nebo nepoužitelné nebo netěsné.

B

 

1.1.23 Nájezdová brzda

Vizuální kontrola a zkouška činnosti.

 

1.1.23
 Stav a činnost nájezdové brzdy

1.1.23.1

Nájezdová brzda je natolik poškozená, že není funkční.

B

 

1.1.23.2

Nedostatečná účinnost nájezdové brzdy.

B

 

1.2 Činnost a účinky systému provozního brzdění

 

1.2.1 Činnost a účinky provozního brzdění

Zkouška na válcové zkušebně brzd (statické zařízení na zkoušky brzdění). Traktory a vozidla, u kterých nelze provést zkoušku na válcové zkušebně brzd, pomocí jízdní zkoušky s postupným zvyšováním brzdné síly do maxima..

 

1.2.1.1
 Nedostatečná brzdná síla na jednom nebo více kolech

1.2.1.1.1

Nedostatečná brzdná síla na jednom nebo více kolech.

B

 

1.2.1.1.2

Žádná brzdná síla na jednom nebo více kolech.

C

 

1.2.1.2
 Rozdíl brzdných sil na kolech téže nápravy je větší než 30 %. V případě jízdní zkoušky se vozidlo nadměrně vychyluje z přímého směru

1.2.1.2.1

Rozdíl brzdných sil (při brzdění nebo odbrzdění) na kolech řízené nápravy je větší než 50 %.

C

 

1.2.1.2.2

Rozdíl brzdných sil (při brzdění nebo odbrzdění) na kolech téže nápravy je větší než 30 %. V případě jízdní zkoušky se vozidlo nadměrně vychyluje z přímého směru.

B

 

1.2.1 3
 Nedosáhne se odstupňování brzdného účinku (blokování)

1.2.1.3.1

Účinek brzd není spojitě odstupňovaný.

B

 

1.2.1.3.2

Vadná odstupňovatelnost brzd ovlivňuje jízdní vlastnosti vozidla natolik, že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla.

C

 

1.2.1.4
 Nadměrná prodleva brzdného účinku na některém kole.

1.2.1.4

Nadměrná prodleva brzdného účinku na některém kole.

B

 

1.2.1.5
 Nadměrné kolísání brzdné síly v průběhu každého úplného otočení kola (ovalita).

1.2.1.5

Kolísání brzdné síly v průběhu každého úplného otočení kola na válcové zkušebně brzd přesahuje ± 10 %.

B

 

1.2.2 Brzdný účinek

Zkouška na válcové zkušebně brzd (statické zařízení na zkoušky brzdění). U traktorů a u vozidel, u kterých z technických důvodů nelze provést zkoušku na válcové zkušebně brzd, se provádí jízdní zkouška s použitím decelerometru se záznamem. Kontrola brzd na válcové zkušebně se provádí v souladu se stanovenou metodikou pro válcové zkušebny a kontrola brzd jízdní zkouškou se provádí v souladu s metodikou pro použití decelerometru.

 

1.2.2.1
 Nedosahuje se předepsaných minimálních hodnot brzdného účinku pro provozní brzdění

1.2.2.1

Vozidlo nedosahuje předepsaného brzdného účinku pro provozní brzdění.

C

 

1.2.2.2

Nelze ověřit předepsaný brzdný účinek pro provozní brzdění (předčasný blok některého kola nápravy z důvodu nedostatečného zatížení vozidla).

B

 

1.3 Činnost a brzdné účinky nouzového brzdění (pokud je zajišťováno zvláštním systémem)

 

1.3.1 Činnost a účinky nouzového brzdění

Pokud je systém nouzového brzdění oddělen od systému provozního brzdění, užije se metoda popsaná v bodě 1.2.1.

 

1.3.1.1
 Nedostatečná brzdná síla na jednom nebo více kolech

1.3.1.1.1.

Nedostatečná brzdná síla na jednom nebo více kolech.

B

 

1.3.1.1.2

Žádná brzdná síla na jednom nebo více kolech.

C

 

1.3.1.2
 Rozdíl brzdných sil na kolech téže nápravy je větší než 30 %. V případě jízdní zkoušky se vozidlo nadměrně vychyluje z přímého směru

1.3.1.2.1

Rozdíl brzdných sil (při brzdění nebo odbrzdění) na kolech řízené nápravy je větší než 50%.

C

 

1.3.1.2.2

Rozdíl brzdných sil (při brzdění nebo odbrzdění) na kolech téže nápravy je větší než 30 %. V případě jízdní zkoušky se vozidlo nadměrně vychyluje z přímého směru.

B

 

1.3.1 3
 Nedosáhne se odstupňování brzdného účinku (blokování)

1.3.1.3.1

Účinek nouzové brzdy není spojitě odstupňovaný.

B

 

1.3.1.3.2

Vadná odstupňovatelnost nouzové brzdy ovlivňuje jízdní vlastnosti vozidla natolik, že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla.

C

 

1.3.2 Brzdný účinek nouzového brzdění

Pokud je systém nouzového brzdění oddělen od systému provozního brzdění, užije se metoda popsaná v bodě 1.2.2.

 

1.3.2.1
 Nedosahuje se předepsaných minimálních hodnot brzdného účinku pro nouzové brzdění

1.3.2.1.1

Nelze ověřit předepsaný brzdný účinek pro nouzové brzdění (předčasný blok některého kola nápravy z důvodu nedostatečného zatížení vozidla).

B

 

1.3.2.1.2

Vozidlo nedosahuje předepsaného brzdného účinku pro nouzové brzdění (50% provozního brzdění).

C

 

1.4 Činnost a brzdné účinky parkovací brzdy

 

1.4.1 Činnost parkovací brzdy

Brzda se použije při zkoušce na válcové zkušebně brzd (statické zařízení na zkoušky brzdění). U traktorů a u vozidel, u kterých z technických důvodů nelze provést zkoušku na válcové zkušebně brzd, se provádí jízdní zkouška s použitím decelerometru.

 

1.4.1.1
 Parkovací brzda je na jedné straně neúčinná nebo se vozidlo v případě jízdní zkoušky nadměrně vychyluje z přímého směru

1.4.1.1.1

Některé z kol vozidla, ovládané parkovací brzdou, nedosahuje požadovaného brzdného účinku.

B

 

1.4.1.1.2

Žádné z kol vozidla, ovládané parkovací brzdou nedosahuje předepsaného brzdného účinku.

C

 

1.4.2 Brzdný účinek parkovací brzdy

Zkouška činnosti parkovací brzdy se provádí na válcové zkušebně brzd, v souladu se stanovenou metodikou pro válcové zkušebny brzd. U traktoru a u vozidel, u kterých z technických důvodů nelze provést zkoušku na válcové zkušebně brzd, se provádí kontrola účinnosti parkovací brzdy jízdní zkouškou s použitím decelerometru se záznamem v souladu s metodikou pro používání decelerometru. Je-li to možné, nákladní vozidla by se měla kontrolovat naložená.

 

1.4.2.1
 Vozidlo nedosahuje poměrný brzdný účinek pro svah se sklonem 18 %, nebo u jízdních souprav, tažné vozidlo nedosahuje poměrný brzdný účinek pro svah se sklonem 12 %

1.4.2.1.1

Některé z kol vozidla, ovládané parkovací brzdou, nedosahuje požadovaného brzdného účinku.

B

 

1.4.2.1.2

Žádné z kol vozidla, ovládané parkovací brzdou, nedosahuje požadovaného brzdného účinku.

C

 

1.5 Činnost systému odlehčovací brzdy

Vizuální kontrola a případně zkouška činnosti.

 

1.5.1
 Účinek odlehčovací brzdy nelze odstupňovat (neuplatní se u systémů výfukových brzd)

1.5.1

Účinek systému odlehčovací brzdy nelze odstupňovat.

B

 

1.5.2 Systém odlehčovací brzdy nefunguje

1.5.2

Systém odlehčovací brzdy nefunguje.

B

 

1.6 Protiblokovací systém (ABS)

Vizuální kontrola a kontrola výstražné signalizace a/nebo použití elektronického rozhraní vozidla.

 

1.6.1
 Vadná funkce výstražné signalizace systému ABS

1.6.1

Vadná funkce výstražné signalizace systému ABS.

B

 

1.6.2
 Výstražná signalizace ukazuje nesprávnou funkci systému ABS

1.6.2

Výstražná signalizace ukazuje nesprávnou funkci systému ABS.

B

 

1.6.3
 Čidla otáčení kol systému ABS chybí nebo jsou poškozená

1.6.3

Čidlo otáčení kol systému ABS nevhodně uchycené nebo poškozené tak, že neplní svoji funkci (např. přetržený el. kabel) nebo chybí.

B

 

1.6.4
 Elektrické kabely systému ABS jsou poškozené nebo nesprávně vedené nebo nespolehlivě upevněné nebo chybí

1.6.4

Elektrické kabely systému ABS jsou poškozené tak, že nejsou funkční nebo chybí.

B

 

1.6.5
 Jiné části systému ABS chybí nebo jsou poškozené tak, že je systém ABS nefunkční nebo byl systém ABS z vozidla zjevně demontován

1.6.5

Jiné části systému ABS chybí nebo jsou poškozené tak, že je systém ABS nefunkční nebo byl systém ABS z vozidla demontován.

B

 

1.6.6
 Propojení systému ABS mezi tažným a přípojným vozidlem chybí nebo neodpovídá požadavkům na zapojení vozidel do jízdních souprav s ohledem na kompatibilitu mezi tažným a přípojným vozidlem z hlediska sdělování dat (ABS)

1.6.6

Elektrické ovládací vedení (propojení) systému ABS mezi tažným a přípojným vozidlem chybí nebo nefunguje nebo spojení vozidel neodpovídá požadavkům na zapojení vozidel do jízdních souprav s ohledem na kompatibilitu mezi tažným a přípojným vozidlem z hlediska sdělování dat (ABS).

B

 

1.7 Elektronický brzdový systém (EBS)

Vizuální kontrola a kontrola výstražné signalizace a/nebo použití elektronického rozhraní vozidla.

 

1.7.1
 Vadná funkce výstražné signalizace EBS

1.7.1

Vadná funkce výstražné signalizace systému EBS

B

 

1.7.2
 Výstražná signalizace ukazuje nesprávnou funkci systému EBS

1.7.2

Výstražná signalizace ukazuje nesprávnou funkci systému EBS.

B

 

1.7.3
 Propojení systému EBS mezi tažným a přípojným vozidlem, je-li systém namontován, chybí

1.7.3

Je-li přípojné vozidlo vybaveno systémem EBS, chybí propojení systému EBS mezi tažným a přípojným vozidlem nebo elektrické ovládací vedení zjevně nefunguje.

