Vyhláška č. 31/2001 Sb.    

 

 

 

 

 

Vyhláška je uvedena v aktualizovaném znění, jak vyplývá ze změn provedených

vyhláškou č. 154/2003 Sb., vyhláškou č. 177/2004 Sb., vyhláškou č. 194/2006 Sb., vyhláškou č. 27/2012 Sb., vyhláškou č. 243/2012 Sb., vyhláškou č. 1/2014 Sb., vyhláškou č. 9/2015 Sb., vyhláškou č. 43/2015 Sb., vyhláškou č. 75/2016 Sb. a vyhláškou č. 456/2017 Sb.

 

 

 

31

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a spojů

ze dne 10. ledna 2001

o řidičských průkazech a o registru řidičů

 

    Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, (dále jen „zákon“) k provedení § 87a odst. 9, § 104 odst. 5, § 105 odst. 5, § 106 odst. 4, § 107 odst. 3, § 109 odst. 10, § 110 odst. 6, § 111 odst. 9, § 113 odst. 9, § 115 odst. 8, § 122 odst. 2 a § 125j odst. 3 zákona:

 

 

 

 

ČÁST PRVNÍ

 

ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY

 

§ 1

Řidičský průkaz České republiky

 

      (1) Řidičský průkaz České republiky5) (dále jen „řidičský průkaz“) je dokument o rozměrech 54 x 86 mm.

 

      (2) Jednotlivé údaje v řidičském průkazu podle odstavce 4 jsou uvedeny v českém jazyce, čitelně, velkým tiskacím písmem latinské abecedy a arabskými číslicemi. Údaje o označení, titulu a vědecké hodnosti držitele řidičského průkazu a o názvu úřadu, který řidičský průkaz vydal, mohou obsahovat rovněž malá tiskací písmena. Podpis držitele řidičského průkazu odpovídá podpisu, který byl vyhotoven vlastní rukou žadatele o vydání řidičského průkazu.

 

      (3) Na přední straně řidičského průkazu podle odstavce 1 je uveden

 

a) nápis „ČESKÁ REPUBLIKA“,

 

b) rozeznávací značka České republiky „CZ“, vytištěná v bílé barvě v modrém obdélníku, který je umístěn v kruhu dvanácti žlutých hvězd,

 

c) nápis „ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ“,

 

d) nápis „VZOR EVROPSKÉ UNIE“ v českém jazyce a slova „řidičský průkaz“ v jazycích členských států Evropské unie (dále jen „členský stát“) podle přílohy č. 6, která jsou vytištěna v růžové barvě a tvoří podklad přední strany řidičského průkazu.

 

        (4) Na přední straně řidičského průkazu podle odstavce 1 jsou pod následujícími číselnými znaky uvedeny tyto údaje:

 

1. příjmení držitele řidičského průkazu,

 

2. jméno, popřípadě jména, popřípadě titul držitele řidičského průkazu,

 

3. datum a místo narození držitele řidičského průkazu,

 

4a. datum vydání řidičského průkazu,

 

4b. datum platnosti řidičského průkazu,

 

4c. název úřadu, který řidičský průkaz vydal,

 

4d. rodné číslo držitele řidičského průkazu, pokud bylo přiděleno,

 

5. série a číslo řidičského průkazu,

 

6. fotografie nebo jinou formou pořízená podobenka držitele řidičského průkazu,1)

 

7. podpis držitele řidičského průkazu,

 

9. skupiny vozidel, které je držitel řidičského průkazu oprávněn řídit.

 

      (5) Na zadní straně řidičského průkazu podle odstavce 1 jsou pod následujícími číselnými znaky uvedeny tyto údaje:

 

 9. skupiny vozidel, které je držitel řidičského průkazu oprávněn řídit,

 

10. datum vzniku řidičského oprávnění pro jednotlivé skupiny vozidel, které se uvádí v pořadí s uvedením dne, měsíce a roku (ve formátu DD.MM.RR); toto datum se uvádí v každém řidičském průkazu nově vydaném jeho držiteli z důvodu výměny řidičského průkazu nebo v duplikátu řidičského průkazu vydaném z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu,

 

11. datum ukončení platnosti řidičského oprávnění pro jednotlivé skupiny vozidel (ve formátu DD.MM.RR),

 

12. záznam o podmínění nebo omezení řidičského oprávnění a profesní způsobilosti řidiče uvedený harmonizovaným kódem podle § 11 a národním kódem podle § 11a,

 

13. záznam informací významných pro správu řidičského průkazu provedený hostitelským členským státem,

 

14. jiné záznamy.

 

       (6) Na zadní straně řidičského průkazu podle odstavce 1 je vyhrazeno místo pro datový čip.

 

       (7) Jako datum vydání řidičského průkazu podle odstavce 4 číselný kód 4a se uvádí datum podání žádosti o vydání řidičského průkazu (§ 12).

 

       (8) Vzor řidičského průkazu je uveden v příloze č. 1.

 

 

 

 

§ 2

Mezinárodní řidičský průkaz vydaný Českou republikou

 

    (1) Vzor mezinárodního řidičského průkazu vydaného Českou republikou je stanoven v příloze č. 2 této vyhlášky. Údaje se do mezinárodního řidičského průkazu zapisují způsobem podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968).

