uvod

 

 

 

  § 10 Povinnosti provozovatele vozidla

 

 

Elektronické výukové materiály „Autoškola? Pohodlně!“ jsou určeny výhradně autoškolám se zde udělenou licencí a žákům těchto autoškol.

V levé části této stránky je uvedeno doslovné aktualizované znění právního předpisu.

Pravá obrazová část stručně, jasně a názorně shrnuje příslušné ustanovení a dále je opatřena odkazem na podrobný výklad, na zvětšenou obrazovou přílohu atd.

 

cast01

 

 

   (1) Provozovatel vozidla nesmí

 

a) přikázat ani dovolit, aby bylo v provozu na pozemních komunikacích užito vozidlo, které nesplňuje podmínky stanovené zvláštním právním předpisem,2) pokud nejde o přípojný podvozek (vozidlo) k záchrannému vozidlu Horské služby podle § 5 odst. 3,

 

b) svěřit řízení vozidla osobě, která nesplňuje podmínky § 3 odst. 2,

 

c) svěřit řízení motorového vozidla osobě, která nesplňuje podmínky podle § 3 odst. 3,

 

d) přikázat nebo svěřit samostatné řízení vozidla osobě, o které nezná údaje potřebné k určení její totožnosti.

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cast02

 

 

   (2) Provozovatel vozidla je povinen zajistit, aby barevné provedení a označení vozidla nebylo zaměnitelné se zvláštním barevným provedením vozidel Vojenské policie podle zvláštního právního předpisu,12) policie podle zvláštního právního předpisu,13) celní správy podle zvláštního právního předpisu,14) obecní policie podle zvláštního právního předpisu,14a) Vězeňské služby České republiky (dále jen „Vězeňská služba“) podle zvláštního právního předpisu 14b) a vozidel jednotek požární ochrany podle zvláštního právního předpisu.14c)

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cast03

 

 

   (3) Provozovatel vozidla zajistí, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích stanovená tímto zákonem.

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cast04

 

 

   (4) Provozovatel vozidla a osoba, které provozovatel svěřil vozidlo, s výjimkou, kdy provozovatelem vozidla je zpravodajská služba, jsou povinni na výzvu policie, krajského úřadu nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností sdělit skutečnosti potřebné k určení totožnosti řidiče vozidla podezřelého z porušení ustanovení tohoto zákona; tímto ustanovením není dotčeno ustanovení zvláštního právního předpisu upravující právo odepřít výpověď nebo podání vysvětlení.

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cast05

 

 

   (5) Provozovatel vozidla kategorie M2 a M3 2), které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, je povinen zajistit, aby přepravované osoby starší 3 let nebo osoby je doprovázející byly poučeny o povinnosti použít tento zádržný bezpečnostní systém. Způsoby informování stanoví prováděcí právní předpis.

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright Zdeněk Schröter – všechna práva vyhrazena

 

 Autoškola? Pohodlně!www.schroter.cz