C

 

1.8 Brzdová kapalina

Vizuální kontrola.

 

1.8
 Vadná kvalita brzdové kapaliny

1.8.1

Brzdová kapalina znečištěna nebo zakalena.

B

 

1.8.2

Brzdová kapalina znečištěna nebo zakalena, bezprostřední riziko závady.

C

 

2. ŘÍZENÍ

 

2.1 Mechanický stav

 

2.1.1 Stav převodky řízení

Vizuální kontrola činnosti převodky řízení při otáčení volantem.

 

2.1.1.1
 Zvýšený odpor v převodce řízení

2.1.1.1.1

Přenos ovládací síly v převodce řízení není rovnoměrný v celém rozsahu rejdu, v některé poloze natočení volantu (např. krajní) zjevně zvýšený odpor.

B

 

2.1.1.1.2

Zvýšený odpor v převodu převodky řízení, ovládací síla na volant, která je nutná k natočení kol, zjevně překračuje stanovené hodnoty.

B

 

2.1.1.2
 Opotřebované drážkování nebo jakákoliv radiální vůle ve spojení hřídele převodky řízení s hlavní pákou řízení

2.1.1.2

Opotřebené drážkování hřídele převodky řízení nebo jakákoliv vůle ve spojení hřídele převodky řízení s hlavní pákou řízení.

C

 

2.1.1.3
 Nadměrná vůle v převodu převodky řízení, deformace dílů převodky řízení nebo převodka řízení nespolehlivá

2.1.1.3.1

V převodu převodky řízení vůle větší než provozní,

B

 

2.1.1.3.2

V převodu převodky řízení jsou natolik velké vůle, že je bezprostředně ohroženo bezpečné ovládání vozidla.

C

 

2.1.1.3.3

Převod převodky řízení je v natolik zhoršeném technickém stavu (např. váznutí, přeskakování nebo převod není funkční v celém rozsahu rejdu), že je bezprostředně ohroženo bezpečné ovládání vozidla.

C

 

2.1.1.4
 Nadměrná vůle v uložení hřídelů nebo hřebenových tyčí převodky řízení

2.1.1.4.1

V uložení hřídele (ložiska) nebo v uložení hřebenových tyčí (pouzdra) převodky řízení vůle větší než provozní.

B

 

2.1.1.4.2

V uložení hřídele (ložiska) nebo v uložení ozubených tyčí (pouzdra) převodky řízení jsou natolik velké vůle, že je bezprostředně ohroženo bezpečné ovládání vozidla.

C

 

2.1.1.5
 Převodka řízení netěsní nebo jsou prachovky poškozené nebo ve výrazně zhoršeném stavu nebo prachovky chybí

2.1.1.5.1

Netěsnost převodky řízení.

A

 

2.1.1.5.2

Prachovka převodky řízení je prasklá, avšak nedochází k úniku maziva.

A

 

2.1.1.5.3

Prachovka převodky řízení chybí nebo je chybně uchycená nebo poškozená tak, že neplní svoji funkci a dochází k úniku maziva.

B

 

2.1.1.5.4

Z převodky řízení odkapává mazivo.

B

 

2.1.1.6
 Kloubové spojení hřídele volantu s hřídelí převodky řízení opotřebované nebo není spolehlivé

2.1.1.6.1

Kloubové nebo pružné spojení hřídele volantu s hřídelí převodky řízení je nadměrně opotřebované, nebo poškozené nebo spojovací prvky, je-li vyžadováno, nejsou viditelně zajištěny.

B

 

2.1.1.6.2

Kloubové nebo pružné spojení hřídele volantu s hřídelí převodky řízení je v natolik zhoršeném technickém stavu (např. opotřebované nebo poškozené), že je bezprostředně ohroženo bezpečné ovládání vozidla.

C

 

2.1.1.7
 Neodborná oprava nebo změna převodky řízení nebo kloubového spojení převodky řízení s hřídelí volantu nebo spojení hřídele převodky s hlavní pákou řízení

2.1.1.7.1

Neodborná oprava nebo změna převodky řízení nebo spojení převodky řízení s hřídelí volantu nebo s hlavní pákou řízení.

B

 

2.1.1.7.2

Neodborná oprava nebo změna převodky řízení nebo spojení převodky řízení s hřídelí volantu nebo s hlavní pákou řízení, která bezprostředně ohrožuje bezpečné ovládání vozidla.

C

 

2.1.2 Upevnění skříně převodky řízení

Vizuální kontrola připevnění skříně převodky k podvozku při otáčení volantem po směru a proti směru hodinových ručiček.

 

2.1.2.1
 Převodka řízení není náležitě upevněná

2.1.2.1.1

Některý spoj upevnění převodky řízení je uvolněný.

B

 

2.1.2.1.2

Některý spoj upevnění převodky řízení je uvolněný a v důsledku toho se převodka řízení pohybuje.

C

 

2.1.2.2
 Lože na podvozku / karosérii pro upevnění převodky řízení prasklé nebo montážní otvory protáhlé

2.1.2.2.1

Některý montážní otvor pro upevnění převodky řízení na podvozku nebo karosérii je zjevně vymačkaný nebo vytlučený.

B

 

2.1.2.2.2

Na podvozku nebo na karosérii je místo pro uložení převodky řízení prasklé (lože) a převodka řízení se v důsledku toho pohybuje.

C

 

2.1.2.3
 Chybějící nebo prasklé upevňovací šrouby

2.1.2.3.1

Chybějící nebo utržený upevňovací šroub převodky řízení.

B

 

2.1.2.3.2

Chybějící nebo utržený upevňovací šroub a převodka řízení se v důsledku toho pohybuje.

C

 

2.1.2.4 Prasklá skříň převodky řízení

2.1.2.4.1

Některý úchyt skříně převodky řízení je prasklý.

B

 

2.1.2.4.2

Některý úchyt skříně převodky řízení je prasklý a převodka řízení se v důsledku toho pohybuje.

C

 

2.1.3 Stav pákového mechanismu řízení

Vizuální kontrola opotřebení, prasklin a spolehlivosti řídících částí při otáčení volantem po směru a proti směru hodinových ručiček.

 

2.1.3.1
 Nevhodná vůle v pohyblivých spojích pákového mechanismu řízení

2.1.3.1.1

V pohyblivém spoji pákového mechanismu řízení (např. kulový čep, kloub, pouzdro) je větší vůle než montážní.

B

 

2.1.3.1.2

V pohyblivém spoji pákového mechanismu řízení (např. kulový čep, kloub, pouzdro) jsou natolik velké vůle, že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla (nebezpečí rozpojení).

C

 

2.1.3.1.3

Vícenásobný počet větších vůlí (větší než montážní) v pohyblivých spojích pákového mechanismu řízení v konečném důsledku bezprostředně ohrožuje bezpečnost jízdy vozidla.

C

 

2.1.3.2
 Uvolněné nebo nadměrně opotřebené spoje u pákového mechanismu řízení

2.1.3.2.1

Uvolněné nebo opotřebené spoje (např. uchycení čepu, spojení na spojovací nebo řídící tyči), které mají vliv na spolehlivost pákového mechanismu řízení.

B

 

2.1.3.2.2

Otvor pro uchycení čepu pákového mechanismu řízení zjevně vymačkaný.

B

 

2.1.3.2.3

Uvolněné nebo nadměrně opotřebené spoje pákového mechanismu řízení (např. uchycení čepu, spojení na řídící nebo spojovací tyči), které bezprostředně ohrožují bezpečnost jízdy vozidla.

C

 

2.1.3.3
 Praskliny na jakékoli části nebo deformace jakékoli části pákového mechanismu řízení

2.1.3.3.1

Zjevné ohnutí řídící nebo spojovací tyče řízení.

B

 

2.1.3.3.2

Praskliny u jakékoli části pákového mechanismu řízení (čepy, páky, řídící nebo spojovací tyče) nebo deformace jakékoli části pákového mechanismu řízení (řídící nebo spojovací tyče), které bezprostředně ohrožují bezpečnost jízdy.

C

 

2.1.3.4
 Viditelné zajištění spojů u pákového mechanismu řízení, je-li vyžadováno, chybí nebo není spolehlivé

2.1.3.4

Viditelné zajištění spojů u pákového mechanismu řízení, je-li vyžadováno, chybí nebo není funkční nebo není spolehlivé.

B

 

2.1.3.5 Zjevně nesprávné seřízení částí pákového mechanismu řízení (např. příčné nebo podélné spojovací tyče řízení)

2.1.3.5

Zjevně nesprávné seřízení částí pákového mechanismu řízení (např. příčné nebo podélné spojovací tyče řízení), které má vliv na provozní vlastnosti vozidla (jen u silniční kontroly).

B

 

2.1.3.6
 Neodborná oprava nebo změna u pákového mechanismu řízení

2.1.3.6.1

Neodborná oprava nebo změna pákového mechanismu řízení, která má vliv na provozní vlastnosti vozidla nebo spolehlivost mechanismu řízení.

B

 

2.1.3.6.2

Neodborná oprava nebo změna pákového mechanismu řízení, která bezprostředně ohrožuje bezpečnost jízdy vozidla.

C

 

2.1.3.7
 Prachovky pákového mechanismu řízení chybí, jsou poškozené nebo jsou ve výrazně zhoršeném stavu

2.1.3.7.1

Prachovky pohyblivých spojů pákového mechanismu řízení jsou poškozené.

A

 

2.1.3.7.2

Prachovky u pohyblivých spojů pákového mechanismu řízení chybí nebo jsou ve výrazně zhoršeném stavu, takže neplní svoji funkci.

B

 

2.1.4 Funkce pákového mechanismu řízení

Vizuální kontrola opotřebení, prasklin a spolehlivosti řídících částí při otáčení volantem po směru a proti směru hodinových ručiček, přičemž kola vozidla jsou na zemi a motor v chodu (posilovač řízení).

 

2.1.4.1
 Pákový mechanismu řízení drhne při pohybu o pevnou část podvozku

2.1.4.1

Pákový mechanismu řízení drhne (naráží) při pohybu o pevnou část podvozku.

B

 

2.1.4.2
 Doraz řízení je chybně seřízen nebo chybí

2.1.4.2

Doraz řízení chybně seřízen nebo chybí, řízená kola se v krajní poloze dotýkají pákoví nebo podvozku vozidla.

B

 

2.1.5 Posilovač řízení

Kontroluje se těsnost systému řízení a hladina kapaliny v nádrži (je-li viditelná). Kola jsou na zemi, motor v chodu a kontroluje se činnost posilovače řízení.