 

    (2) Vzor mezinárodního řidičského průkazu vydaného Českou republikou je stanoven v příloze č. 3 této vyhlášky. Údaje se do mezinárodního řidičského průkazu zapisují způsobem podle Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949).

 

 

 

 

§ 3

Mezinárodní řidičský průkaz vydaný cizím státem

 

 

    (1) Mezinárodní řidičský průkaz vydaný cizím státem podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968) se posuzuje podle přílohy č. 7 této Úmluvy.

 

    (2) Mezinárodní řidičský průkaz vydaný cizím státem podle Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949) se posuzuje podle přílohy č. 10 této Úmluvy.

 

 

 

 

§ 4

se zrušuje

 

Poznámka: § 4 „Mezinárodní řidičský průkaz vydaný Českou republikou podle Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949)“ je zrušen vyhláškou č. 43/2015 Sb.

 

 

 

 

§ 5

se zrušuje

 

Poznámka: § 5 „Mezinárodní řidičský průkaz vydaný cizím státem podle Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949)“ je zrušen vyhláškou č. 43/2015 Sb.

 

 

 

 

§ 6

 

    (1) Údaj o uložení trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo údaje o podmínění, omezení nebo odnětí řidičského oprávnění zapíše obecní úřad obce s rozšířenou působností na vnitřní stranu třetího dílu obálky mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem podle § 3 do kolonky „Vyloučení“.

 

    (2) Skutečnosti podle odstavce 1 oznamuje obecní úřad obce s rozšířenou působností orgánu cizího státu, který mezinárodní řidičský průkaz vydaný cizím státem podle odstavce 1 vydal, zasláním kopie pravomocného rozhodnutí prostřednictvím Ministerstva dopravy.

 

 

 

 

§ 7

Řidičský průkaz vydaný cizím státem

 

    (1) Náležitosti řidičského průkazu vydaného cizím státem podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968) se posuzují podle přílohy č. 6 této Úmluvy.

 

    (2) Náležitosti řidičského průkazu vydaného cizím státem podle Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949) se posuzují podle přílohy č. 9 této Úmluvy.

 

 

 

 

§ 8

se zrušuje

 

Poznámka: § 8 „Řidičský průkaz vydaný cizím státem podle Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949)“ je zrušen vyhláškou č. 43/2015 Sb.

 

 

 

 

§ 9

se zrušuje

 

Poznámka: § 9 je zrušen vyhláškou č. 243/2012 Sb., s platností od 19. ledna 2013.

 

 

 

 

§ 10

se zrušuje

 

Poznámka: § 10 je zrušen vyhláškou č. 243/2012 Sb., s platností od 19. ledna 2013.

 

 

 

 

§ 10a

Podmínky uznávání řidičských oprávnění ostatních cizích států

za účelem výměny řidičského průkazu

 

      (1) Řidičský průkaz vydaný cizím státem, který svým provedením neodpovídá požadavkům Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968) nebo Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949), lze vyměnit za řidičský průkaz, jestliže vydávající stát není členským státem a je uveden v příloze č. 6a a držitel tohoto řidičského průkazu pobývá na území České republiky na základě dlouhodobého víza.

 

      (2) Za úřední překlad se pro účely výměny řidičského průkazu podle odstavce 1 považuje i platný mezinárodní řidičský průkaz vydaný cizím státem. Skupiny řidičského oprávnění, které budou zapsány do řidičského průkazu v případě, že jako úřední překlad je předložen platný mezinárodní řidičský průkaz vydaný cizím státem, odpovídají rozsahu skupin řidičského oprávnění zapsaných v mezinárodním řidičském průkazu.

 

      (3) Způsob a rozsah přepisu skupin řidičského oprávnění do řidičského průkazu, nejde-li o případy podle odstavce 2, je uveden v příloze č. 6a. K omezení řidičského oprávnění cizího státu, které svým vymezením neodpovídá § 80a zákona, se použije příslušný harmonizovaný kód podle § 11 nebo národní kód podle § 11a.

 

 

 

 

§ 11

Harmonizované kódy

 

      (1) V řidičském průkazu se uvádějí harmonizované kódy pod číselným označením 01 až 99, kterými se zaznamenávají podmínky a omezení řidičského oprávnění, profesní způsobilost řidiče a další administrativní záležitosti.

 

      (2) Seznam harmonizovaných kódů podle odstavce 1 a jejich bližší vymezení jsou uvedeny v části I přílohy č. 5.

 

 

 

 

§ 11a

Národní kódy

 

      (1) V řidičském průkazu se dále uvádějí národní kódy pod číselným označením 100 a vyšším, kterými se zaznamenávají některé další podmínky a omezení řidičského oprávnění a další administrativní záležitosti.

 

      (2) Seznam národních kódů podle odstavce 1 a jejich bližší vymezení jsou uvedeny v části II přílohy č. 5.

 

 

 

 

§ 12

Žádost o řidičské oprávnění, vydání řidičského průkazu

a mezinárodního řidičského průkazu

 

      (1) Vzor žádosti o řidičské oprávnění a žádosti o vydání řidičského průkazu je uveden v příloze č. 7.