 

2.1.5.1
 Unik média z posilovače řízení

2.1.5.1.1

Netěsnost posilovače řízení.

A

 

2.1.5.1.2

Únik média (kapalina / vzduch) z posilovače řízení.

B

 

2.1.5.1.3

Nadměrný únik média (kapalina / vzduch) z posilovače řízení.

C

 

2.1.5.2
 Nedostatek kapaliny u posilovače řízení

2.1.5.2.1

U posilovače řízení množství kapaliny pod vyznačenou ryskou.

A

 

2.1.5.2.2

Nedostatečné množství kapaliny ovlivňuje funkci posilovače řízení.

B

 

2.1.5.3
 Mechanismus posilovače řízení nefunguje

2.1.5.3.1

Posilovač řízení nefunguje v plném rozsahu rejdu.

B

 

2.1.5.3.2

Posilovač řízení nefunguje a tato závada bezprostředně ohrožuje bezpečné ovládání vozidla.

C

 

2.1.5.4
 Mechanismus posilovače řízení je poškozený nebo má praskliny nebo je nespolehlivý

2.1.5.4.1

Vnější poškození mechanismu posilovače řízení (pístnice, páky, tyče), které má vliv na provozní vlastnosti vozidla nebo spolehlivost mechanismu řízení.

B

 

2.1.5.4.2

Mechanismus posilovače řízení má praskliny nebo je poškozen natolik, že není spolehlivý a tato závada bezprostředně ohrožuje bezpečné ovládání vozidla.

C

 

2.1.5.5
 Nesprávné seřízení mechanismu posilovače řízení nebo drhnutím částí mechanismu posilovače řízení o sebe

2.1.5.5.1

Drhnutí částí mechanismu posilovače řízení o sebe (pístnice, páky, tyče).

B

 

2.1.5.5.2

Nesprávné seřízení mechanismu posilovače řízení, bezprostředně ohrožuje bezpečné ovládání vozidla.

C

 

2.1.5.6
 Neodborná oprava nebo změna mechanismu posilovače řízení

2.1.5.6.1

Neodborná oprava nebo změna mechanismu posilovače řízení, která má vliv na jeho spolehlivost nebo funkci.

B

 

2.1.5.6.2

Neodborná oprava nebo změna mechanismu posilovače řízení, která bezprostředně ohrožuje bezpečné ovládání vozidla.

C

 

2.1.5 7
 Trubky/hadice posilovače řízení jsou poškozené, nadměrně zkorodované

2.1.5.7.1

Trubky nebo hadice posilovače řízení jsou poškozené, nebo nadměrně zkorodované.

B

 

2.1.5.7.2

Bezprostřední riziko prasknutí trubky nebo hadice posilovače řízení.

C

 

2.1.5.8
 Mechanismus posilovače řízení, není-li součástí převodky řízení (pístnice, páky, tyče), není náležitě uchycen nebo je uchycení uvolněné nebo opotřebované

2.1.5.8

Uchycení mechanismu posilovače řízení, není-li součástí převodky řízení (pístnice, páky, tyče), je uvolněné nebo je spojení nadměrně opotřebované (pouzdro / čep pístnice) a tato závada má vliv na spolehlivé ovládání vozidla.

B

 

2.2 Volant, sloupek řízení a řídítka

 

2.2.1 Stav volantu / řídítek

Kola jsou na zemi, volant se zatlačí ze strany na stranu (snaha o kývavý pohyb) v pravém úhlu ke sloupku a zlehka se na něj zatlačí směrem dolů a nahoru. Vizuální kontrola vůle.

 

2.2.1.1
 Zjevné uvolněné spojení volantu s hřídelí volantu nebo řídítek s vidlicí nebo vzájemné spojení není spolehlivé nebo neodpovídá požadavkům

2.2.1.1.1

Vůle v uchycení volantu k volantové hřídeli a tato závada má vliv na spolehlivé ovládání vozidla.

B

 

2.2.1.1.2

Uvolněné nebo nespolehlivé uchycení volantu k volantové hřídeli nebo uvolněné uchycení řídítek k vidlici nebo čepu řízení bezprostředně ovlivňuje bezpečné ovládání vozidla.

C

 

2.2.1.2
 Mechanismus seřízení polohy volantu a sloupku řízení, je-li namontován, nelze spolehlivě aretovat v nastavené poloze nebo je zádržný mechanismus vadný

2.2.1.2.1

Mechanismus výškového nebo úhlového nastavení polohy volantu, nelze spolehlivě aretovat v některé nastavené poloze.

B

 

2.2.1.2.2

Mechanismus výškového nebo úhlového nastavení polohy volantu je vadný, nastavení nelze spolehlivě aretovat v jakékoliv nastavené poloze a tato závada bezprostředně ohrožuje spolehlivé a bezpečné ovládání vozidla.

C

 

2.2.1.3
 Poškození volantu / řídítek

2.2.1.3.1

Poškození volantu nebo řídítek (konstrukce), které má vliv na spolehlivé a bezpečné ovládání vozidla.

B

 

2.2.1.3.2

Prasklá řídítka nebo nosník čepu řízení nebo poškození volantu nebo řídítek (konstrukce), které bezprostředně ohrožuje spolehlivé a bezpečné ovládání vozidla.

C

 

2.2.1.4
 Neodborná změna nebo oprava volantu / řídítek

2.2.1.4

Neodborná oprava nebo neschválená změna volantu / řídítek.

B

 

2.2.1.5
 Porušení požadavků na ochranu řidiče před nárazem na prvky řízení

2.2.1.5.1

Poškození volantu, který může způsobit poranění řidiče.

B

 

2.2.1.5.2

Krytka náboje volantu chybí, nebo je poškozená (např. vystřelený airbag) nebo neodpovídá požadavkům na bezpečnost.

B

 

2.2.1.5.3

Použití koule na volant u vozidel s konstrukční rychlostí přesahující 40 km/h.

B

 

2.2.2 Sloupek řízení / vidlice předního kola motocyklu

Volant se zatlačí a zatáhne rovnoběžně se sloupkem, volant se zatlačí různými směry kolmo ke sloupku. Vizuální kontrola vůle a stavu pružných spojů nebo univerzálních kloubů.

 

2.2.2 1
 Nadměrná pohyblivost středu volantu směrem nahoru nebo dolů (axiální vůle)

2.2.2.1

Nadměrná pohyblivost středu volantu směrem nahoru nebo dolů (axiální vůle).

B

 

2.2.2 2
 Nadměrná pohyblivost horní části sloupku radiálně od osy sloupku

2.2.2.2

Nadměrná pohyblivost horní části sloupku radiálně od osy sloupku (vůle v uložení).

B

 

2.2.2 3
 Zhoršený stav pružných spojů nebo universálních kloubů u sloupku řízení nebo vidlice předního kola motocyklu

2.2.2.3

Zhoršený stav pružných spojů (např. hardy spojka) nebo universálních kloubů na volantové hřídeli, který ovlivňuje spolehlivost a funkci spojeni.

B

 

2.2.2.4
 Vadné upevnění sloupku řízení nebo jeho poškození, u motocyklu vadná vůle v uložení vidlice předního kola nebo její poškození

2.2.2.4.1

Sloupek řízení uvolněný.

B

 

2.2.2.4.2

U motocyklu nadměrná nebo nedostatečná provozní vůle v uložení vidlice předního kola ovlivňující jízdní vlastnosti vozidla.

B

 

2.2.2.4.3

Stav sloupku řízení je v tak zhoršeném stavu nebo jeho uchycení je natolik nespolehlivé, že je bezprostředně ohroženo bezpečné ovládání vozidla.

C

 

2.2.2.4.4

U motocyklu deformovaná nebo prasklá vidlice řízení předního kola.

C

 

2.2.2.5
 Neodborná oprava nebo změna sloupku řízení/vidlice

2.2.2.5

Neodborná oprava nebo změna sloupku řízení / vidlice, která bezprostředně ohrožuje bezpečné ovládání vozidla.

C

 

2.3 Vůle v řízení

 

2.3.1 Nadměrná vůle v řízení v rozporu s požadavky

U vozidel s posilovačem řízení je motor v chodu, kola jsou rovně a volant se zlehka otočí co nejvíce po směru a proti směru hodinových ručiček aniž by se pohnula kola. Vizuální kontrola obvodové vůle volantu.

 

2.3.1
 Nadměrná vůle v řízení v rozporu s požadavky

2.3.1

U vozidel schválených před 1. 1. 2002, nestanoví-li výrobce jinak, mechanická obvodová vůle volantu, přesahuje při nastavení kol do přímého směru:
 36° u vozidel s konstrukční rychlostí do 40 km/h
 27° u vozidel s konstrukční rychlostí do 100 km/h
 18° u vozidel s konstrukční rychlostí nad 100 km/h
 U vozidel schválených po 1.1.2002, nestanoví-li výrobce jinak, mechanická obvodová vůle volantu přesahuje při nastavení kol do přímého směru jednu pětinu průměru volantu (měřeno na obvodu věnce volantu).

C

 

2.4 Seřízení kol

 

2.4.1 Sbíhavost kol řídící nápravy

Vizuální kontrola.

 

2.4.1
 Seřízení sbíhavosti (rozbíhavosti) kol řízené nápravy přesahuje povolené tolerance

2.4.1

Seřízení sbíhavosti (rozbíhavosti) kol řízené nápravy přesahuje povolené tolerance.

A

 

2.4.2 Odklon kol řídící nápravy

Vizuální kontrola.

 

2.4.2
 Odklon kol řízené nápravy přesahuje povolené tolerance

2.4.2

Odklon kol řízené nápravy přesahuje povolené tolerance.

B

 

2.5 Točnice řízené nápravy přípojného vozidla

 

2.5 Točnice řízené nápravy přípojného vozidla

Vizuální kontrola nebo použití speciálně upraveného detektoru vůle.

 

2.5.1
 Poškozená nebo prasklá část točnice řízené nápravy přípojného vozidla

2.5.1.1

Konstrukční část otočného spojení (točnice) řízené nápravy s rámem vozidla je prasklá, poškozená (deformovaná) nebo nadměrně zkorodovaná.

B

 

2.5.1.2

Konstrukční část otočného spojení (točnice) řízené nápravy s rámem vozidla je v natolik zhoršeném technickém stavu (např. popraskaná nebo nadměrně zkorodovaná), že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla.

C

 

2.5.2
 Nadměrná vůle u točnice řízené nápravy přípojného vozidla

2.5.2.1

Nadměrně opotřebené otočné spojení (točnice) řízené nápravy s rámem vozidla.