 

      (2) Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu pro držitele řidičského oprávnění se vypisuje rukou nebo strojem. V kolonce důvod žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu uvede žadatel státy, ve kterých hodlá řídit motorové vozidlo. Na základě žádosti obecní úřad obce s rozšířenou působností vypíše mezinárodní řidičský průkaz buď podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968), nebo podle Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949), a to podle státu, ve kterém žadatel bude mezinárodní řidičský průkaz užívat.

 

      (3) Vzor žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu je uveden v příloze č. 7a.

 

 

 

 

§ 13

Nakládání s tiskopisy řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů

 

    (1) Ministerstvo dopravy vede evidenci tiskopisů řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů.

 

    (2) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností vedou evidenci přidělených tiskopisů řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů.

 

    (3) Evidence podle odstavců 1 a 2 je vedena chronologicky podle evidenčních čísel přidělených tiskopisů a může být vedena i prostředky výpočetní techniky.

 

 

 

 

§ 14

Odevzdání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu

 

        (1) Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu zaznamená obecní úřad obce s rozšířenou působností v evidenční kartě řidiče.

 

        (2) Odevzdaný řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz, který je neplatný nebo jehož platnost skončila, jakož i řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz, který již nebude možné vrátit osobě, na jejíž jméno je vystaven, se znehodnotí odstřižením pravého horního rohu.

 

        (3) Do seznamu, který tvoří přílohu skartačního protokolu, obecní úřad obce s rozšířenou působností při odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu zaznamená následující údaje:

 

a) jméno a příjmení držitele odevzdaného řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu,

 

b) rodné číslo držitele podle písmene a); pokud držiteli nebylo rodné číslo přiděleno, uvádí se datum jeho narození,

 

c) sérii a evidenční číslo odevzdaného řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu a datum jeho odevzdání,

 

d) sérii, evidenční číslo a datum vydání nového řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu.

 

        (4) Podle odstavců 2 a 3 obecní úřad obce s rozšířenou působností nepostupuje v případech,

 

a) kdy mu byl předán nalezený řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz,

 

b) kdy důvodem neplatnosti odevzdaného řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu je pouze pozbytí řidičského oprávnění v důsledku pravomocně uloženého trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívajících v zákazu řízení motorových vozidel nebo v důsledku dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení.

 

        (5) Vzor dokladu o odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu je uveden v příloze č. 8.

 

 

 

 

§ 15

Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu

 

      Vzor potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu je uveden v příloze č. 9.

 

 

 

 

§ 15a

Náležitosti potvrzení o zadržení řidičského průkazu

 

        (1) Potvrzení o zadržení řidičského průkazu se vyhotovuje v českém jazyce a obsahuje

 

a) označení útvaru Policie České republiky (dále jen „policie“), jehož je policista, který řidičský průkaz zadržel, příslušníkem,

 

b) jméno, příjmení a adresu pobytu držitele zadrženého řidičského průkazu,

 

c) rodné číslo držitele zadrženého řidičského průkazu, pokud mu bylo přiděleno, jinak datum jeho narození,

 

d) číslo a datum vydání zadrženého řidičského průkazu a označení úřadu, který zadržený řidičský průkaz vydal,

 

e) důvod zadržení řidičského průkazu, včetně stručného popisu skutku, na jehož základě došlo k zadržení řidičského průkazu, s označením místa a času spáchání tohoto skutku,

 

f) poučení o důsledku zadržení řidičského průkazu,

 

g) datum vystavení potvrzení o zadržení řidičského průkazu a podpis policisty, který řidičský průkaz zadržel,

 

h) vyjádření držitele zadrženého řidičského průkazu, chce-li se k zadržení řidičského průkazu vyjádřit,

 

i) podpis držitele zadrženého řidičského průkazu, případně policistou učiněnou poznámku, že se držitel zadrženého řidičského průkazu odmítl podepsat.

 

        (2) Vzor potvrzení o zadržení řidičského průkazu je uveden v příloze č. 9a.

 

 

 

 

§ 15b

se zrušuje

 

Poznámka: § 15b je zrušen vyhláškou č. 75/2016 Sb.

 

 

 

 

§ 15c

se zrušuje

 

Poznámka: § 15c „Náležitosti pověření k výkonu státního odborného dozoru a vrchního státního odborného dozoru“ je zrušen vyhláškou č. 9/2015 Sb. Náležitosti pověření a vzor průkazu řeší jiný právní předpis.

 

 

 

 

§ 16

se zrušuje

 

 

 

 

ČÁST DRUHÁ

 

REGISTR ŘIDIČŮ A CENTRÁLNÍ REGISTR ŘIDIČŮ

 

§ 17

Registr řidičů

 

    (1) Registr řidičů obsahuje evidenční karty řidičů a spisy řidičů.