B

 

2.5.2.2

Otočné spojení (točnice) řízené nápravy s rámem vozidla je natolik opotřebované, že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla.

C

 

2.5.3
 Vadné připevnění točnice řízené nápravy přípojného vozidla

2.5.3.1

Některé upevňovací prvky na otočném spojení (točnice) řízené nápravy s rámem vozidla jsou uvolněné, prasklé nebo chybí.

B

 

2.5.3.2

Spojovací prvky otočného spojení (točnice) řízené nápravy s rámem vozidla jsou natolik nespolehlivé (např. spojovací prvky uvolněné, prasklé nebo chybí), že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla.

C

 

2.6 Elektronický posilovač řízení

 

2.6 Elektronický posilovač řízení

Vizuální kontrola a/nebo použití elektronického rozhraní vozidla.

 

2.6.1
 Kontrolka vadné funkce elektronického posilovače řízení signalizuje poruchu systému

2.6.1

Kontrolka vadné funkce elektronického posilovače řízení signalizuje poruchu systému.

B

 

2.6.2
 Nesprávný vztah mezi úhlem natočení volantu a úhlem natočení kol

2.6.2

Elektronický posilovač řízení nefunguje.

B

 

2.6.3
 U elektronického posilovače řízení signalizuje systém závadu přes elektronické rozhraní vozidla

2.6.3

Systém signalizuje závadu přes elektronické rozhraní vozidla.

B

 

3. VÝHLEDY

 

3.1 Pole výhledu

Vizuální kontrola ze sedadla řidiče.

 

3.1.1
 V poli přímého výhledu řidiče směrem dopředu v úhlu 180° překážka, která významně narušuje jeho výhled dopředu či do stran nebo sledování zařízení pro nepřímý výhled

3.1.1.1

Překážka v poli přímého výhledu řidiče směrem dopředu v úhlu 180°, která narušuje jeho výhled dopředu či do stran nebo sledování zařízení pro nepřímý výhled.

B

 

3.1.2
 Clona proti slunci čelního okna chybí nebo je poškozená nebo neplní svoji funkci nebo neodpovídá požadavkům

3.1.2.1

Clona proti slunci čelního okna u spolujezdce, je-li instalována, chybí je poškozená tak, že neplní svoji funkci nebo nelze nastavit v požadované poloze nebo neodpovídá požadavkům.

A

 

3.1.2.2

Clona proti slunci čelního okna před řidičem chybí, je poškozená tak, že neplní svoji funkci nebo ji nelze nastavit v požadované poloze nebo neodpovídá požadavkům.

B

 

3.2 Stav zasklení

Vizuální kontrola.

 

3.2.1
 Prasklé nebo poškrábané zasklení nebo některé zasklení chybí

3.2.1.1

U traktoru prasklé sklo zasklení o velikosti větší než 20 mm, které však není v poli výhledu řidiče směrem dopředu v úhlu 180°.

A

 

3.2.1.2

Poškození zasklení (praskliny, neprůhledné nebo poškrábané sklo) o velikosti nejvíce 1/3 výšky průhledné části zasklení, které se nachází v poli výhledu řidiče směrem dopředu, mimo vymezenou část stírané plochy čelního skla nebo poškození o velikosti menší než 20 mm, které se nachází ve vymezené části stírané plochy čelního skla.

A

 

3.2.1.3

Poškození zasklení (praskliny, neprůhledné nebo poškrábané zasklení), o velikosti větší než 1/3 výšky průhledné části zasklení na výšku, které se nachází v poli výhledu řidiče směrem dopředu, mimo vymezenou část stírané plochy čelního skla nebo poškození zasklení o velikosti větší než 20 mm, které se nachází ve vymezené části stírané plochy čelního skla.

B

 

3.2.1.4

V některém okně, mimo čelního okna, chybí zasklení.

B

 

3.2.1.5

Poškození skla zasklení snižuje výhled řidiče natolik, že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla nebo způsob upevnění nebo stav poškození zasklení ohrožuje přepravované osoby.

C

 

3.2.1.6

V čelním okně schází zasklení.

C

 

3.2.1.7

Poškození skla zasklení (např. poškrábání) mimo pole výhledu řidiče, které zjevně nemá vliv na celkovou pevnost zasklení.

A

 

3.2.1.8

Poškození skla zasklení (např. praskliny, poškrábání nebo zastříkání barvou) mimo pole výhledu řidiče, které vzhledem k rozsahu svého poškození, negativně ovlivňuje celkovou pevnost zasklení nebo znemožňuje přiměřeně výhled z vozidla.

B

 

3.2.2
 Celkový prostup světla přes zasklení neodpovídá požadavkům

3.2.2.1

V poli výhledu řidiče směrem dopředu je celkový prostup světla přes zasklení nižší než 70 %.

B

 

3.2.2.2

V poli výhledu řidiče směrem dozadu je celkový prostup světla přes zasklení nižší než 70 % a vozidlo není vybaveno funkčními vnějšími zrcátky na levé a pravé straně.

B

 

3.2.3
 Použitý zasklívací materiál nebo jeho montáž ve vozidle neodpovídá požadavkům

3.2.3.1

U vozidla, není-li stanoveno jinak, použito nehomologované bezpečnostní zasklení nebo u vozidla schváleného po 1.1. 2002 není na jeho použití (např. DOT) udělena výjimka, zapsaná v technickém průkazu vozidla.

B

 

3.2.3.2

Způsob montáže zasklívacího materiálu ve vozidle je vadný nebo neodpovídá požadavkům (např. původnímu provedení výrobce), nebo příslušné části karoserie pro upevnění zasklení jsou zkorodovány v celé tloušťce stěny, v souhrnné délce větší než 1/5 největší délky okna.

B

 

3.2.3.3

Ochrana zasklení proti náhodnému poškození přepravovaným nákladem, jeli vyžadována, chybí nebo je poškozena tak, že neplní svůj účel nebo neodpovídá požadavkům.

B

 

3.2.4
 Úprava zasklení (např. zatmavění), označení úpravy nebo použitý materiál (např. automobilní nebo reklamní fólie) neodpovídá požadavkům nebo oprava zasklení neodpovídá požadavkům

3.2.4.1

Jakákoliv dodatečná úprava čelního okna, vyjma použití schválené folie pro čelní okno opatřené povinným štítkem s předepsanými údaji (označení výrobce, typ výrobku, schvalovací značka ATEST 8 SD XXXX a text „JEN NA ČELNÍ OKNO“).

B

 

3.2.4.2

Použití neschválené fólie nebo způsob montáže dodatečné úpravy neodpovídá požadavkům (zakrytí střední brzdové svítilny) nebo poškozená fólie (změna zabarvení, trhliny nebo vznik vzduchových bublin mezi nalepenou fólií a sklem) omezuje nebo zkresluje výhled řidiče.

B

 

3.2.4.3

Dodatečně povrchově upravené zasklení není opatřeno povinným štítkem s předepsanými údaji (označení výrobce, typ výrobku, schvalovací číslo ATEST 8 SD XXXX).

B

 

3.2.4.4

Oprava stanoveného zasklení omezuje nebo zkresluje výhled řidiče nebo oprava zasklení některého okna vozidla zjevně snižuje pevnost zasklení nebo může způsobit ohrožení bezpečnosti.

B

 

3.2.4.5

Oprava zasklení některého okna vozidla neodpovídá požadavkům, avšak oprava zjevně nesnižuje pevnost zasklení, zároveň oprava neomezuje nebo nezkresluje výhled řidiče přes stanovené zasklení.

A

 

3.2.4.6

Povinný štítek dodatečné úpravy zasklení nebo označení (nálepky), určené k umístění na čelní sklo vozidla (např. dálniční známka nebo jiné národní a mezinárodní účelové označení) nebo oznámení pro schválenou úpravu na vozidle (úpravy pískování oken, zabezpečení vozidla proti krádeži apod.), zakrývá homologační značku.

A

 

3.2.5
 Otvírání nebo zavírání okna vadné nebo okno nelze zajistit v otevřené nebo zavřené poloze

3.2.5.1

Některé okno, je-li otevíratelné, nelze otevřít.

A

 

3.2.5.2

Některé okno nelze zavřít či bezpečně zajistit v zavřené poloze.

B

 

3.2.6
 Čelní sklo nebo kryt motocyklu poškozený nebo jeho provedení nebo montáž neodpovídá požadavkům

3.2.6.1

U motocyklu čelní překryt (větrný štít) poškrábaný, prasklý nebo zjevně demontovaný.

A

 

3.2.6.2

U motocyklu horní hrana čelního překrytu (větrný štít) nemá předepsané zaoblení (rádius) nebo je překryt neúplný, nadměrně popraskaný nebo nedostatečně upevněný.

B

 

3.2.6.3

U motocyklu stav poškození nebo upevnění čelního překrytu (větrný štít) snižuje výhled směrem dopředu nebo vzniká nebezpečí poranění osob a tím je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla.

C

 

3.3 Zařízení pro nepřímý výhled

Vizuální kontrola.

 

3.3.1
 Vozidlo není vybaveno předepsaným počtem zařízení pro nepřímý výhled odpovídající třídy nebo velikosti

3.3.1.1

Vozidlo je vybaveno nepovinným zařízením pro nepřímý výhled, které neodpovídá dané třídě nebo rozměru.

A

 

3.3.1.2

Vozidlo není vybaveno, popřípadě není povinně dovybaveno, předepsaným počtem zařízení pro nepřímý výhled dané třídy nebo rozměru nebo bylo zařízení z vozidla zjevně demontováno.

B

 

3.3.1.3

U vozidla, není-li stanoveno jinak, použito neschválené / nehomologované zařízením pro nepřímý výhled nebo u vozidla schváleného po 1. 1. 2002 není na jeho použití (např. DOT) udělena výjimka, zapsaná v technickém průkazu vozidla.

B

 

3.3.2
 Uchycení zařízení pro nepřímý výhled uvolněné nebo nelze spolehlivě aretovat v seřízené poloze nebo uchycení neodpovídá požadavkům

3.3.2.1

Zařízení, umožňující vychýlení po nárazu, není funkční.

A

 

3.3.2.2

Uvolněné, nespolehlivé nebo poškozené uchycení zařízení pro nepřímý výhled nebo nemožnost aretace v seřízené poloze neumožňuje řidiči poskytovat jasný výhled z vozidla předepsaným směrem.

B

 

3.3.2.3

Způsob montáže zařízení pro nepřímý výhled na vozidle neodpovídá požadavkům z hlediska bezpečnosti (např. zrcátko třídy V) nebo zajištění předepsaných polí výhledu.