 

    (2) Evidenční karta řidiče obsahuje

 

a) osobní údaje o řidiči uvedené v řidičském průkazu a v mezinárodním řidičském průkazu,

 

b) údaje o skupinách vozidel, které je řidič oprávněn řídit,

 

c) údaje o vydaných řidičských průkazech,

 

d) údaje o vydaných mezinárodních řidičských průkazech,

 

e) údaje o řidičských průkazech vydaných výměnou za řidičské průkazy vydané cizím státem nebo za řidičské průkazy vydané jinými členskými státy,

 

f) údaje o odevzdaných řidičských průkazech a mezinárodních řidičských průkazech,

 

g) údaje o spáchaných přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,

 

h) údaje o podmínění, omezení, pozastavení nebo odnětí řidičských oprávnění pro ztrátu zdravotní nebo odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a jejich vrácení,

 

i) údaje o zrušení podmínění, omezení, pozastavení nebo odnětí řidičského oprávnění,

 

j) údaje o vzdání se řidičského oprávnění pro skupinu nebo skupiny vozidel,

 

k) údaje o zákazech činnosti spočívajících v zákazu řízení motorových vozidel uložených soudem za spáchané trestné činy nebo správním orgánem za spáchané přestupky,

 

l) údaje o vydaných řidičských průkazech za průkazy ztracené, zničené nebo neupotřebitelné,

 

m) údaje o vydaných řidičských průkazech za ztracené, odcizené, zničené nebo poškozené řidičské průkazy vydané jinými členskými státy,

 

n) údaje o dosažených bodech v bodovém hodnocení řidičů a o započtení a odečtení bodů,

 

o) údaje o pozbytí řidičského oprávnění a údaje o vrácení řidičského oprávnění,

 

p) údaje o pozbytí práva k řízení motorového vozidla na území České republiky po dobu jednoho roku dosažením počtu 12 bodů v bodovém hodnocení, jedná-li se o řidiče, který je držitelem řidičského průkazu vydaného jiným členským státem, řidičského průkazu vydaného cizím státem, mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem,

 

q) údaj o udělené výjimce z věku držitele řidičského oprávnění,

 

r) záznamy o provedených dopravně psychologických vyšetřeních.

 

    (3) Ve spisu řidiče se zakládají

 

a) žádost o řidičské oprávnění,

 

b) žádost o vydání řidičského průkazu,

 

c) žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu,

 

d) žádost o rozhodnutí o profesní způsobilosti řidiče,

 

e) žádost o výměnu řidičského průkazu vydaného cizím státem nebo řidičského průkazu Evropských společenství za řidičský průkaz,

 

f) žádost o vydání duplikátu řidičského průkazu nebo duplikátu mezinárodního řidičského průkazu za řidičský průkaz nebo za mezinárodní řidičský průkaz ztracený, odcizený, poškozený nebo zničený a žádost o vydání řidičského průkazu za ztracený, odcizený, zničený nebo poškozený řidičský průkaz vydaného jiným členským státem,

 

g) rozhodnutí o podmínění, omezení nebo odnětí řidičského oprávnění,

 

h) oznámení o vzdání se některé skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění nebo řidičského oprávnění,

 

i) rozhodnutí o zrušení podmínění nebo omezení a o vrácení řidičského oprávnění,

 

j) rozhodnutí o přestupcích proti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích,

 

k) kopie nebo opisy rozsudků nebo rozhodnutí správních orgánů, kterými byl uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel,

 

l) oznámení o uložení pokuty za přestupek proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích uložené v blokovém řízení příslušným orgánem,

 

m) pravomocné rozhodnutí o uložení sankce za přestupek, spáchaný jednáním zařazeným do bodového hodnocení, nebo oznámení o nabytí právní moci takového rozhodnutí,

 

n) oznámení soudu o nabytí právní moci rozsudku, kterým byl uložen trest za trestný čin, spáchaný jednáním zařazeným do bodového hodnocení,

 

o) rozhodnutí orgánu příslušného k projednání přestupku podle jiného zákona než zákona o přestupcích, kterým byla vyslovena vina za přestupek, spáchaný jednáním zařazeným do bodového hodnocení,

 

p) kopii písemnosti s uplatněnými námitkami řidiče proti záznamu bodů v bodovém hodnocení a stejnopis písemného vyrozumění o provedené opravě záznamu bodů nebo stejnopis pravomocného rozhodnutí, jímž byly námitky zamítnuty a provedený záznam bodů potvrzen,

 

q) řidičský průkaz vydaný cizím státem uschovaný podle § 116 odst. 5 zákona,

 

r) zadržený řidičský průkaz podle § 118c odst. 1 zákona,

 

s) stejnopis potvrzení o převzetí kauce.

 

t) další úřední záznamy a písemnosti vztahující se k řidiči.

 

u) posudek o výsledku dopravně psychologického vyšetření.