B

 

3.3.3
 Zařízení pro nepřímý výhled nezajišťuje předepsané pole výhledu nebo není funkční (kamera-monitor)

3.3.3.1

Nepovinné zařízení pro nepřímý výhled, při sezení na místě řidiče v normální jízdní poloze, nezajišťuje předepsaný výhled pro danou třídu nebo velikost směrem dozadu nebo do strany popřípadě před vozidlo.

A

 

3.3.3.2

Některé povinné zařízení pro nepřímý výhled, při sezení na místě řidiče v normální jízdní poloze, nezajišťuje předepsané pole výhledu směrem dozadu nebo do strany popřípadě před vozidlo nebo zařízení kamera-monitor nefunguje správně nebo není funkční.

B

 

3.3.3.3

Dodatečná úprava karosérie vozidla (např. dostavba nebo přestavba), která omezuje předepsané pole výhledu pro jednotlivé třídy zpětných zrcátek (krátké držáky).

B

 

3.3.4
 Nepřípustné úpravy (např. nálepky) nebo poškození zařízení pro nepřímý výhled, při kterém není zajištěn předepsaný výhled nebo poškození, při kterém může dojít k poranění osob

3.3.4.1

Poškození zařízení pro nepřímý výhled, které však umožňuje plnit jeho funkci nebo poškození konstrukce (ochranné pouzdro) zařízení pro nepřímý výhled, které je umístěno 2 m nad vozovkou.

A

 

3.3.4.2

Nepřípustné úpravy (např. nálepky) nebo poškození zařízení pro nepřímý výhled, které neumožňuje řidiči poskytovat tímto zařízením předepsaný nebo jasný výhled z vozidla směrem dozadu nebo do strany popřípadě před vozidlo.

B

 

3.3.4.3

Poškození nebo nepovolená úprava (např. u motocyklu) zařízení pro nepřímý výhled, které se nachází níže než 2 m nad vozovkou, při které jsou na povrchu konstrukce (ochranné pouzdro) ostré hrany, které mohou způsobit zachycení nebo zranění osob.

B

 

3.4 Stěrače skla

Vizuální kontrola a zkouška činnosti.

 

3.4.1
 Stěrač nefunguje správně nebo není funkční

3.4.1.1

Stěrač zadního skla nelze uvést v činnost.

A

 

3.4.1.2

Stěrače čelního skla nelze uvést v činnost nebo některý stěrač nefunguje.

B

 

3.4.2
 Stěrač je poškozený nebo neúplný nebo chybí

3.4.2.1

Stěrač zadního skla chybí nebo ramínko dostatečně nestírá v celé ploše.

A

 

3.4.2.2

Některý stěrač čelního skla, je-li vyžadován, chybí nebo ramínko stěrače dostatečně nestírá v celé ploše tak, aby zajistilo dostatečnou viditelnost řidiče čelním sklem.

B

 

3.4.2.3

Některý stěrač skla je neúplný nebo poškozený tak, že poškozuje stírané sklo.

B

 

3.4.3
 Uchycení stěrače vadné nebo neodpovídá požadavkům

3.4.3.1

Hřídel stěrače není opatřena ochranným pouzdrem (nebezpečné vnější výčnělky).

A

 

34.3.2

Uvolněné uchycení stěrače nebo způsob jeho montáže (seřízení) má vliv na chybnou funkci stírání nebo způsobuje poškození stíraného skla.

B

 

3.5 Ostřikovače skla

Vizuální kontrola a zkouška činnosti.

 

3.5.1
 Ostřikovače nefungují správně nebo chybí

3.5.1.1

Ostřikovač zadního skla, je-li instalován, nefunguje nebo chybí.

A

 

3.5.1.2

Ostřikovač čelního skla neostřikuje dostatečně stíranou plochu před spolujezdcem (seřízení).

A

 

3.5.1.3

Některý ostřikovač čelního skla nefunguje nebo chybí nebo neostřikuje dostatečně stíranou plochu před řidičem (seřízení).

B

 

3.6 Systém odmlžování a odmrazování čelního skla

Vizuální kontrola a zkouška činnosti.

 

3.6.1
 Systém odmlžování čelního skla, je-li instalován nebo vyžadován, nefunguje nebo nefunguje správně nebo je zjevně vadný

3.6.1.1

Ovládačem systému odmlžování čelního skla nelze plynule měnit výkon odmlžování (např. otáčky ventilátoru a teplota).

A

 

3.6.1.2

Systém odmlžování čelního skla nefunguje nebo je poškozen tak, že zjevně neplní svoji funkci.

B

 

3.6.2
 Systém odmrazování čelního skla, je-li instalován nebo vyžadován, nefunguje nebo nefunguje správně nebo je zjevně vadný

3.6.2.1

Ovladačem systému odmrazování čelního skla nelze plynule měnit výkon odmrazování.

A

 

3.6.2.2

Systém odmrazování čelního skla nefunguje nebo je poškozen tak, že zjevně neplní svoji funkci.

B

 

3.6.3
 Systémem odmlžování nebo odmrazování se dostávají do prostoru pro cestující emise výfukových nebo jiných jedovatých plynů

3.6.3.1

Nevyhovujícím stavem systému odmrazování nebo odmlžování čelního skla vozidla (např. netěsnost nebo nadměrná koroze potrubí) hrozí nebezpečí pronikání emisí jedovatých či výfukových plynů do prostoru pro cestující.

B

 

3.6.3.2

Systémem odmlžování nebo odmrazování čelního skla vozidla se dostávají do prostoru pro cestující emise výfukových nebo jiných jedovatých plynů.

C

 

4. SVÍTILNY, SVĚTLOMETY, ODRAZKY A ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

 

4.1 Světlomety

 

4.1.1 Stav a funkce světlometů

Vizuální kontrola a zkouška činnosti.

 

4.1.1.1
 Zdroj světla světlometu nesvítí, je vadný nebo chybí

4.1.1.1.1

Nesvítí některý nepovinný (volitelný) světlomet

A

 

4.1.1.1.2

V potkávacím světlometu nesvítí doplňkový zdroj světla, který však nevytváří hlavní potkávací světlo (k posílení světla do zatáčky).

A

 

4.1.1.1.3

Nesvítí některý povinný světlomet.

B

 

4.1.1.1.4

U potkávacího světlometu zdroj světla vadný, předepsaná kresba nemá osvětlenou plochu jasně ohraničenou nebo celistvou (tmavé plochy).

A

 

4.1.1.1.5

U potkávacího nebo dálkového světlometu zdroj světla ve světlometu chybně upevněn nebo je vadný, takže nesplňuje fotometrické vlastnosti (nevytváří požadovanou kresbu) nebo způsobuje oslnění.

B

 

4.1.1.1.6

Světlo/zdroj světla je vadný nebo chybí (v případě vícenásobného světla / zdroje světla, v případě LED nefunguje až 1/3.

A

 

4.1.1.1.7

Jediné světlo/zdroj světla; v případě LED viditelnost závažně narušena.

B

 

4.1.1.1.8

Na vozidle nesvítí žádný potkávací světlomet nebo na straně do vozovky nesvítí potkávací světlomet ani přední obrysová svítilna.

C

 

4.1.1.2
 Světlomet nebo jeho optický systém poškozený nebo vadný

4.1.1.2.1

Vnější krycí sklo, těleso nebo optický systém potkávacího světlometu nebo dálkového světlometu poškozený, ale stav poškození zjevně neovlivňuje jeho fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla, kresba) nebo možnost jeho seřízení.

A

 

4.1.1.2.2

Vnější krycí sklo, těleso nebo optický systém potkávacího světlometu nebo dálkového světlometu poškozený tak, že poškození zjevně ovlivňuje nebo bude ovlivňovat jeho funkci nebo fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla, kresba) nebo možnost jeho seřízení.

B

 

4.1.1.3 Světlomet není spolehlivě upevněn

4.1.1.3

Některý úchyt potkávacího nebo dálkového světlometu uvolněný nebo prasklý nebo chybí a tento stav má vliv na seřízení světlometu (např. způsobuje blikání světlometu za jízdy) nebo se světlomet může za jízdy uvolnit nebo způsob uchycení světlometu neodpovídá požadavkům.

B

 

4.1.2 Seřízení světlometů

Vizuální kontrola a zkouška činnosti

 

4.1.2.1
 Seřízení světlometu neodpovídá předepsaným požadavkům

4.1.2.1.1

Výškové seřízení sklonu rozhraní potkávacího světlometu neodpovídá požadavkům.

B

 

4.1.2.1.2

Stranové seřízení rozhraní potkávacího světlometu neodpovídá požadavkům.

B

 

4.1.2.1.3

Natočení obrazu rozhraní potkávacího světlometu chybné, ale nezpůsobuje oslnění.

A

 

4.1.2.1.4

Natočení obrazu rozhraní potkávacího světlometu neodpovídá požadavkům.

B

 

4.1.2.1.5

Seřízení dálkového světlometu neodpovídá požadavkům.

B

 

4.1.3 Spínače pro uvedení světlometů v činnost

Vizuální kontrola a zkouška činnosti.

 

4.1.3.1
 Vadný spínač pro uvedení potkávacího nebo dálkového světlometu v činnost

4.1.3.1.1

Potkávací nebo dálkové světlomet/y nelze uvést v činnost.

B

 

4.1.3.1.2

Nepovinné (volitelné) dálkové světlomety, jsou-li zapojeny, nelze uvést v činnost.

B

 

4.1.3.2
 Přepnutí z potkávacích světlometů na dálkové světlomety nebo naopak nefunguje nebo přepnutí neodpovídá požadavkům

4.1.3.2.1

Přepnutí z potkávacích světlometů na dálkové světlomety nebo naopak není funkční.

B

 

4.1.3.2.2

Při přepnutí potkávacích světlometů na dálkové světlomety nebo naopak vzniká časová prodleva (nedostatečné osvětlení vozovky).

B

 

4.1.3.3
 Povinná kontrolka zapnutí dálkového světlometu, nebo je-li vyžadováno, povinná kontrolka pro zapnutí potkávacího světlometu, chybí

4.1.3.3.1

Povinná kontrolka činnosti / zapojení obvodu dálkového světlometu chybí.

B

 

4.1.3.3.2

Povinná kontrolka činnosti / poruchy / zapojení obvodu potkávacího světlometu, je-li vyžadována, chybí.

B

 

4.1.4 Splnění požadavků pro světlomety

Vizuální kontrola a zkouška činnosti.

 

4.1.4.1
 Počet, kategorie, umístění, barva nebo intenzita vyzařovaného světla, nebo geometrická viditelnost světlometů není u světlometů v souladu s požadavky

4.1.4.1.1

Vozidlo není vybaveno předepsaným/i potkávacími nebo dálkovými světlometem/y.

B

 

4.1.4.1.2

Skutečný stav zapojených světlometů neodpovídá předepsanému / povolenému počtu typu světlometů (potkávací / dálkový světlomet).

B

 

4.1.4.1.3

Umístění světlometů na vozidle nesplňuje požadavky na jejich uspořádání nebo orientaci nebo požadavky na jejich umístění vzhledem k šířce nebo výšce vozidla nebo podmínky jejich geometrické viditelnosti.

B

 

4.1.4.1.4

Umístění nebo způsob montáže světlometů na vozidle nebo jejich úprava (např. ochranné mřížky) nesplňuje požadavky na vnější výčnělky na vozidle.

B

 

4.1.4.1.5

Světlomet vyzařuje jinou barvu světla než bílou (s výjimkou traktorů a vozidel schválených do provozu před 1. 7. 1972, u kterých se připouští i selektivní žlutá barva).

B

 

4.1.4.1.6

Sada (pár) světlometů zjevně nesplňuje předepsané fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla).

B

 

4.1.4.1.7

Index intenzity vyzařovaného světla u současně rozsvícených dálkových světlometů překračuje povolený limit.

B

 

4.1.4.1.8

Částice na čočce nebo zdroj světla, kvůli kterým se zjevně snižuje jasnost světla nebo se mění barva vyzařovaného světla.

B

 

4.1.4.2
 Elektrické zapojení potkávacích nebo dálkových světlometů nebo jejich uvedení v činnost, není v souladu s požadavky

4.1.4.2.1

Světelný signál (houkačka), je-li jim vozidlo vybaveno, nefunguje v souladu s požadavky.

A

 

4.1.4.2.2

Počet současně rozsvícených dálkových světlometů překračuje dva páry (4 ks).

B

 

4.1.4.2.3

Elektrické zapojení potkávacích nebo dálkových světlometů nebo jejich uvedení v činnost, není v souladu s požadavky.

B

 

4.1.4.3
 Jakákoliv úprava světlometu nebo zdroje světla, nebo jeho zaclonění

4.1.4.3.1

Úpravy na vozidle, které ovlivňují vnější povrch rozptylového skla, avšak nezasahují do svítící plochy nebo plochy výstupu světla světlometu („mračítka“).

A

 

4.1.4.3.2

Nepovolená úprava světlometu.

B

 

4.1.4.3.3

Použití zjevně nehomologovaného / neschváleného zdroje světla nebo nepovolená úprava zdroje světla.

B

 

4.1.4.4
 Ve světlometu použit jiný zdroj světla, který není slučitelný s udělenou homologací světlometu

4.1.4.4

Ve světlometu použit zjevně jiný zdroj světla, který je neslučitelný s udělenou homologací / schválení světlometu.

B

 

4.1.4.5
 Použit nehomologovaný světlomet nebo světlomet pro levostranný provoz nebo je použit homologovaný světlomet určený pro jinou funkci osvětlení

4.1.4.5.1

U vozidla, schváleného v ČR po 1. 1. 2002, pro potkávací nebo dálkové světlo použit nehomologovaný světlomet (např. DOT) a na jeho použití není udělena výjimka, zapsaná v technickém průkazu vozidla.

B

 

4.1.4.5.2

Použit potkávací světlomet, který není určen pro pravostranný provoz.

B

 

4.1.4.5.3

Pro potkávací nebo dálkové světlo použito světelné zařízení, určené pro jinou funkci osvětlení (např. mlhový světlomet).

B

 

4.1.5 Korektory sklonu světlometů (jsou-li povinné)

Vizuální kontrola a zkouška činnosti a/nebo použití elektronického rozhraní vozidla.

 

4.1.5 1
 U vozidla, je-li vyžadována, chybí nebo není plně funkční automatická korekce sklonu světlometů

4.1.5.1.1

U vozidla, je-li vyžadována, chybí automatická korekce sklonu světlometů.

B

 

4.1.5.1.2

Automatická korekce sklonu světlometů, není zjevně plně funkční.

B

 

4.1.5.1.3

Systém ukazuje závadu přes elektronické rozhraní vozidla.

B

 

4.1.5.2
 Ručně ovládaná korekce sklonu světlometů ze sedadla řidiče chybí nebo není plně funkční

4.1.5.2.1

Ručně ovládaná korekce sklonu světlometů, je-li vyžadována, chybí.

B

 

4.1.5.2.2

Korekce sklonu světlometů není plně funkční.

B

 

4.1.6 Zařízení pro čištění světlometů (je-li povinné)

Vizuální kontrola a zkouška činnosti.

 

4.1.6.1
 U vozidla chybí nebo není funkční zařízení pro čištění světlometů

4.1.6.1.1

Zařízení pro čištění světlometu není funkční.

A

 

4.1.6.1.2

U vozidla, je-li vyžadováno, chybí nebo není funkční zařízení pro čištění světlometů.

B

 

4.2 Přední a zadní obrysové svítilny, boční obrysové svítilny, doplňkové obrysové svítilny a denní svítilny

 

4.2.1 Stav a funkce obrysových svítilen

Vizuální kontrola a zkouška činnosti.

 

4.2.1.1
 Zdroj světla obrysové svítilny je vadný nebo chybí nebo neodpovídá požadavkům

4.2.1.1.1

Nesvítí některá nepovinná (volitelná) obrysová svítilna.

A

 

4.2.1.1.2

Nesvítí některá obrysová svítilna.

B

 

4.2.1.1.3

Zdroj světla zjevně vadný (např. zčernalá žárovka) nebo poškozený tak, že zjevně ovlivňuje fotometrické vlastnosti obrysové svítilny (např. intenzita vyzařovaného světla) nebo mění barvu vyzařovaného světla.

B

 

4.2.1.1.4

Použití nehomologovaného / neschváleného zdroje světla nebo nepovolená změna zdroje světla.

B

 

4.2.1.1.5

Na vozidle nesvítí žádná zadní obrysová svítilna nebo na straně do vozovky nesvítí žádná zadní obrysová svítilna včetně doplňkové obrysové svítilny.

C

 

4.2.1.2
 Optický systém obrysové svítilny poškozený

4.2.1.2.1

Vnější krycí sklo, těleso nebo optický systém obrysové svítilny poškozený, ale stav poškození zjevně neovlivňuje její funkci ani fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla) ani nedochází ke změně barvy vyzařovaného světla.

A

 

 

 

4.2.1.2.2

Vnější krycí sklo, těleso nebo optický systém obrysové svítilny poškozený tak, že poškození zjevně ovlivňuje nebo bude ovlivňovat její funkci nebo fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla) nebo mění barvu vyzařovaného světla.

B

 

4.2.1.3
 Obrysová svítilna není spolehlivě upevněna

4.2.1.3

Chybné uchycení nebo způsob montáže obrysové svítilny negativně ovlivňuje její funkci nebo fotometrické vlastnosti (např. viditelnost) nebo se může za jízdy uvolnit.

B

 

4.2.2 Spínač obrysových svítilen

Vizuální kontrola a zkouška činnosti.

 

4.2.2.1
 Spínač obrysových světel vadný

4.2.2.1

Obrysové svítilny nelze uvést v činnost.

B

 

4.2.2.2
 Kontrolka zapnutí obrysových světel, je-li vyžadována, chybí

4.2.2.2

Kontrolka činnosti / zapojení obvodu obrysových světel, je-li vyžadována, chybí.

B

 

4.2.3 Splnění požadavků pro obrysové svítilny

Vizuální kontrola a zkouška činnosti.

 

4.2.3.1
 Počet, kategorie, umístění, barva nebo intenzita vyzařovaného světla, nebo geometrická viditelnost obrysových svítilen, není v souladu s požadavky

4.2.3.1.1

Vozidlo není vybaveno některými předepsanými obrysovými svítilnami.

B

 

4.2.3.1.2

Skutečný stav zapojených obrysových svítilen neodpovídá předepsanému / povolenému počtu (chybí / překračuje).

B

 

4.2.3.1.3

Umístění obrysových svítilen na vozidle nesplňuje požadavky na jejich uspořádání nebo orientaci nebo požadavky na jejich umístění vzhledem k šířce, výšce nebo délce vozidla nebo jejich úhlovému naklopení či orientace montáže (TOP) nebo podmínky jejich geometrické viditelnosti.

B

 

4.2.3.1.4

Svítilna je umístěna na pohyblivých částech, nebo její umístění na pohyblivých částech není v souladu s požadavky.

A

 

4.2.3.1.5

Způsob dodatečné montáže obrysových svítilen, jejich umístění nebo úprava, porušuje požadavky na vnější výčnělky na vozidle (např. tzv. tykadla).

B

 

4.2.3.1.6

Obrysová svítilna, není-li stanoveno jinak, vyzařuje směrem dopředu světlo jiné barvy než bílé, směrem dozadu světlo jiné barvy než červené a směrem do stran světlo jiné barvy než oranžové, nebo sada obrysových svítilen (společný pár) zjevně nesplňuje stejné fotometrické vlastnosti.

B

 

4.2.3.1.7

Intenzita vyzařovaného světla obrysové svítilny zjevně neodpovídá požadavkům (je nízká / vysoká).

B

 

4.2.3 2
 Elektrické zapojení obrysových svítilen nebo jejich uvedení v činnost není v souladu s požadavky

4.2.3.2

Elektrické zapojení obrysových svítilen nebo jejich uvedení v činnost, není v souladu s požadavky.

B

 

4.2.3 3
 Jakákoliv úprava obrysové svítilny nebo zdroje světla

4.2.3.3

Nepovolená úprava obrysové svítilny nebo zdroje světla.

B

 

4.2.3.4
 Pro obrysovou svítilnu použito nehomologované světelné zařízení nebo je použito homologované světelné zařízení určené

4.2.3.4.1

U vozidla, schváleného v ČR po 1. 1. 2002, pro obrysové světlo použito nehomologované světelné zařízení (např. DOT) a na jeho použití není udělena výjimka, zapsaná v technickém průkazu vozidla.

B

 

4.2.3.4.2

Pro obrysové světlo použito světelné zařízení, určené pro jinou funkci osvětlení.

B

 

4.3 Brzdové svítilny

 

4.3.1 Stav a funkce brzdových svítilen

Vizuální kontrola a zkouška činnosti.