 

    (4) Evidenční kartu řidiče lze vést prostředky výpočetní techniky za předpokladu, že program splňuje následující požadavky:

 

a) zapsané údaje o řidiči jsou průkazné a vylučují možnost záměny těchto údajů mezi jednotlivými evidovanými řidiči navzájem,

 

b) zápisy o evidenci řidiče lze provádět průběžně,

 

c) jednotlivé údaje o řidiči je možno průběžně prohlížet, pořídit v tištěné podobě a uložit na přenosné paměťové médium v požadovaném časovém úseku,

 

d) tištěná podoba evidenční karty řidiče je označena názvem a adresou příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností,

 

e) zapsaná data jsou zabezpečena proti vymazání, přepisu a dalším neautorizovaným zásahům,

 

f) po celou dobu uchovávání musí program zajišťovat možnost vstupu a změn údajů v evidenční kartě řidiče a možnost tiskového výstupu za dodržení podmínek uvedených v písmenu e).

 

    (5) Spis řidiče a evidenční karta řidiče se vede ještě po dobu jednoho roku od jeho úmrtí.

 

    (6) Vzor evidenční karty řidiče je uveden v příloze č. 10.

 

 

 

 

§ 18

Předávání údajů centrálnímu registru řidičů

 

    Obecní úřad obce s rozšířenou působností předává změny údajů z evidenční karty řidiče do centrálního registru řidičů v elektronické podobě. V listinné podobě je obecní úřad obce s rozšířenou působností předává, pokud nevede evidenční karty řidičů podle § 17 odst. 4.

 

 

 

 

§ 18a

Vybavení nezbytné pro řádné provádění dopravně psychologického vyšetření

 

      (1) Vybavení nezbytné pro řádné provádění dopravně psychologického vyšetření zahrnuje

 

a) místnost pro provádění vyšetření psychologickou diagnostickou technikou,

 

b) místnost pro provádění vyšetření jinými technikami,

 

c) čekárnu, recepci nebo jiné odpovídající zázemí,

 

d) psychologickou diagnostickou techniku a standardizované testy k provádění vyšetření psychické výkonnosti a osobnostních vlastností.

 

      (2) Jednotlivé místnosti od sebe musí být stavebně technicky odděleny.

 

 

 

 

§ 18b

Informační formulář

 

    Vzor informačního formuláře3) zasílaného společně s oznámením o zahájení řízení o přestupku osobě podezřelé ze spáchání přestupku, která má bydliště v jiném členském státě, je stanoven v příloze č. 4 této vyhlášky.

 

 

 

 

§ 18c

Rozsah, obsah a způsob provádění dopravně psychologického vyšetření

 

    (1) Dopravně psychologické vyšetření zahrnuje rozbor anamnestických údajů o posuzované osobě, včetně údajů o řidičské praxi, rozhovor, vyšetření posuzované osoby standardizovanými psychodiagnostickými metodami, případně projektivními metodami a pozorováním.

 

    (2) Dopravně psychologické vyšetření se skládá z následujících částí:

 

a) úvodní rozhovor, při kterém posuzovaná osoba

1. je seznámena s podmínkami, průběhem a účelem dopravně psychologického vyšetření,

2. písemně potvrdí, že její tělesný a psychický stav umožňuje provedení dopravně psychologického vyšetření, a

3. sdělí údaje o případných předchozích provedených dopravně psychologických vyšetřeních,

 

b) vyšetření psychické výkonnosti z hlediska kvantity a kvality

1. intelektu,

2. pozornosti, zejména její koncentrace, distribuce a rozsahu,

3. senzomotorické reaktivity a koordinace, zejména pokud jde o rychlost a přesnost senzomotorických reakcí na série vizuálních, popřípadě akustických podnětů v situaci časové tísně,

4. rozhodování, zejména pokud jde o rychlost a spolehlivost v časové zátěži,

5. paměti, zejména vizuální, a

6. dalších psychických funkcí v případě potřeby,

 

c) vyšetření osobnostních vlastností zahrnující zejména vyšetření

1. emocionální stability, lability a impulzivity,

2. přizpůsobivého chování,

3. tendence k riskování,

4. odolnosti vůči zátěži,

5. psychopatologické symptomatiky a

6. dalších osobnostních vlastností v případě potřeby,

 

d) individuální rozhovor s posuzovanou osobou k získání anamnestických, popřípadě dalších údajů o posuzované osobě,

 

e) zhodnocení výsledků vyšetření podle písmen b) a c), anamnestických údajů a údajů získaných z rozhovoru a porovnání s objektivními daty a

 

f) seznámení posuzované osoby se závěrem dopravně psychologického vyšetření a vystavení písemného posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření.

 

    (3) Dopravně psychologické vyšetření se provádí za osobní účasti posuzované osoby na dopravně psychologickém pracovišti uvedeném v akreditaci k provádění dopravně psychologického vyšetření.

 

    (4) Vzor posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce.

 

 

 

 

ČÁST TŘETÍ

 

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

 

§ 19

 

    Zrušuje se vyhláška č. 87/1964 Sb., o řidičských průkazech, ve znění vyhlášky č. 3/1972 Sb., vyhlášky č. 174/1980 Sb., zákona č. 12/1997 Sb., vyhlášky č. 65/1998 Sb. a zákona č. 361/2000 Sb.

 

 

 

 

ČÁST ČTVRTÁ

 

ÚČINNOST

 

§ 20

 

    Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

 

 

 

Ministr:
Ing. Schling v. r.