 

4.3.1.1
 Zdroj světla brzdové svítilny je vadný nebo chybí nebo neodpovídá požadavkům

4.3.1.1.1

Nesvítí některá nepovinná (volitelná) brzdová svítilna.

A

 

4.3.1.1.2

Nesvítí některá povinná brzdová svítilna

B

 

4.3.1.1.3

Na vozidle nesvítí žádná brzdová svítilna.

C

 

4.3.1.1.4

Zdroj světla zjevně vadný (např. zčernalá žárovka) nebo poškozený tak, že zjevně ovlivňuje fotometrické vlastnosti brzdové svítilny (např. intenzita vyzařovaného světla) nebo mění barvu vyzařovaného světla.

B

 

4.3.1.1.5

Použití nehomologovaného / neschváleného zdroje světla nebo nepovolená změna zdroje světla.

B

 

4.3.1.1.6

V případě vícenásobného zdroje světla (skupinová svítilna) některý zdroj světla brzdové svítilny vadný, v případě LED modulu je až 1/3 zdrojů světla vadných.

A

 

4.3.1.1.7

U brzdové svítilny v případě LED modulu více jak 1/3 zdrojů světla je vadných.

B

 

4.3.1.2
 Brzdová svítilna nebo její optický systém poškozený

4.3.1.2.1

Vnější krycí sklo, těleso nebo optický systém brzdové svítilny poškozený, ale stav poškození zjevně neovlivňuje její funkci ani fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla), ani nedochází ke změně barvy vyzařovaného světla.

A

 

4.3.1.2.2

Vnější krycí sklo, těleso nebo optický systém brzdové svítilny poškozený tak, že poškození zjevně ovlivňuje nebo bude ovlivňovat její funkci nebo fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla) nebo mění barvu vyzařovaného světla.

B

 

4.3.1.3
 Brzdová svítilna není spolehlivě upevněna

4.3.1.3

Chybné uchycení nebo způsob montáže brzdové svítilny negativně ovlivňuje její funkci nebo fotometrické vlastnosti (např. viditelnost) nebo se může za jízdy uvolnit.

B

 

4.3.2 Spínač brzdových svítilen

Vizuální kontrola a zkouška činnosti.

 

4.3.2.1
 Spínač brzdových světel nefunguje nebo není spolehlivý

4.3.2.1.1

Po aktivaci brzdy se na vozidle neuvedou v činnost brzdová světla.

C

 

4.3.2.1.2

Zpomalená funkce spínače brzdových světel.

A

 

4.3.2.2
 Narušená funkce ovládacího zařízení brzdových svítilen

4.3.2.2

Narušená funkce ovládacího zařízení - brzdová světla se nerozsvítí bezprostředně po aktivaci brzdy.

B

 

4.3.3 Splnění požadavků pro brzdové svítilny

Vizuální kontrola a zkouška činnosti.

 

4.3.3.1
 Počet, kategorie, umístění, barva nebo intenzita vyzařovaného světla, nebo geometrická viditelnost brzdových svítilen, není v souladu s požadavky

4.3.3.1.1

Vozidlo není vybaveno brzdovými svítilnami předepsané kategorie.

B

 

4.3.3.1.2

Skutečný stav zapojených brzdových svítilen neodpovídá předepsanému / povolenému počtu (chybí/překračuje).

B

 

4.3.3.1.3

Umístění brzdových svítilen na vozidle nesplňuje požadavky na jejich uspořádání nebo orientaci nebo požadavky na jejich umístění vzhledem k šířce nebo výšce vozidla nebo jejich úhlovému naklopení či orientaci montáže (TOP) nebo podmínky jejich geometrické viditelnosti.

B

 

4.3.3.1.4

Svítilny jsou umístěny na pohyblivých částech, nebo jejich umístění na pohyblivých částech není v souladu s požadavky.

A

 

4.3.3.1.5

Brzdová svítilna vyzařuje jinou barvu než červenou nebo sada brzdových svítilen (společný pár) zjevně nesplňuje stejné fotometrické vlastnosti.

B

 

4.3.3.1.6

Intenzita vyzařovaného světla brzdové svítilny zjevně neodpovídá požadavkům (je nízká).

B

 

4.3.3.1.7

U brzdové svítilny kategorie S3 nebo S4, namontované uvnitř vozidla, dochází k obtěžování řidiče vyzařovaným světlem přes zařízení pro nepřímý výhled a/nebo jiné plochy vozidla (např. zadní okno).

B

 

4.3.3.2
 Elektrické zapojení brzdových svítilen nebo jejich uvedení v činnost není v souladu s požadavky

4.3.3.2

Elektrické zapojení brzdových svítilen nebo jejich uvedení v činnost, není v souladu s požadavky.

B

 

4.3.3.3
 Jakákoliv úprava brzdové svítilny nebo zdroje světla

4.3.3.3

Nepovolená úprava brzdové svítilny nebo zdroje světla.

B

 

4.3.3.4
 Pro brzdovou svítilnu použito nehomologované světelné zařízení nebo je použito homologované světelné zařízení určené pro jinou funkci osvětlení

4.3.3.4.1

U vozidla, schváleného v ČR po 1. 1. 2002 pro brzdové světlo použito nehomologované světelné zařízení (např. DOT) a na jeho použití není udělena výjimka, zapsaná v technickém průkazu vozidla.

B

 

4.3.3.4.2

Pro brzdové světlo použito světelné zařízení, určené pro jinou funkci osvětlení (např. zadní mlhová svítilna).

B

 

4.4 Směrové svítilny a výstražná signalizace

 

4.4.1 Stav a funkce směrových svítilen

Vizuální kontrola a zkouška činnosti.

 

4.4.1.1
 Zdroj světla směrových svítilen je vadný nebo chybí nebo neodpovídá požadavkům

4.4.1.1.1

Nesvítí některá nepovinná (volitelná) směrová svítilna.

A

 

4.4.1.1.2

Nesvítí některá směrová svítilna.

B

 

4.4.1.1.3

Nesvítí zadní směrová svítilna na straně přivrácené do středu vozovky.

C

 

4.4.1.1.4

Zdroj světla zjevně vadný (např. sloupnutá barva) nebo poškozený tak, že ovlivňuje zjevně fotometrické vlastnosti směrové svítilny (např. intenzita vyzařovaného světla) nebo mění barvu vyzařovaného světla (bílá), v případě LED jako jediného zdroje světla funguje méně než ze 2/3.

B

 

4.4.1.1.5

Použití nehomologovaného / neschváleného zdroje světla nebo nepovolená změna zdroje světla.

B

 

4.4.1.1.6

V případě vícenásobného zdroje světla (skupinová svítilna) některý zdroj světla směrové svítilny vadný, v případě LED modulu je až 1/3 zdrojů světla vadných.

A

 

4.4.1.2
 Směrová svítilna nebo její optický systém poškozený

4.4.1.2.1

Vnější krycí sklo, těleso nebo optický systém směrové svítilny poškozený, ale stav poškození zjevně neovlivňuje její funkci ani fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla), ani nedochází ke změně barvy vyzařovaného světla.

A

 

4.4.1.2.2

Vnější krycí sklo, těleso nebo optický systém směrové svítilny poškozený tak, že poškození zjevně ovlivňuje nebo bude ovlivňovat její funkci nebo fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla) nebo mění barvu vyzařovaného světla.

B

 

4.4.1.3
 Směrová svítilna není spolehlivě upevněna

4.4.1.3

Chybné uchycení nebo způsob montáže směrové svítilny negativně ovlivňuje její funkci nebo fotometrické vlastnosti (např. viditelnost) nebo se může za jízdy uvolnit.

B

 

4.4.2 Spínač směrových svítilen a výstražných světel

Vizuální kontrola a zkouška činnosti.

 

4.4.2.1
 Spínač směrových světel nebo výstražné signalizace nefunguje nebo není spolehlivý nebo nefunguje v souladu s požadavky

4.4.2.1.1

Spínač výstražné signalizace není spolehlivý.

A

 

4.4.2.1.2

Výstražnou signalizaci nelze uvést v činnost.

B

 

4.4.2.1.3

Spínač směrových světel nadměrně opotřebený nebo poškozený, ale plní svoji funkci.

A

 

4.4.2.1.4

Směrová světla nelze uvést v činnost nebo spínač směrových světel není spolehlivý.

C

 

4.4.2.2
 Povinná kontrolka zapnutí směrových světel nebo výstražné signalizace chybí

4.4.2.2

Povinná kontrolka činnosti / zapojení obvodu (optická nebo zvuková) směrových světel nebo výstražné signalizace chybí.

B

 

4.4.3 Splnění požadavků pro směrové svítilny

Vizuální kontrola a zkouška činnosti.

 

4.4.3.1
 Počet, kategorie, umístění, barva nebo intenzita vyzařovaného světla, nebo geometrická viditelnost směrových svítilen, není v souladu s požadavky

4.4.3.1.1

Vozidlo není vybaveno předepsanými směrovými svítilnami.

B

 

4.4.3.1.2

Skutečný stav zapojených směrových svítilen neodpovídá předepsanému / povolenému počtu (chybí / překračuje).

B

 

4.4.3.1.3

Umístění směrových svítilen na vozidle nesplňuje požadavky na jejich uspořádání nebo orientaci nebo požadavky na jejich umístění vzhledem k šířce, výšce nebo délce vozidla nebo jejich úhlovému naklopení či orientaci montáže (TOP) nebo vzhledem k vzdálenosti od potkávacího světlometu nebo podmínky jejich geometrické viditelnosti.

B

 

4.4.3.1.4

Svítilny jsou umístěny na pohyblivých částech, nebo jejich umístění na pohyblivých částech není v souladu s požadavky.

A

 

4.4.3.1.5

Způsob dodatečné montáže směrových svítilen, jejich umístění nebo úprava, porušuje požadavky na vnější výčnělky na vozidle (např. tzv. tykadla).

B

 

4.4.3.1.6

Směrová svítilna vyzařuje jinou barvu než oranžovou (s výjimkou vozidel schválených do provozu před 1. 7. 1972, u kterých se připouští barva bílá u předních a barva červená u zadních směrových svítilen) nebo sada směrových svítilen (společný pár) zjevně nesplňuje stejné fotometrické vlastnosti.

B

 

4.4.3.1.7

Intenzita vyzařovaného světla směrové svítilny zjevně neodpovídá požadavkům (je nízká).

B

 

4.4.3.2
 Jakákoliv úprava směrové svítilny nebo zdroje světla

4.4.3.2

Nepovolená úprava směrové svítilny nebo zdroje světla.