 

 

____________________________________________________________

 

1) Vyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění vyhlášky č. 192/2001 Sb., vyhlášky č. 248/2001 Sb. a vyhlášky č. 543/2002 Sb.

 

2) § 105 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

 

3) Čl. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/82/EU ze dne 25. října 2011 o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu.

 

4) Poznámka zrušena vyhláškou č. 1/2014 Sb.

 

4a) Poznámka zrušena vyhláškou č. 1/2014 Sb.

 

5) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech.

Směrnice Komise 2011/94/EU ze dne 28. listopadu 2011, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech. Směrnice Komise 2012/36/EU ze dne 19. listopadu 2012, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech. Směrnice Rady 2013/22/EU ze dne 13. května 2013, kterou se v důsledku přistoupení Chorvatské republiky upravují některé směrnice v oblasti dopravní politiky. Směrnice Komise (EU) 2015/653 ze dne 24. dubna 2015, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech.

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 31/2001 Sb.

 

Vzor řidičského průkazu

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 31/2001 Sb.

 

Vzor mezinárodního řidičského průkazu vydaného Českou republikou

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 31/2001 Sb.

 

31-2001 Př03.jpg

 

 

 

 

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 31/2001 Sb.

 

Vzor

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 31/2001 Sb.

 

 

I. Harmonizované kódy

 

a) zdravotní důvody

 

01. Ochrana nebo korekce zraku

      01.01     Brýle

      01.02     Kontaktní čočky

      01.05     Oční kryt

      01.06     Brýle nebo kontaktní čočky

      01.07     Specifické optické pomůcky

 

02. Sluchové pomůcky/komunikační pomůcky

 

03. Protézy/ortézy pro končetiny

      03.01     Protéza/ortéza horní končetiny

      03.02     Protéza/ortéza dolní končetiny

 

 

 

 

b) přizpůsobení vozidla

 

10. Upravené ústrojí k ovládání řazení rychlostních stupňů

      10.02     Automatická převodovka

      10.04     Přizpůsobené ústrojí ovládání převodovky

 

15. Upravené ústrojí ovládání spojky

      15.01     Přizpůsobený pedál spojky

      15.02     Ručně ovládaná spojka

      15.03     Automatická spojka

      15.04     Opatření proti zablokování nebo aktivaci pedálu spojky

 

20. Upravené brzdové systémy

      20.01     Přizpůsobený brzdový pedál

      20.03     Brzdový pedál upravený na levou nohu

      20.04     Posuvný brzdový pedál

      20.05     Sklopený brzdový pedál

      20.06     Ručně ovládaná provozní brzda

      20.07     Ovládání brzdy s použitím maximální síly ... N [například: „20.07(300 N)“]

      20.09     Přizpůsobená parkovací brzda

      20.12     Opatření proti zablokování nebo aktivaci brzdového pedálu

      20.13     Ovládání brzdy kolenem

      20.14     Ovládání brzdového systému s podporou vnější síly

 

25. Upravené ústrojí ovládání akcelerátoru

      25.01     Přizpůsobený pedál akcelerátoru

      25.03     Sklopený pedál akcelerátoru

      25.04     Ručně ovládaný akcelerátor

      25.05     Ovládání akcelerátoru kolenem

      25.06     Ovládání akcelerátoru s podporou vnější síly

      25.08     Pedál akcelerátoru nalevo

      25.09     Opatření proti zablokování nebo aktivaci akcelerátoru

 

31. Úpravy a zabezpečení pedálů

      31.01     Další sada paralelních pedálů

      31.02     Pedály ve stejné (nebo téměř stejné) úrovni

      31.03     Opatření proti zablokování nebo aktivaci akcelerátoru a brzdových pedálů, pokud pedály nejsou ovládány nohou

      31.04     Zvýšená podlaha

 

32. Kombinovaný systém ovládání provozní brzdy a akcelerátoru

      32.01     Akcelerátor a provozní brzda jako kombinovaný systém ovládaný jednou rukou

      32.02     Akcelerátor a provozní brzda jako kombinovaný systém ovládaný vnější silou

 

33. Kombinovaný systém ovládání provozní brzdy, akcelerátoru a řízení

      33.01     Akcelerátor, provozní brzda a řízení jako kombinovaný systém ovládaný vnější silou jednou rukou

      33.02     Akcelerátor, provozní brzda a řízení jako kombinovaný systém ovládaný vnější silou oběma rukama

 

35. Upravené uspořádání ovladačů (přepínače světel, stěrač/ostřikovač čelního skla, houkačka, směrová světla apod.)

      35.02     Ovladače ovladatelné bez puštění zařízení pro řízení vozidla

      35.03     Ovladače ovladatelné levou rukou bez puštění zařízení pro řízení vozidla

      35.04     Ovladače ovladatelné pravou rukou bez puštění zařízení pro řízení vozidla

      35.05     Ovladače ovladatelné bez puštění zařízení pro řízení vozidla a mechanismy akcelerátoru a brzd

 

40. Upravené řízení

      40.01     Řízení s použitím maximální ovládací síly... N [například „40.01 (140 N)“]

      40.05     Přizpůsobený volant (větší nebo silnější volant, zmenšený průměr volantu, apod.)

      40.06     Přizpůsobená poloha volantu

      40.09     Nožní ovládání řízení

      40.11     Pomocná zařízení na volantu

      40.14     Alternativně přizpůsobený systém řízení vozidla ovládaný jednou rukou/paží

      40.15     Alternativně přizpůsobený systém řízení vozidla ovládaný dvěma rukama/pažemi

 

42. Upravené zařízení pro výhled dozadu/do stran

      42.01     Přizpůsobené zařízení pro výhled dozadu

      42.03     Přídavné vnitřní zařízení umožňující výhled do stran

      42.05     Zařízení k eliminaci mrtvého úhlu

 

43. Poloha sedadla řidiče

      43.01     Výška sedadla řidiče umožňující normální výhled a v normální vzdálenosti od volantu a pedálů

      43.02     Anatomicky přizpůsobené sedadlo řidiče

      43.03     Sedadlo řidiče s postranní opěrou pro dobrou stabilitu

      43.04     Sedadlo řidiče s opěrkou ruky

      43.06     Přizpůsobení bezpečnostního pásu

      43.07     Typ bezpečnostního pásu s podporou pro dobrou stabilitu

 

44. Úpravy motocyklů (povinnost uvedení podkódu)

      44.01     Samostatně ovládaná brzda

      44.02     Přizpůsobená brzda na předním kole

      44.03     Přizpůsobená brzda na zadním kole

      44.04     Přizpůsobená rukojeť akcelerátoru

      44.08     Výška sedadla umožňující řidiči v poloze vsedě mít současně obě nohy na zemi a udržovat motocykl v rovnováze při zastavení a stání.

      44.09     Maximální ovládací síla brzdy předního kola... N [například „44.09 (140 N)“]

      44.10     Maximální ovládací síla brzdy zadního kola... N [například „44.10 (240 N)“]

      44.11     Přizpůsobená stupačka

      44.12     Přizpůsobená řídítka

 

45. Motocykl pouze s postranním vozíkem

 

46. Pouze pro tříkolová motorová vozidla

 

47. Pouze pro vozidla s více než dvěma koly, u kterých řidič nemusí pro rozjetí, zastavení a stání udržovat rovnováhu

 

50. Omezení na určité vozidlo/číslo podvozku (identifikační číslo vozidla, VIN)

 

Písmena pro použití v kombinaci s kódy 01 až 44 pro další specifikace:

 

    a     levý     

    b     pravý   

    c     ruční   

    d     nožní    

    e     prostřední  

    f     paže  

    g     palec   

 

 

 

 

c) kódy pro omezení užívání

 

61. Omezení jízdy podle denní doby (například: jedna hodina po východu slunce a jedna hodina před západem slunce)

 

62. Omezení jízdy v okruhu ... km od místa bydliště řidiče nebo pouze ve městě/regionu

 

63. Řízení vozidla bez cestujících

 

64. Jízda rychlostí nepřesahující ... km/h

 

65. Řízení vozidla povoleno výhradně v doprovodu jiného držitele řidičského oprávnění minimálně stejné skupiny vozidel

 

66. Bez přívěsu

 

67. Zákaz jízdy na dálnici

 

68. Zákaz jízdy pod vlivem alkoholu

 

69. Omezení na vozidla vybavená alkoholovým imobilizérem v souladu s normou EN 50436. Stanovení data platnosti je nepovinné [například „69“ nebo „69(1.1.2016)“]

 

 

 

 

d) administrativní záležitosti

 

70. Výměna řidičského průkazu č ... vydaného ... (kým) (v případě třetí země rozlišovací značka EU/OSN; například „70.0123456789.NL“)

 

71. Druhopis řidičského průkazu č ... (v případě třetí země rozlišovací značka EU/OSN; například „71.987654321.HR“)

 

73. Pouze pro čtyřkolová motorová vozidla skupiny B (B1)

 

78. Pouze pro vozidla s automatickou převodovkou

 

79. Pouze pro vozidla, která vyhovují specifikacím uvedeným v závorkách v souvislosti s použitím článku 13 směrnice 2006/126/ES

      79.01. Pouze pro dvoukolová motorová vozidla s postranním vozíkem nebo bez něj

      79.02. Pouze pro tříkolová motorová vozidla nebo čtyřkolová motorová vozidla skupiny AM

      79.03. Pouze pro tříkolová motorová vozidla

      79.04. Pouze pro tříkolová motorová vozidla doplněná o přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg

      79.05. Lehký motocykl skupiny A1 s postranním vozíkem nebo bez něj s poměrem výkon/hmotnost převyšujícím 0,1 kW/kg

      79.06. Jízdní souprava skupiny B+E, pokud největší povolená hmotnost přípojného vozidla převyšuje 3 500kg

 

80. Pouze pro držitele řidičského oprávnění skupiny A s omezením pro tříkolová motorová vozidla, kteří nedosáhli věku 24 let

 

81. Pouze pro držitele řidičského oprávnění skupiny A s omezením pro motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj, kteří nedosáhli věku 21 let

 

95. Řidič je profesně způsobilý do ...... [ve formátu 95 (DD.MM.RR) ]

 

96. Motorová vozidla skupiny B s přípojným vozidlem o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg

 

97. Není oprávněn řídit motorové vozidlo skupiny C1, které spadá do oblasti působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy

 

Poznámka:

Jednotka síly „N“ uvedená u harmonizovaných kódů 20.07, 40.01, 44.09 a 44.10 udává schopnost řidiče ovládat systém.