B

 

4.4.3.3
 Pro směrovou svítilnu použito nehomologované světelné zařízení nebo je použito homologované nebo nehomologované světelné zařízení, určené pro jinou funkci osvětlení

4.4.3.3.1

U vozidla, schváleného v ČR po 1. 1. 2002, pro směrové světlo použito nehomologované světelné zařízení (např. DOT) a na jeho použití není udělena výjimka, zapsaná v technickém průkazu vozidla.

B

 

4.4.3.3.2

Pro směrové světlo použito světelné zařízení, určené pro jinou funkci osvětlení (např. obrysová svítilna).

B

 

4.4.4 Frekvence přerušování světla u směrových svítilen a výstražné signalizace

Vizuální kontrola a zkouška činnosti.

 

4.4.4.1
 Frekvence přerušování světla u směrových svítilen a výstražné signalizace není v souladu s požadavky

4.4.4.1.1

Frekvence přerušování světla u světel není zjevně v souladu s požadavky (90 ±30 krát/min).

A

 

4.4.4.1.2

Frekvence přerušování světla u směrových světel není zjevně v souladu s požadavky (90 ± 30 krát/min).

B

 

4.5 Přední mlhové světlomety a zadní mlhové svítilny

 

4.5.1 Stav a funkce předních mlhových světlometů a zadní mlhové svítilny

Vizuální kontrola a zkouška činnosti.

 

4.5.1.1
 Zdroj světla u mlhového světlometu nebo mlhové svítilny je vadný nebo chybí nebo neodpovídá požadavkům

4.5.1.1.1

Nesvítí některý přední mlhový světlomet nebo zadní mlhová svítilna na straně přivrácené ke kraji vozovky, je-li zjevně zapojena.

A

 

4.5.1.1.2

Nesvítí zadní mlhová svítilna na straně přivrácené do středu vozovky.

B

 

4.5.1.1.3

U předního mlhového světlometu zdroj světla vadný, předepsaná kresba nemá osvětlenou plochu jasně ohraničenou nebo celistvou (tmavé plochy).

A

 

4.5.1.1.4

Zdroj světla předního mlhového světlometu zjevně chybně upevněn nebo je vadný, takže nesplňuje fotometrické vlastnosti (nevytváří požadovanou kresbu) nebo způsobuje oslnění, v případě LED jako jediného zdroje světla funguje méně než ze 2/3.

B

 

4.5.1.1.5

Zdroj světla v zadní mlhové svítilně vadný nebo poškozený tak, že zjevně ovlivňuje její fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla) nebo mění barvu vyzařovaného světla, v případě LED jako jediného zdroje světla funguje méně než ze 2/3.

B

 

4.5.1.1.6

Použití nehomologovaného / neschváleného zdroje světla nebo nepovolená změna zdroje světla.

B

 

4.5.1.1.7

Vadný zdroj světla (v případě vícenásobného zdroje světla, v případě LED nefunguje až z 1/3).

A

 

4.5.1.2
 Mlhový světlomet nebo mlhová svítilna nebo jejich optický systém poškozený

4.5.1.2.1

U předního mlhového světlometu vnější krycí sklo, těleso nebo optický systém světlometu poškozený, ale stav poškození zjevně neovlivňuje jeho funkci nebo fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla, kresba) nebo možnost jeho seřízení.

A

 

4.5.1.2.2

U předního mlhového světlometu vnější krycí sklo těleso nebo optický systém světlometu poškozený tak, že poškození zjevně ovlivňuje nebo bude ovlivňovat jeho funkci nebo fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla, kresba) nebo možnost jeho seřízení.

B

 

4.5.1.2.3

U zadní mlhové svítilny vnější krycí sklo, těleso nebo optický systém svítilny poškozený, ale stav poškození zjevně neovlivňuje její funkci nebo fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla) ani nedochází ke změně barvy vyzařovaného světla.

A

 

4.5.1.2.4

U zadní mlhové svítilny vnější krycí sklo, těleso nebo optický systém svítilny poškozený tak, že poškození zjevně ovlivňuje nebo bude ovlivňovat její funkci nebo fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla) nebo mění barvu vyzařovaného světla.

B

 

4.5.1.3
 Mlhový světlomet nebo mlhová svítilna nejsou spolehlivě upevněny

4.5.1.3.1

Některý úchyt mlhového světlometu uvolněný nebo prasklý nebo chybí a tento stav má vliv na seřízení světlometu (např. způsobuje blikání světlometu za jízdy) nebo se světlomet může za jízdy uvolnit nebo způsob uchycení světlometu neodpovídá požadavkům.

B

 

4.5.1.3.2

Uvolněné uchycení zadní mlhové svítilny, které však neovlivňuje její funkci nebo fotometrické vlastnosti (např. viditelnost) nebo spolehlivost její montáže.

A

 

4.5.1.3.3

Chybné uchycení nebo způsob montáže zadní mlhové svítilny negativně ovlivňuje její funkci nebo fotometrické vlastnosti (např. viditelnost) nebo může dojít k jejímu upadnutí.

B

 

4.5.2 Seřízení předních mlhových světlometů

Vizuální kontrola a zkouška činnosti.

 

4.5.2.1
 Seřízení předního světlometu se světlem do mlhy neodpovídá předepsaným požadavkům

4.5.2.1.1

Výškové nastavení sklonu rozhraní předního mlhového světlometu neodpovídá požadavkům, ale nezpůsobuje oslnění.

A

 

4.5.2.1.2

Výškové nastavení sklonu rozhraní předního mlhového světlometu způsobuje oslnění.

B

 

4.5.3 Spínač předních mlhových světlometů a zadní mlhové svítilny

Vizuální kontrola a zkouška činnosti.

 

4.5.3.1
 Spínač pro přední světlomety se světlem do mlhy nebo spínač pro zadní mlhovou svítilnu vadný

4.5.3.1.1

Přední mlhové světlomety nelze uvést v činnost.

A

 

4.5.3.1.2

Přední mlhové světlomety nelze vypnout.

B

 

4.5.3.1.3

Zadní mlhovou svítilnu nelze uvést v činnost nebo vypnout.

B

 

4.5.3.2
 Povinná kontrolka zapnutí předních světlometů se světlem do mlhy nebo zapnutí zadní mlhové svítilny chybí

4.5.3.2

Povinná kontrolka činnosti / zapojení obvodu předních mlhových světlometů nebo zadní mlhové svítilny chybí.

B

 

4.5.4 Splnění požadavků pro přední mlhové světlomety a zadní mlhové svítilny

Vizuální kontrola a zkouška činnosti.

 

4.5.4.1
 Počet, kategorie, umístění, barva nebo intenzita vyzařovaného světla, nebo geometrická viditelnost zadní mlhové svítilny nebo předních světlometů se světlem do mlhy, není v souladu s požadavky

4.5.4.1.1

Vozidlo není vybaveno / dovybaveno předepsanou zadní mlhovou svítilnou na straně přivrácené do středu vozovky.

B

 

4.5.4.1.2

Skutečný stav zapojených předních mlhových světlometů neodpovídá povolenému počtu (chybí / překračuje).

B

 

4.5.4.1.3

Skutečný stav zapojených zadních mlhových svítilen neodpovídá povolenému počtu (překračuje).

B

 

4.5.4.1.4

Umístění předních mlhových světlometů na vozidle nesplňuje požadavky na jejich uspořádání nebo orientaci nebo požadavky na jejich umístění vzhledem k šířce nebo výšce vozidla, orientace montáže (TOP) nebo podmínky jejich geometrické viditelnosti.

B

 

4.5.4.1.5

Umístění nebo způsob montáže předních mlhových světlometů na vozidle nebo jejich úprava (např. ochranné mřížky) nesplňuje požadavky na vnější výčnělky na vozidle.

B

 

4.5.4.1.6

Umístění zadní/ch mlhové/ých svítilny/en na vozidle nesplňuje požadavky na její/jich uspořádání nebo orientaci nebo požadavky na její/jich umístění vzhledem k výšce vozidla nebo vzhledem k vzdálenosti od brzdové svítilny, nebo její/jich úhlovému naklopení či orientaci montáže (TOP) nebo podmínky její/jich geometrické viditelnosti.

B

 

4.5.4.1.7

Přední mlhový světlomet vyzařuje jinou barvu světla než bílou nebo žlutou selektivní.

B

 

4.5.4.1.8

Zadní mlhová svítilna vyzařuje jinou barvu než červenou.

B

 

4.5.4.1.9

Sada (pár) předních mlhových světlometů zjevně nesplňuje stejné fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla).

A

 

4.5.4.1.10

Intenzita vyzařovaného světla zadní mlhovou svítilnou zjevně neodpovídá požadavkům (je nízká).

B

 

4.5.4.2
 Elektrické zapojení zadní mlhové svítilny nebo předních světlometů se světlem do mlhy nebo jejich uvedení v činnost není v souladu s požadavky

4.5.4.2.1

Elektrické zapojení předních mlhových světlometů nebo jejich uvedení v činnost není v souladu s požadavky.

B

 

4.5.4.2.2

Elektrické zapojení zadní mlhové svítilny nebo její uvedení v činnost není v souladu s požadavky.

B

 

4.5.4.3
 Jakákoliv úprava svítilny nebo světlometu nebo zdroje světla

4.5.4.3.1

Nepovolená úprava světlometu se světlem do mlhy nebo jeho zdroje světla.

B

 

4.5.4.3.2

Nepovolená úprava zadní mlhové svítilny nebo jejího zdroje světla.

B

 

4.5.4.4
 Pro zadní mlhovou svítilnu nebo přední světlomet se světlem do mlhy použito nehomologované světelné zařízení nebo je použito homologované světelné zařízení určené pro jinou funkci osvětlení

4.5.4.4.1

U vozidla, schváleného v ČR po 1. 1. 2002 pro zadní mlhové světlo použito nehomologované světelné zařízení (např. DOT) a na jeho použití není udělena výjimka, zapsaná v technickém průkazu vozidla.

B

 

4.5.4.4.2

U vozidla, schváleného v ČR po 1. 1. 2002 pro přední mlhové světlo použito nehomologované světelné zařízení (např. DOT) a na jeho použití není udělena výjimka, zapsaná v technickém průkazu vozidla.

B

 

4.5.4.4.3

Pro zadní mlhové světlo použito světelné zařízení, určené pro jinou funkci osvětlení (např. brzdová svítilna).

B

 

4.5.4.4.4

Pro přední mlhové světlo použito homologované světelné zařízení, určené pro jinou funkci osvětlení (např. potkávací nebo dálkový světlomet).

B

 

4.6 Zpětné světlomety