 

 

 

 

II. Národní kódy

 

105. Jiná zdravotní omezení, která nejsou uvedena v části I této přílohy.

 

111. Nelze vykonávat činnost:

 

a) řidiče, který řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu a u něhož je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě,

 

b) řidiče, u kterého je řízení motorového vozidla předmětem samostatné výdělečné činnosti prováděné podle jiného právního předpisu,

 

c) učitele výcviku v řízení motorových vozidel podle jiného právního předpisu.

 

115. Posilovač spojky.

 

160. Výjimka z věku u řidičského oprávnění skupiny vozidel A1, A2 nebo A osoby, která je držitelem licence motoristického sportovce, udělená pouze pro jízdu při sportovní soutěži.

 

172. Omezení řidičského oprávnění skupiny vozidel A pouze k řízení motorového vozíku pro invalidy.

 

175. Omezení řidičského oprávnění skupiny vozidel D pouze k řízení vozidla městské hromadné dopravy osob.

 

185. Pouze pro řízení motorových vozidel stanovených v § 83 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb. do doby dosažení věku u skupiny vozidel C 21 let, u skupiny vozidel D 24 let.

 

199. Zkušební doba podmíněného upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti.

 

 

 

 

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 31/2001 Sb.

 

Seznam slov „řidičský průkaz“ v jazycích členských států

 

Свидетелство за управление на МПС

 

Permiso de Conducción

 

Řidičský průkaz

 

Kørekort

 

Führerschein

 

Juhiluba

 

Άδεια Οδήγησης

 

Driving Licence

 

Permis de conduire

 

Ceadúas Tiomána

 

Vozačka dozvola

 

Patente di Guida

 

Vadītāja apliecība

 

Vairuotojo pažymėjimas

 

Vezetői engedély

 

Liċenzja tas-Sewqan

 

Rijbewijs

 

Prawo Jazdy

 

Carta de Condução

 

Permis de conducere

 

Vodičský preukaz

 

Vozniško dovoljenje

 

Ajokortti

 

Körkort.

 

 

 

 

Příloha č. 6a k vyhlášce č. 31/2001 Sb.

 

Seznam států, jejichž řidičské průkazy lze vyměnit za řidičský průkaz,

ačkoliv svým provedením neodpovídají požadavkům

Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968) nebo

Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949),

a způsob a rozsah přepisu skupin řidičského oprávnění do řidičského průkazu

 

31-2001 Př06a-1.jpg

 

31-2001 Př06a-2.jpg

 

 

 

 

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 31/2001 Sb.

 

Vzory žádosti o řidičské oprávnění a žádosti o vydání řidičského průkazu

 

I.a Vzor žádosti o řidičské oprávnění - přední strana

 

http://www.esipa.cz/sbirka/obr/2012/2012s243p07_bod_29-01.jpg

 

 

I.b Vzor žádosti o řidičské oprávnění - zadní strana

 

http://www.esipa.cz/sbirka/obr/2012/2012s243p07_bod_29-02.jpg

 

 

II.a Vzor žádosti o vydání řidičského průkazu - přední strana

 

http://www.esipa.cz/sbirka/obr/2012/2012s243p07_bod_29-03.jpg

 

 

II.b Vzor žádosti o vydání řidičského průkazu - zadní strana

 

http://www.esipa.cz/sbirka/obr/2012/2012s243p07_bod_29-04.jpg

 

 

 

 


Příloha č. 7a k vyhlášce č. 31/2001 Sb.

 

Vzor žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu

31-2001 Př07a.jpg

 

 

 

 

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 31/2001 Sb.

 

Vzor potvrzení o odevzdání řidičského průkazu

nebo mezinárodního řidičského průkazu

31-2001 Př08.jpg

 

 

 

 

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 31/2001 Sb.

 

Vzor potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení

řidičského průkazu, přední strana – zadní strana

 

31-2001 Př09-1.jpg

 

 

 

 

Příloha č. 9a k vyhlášce č. 31/2001 Sb.

 

Vzor potvrzení o zadržení řidičského průkazu

31-2001 Př09a.jpg

 

 

 

 

Příloha č. 9b k vyhlášce č. 31/2001 Sb.

 

Poznámka: Příloha 9b je zrušena vyhláškou č. 75/2016 Sb.

 

 

 

 

Příloha č. 9c k vyhlášce č. 31/2001 Sb.

 

Poznámka: Příloha 9c je zrušena vyhláškou č. 9/2015 Sb.

 

 

 

 

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 31/2001 Sb.

 

Vzor evidenční karty řidiče

31-2001 Př10-1.jpg

 

31-2001 Př10-2.jpg

 

 

 

 

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 31/2001 Sb.

 

Vzor posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření